Base description which applies to whole site

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 79 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

53.330

58.642

62.926

58.790

59.131

58.914

58.914

waarvan omzet moederdepartement

‒ 409

54.075

58.067

53.931

54.272

54.055

54.055

waarvan omzet overige departementen

3.751

3.477

4.031

4.031

4.031

4.031

4.031

waarvan omzet derden

49.988

1.090

828

828

828

828

828

Rentebaten

45

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

53.375

58.642

62.926

58.790

59.131

58.914

58.914

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

29.946

31.218

34.364

30.133

30.133

30.133

30.133

waarvan eigen personeel

24.230

28.096

30.906

27.101

27.101

27.101

27.101

waarvan inhuur externen

5.716

3.122

3.458

3.032

3.032

3.032

3.032

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

21.719

27.424

28.562

28.658

28.999

28.782

28.782

waarvan apparaat ICT

1.386

1.144

1.165

1.165

1.165

1.165

1.165

waarvan bijdrage aan SSO's

8.236

10.046

10.286

10.286

10.286

10.286

10.286

waarvan overige materiële kosten

12.097

16.234

17.111

17.206

17.547

17.330

17.330

Materiële programmakosten

 

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

 

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

51.665

58.642

62.926

58.791

59.132

58.915

58.915

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.710

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.710

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet Moederdepartement

Vanaf 2023 is een nieuwe financieringssystematiek ingevoerd. De omzet moederdepartement bestaat uit een bijdrage voor de totale uitvoeringskosten voor de producten van de opdrachtgevers binnen het ministerie van JenV. Daarnaast is de bijdrage opgenomen voor het invoeren van de Wet Open Overheid, de consequenties van het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire (POK-WAU) en het project Toekomstvaste Informatievoorziening. In 2022 en jaren ervoor bestond de omzet moederdepartement alleen uit een bijdrage van het Ministerie van JenV voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende, tarieven (konden) worden geheven aan de eindgebruiker en het financieringsresultaat.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moeder­departement voor 2023 en 2024 weergegeven.

Tabel 80 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)

Product

2023

2024

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

  

Omzet: Risicomeldingen, TIV, BIBOB, VOG

38.946

44.165

Omzet: Gratie, Naamswijziging

4.769

4.399

Omzet: GSR

1.317

1.331

Omzet: WPBR, WWM, BOA

6.924

6.459

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

  

Wet open overheid

476

571

POK-WAU

642

642

Toekomstvast IV

1.000

500

Totaal

54.074

58.067

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindge­bruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de Ministeries van SZW en IenW voor de continue screening van de Kinderopvang en Taxibranche.

Daarnaast is de bijdrage vanuit het Ministerie van VWS voor de VOG-vrijwilligers (225.000) van € 3,7 mln. opgenomen.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor het product GVA (Gedragsverklaring aanbesteding). Met de nieuwe financeringsafspraken worden vanaf 2023 de tarief inkomsten van de VOG NP, VOG RP, Naamswijziging, BIBOB, WPBR en WWM ontheffingen bij de opdrachtgevers verantwoord.

Tabel 81 Overzicht omzet derden

Product

Betaalde Aantallen

Tarief

PxQ (x € 1.000)

Gedragsverklaring Aanbesteding1

10.500

75

828

Totaal

  

828

1

Opbrengst derden GVA is inclusief 40.000 extra exemplaren ad. € 1,-

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2024 en verder blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2023.

Tabel 82 Personele kosten
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel

       

Kosten (x € 1.000)

24.230

28.096

30.906

27.101

27.101

27.101

27.101

Aantal Fte's

314

368

374

368

368

368

368

        

Extern personeel

       

Kosten (x € 1.000)

5.716

3.122

3.458

3.032

3.032

3.032

3.032

        

Overige P-kosten

       

Kosten (x € 1.000)

0

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

29.946

31.218

34.364

30.133

30.133

30.133

30.133

Materiële kosten

De materiële kosten in 2024 en verder blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2023.

Tabel 83 Kasstroomoverzicht (Bedragen x €1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

17.610

15.588

15.588

15.588

15.588

15.588

15.588

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

60.652

58.642

62.926

58.790

59.131

58.914

58.914

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 63.407

‒ 58.642

‒ 62.926

‒ 58.791

‒ 59.132

‒ 58.915

‒ 58.915

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.755

0

0

0

0

0

0

3

– /– totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

0

0

0

0

0

0

0

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

733

 

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

733

0

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

15.588

15.588

15.588

15.588

15.588

15.588

15.588

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige storting in 2022 (4) heeft te maken met het aanvullen op het negatieve Eigen Vermogen van € 733.000 (als gevolg van een negatief exploitatieresultaat in het jaar 2021).

Doelmatigheid

Bij de uitvoering van de wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) is de dienst Justis feitelijk belast met de screening van de incassobureaus en het beheer van het register. De financiele gevolgen van deze activiteiten zullen in de loop van 2024 in de begroting van Jusits worden verwerkt.

Tabel 84 Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Risicomeldingen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet (x €1.000)1

Doorlooptijd

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

TIV

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

750

800

800

800

800

800

800

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

83%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

100%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

GSR

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

526

700

700

700

700

700

700

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

87%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 12 weken

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BIBOB

       

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Volume

291

280

280

280

280

280

280

Omzet* (x €1.000)

€ 158

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

62%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

85%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Gratie

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

977

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

66%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

       

Tarief (via gemeenten)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Volume

1.329.722

1.375.000

1.450.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Omzet* (x €1.000)

€ 45.011

€ 46.544

€ 49.083

€ 42.313

€ 42.313

€ 42.313

€ 42.313

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

99%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

70%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

        
        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

       

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Volume

7.411

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Omzet* (x €1.000)

€ 1.534

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

VOG-P

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Volume

n.v.t

n.v.t

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Omzet overige departementen (x €1.000)

n.v.t

n.v.t

€ 840

€ 840

€ 840

€ 840

€ 840

        

Gratis VOG

       

Volume

217.737

200.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

Omzet overige departementen (x €1.000)

€ 3.436

€ 3.270

€ 3.705

€ 3.705

€ 3.705

€ 3.705

€ 3.705

        

GVA

       

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Volume

10.506

14.000

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Omzet* (x €1.000)

€ 788

€ 1.050

€ 828

€ 828

€ 828

€ 828

€ 828

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Naamswijziging

       

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Volume

3.429

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2.700

Omzet* (x €1.000)

€ 1.835

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

€ 2.041

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

65%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

        

WWM beroepen

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

300

150

150

150

150

150

150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WWM ontheffingen

       

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Volume

267

360

360

360

360

360

360

Omzet* (x €1.000)

€ 20

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

8.589

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

528

560

350

350

350

350

350

Omzet* (x €1.000)

      

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR ondernemingen

       

Tarief

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Volume

1.030

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

€ 618

€ 4502

€ 4502

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

85%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR leidinggevenden

       

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Volume

861

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet* (x €1.000)

€ 79

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

        

Continue screening

       

Volume Taxi en Kinderopvang

310.256

309.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

Omzet (x €1.000)

€ 504

€ 561

€ 459

€ 459

€ 459

€ 459

€ 459

        

Dienst Justis - totaal

       

Fte- totaal (intern personeel)

314

368

374

368

368

368

368

Saldo baten en lasten in % van totale baten

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

omzet is tariefinkomsten van het aantaal betaalde producten

2

inclusief bestuurlijke boete van €30.000

Licence