Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve Zorg (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.851.805

5.241

3.857.046

     
 

Uitgaven

3.819.398

‒ 19.914

3.799.484

     

2.10

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

412.857

‒ 29.538

383.319

 

Subsidies (regelingen)

336.144

‒ 8.617

327.527

 

Medisch specialistische zorg

71.380

6.809

78.189

 

Curatieve ggz

12.566

‒ 319

12.247

 

Eerstelijnszorg

31.389

‒ 19.508

11.881

 

Lichaamsmateriaal

23.575

2.206

25.781

 

Medische producten

197.234

2.195

199.429

 

Opdrachten

55.645

‒ 23.118

32.527

 

Medisch specialistische zorg

7.947

‒ 4.260

3.687

 

Curatieve ggz

3.160

1.128

4.288

 

Eerstelijnszorg

20.990

‒ 13.161

7.829

 

Lichaamsmateriaal

2.364

‒ 810

1.554

 

Medische producten

21.184

‒ 6.015

15.169

 

Bijdrage aan agentschappen

20.068

2.031

22.099

 

aCBG

6.850

1.653

8.503

 

CIBG

13.218

‒ 322

12.896

 

Overige

0

700

700

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.000

0

1.000

 

Overig

1.000

0

1.000

 

Garanties

0

166

166

 

Overige

0

166

166

2.34

Ondersteuning van het zorgstelsel

3.406.541

9.624

3.416.165

 

Subsidies (regelingen)

144.323

27.500

171.823

 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.396

80

1.476

 

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

72.935

2.399

75.334

 

Regeling veelbelovende zorg

31.480

1.796

33.276

 

Medisch specialistische zorg

24.123

‒ 5539

18.584

 

Curatieve ggz

512

‒ 471

41

 

Eerstelijnszorg

13.366

‒ 10.440

2.926

 

Overige

511

39.675

40.186

 

Bekostiging

3.130.308

6.664

3.136.972

 

Rijksbijdrage 18-

3.078.200

0

3.078.200

 

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

52.108

6.664

58.772

 

Inkomensoverdrachten

25.055

1.425

26.480

 

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

24.955

1.425

26.380

 

Overige

100

0

100

 

Opdrachten

58.798

‒ 25.129

33.669

 

Risicoverevening

2.073

111

2.184

 

Uitvoering zorgverzekeringsstelsel

10.489

1.056

11.545

 

Medisch specialistische zorg

9.196

‒ 3.629

5.567

 

Curatieve ggz

1.531

71

1.602

 

Eerstelijnszorg

756

230

986

 

Passende Zorg

18.296

‒ 13.776

4.520

 

Overige

16.457

‒ 9.192

7.265

 

Bijdrage aan agentschappen

39.468

26

39.494

 

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

8.749

536

9.285

 

Overige

30.719

‒ 510

30.209

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

8.589

‒ 862

7.727

 

Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden

6.540

332

6.872

 

Overige

2.049

‒ 1.194

855

     
 

Ontvangsten

89.055

‒ 12.443

76.612

Toelichting

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

EerstelijnszorgOver een groot deel van de beleidsmaatregelen waarvoor in het kader van IZA middelen zijn gereserveerd wordt op dit moment nog bestuurlijk overlegd. De uitvoering van de maatregelen is hierdoor vertraagd. Voor een specifiek aantal ZonMw-programma's vindt hierom een kasschuif van € 4,1 miljoen plaats van 2023 naar latere jaren. Daarnaast vallen de uitgaven van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging lager uit dan geraamd (€ 2 miljoen).

Verder zijn in het verleden subsidies met betrekking tot de geboortezorg verplaatst van het budget subsidies eerstelijns zorg naar het budget subsidies medisch specialistische zorg. Hiertoe is ook het budget voor deze subsidies verplaatst. In 2023 betreft dit een bedrag van € 14,3 miljoen.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 19,5 miljoen lager uit.

Medische productenVWS  is voornemens om op basis van de Begrotingswet subsidie te verlenen voor vijf jaar van maximaal € 4,5 miljoen, waarvan maximaal € 0,7 miljoen in 2023, aan de BioTech Training Facility, gevestigd in Leiden, voor het realiseren van een Vaccine Knowledge Centre welke voorziet in de behoefte van het opleiden van vakmensen, die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar nationale en internationale bedrijven en overheden. De training van professionals is met name bedoeld om de pandemische paraatheid te versterken door verbreding van de inzetbare capaciteit in pandemische situaties; van productie tot toezicht en beoordeling.

Opdrachten

EerstelijnszorgDoor vertraging in de bestuurlijke visievorming over het toekomstbestendig organiseren van de eerstelijn, is ook de uitvoering van de plannen in het kader van Versterking basiszorg vertraagd. Hierdoor vallen de uitgaven € 17,0 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 13,2 miljoen lager uit.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

EerstelijnszorgVoor een aantal programma's zijn er middelen geschoven van 2023 naar 2024 en latere jaren. Voor een subsidie in het kader van de digitalisering van de huisartsen (VIPP OPEN) valt het budget in 2023 hierdoor € 2,8 miljoen lager uit. Voor activiteiten in het kader van thuisarts.nl valt het budget in 2023 € 5 miljoen lager uit. Voor het kennisprogramma huisartsengeneeskunde valt het budget in 2023 € 1,4 miljoen lager uit.

Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven per saldo € 10,4 miljoen lager uit.

OverigeDe beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (€ 42,5 miljoen excl. uitvoeirngskosten) zijn van artikel 4 Zorgbreed beleid overgeboekt naar artikel 2 Curatieve zorg. Naast een aantal kleinere mutaties leidt dit tot € 39,7 miljoen hogere uitgaven.

Opdrachten

Passende zorgEr is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen voor onder andere Regionale Samenwerking ten behoeve van het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor mensen in Nederland conform het Integraal Zorgakkoord. Verder is er een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen en het Zorginstituut voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB).

Licence