Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

17.085

‒ 800

16.285

     
 

Uitgaven

7.372

‒ 800

6.572

     

3.0

Abeidsongeschiktheid

7.372

‒ 800

6.572

 

Inkomensoverdrachten

1.334

0

1.334

 

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

1.334

0

1.334

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.038

‒ 800

5.238

 

Uitvoering individuele plaatsing & steun

6.038

‒ 800

5.238

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

     
 

Uitgaven

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

     

3.0

Arbeidsongeschiktheid

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

 

Inkomensoverdrachten

12.912.298

‒ 206.139

12.706.159

 

WAO

3.305.644

‒ 1.649

3.303.995

 

IVA

4.742.775

‒ 42.314

4.700.461

 

WGA

4.311.830

‒ 123.456

4.188.374

 

WAZ

81.784

‒ 411

81.373

 

WGA eigenrisicodragers

470.265

‒ 38.309

431.956

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

127.901

‒ 7.963

119.938

 

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

127.221

‒ 7.963

119.258

 

Scholingsexperiment WGA

680

0

680

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 214,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

  • Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA): op basis van realisaties van het UWV wordt de gemiddelde uitkering neerwaarts bijgesteld. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Per saldo komen de uitgaven € 42 miljoen lager uit.

  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): de uitgaven aan de WAO blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.

  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragers (WGA ERD): op basis van realisaties van het UWV worden de uitgaven neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk door een lager aantal uitkeringen dan eerder verwacht (- € 38 miljoen).

  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten publiek (WGA): op basis van realisaties van het UWV blijkt de gemiddelde uitkering lager uit te komen dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt ook iets lager uit. Samen zorgt dit voor € 120 miljoen lagere uitgaven.

  • Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ): de uitgaven aan de WAZ blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.

Licence