Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Voor u ligt de eerste suppletoire begroting 2024 van de Staten-Generaal. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 410 IIA, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2024 opgebouwd.

Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029. Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

Licence