Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

28.853.140

1.121.167

29.974.307

     
 

Uitgaven

28.968.266

796.977

29.765.243

     

3.10

Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

259.582

158.145

417.727

 

Subsidies (regelingen)

56.099

468

56.567

 

Toegang tot zorg en ondersteuning

9.684

588

10.272

 

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

5.833

‒ 2.889

2.944

 

Inclusieve samenleving

28.839

2.448

31.287

 

Kennis en informatiebeleid

8.845

290

9.135

 

Overige

2.898

31

2.929

 

Opdrachten

146.479

‒ 1.377

145.102

 

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

62.231

1.829

64.060

 

Toegang tot zorg en ondersteuning

2.283

95

2.378

 

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

2.551

212

2.763

 

Inclusiviteit

64.094

‒ 1.411

62.683

 

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.566

‒ 596

970

 

Overige

13.754

‒ 1.506

12.248

 

Bijdrage aan agentschappen

12.669

2.288

14.957

 

Overige

12.669

2.288

14.957

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.329

675

14.004

 

Doventolkvoorzieningen

13.329

675

14.004

 

Bijdrage aan medeoverheden

11.206

156.091

167.297

 

Overige

11.206

156.091

167.297

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

19.800

0

19.800

 

Stimuleringsregeling wonen en zorg

19.800

0

19.800

3.21

Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

28.708.684

638.832

29.347.516

 

Subsidies (regelingen)

203.473

‒ 33.986

169.487

 

Zorg merkbaar beter maken

117.076

‒ 38.043

79.033

 

Kennis, informatie en innovatiebeleid

26.178

1.414

27.592

 

Palliatieve zorg en ondersteuning

60.219

2.643

62.862

 

Bekostiging

28.307.826

665.300

28.973.126

 

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.858.500

‒ 34.700

4.823.800

 

Bijdrage Wlz

8.950.000

700.000

9.650.000

 

Overige

14.499.326

0

14.499.326

 

Opdrachten

28.495

‒ 7.186

21.309

 

Zorgdragen voor langdurige zorg

28.495

‒ 7.186

21.309

 

Bijdrage aan agentschappen

463

12

475

 

Algemeen

463

12

475

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

158.106

15.138

173.244

 

Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank

38.463

7.305

45.768

 

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

119.643

7.833

127.476

 

Bijdrage aan medeoverheden

10.321

‒ 446

9.875

 

Overige

10.321

‒ 446

9.875

     
 

Ontvangsten

9.193

858

10.051

     

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking

Bijdragen aan medeoverheden

Voor de specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 is €150 miljoen overgeheveld van artikel 1 Volksgezondheid. Het doel van deze regeling is dat gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd (ruim € 5 miljoen) en een budget voor de specialistische functies vrouwenopvang (€ bijna € 1 miljoen).

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Pandemische paraatheid Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie en -bestrijding in de langdurige zorg te versterken en te borgen, zodat de sector beter is voorbereid op nieuwe (pandemische) uitbraken van infectieziekten. Om de zorgaanbieders hierbij te ondersteunen zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de afspraken over pandemische paraatheid. Doel is te borgen dat er periodiek wordt geëvalueerd of de infectiepreventie bij zorgaanbieders in de langdurige zorg op orde is (zoals de IGJ aanbeveelt) en dat ze op basis hiervan de benodigde verbeteringen in gang zetten. Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgkantoren, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet en verantwoording van deze middelen via de reguliere kwaliteitsstructuren. De middelen (€ 22,7 miljoen) worden naar de Wlz overgeheveld.

Groninger Zorgakkoord Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Een groot deel van de herbouwing zal in toekomstige jaren gerealiseerd moeten worden, waardoor het beschikbare budget (€ 10,1 miljoen) later nodig is.

Nationaal Programma HoofdzakenVWS stelt gedurende drie jaar middelen beschikbaar voor een kick-start van het Nationaal Programma Hoofdzaken. Dit programma richt zich op de geïntegreerde aanpak van hersen- en psychische aandoeningen, zowel ondersteuning en zorg als wetenschappelijk onderzoek (€ 2,9 miljoen).

De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo -€ -2,3 miljoen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld.

Bijdrage WlzDe rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden.

Opdrachten

Het beheer van het 2.0 systeem voor het persoonsgebonden budget wordt deels verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heeft een overheveling van € 4,0 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan ZBO's plaatsgevonden. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 3,2 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale VerzekeringsbankDe SVB verzorgt de uitvoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget uit, waarbij ze ook kosten maakt voor het beheer van het PGB 2.0-systeem. De kosten vallen € 7,3 miljoen hoger uit dan geraamd.

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling ZorgHet CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben uit. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 6,7 miljoen. Dit betreft o.a. de loonbijstelling 2023.

Licence