Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

29.974.307

16.290.971

46.265.278

     
 

Uitgaven

29.765.243

‒ 96.668

29.668.575

     

3.10

Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

417.727

‒ 87.792

329.935

 

Subsidies (regelingen)

56.567

6.524

63.091

 

Toegang tot zorg en ondersteuning

10.272

90

10.362

 

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

2.944

8.331

11.275

 

Inclusieve samenleving

31.287

‒ 3.883

27.404

 

Kennis en informatiebeleid

9.135

0

9.135

 

Overige

2.929

1.986

4.915

 

Opdrachten

145.102

‒ 60.342

84.760

 

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

64.060

0

64.060

 

Toegang tot zorg en ondersteuning

2.378

‒ 306

2.072

 

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

2.763

‒ 735

2.028

 

Inclusiviteit

62.683

‒ 52.020

10.663

 

Kennis, informatie en innovatiebeleid

970

0

970

 

Overige

12.248

‒ 7.281

4.967

 

Bijdrage aan agentschappen

14.957

‒ 8.374

6.583

 

Overige

14.957

‒ 8.374

6.583

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

14.004

0

14.004

 

Doventolkvoorzieningen

14.004

0

14.004

 

Bijdrage aan medeoverheden

167.297

‒ 7.000

160.297

 

Overige

167.297

‒ 7.000

160.297

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

19.800

‒ 18.600

1.200

 

Stimuleringsregeling wonen en zorg

19.800

‒ 18.600

1.200

3.21

Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

29.347.516

‒ 8.876

29.338.640

 

Subsidies (regelingen)

169.487

6.662

176.149

 

Zorg merkbaar beter maken

79.033

6.283

85.316

 

Kennis, informatie en innovatiebeleid

27.592

602

28.194

 

Palliatieve zorg en ondersteuning

62.862

‒ 223

62.639

 

Bekostiging

28.973.126

0

28.973.126

 

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.823.800

0

4.823.800

 

Bijdrage Wlz

9.650.000

0

9.650.000

 

Overige

14.499.326

0

14.499.326

 

Opdrachten

21.309

‒ 4.846

16.463

 

Zorgdragen voor langdurige zorg

21.309

‒ 4.846

16.463

 

Bijdrage aan agentschappen

475

0

475

 

Algemeen

475

0

475

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

173.244

‒ 6.076

167.168

 

Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank

45.768

0

45.768

 

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

127.476

‒ 6.076

121.400

 

Bijdrage aan medeoverheden

9.875

‒ 4.616

5.259

 

Overige

9.875

‒ 4.616

5.259

     
 

Ontvangsten

10.051

0

10.051

     
Toelichting

VerplichtingenVerplichtingen De raming van verplichtingenbudget in 2023 is in totaal met € 16,3 miljard gemuteerd voor het aangaan van verplichtingen voor 2023 en verder. Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2023 (-€ 96,7 miljoen), volstaat de toelichting bij de uitgaven. Daarnaast is de raming van het verplichtingenbudget gemuteerd ten laste van het verplichtingenbudget 2024 en verder (€ 16,4 miljard), waardoor meerjarige verplichtingen aangegaan kunnen worden. Deze mutatie heeft onder andere betrekking op:

  • € 5,3 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rijksbijdrage In Kosten van Kortingen) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.

  • € 11,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.

  • Daarnaast betreft het middelen voor de bijdrage ZBO aan de sociale verzekeringsbank (€49,7 miljoen), voornemens tot verlening van subsidies op het terrein van langdurige zorg (€ 6,7 miljoen) en subsidies in het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de sociale werkplaatsen (€ 21 miljoen).

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Inclusiviteit

De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein (€ 45,7 miljoen) waren tijdelijk geboekt op artikelonderdeel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bij gemeenten. Het beschikbare bedrag voor gemeenten voor deze meerkosten is voor 2023 vastgesteld op € 20,2 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2023 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds. De overige € 25,5 miljoen is als meevaller ingeleverd.

Van dit artikelonderdeel is daarnaast een aantal regeerakkoord middelen als meevaller ingeleverd. Het gaat hierbij om € 1,8 miljoen aan middelen van Wonen en Zorg voor ouderen (WOZO), € 1,4 miljoen van respijtzorg en € 2,9 miljoen vanuit het programma onbeperkt meedoen.

Overig

Uit de door het CAK opgestelde uitvoeringstoets passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp bleek dat de geraamde kosten lager uitvielen dan de beschikbare regeerakkoordmiddelen (€ 10 miljoen). Het CAK komt begin 2024 met een nieuwe uitvoeringstoets voor het wetsvoorstel inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. In 2023 is € 483.000 van de € 10 miljoen naar het CAK overgeheveld voor de indexatie van het abonnementstarief en ongeveer € 1,5 miljoen voor de kosten van het CAK voor de implementatie van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De resterende middelen zijn als meevaller ingeleverd.

Bijdragen aan medeoverheden

Overig

In 2023 is er € 150 miljoen beschikbaar voor de SPUK IZA en circa € 299 miljoen voor de brede SPUK GALA. Voor beide SPUK-regelingen wordt er conform afspraak voor 2023 in totaal € 7 miljoen afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Bij de totstandkoming van de regeling Brede SPUK GALA is geen afdracht gedaan aan het BTW-compensatiefonds. Dit is gecorrigeerd met deze boeking.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Voor de financiering van de planontwikkeling van nieuwe woonvormen verstrekt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leningen in kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg aan sociale ondernemers en bewonersinitiatieven. In de regeling is afgesproken dat de middelen kunnen revolveren zolang de regeling bestaat (leningen die worden afbetaald, kunnen opnieuw worden uitgeleend). De RVO verwacht een uitgave van € 1,2 miljoen in 2023 voor de planontwikkelfase, waardoor in 2023 € 18,6 miljoen van de beschikbare € 19,8 miljoen onbenut blijft.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Een afspraak uit het Groninger Zorgakkoord is dat het ministerie van VWS bij het afstoten van de panden het waardeverlies van de betreffende zorglocatie voor haar rekening neemt. De benodigde middelen (€ 7,9 miljoen) waren in het najaar 2023 niet voorzien. Dit leidt tot een tegenvaller in 2023. Daarnaast is het voornemen om verpleegzorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van de omslag naar digitale/ hybride zorg niet gestart (€ 1,3 miljoen). De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een negatieve mutatie van per saldo € 0,3 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Doordat de personele opschaling binnen de reguliere uitvoering dit jaar langzaam op gang kwam en de realisatie van het nieuwe IT-zaaksysteem vertraging opliep, valt er bij het CIZ op de reguliere middelen € 2,7 miljoen vrij. Ook de Werk aan Uitvoering (WaU) activiteiten bleven aanzienlijk achter waardoor er € 3,4 miljoen minder wordt uitgegeven dan begroot voor dit project. De vrijval op WaU hangt samen met de achterstanden voor wat betreft de werkvoorraden, de hoge werkdruk en schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de focus op het afhandelen van indicatiebesluiten is gelegd.

Licence