Base description which applies to whole site

5.7 Justitiële ICT Organisatie

De Justitiële ICT Organisatie is de ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid, werkzaam voor onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en Justis. De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT en investeert in kennis en expertise van medewerkers en een moderne infrastructuur.

Baten en lasten

In onderstaand overzicht wordt de meerjarenbegroting weergegeven en toegelicht.

Tabel 90 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

145.376

156.316

176.696

175.377

173.198

171.019

171.220

waarvan omzet moederdepartement

140.049

151.048

170.387

169.116

167.015

164.913

165.107

waarvan omzet overige departementen

5.327

5.268

6.308

6.261

6.184

6.106

6.113

waarvan omzet derden

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

145.376

156.316

176.696

175.377

173.198

171.019

171.220

        

Lasten

       

Apparaatskosten

131.756

141.678

159.645

158.122

155.742

153.362

153.362

- Personele kosten

74.384

78.562

88.610

87.087

84.707

82.327

82.327

waarvan eigen personeel

45.908

46.446

54.330

55.758

57.989

60.219

60.219

waarvan inhuur externen

26.833

30.504

32.417

29.417

24.730

20.042

20.042

waarvan overige personele kosten

1.643

1.612

1.863

1.912

1.989

2.065

2.065

- Materiële kosten

57.372

63.115

71.035

71.035

71.035

71.035

71.035

waarvan apparaat ICT

43.104

45.107

51.789

51.789

51.789

51.789

51.789

waarvan bijdrage aan SSO's

‒ 88

‒ 101

153

153

153

153

153

waarvan overige materiële kosten

14.355

18.110

19.093

19.093

19.093

19.093

19.093

Rentelasten

198

255

500

705

906

1.107

1.308

Afschrijvingskosten

13.422

14.384

16.551

16.551

16.551

16.551

16.551

- Materieel

13.422

12.989

14.531

14.531

14.531

14.531

14.531

waarvan apparaat ICT

0

 

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

 

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

1.394

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

Overige lasten

0

 

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

0

0

0

0

Totaal lasten

145.376

156.316

176.696

175.377

173.198

171.019

171.220

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet

De omzet moederdepartement bevat alle JenV onderdelen, waarvan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de grootste bijdrage (~69%) levert aan de omzet. De niet-JenV onderdelen vertegenwoordigen 2,7% van de omzet.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Voor eigen personeel is 582,1 fte’s begroot. Daarnaast is rekening gehouden met formatieplaatsen die door externe inhuur worden bezet (63,1 fte’s), omdat deze posities moeilijk in te vullen zijn. De Justitiële ICT Organisatie spant zich in om deze posities zo snel mogelijk in te vullen met eigen personeel.

Bovenop de vaste formatie werkt de Justitiële ICT Organisatie met een flexibele schil (externe inhuur) om zodoende schommelingen in de vraag op te kunnen vangen. In 2024 heeft deze een omvang van 81,5 fte (11%).

De overige personeelkosten bestaan uit vergoeding woon-werkverkeer, opleidingskosten en reis-en verblijfskosten.

Tabel 91 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel

       

Kosten

45.908

46.446

54.330

55.758

57.989

60.219

60.219

Aantal fte's

566,6

552,1

582,1

597,4

621,3

645,2

645,2

        

Externe inhuur

       

Kosten

26.933

30.504

32.417

29.417

24.730

20.042

20.042

Aantal fte's

125,7

140,69

144,63

131,24

110,33

89,42

89,42

        

Overige personele kosten

1.643

1.612

1.863

1.912

1.989

2.065

2.065

        

Totale kosten (x € 1.000)

74.484

78.562

88.610

87.087

84.707

82.327

82.327

Materiële kostenDe ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes en multifunctionals) en jaarlijkse licentiekosten voor software. De bijdrage aan SSO's heeft te maken met detachering en uitwisseling van medewerkers. De overige materiële apparaatskosten bevatten onder andere telefoonkosten, overige exploitatiekosten, dienstkleding, cateringkosten en bureaukosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen zijn gerelateerd aan onder andere laptops en telefoons, uitbreiding van netwerk-, server- en opslagcapaciteit en vernieuwing van werkplekken voor videovergadering.

Rentekosten

De rentelasten zijn begroot op 1,4% over de lening bij het ministerie van Financiën.

Het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden de geldstromen inzichtelijk gemaakt. Op basis van de Jaarrekening 2022 (Slotwet 2022) is de rekening courant op 1 januari 2024 € 9,2 mln.

Tabel 92 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2

9.172

9.172

9.172

9.172

9.172

9.172

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

145.376

176.696

176.696

175.377

173.198

171.019

171.220

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 131.954

‒ 160.145

‒ 160.145

‒ 158.827

‒ 156.648

‒ 154.468

‒ 154.670

Totaal operationele kasstroom

13.422

16.551

16.551

16.551

16.551

16.551

16.551

3

-/- totaal investeringen

‒ 63.372

‒ 27.858

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.609

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

1

Totaal investeringsstroom

‒ 63.372

‒ 27.858

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.609

‒ 31.608

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 13.422

‒ 16.551

‒ 16.551

‒ 16.551

‒ 16.551

‒ 16.551

‒ 16.551

+/+ beroep op leenfaciliteit

63.372

27.858

31.609

31.609

31.609

31.609

31.609

Totaal financieringskasstroom

49.949

11.307

15.059

15.059

15.059

15.059

15.059

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

9.172

9.172

9.172

9.172

9.172

9.172

9.173

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit algemene-, specifieke- en expertisediensten. De operationele uitgaven bestaan uit alle kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die in 2024 nodig zijn bevatten de kosten voor aanschaf van hard- en software en de overige vaste activa op de balans.

Financieringskasstroom

Voor de financiering van de investeringen wordt een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheid

Overhead

Als overhead zijn de kosten van Bedrijfsvoering en Staven afgezet tegen de totale kosten van de Justitiële ICT Organisatie. De ambitie is om het op zichzelf gezonde percentage overhead de komende jaren stabiel te houden.

Tabel 93 Overhead
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omzet (x € 1 mln.)

145,4

156,3

176,7

175,4

173,2

171,0

171,2

Kosten BV/staven in (x € 1 mln.)

23,3

26,2

30,8

30,8

30,8

30,8

30,8

Overhead %

16,1%

16,8%

17,5%

17,6%

17,8%

18,0%

18,0%

Kostprijs algemene diensten

Algemene diensten betreffen de werkplekdiensten van de Justitiële ICT Organisatie. Omdat het om relatief homogene en stabiele producten gaat, lenen deze zich voor meerjarige sturing op de kostprijs. Het doel is om de aankomende 4 jaar een prijsdaling van 1% per jaar te realiseren, exclusief bijzondere invloeden zoals bijvoorbeeld inflatie of significante wijzigingen in aantallen of aanpassingen in beveiliging. Daarnaast is de verwachting dat de kwalitateit van de producten in de loop van de jaren toeneemt.

Tabel 94 Kostprijs diensten
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Useraccount

1.202

1.327

1.485

1.470

1.455

1.441

1.426

Notebook

917

811

1.003

993

983

973

963

Werkplek

754

753

909

900

891

882

873

Smartphone

532

511

675

668

662

655

648

Multifunctional

3.232

4.018

4.449

4.405

4.360

4.317

4.274

Uurtarief expertisediensten

Expertisediensten betreffen de projectenportefeuille van de Justitiële ICT Organisatie. De onderstaande tarieven hebben betrekking op de vijf meest ingezette functieprofielen en zijn gebaseerd op een gemixte inzet van interne medewerkers en externe inhuur (flexibele schil, schaarse kennis). De ambitie is om de tarieven zoveel als mogelijk stabiel te houden. De mate waarin een opdrachtgever in staat is om de behoefte aan dienstverlening vooraf en meerjarig aan te geven, beïnvloedt de mogelijkheid om de uurtarieven te beperken, omdat er dan ingezet kan worden op ambtelijk personeel, waardoor de mix intern/extern gunstiger uitvalt.

Tabel 95 Uurtarief
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Technologie Consultant

115

115

123

123

123

123

123

Applicatie beheerder

108

108

115

115

115

115

115

Projectleider

132

135

143

143

143

143

143

Werkplek beheerder

72

85

91

91

91

91

91

Engineer DevOps

147

138

142

142

142

142

142

Omzet per productgroep

Algemene diensten betreffen de werkplekdiensten. Onder specifieke diensten valt het beheer van applicaties en onder expertise diensten valt de projectenportefeuille. De verwachting is dat de omzetverdeling tussen de verschillende productgroepen de komende jaren gelijk blijft.

Tabel 96 Omzet
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene diensten

64,5

69,7

80,4

79,9

78,9

77,9

78,0

Specifieke diensten

58,2

66,7

69,7

69,2

68,3

67,5

67,6

Expertise diensten

22,7

19,9

26,5

26,3

26,0

25,7

25,7

Totaal

145,4

156,3

176,6

175,4

173,2

171,0

171,2

FTE-totaal

Een deel van de formatie is momenteel gevuld met externe medewerkers in verband met de behoefte aan specifieke kennis en schaarste. De Justitiële ICT Organisatie heeft de ambitie om alle formatieve plaatsen te gaan vullen met interne medewerkers. De inhuur van externe medewerkers die ingezet worden om piekbelasting op te kunnen vangen en bij behoefte aan specifieke kennis neemt derhalve de komende jaren af.

Tabel 97 FTE
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Fte

566,6

552,1

582,1

597,4

621,3

645,2

645,2

Saldo van baten en lasten

Als zelfstandige baten en lasten organisatie is de Justitiële ICT Organisatie gehouden om kostprijsdekkende tarieven in rekening te brengen bij haar opdrachtgevers, waarbij de lasten gelijk zijn aan de baten. Een deel van de formatie wordt momenteel ingevuld met externe inhuur. De inzet van HRM/werving en selectie zorgt er naar verwachting voor dat de personeelkosten gaan dalen door instroom van nieuwe medewerkers.

Tabel 98 Saldo van baten en lasten
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal baten

145.376

156.316

176.696

175.377

173.198

171.019

171.220

Personele kosten

74.384

78.562

88.610

87.087

84.707

82.327

82.327

Materiële kosten

57.372

63.115

71.035

71.035

71.035

71.035

71.035

Afschrijvingskosten

13.422

14.384

16.551

16.551

16.551

16.551

16.551

Rentelasten

198

255

500

705

906

1.107

1.308

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Als % van totale baten

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Opdrachtgeverstevredenheid

De basiswaarde van de opdrachtgeverstevredenheid is in 2021 vastgesteld op 7. De ambitie is om in een periode van 3 jaar met een half punt te stijgen t.o.v. de basiswaarde.

Tabel 99 Opdrachtgeverstevredenheid

kwaliteitsindicatoren

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Opdrachtgeverstevredenheid

7,2

7,3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Licence