Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

16.407

678

17.085

     
 

Uitgaven

6.694

678

7.372

     

3.0

Abeidsongeschiktheid

6.694

678

7.372

 

Inkomensoverdrachten

1.195

139

1.334

 

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

1.195

139

1.334

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.499

539

6.038

 

Uitvoering individuele plaatsing & steun

5.499

539

6.038

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 3 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,7 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

De begrotingsraming voor de Ongevallenverzekering Caribisch Nederland is opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljoen vanwege de loon- en prijsbijstelling naar prijspeil 2023.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

13.069.747

‒ 29.548

13.040.199

     
 

Uitgaven

13.069.747

‒ 29.548

13.040.199

     

3.0

Arbeidsongeschiktheid

13.069.747

‒ 29.548

13.040.199

 

Inkomensoverdrachten

12.941.846

‒ 29.548

12.912.298

 

WAO

3.179.631

126.013

3.305.644

 

IVA

4.487.308

255.467

4.742.775

 

WGA

4.148.871

162.959

4.311.830

 

WAZ

72.545

9.239

81.784

 

WGA eigenrisicodragers

447.138

23.127

470.265

 

WAO nominaal

142.703

‒ 142.703

0

 

IVA nominaal

201.127

‒ 201.127

0

 

WGA nominaal

234.041

‒ 234.041

0

 

WAZ nominaal

3.259

‒ 3.259

0

 

WGA eigenrisicodragers nominaal

25.223

‒ 25.223

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

127.901

0

127.901

 

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

119.257

7.964

127.221

 

Scholingsexperiment WGA

680

0

680

 

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

7.964

‒ 7.964

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 3 premiegefinancierd bedraagt € 29,5 miljoen.

  • Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de ramingen bijgesteld met per saldo ‒ € 29,5 miljoen. Er is een uitwisseling tussen de IVA (meer uitkeringen) en WGA (minder uitkeringen). Ook in de WAO ligt het aantal uitkeringen lager dan eerder verwacht. Per saldo levert dit een meevaller op.

  • De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Licence