Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.857.046

3.303.347

7.160.393

     
 

Uitgaven

3.799.484

‒ 32.496

3.766.988

     

2.10

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

383.319

‒ 26.357

356.962

 

Subsidies (regelingen)

327.527

‒ 22.245

305.282

 

Medisch specialistische zorg

78.189

‒ 895

77.294

 

Curatieve ggz

12.247

‒ 451

11.796

 

Eerstelijnszorg

11.881

‒ 1.878

10.003

 

Lichaamsmateriaal

25.781

‒ 300

25.481

 

Medische producten

199.429

‒ 18.721

180.708

 

Opdrachten

32.527

‒ 14.581

17.946

 

Medisch specialistische zorg

3.687

‒ 1.018

2.669

 

Curatieve ggz

4.288

‒ 2.535

1.753

 

Eerstelijnszorg

7.829

‒ 5.571

2.258

 

Lichaamsmateriaal

1.554

‒ 1.100

454

 

Medische producten

15.169

‒ 4.357

10.812

 

Bijdrage aan agentschappen

22.099

‒ 501

21.598

 

aCBG

8.503

0

8.503

 

CIBG

12.896

‒ 580

12.316

 

Overige

700

79

779

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

10.957

10.957

 

Overige

0

10.957

10.957

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.000

0

1.000

 

Overig

1.000

0

1.000

 

Garanties

166

13

179

 

Overige

166

13

179

2.34

Ondersteuning van het zorgstelsel

3.416.165

‒ 6.139

3.410.026

 

Subsidies (regelingen)

171.823

14.216

186.039

 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.476

0

1.476

 

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

75.334

19.100

94.434

 

Regeling veelbelovende zorg

33.276

0

33.276

 

Medisch specialistische zorg

11.050

‒ 3.379

7.671

 

Medisch specialistische zorg

7.534

5.800

13.334

 

Curatieve ggz

41

259

300

 

Eerstelijnszorg

2.926

6.499

9.425

 

Overige

40.186

‒ 14.063

26.123

 

Bekostiging

3.136.972

2.700

3.139.672

 

Rijksbijdrage 18-

3.078.200

0

3.078.200

 

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

58.772

2.700

61.472

 

Inkomensoverdrachten

26.480

‒ 6.226

20.254

 

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.380

‒ 6.226

20.154

 

Overige

100

0

100

 

Opdrachten

33.669

‒ 15.879

17.790

 

Risicoverevening

2.184

0

2.184

 

Uitvoering zorgverzekeringsstelsel

11.545

‒ 5.112

6.433

 

Medisch specialistische zorg

5.567

‒ 3.008

2.559

 

Curatieve ggz

1.602

‒ 104

1.498

 

Eerstelijnszorg

986

‒ 225

761

 

Passende Zorg

4.520

‒ 4.400

120

 

Overige

7.265

‒ 3.030

4.235

 

Bijdrage aan agentschappen

39.494

‒ 950

38.544

 

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

9.285

‒ 950

8.335

 

Overige

30.209

0

30.209

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.727

0

7.727

 

Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden

6.872

640

7.512

 

Overige

855

‒ 640

215

     
 

Ontvangsten

76.612

15.419

92.031

     
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen in 2023 zijn in totaal met € 3,3 miljard verhoogd voor onder andere het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming voor het Zorginstituut Nederland in het kader van Veelbelovende Zorg (VEZO). De toekenningsbrief inzake het budget 2024 wordt in 2023 verzonden en daarmee moet ook de verplichting in 2023 worden vastgelegd. Het gaat hier om een verhoging van € 23,5 miljoen.

Er is ruim € 3,3 miljard aan verplichtingenruimte toegevoegd voor de Rijksbijdrage 18-. Dit betreft de Bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar waardoor de verplichting in 2023 wordt vastgeled voor 2024.

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medische producten

Voor de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur‘ van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het financieel ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. Een bedrag van € 3,0 miljoen wordt dit jaar niet aangewend.

De in de 1e suppletoire begroting 2023 aangekondigde ondersteuningsregeling voor de eerstelijns leveranciers van medische producten apotheken en leveranciers van hulpmiddelen is vanwege staatssteunregels niet uitvoerbaar. Het hiervoor gereserveerde budget van € 10,0 miljoen valt daarom vrij.

Vanuit artikel 11 vindt een overheveling plaats naar artikel 2 voor de prijsbijstelling 2023 van Pallas (€ 7,2 miljoen).

Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 18,7 miljoen lager uit.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Overige

Om te komen tot de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het instrument ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV)

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 10,7 miljoen. Deze bijstelling is met name nodig omdat GGZ-aanbieders inmiddels grotendeels klaar zijn met de noodzakelijke aanpassingen in hun ICT-systemen als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Daardoor zijn zij nu in staat bij het CAK declaraties in te dienen voor zorg aan onverzekerden. De GGZ-instellingen hebben daardoor niet alleen declaraties over zorg in 2023 ingediend, maar tevens uitgestelde declaraties over zorgjaar 2022.

In de actuele prognose verwacht het CAK € 20,4 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 8,4 miljoen hoger dan de eerder geraamde € 12 miljoen. De belangrijkste reden voor deze bijstelling komt eruit voort dat zorgaanbieders voor ontheemden die zich niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) hebben laten registreren, geen gebruik kunnen maken van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO) en als gevolg daarvan kosten via de SOV declareren.

Overige

Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO), waardoor een meevaller van € 14 miljoen ontstaat.

Ontvangsten

De afrekening van de agentschapsbijdrage over 2022 aan het CIBG - Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) leidt tot een extra ontvangst van € 12,3 miljoen. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) ontvangen. Dit betreft de afrekening van het voorschot dat in de periode 2020-2022 is verstrekt voor de activiteiten rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Licence