Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.402.836

21.000

1.423.836

‒ 247.753

1.176.083

69.350

‒ 9.204

‒ 7.552

10.808

1.266.000

            
 

Uitgaven

1.448.818

21.000

1.469.818

35.679

1.505.497

60.112

‒ 3.318

‒ 4.982

10.808

1.266.000

            

4.10

Positie cliënt en transparantie van zorg

92.579

0

92.579

‒ 2.129

90.450

791

645

550

1.124

74.461

 

Subsidies (regelingen)

78.576

0

78.576

‒ 2.559

76.017

‒ 1.476

‒ 1.494

‒ 1.621

‒ 1.158

58.083

 

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

50.000

0

50.000

‒ 64

49.936

‒ 57

‒ 57

‒ 238

0

50.000

 

Transparantie van zorg

28.576

0

28.576

‒ 2.495

26.081

‒ 1.419

‒ 1.437

‒ 1.383

‒ 1.158

8.083

 

Opdrachten

4.280

0

4.280

430

4.710

2.267

2.139

2.171

2.282

6.655

 

Ondersteuning cliëntorganisaties

333

0

333

0

333

0

0

0

0

0

 

Transparantie van zorg

2.104

0

2.104

285

2.389

2.149

2.139

2.171

2.282

4.732

 

Overige

1.843

0

1.843

145

1.988

118

0

0

0

1.923

 

Bijdrage aan agentschappen

9.723

0

9.723

0

9.723

0

0

0

0

9.723

 

CIBG

9.723

0

9.723

0

9.723

0

0

0

0

9.723

4.20

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

755.506

21.000

776.506

‒ 45.079

731.427

35.364

‒ 4.195

‒ 3.977

‒ 2.714

640.469

 

Subsidies (regelingen)

717.305

21.000

738.305

‒ 39.204

699.101

41.428

1.654

1.654

2.000

607.647

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

429.208

21.000

450.208

‒ 39.204

411.004

41.428

1.654

1.654

2.000

332.289

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

276.547

0

276.547

0

276.547

0

0

0

0

275.358

 

Overige

11.550

0

11.550

0

11.550

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

22.750

0

22.750

‒ 5.935

16.815

‒ 6.124

‒ 5.909

‒ 5.691

‒ 4.774

15.415

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

22.731

0

22.731

‒ 6.460

16.271

‒ 6.124

‒ 5.909

‒ 5.691

‒ 4.774

15.396

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

19

0

19

0

19

0

0

0

0

19

 

Overige

0

0

0

525

525

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

15.451

0

15.451

0

15.451

0

0

0

0

15.451

 

CIBG

15.451

0

15.451

0

15.451

0

0

0

0

15.451

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.896

 

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.896

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

60

60

60

60

60

60

60

 

OECD

0

0

0

60

60

60

60

60

60

60

4.30

Informatiebeleid

138.954

0

138.954

30.148

169.102

‒ 14.017

‒ 11.198

‒ 9.354

2.451

85.270

 

Subsidies (regelingen)

61.851

0

61.851

2.384

64.235

‒ 390

1.737

2.429

18.420

37.973

 

Informatiebeleid

55.581

0

55.581

2.404

57.985

‒ 170

1.957

2.649

18.640

37.973

 

Overige

6.270

0

6.270

‒ 20

6.250

‒ 220

‒ 220

‒ 220

‒ 220

0

 

Opdrachten

55.893

0

55.893

26.329

82.222

‒ 14.979

‒ 15.016

‒ 13.872

‒ 11.359

40.197

 

Informatiebeleid

48.095

0

48.095

29.299

77.394

‒ 12.115

‒ 12.135

‒ 12.726

‒ 10.309

36.102

 

Overige

7.798

0

7.798

‒ 2.970

4.828

‒ 2.864

‒ 2.881

‒ 1.146

‒ 1.050

4.095

 

Bijdrage aan agentschappen

21.210

0

21.210

1.435

22.645

1.352

2.081

2.089

‒ 4.610

7.100

 

Informatiebeleid

21.210

0

21.210

1.435

22.645

1.352

2.081

2.089

‒ 4.610

7.100

4.40

Inrichting zorgstelsel

283.269

0

283.269

17.007

300.276

10.428

8.040

7.849

9.947

270.329

 

Subsidies (regelingen)

423

0

423

0

423

0

0

0

0

0

 

Programma's zorgstelsel

423

0

423

0

423

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

593

0

593

0

593

0

0

0

0

593

 

Overige

593

0

593

0

593

0

0

0

0

593

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

279.753

0

279.753

19.507

299.260

12.928

10.540

10.349

9.947

267.236

 

CAK

127.340

0

127.340

15.542

142.882

10.311

10.233

10.349

9.947

127.483

 

NZa

74.253

0

74.253

150

74.403

0

0

0

0

71.606

 

ZiNL

76.760

0

76.760

3.815

80.575

2.617

307

0

0

66.747

 

CSZ

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

1.400

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

2.500

0

2.500

‒ 2.500

0

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

2.500

 

EZK: ACM

2.500

0

2.500

‒ 2.500

0

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

2.500

4.50

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

178.510

0

178.510

35.732

214.242

27.546

3.390

‒ 50

0

195.471

 

Subsidies (regelingen)

4.207

0

4.207

0

4.207

0

0

0

0

4.170

 

Algemeen

4.207

0

4.207

0

4.207

0

0

0

0

4.170

 

Bekostiging

167.391

0

167.391

30.202

197.593

24.046

‒ 110

‒ 50

0

183.746

 

Zorg en welzijn

16.496

0

16.496

‒ 1.221

15.275

646

‒ 10

0

0

15.541

 

Zorg en welzijn

150.895

0

150.895

31.423

182.318

23.400

‒ 100

‒ 50

0

168.205

 

Opdrachten

1.750

0

1.750

2.030

3.780

0

0

0

0

2.520

 

Zorg

1.750

0

1.750

‒ 654

1.096

0

0

0

0

2.520

 

Welzijn

0

0

0

2.684

2.684

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

5.162

0

5.162

3.500

8.662

3.500

3.500

0

0

5.035

 

Overige

5.162

0

5.162

3.500

8.662

3.500

3.500

0

0

5.035

            
 

Ontvangsten

14.215

0

14.215

18.654

32.869

‒ 346

0

0

0

11.920

            
Toelichting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Overige

Vanuit het Nationaal Groeifonds is een bedrag van € 48 miljoen toegekend voor het programma DUTCH. Naar verwachting wordt er in 2024 een bedrag van € 6,6 miljoen ingezet voor het opzetten van het programmamanagement en voorbereidende werkzaamheden. Het resterende bedrag van € 39,8 miljoen wordt volledig doorgeschoven naar 2025.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor standaardisatie van gegevensuitwisseling voor een Landelijk Dekkend Netwerk wordt vanaf de Aanvullende Post € 21,1 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting.

Daarnaast wordt er € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij de implementatie aan het zorgveld en de technische uitvoering voor generieke functies in het kader van de standaardisatie gegevensuitwisseling.

Tenslotte wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt naar het RIVM.

In totaal wordt het budget voor informatiebeleid met € 29,3 miljoen verhoogd.

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

CAK

In 2020 is besloten om het beschikbare budget voor de beheerskosten van het CAK structureel met € 9,3 miljoen te verlagen. In de praktijk blijkt deze taakstelling niet te realiseren binnen de taken van het CAK. In het kader van realistisch ramen wordt het budget met € 7,3 miljoen opgehoogd. Daarnaast zijn er middelen bijgekomen voor onder andere de uniformering van het broninhoudingsproces, voor het digitaliseren van de formulieren bij het CAK en voor de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagaffaire.

In totaal wordt het budget voor het CAK met € 14,1 miljoen naar boven bijgesteld.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

De uitgaven voor het ziekenhuizen op Bonaire is verhoogd met € 12,5 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de zorgkosten op de BES-eilanden met € 11,8 miljoen opgehoogd en wordt er voor standaardisatie van gegevensuitwisseling op de BES-eilanden aanvullend € 7,5 miljoen vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan het budget. Ook is er een instrumentwijziging van € 2,1 miljoen van bekostiging naar opdrachten. Tot slot hebben voor € 0,3 miljoen diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.

In totaal wordt het budget met € 30,2 miljoen in 2024 verhoogd.

Ontvangsten

Door de definitieve vaststelling van de Zorgbonus en de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) wordt de (terug)ontvangstenraming met € 19 miljoen verhoogd.

Licence