Base description which applies to whole site

5.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is opgericht in 2006 om cruciale justitiële (keten)informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties. Ze werkt daarbij intensief samen met diverse partners binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen zowel in Nederland als op Europees niveau.

Tabel 85 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

72.094

77.423

78.710

77.710

76.710

75.710

73.710

waarvan omzet moederdepartement

58.998

68.828

69.619

68.619

67.619

66.619

64.619

waarvan omzet overige departementen

8.859

3.414

3.610

3.610

3.610

3.610

3.610

waarvan omzet derden

4.237

5.182

5.480

5.480

5.480

5.480

5.480

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

72.094

77.423

78.710

77.710

76.710

75.710

73.710

        

Lasten

       

Apparaatskosten

67.927

76.033

77.070

75.927

74.772

73.605

71.425

- Personele kosten

53.718

58.166

58.173

57.173

56.173

55.173

53.173

waarvan eigen personeel

36.023

44.474

46.866

46.866

46.866

46.866

46.866

waarvan inhuur externen

15.780

10.989

8.449

7.449

6.449

5.449

3.449

waarvan overige personele kosten

1.915

2.702

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

- Materiële kosten

14.209

17.868

18.897

18.753

18.598

18.431

18.252

waarvan apparaat ICT

7.843

10.212

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

waarvan bijdrage aan SSO's

396

60

63

67

71

75

79

waarvan overige materiële kosten

5.970

7.596

8.033

7.886

7.727

7.556

7.372

Materiële programmakosten

0

      

Rentelasten

0

      

Afschrijvingskosten

2.524

1.389

1.640

1.783

1.938

2.105

2.285

- Materieel

1.764

1.389

1.640

1.783

1.938

2.105

2.285

waarvan apparaat ICT

1.764

1.389

1.640

1.783

1.938

2.105

2.285

waarvan overige materiele kosten

0

      

- Immaterieel

760

      

Overige lasten

266

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

266

      

waarvan bijzondere lasten

0

      

Totaal lasten

70.718

77.423

78.710

77.710

76.710

75.710

73.710

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.376

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

       

Saldo van baten en lasten

1.376

0

0

0

0

0

0

De tarieven vanaf 2022 tot 2024 zijn conform de in 2022 gemaakte afspraak. In 2024 zal voor de jaren 2025 ev de berekeningswijze worden geactualiseerd zodat de tarieven nog beter worden afgestemd op de kosten die daar tegenover staan.

Baten

Omzet

De omzet van het moederdepartement betreft omzet van werkzaamheden voor het kerndepartement, de uitvoeringsorganisaties en de agentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De personeelskosten bestaan uit de uitgaven voor vast en flexibel personeel. Voor het eigen personeel in loondienst is een groei geprognosticeerd bij een hogere omzet (groei dienstverlening). Extern personeel wordt waar mogelijk verambtelijkt en alleen ingehuurd voor tijdelijke projecten, specifieke kennis of moeilijk te vervullen functies. Justid huurt in en probeert daarbij personeel te verambtelijken, behalve voor de tijdelijke projecten. In de verambtelijkingsopgave heeft Justid veel last van de krapte op de arbeidsmarkt, omdat het veel specifieke (IT-) functies nodig heeft, die in de markt veelgevraagd zijn en weinig beschikbaar. Ook de spreiding van het wel beschikbare arbeidspotentieel speelt Justid parten: deze concentreert zich voornamelijk in de randstad en de regio’s direct daaromheen. Daarom kiest Justid soms bewust voor voortzetting van de tijdelijke inhuur om ervoor te zorgen dat de benodigde capaciteit, in hoeveelheid en kwaliteit, niet alsnog verloren gaat. Zonder voldoende personeel, vast of extern, ontstaat het risico dat Justid de gevraagde dienstverlening of projecten niet kan uitvoeren.

Tabel 86 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel

       

Kosten

36.023

44.474

46.866

46.866

46.866

46.866

46.866

Aantal fte's

442,5

506,7

506,7

511,7

516,7

521,7

526,7

        

Externe inhuur

       

Kosten

15.780

10.989

8.449

7.449

6.449

5.449

3.449

Aantal fte's

71,2

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

        

Overige personele kosten

1.915

2.702

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

        

Totale kosten

53.718

58.166

58.173

57.173

56.173

55.173

53.173

De groei van het aantal fte’s eigen personeel in 2023 is lager dan begroot vanwege o.a. de geschetste arbeidsmarkt problematiek. De verwachte bezetting ultimo 2023 is nu met een jaar verschoven naar 2024, waarmee de groeireeks opschuift.

In 2023 is het aantal externen wederom hoger dan verwacht, mede vanwege de groei in de projectenportfolio en de arbeidsmarktproblematiek. Justid zet zich maximaal in voor verambtelijking waar mogelijk (namelijk op de vaste formatie) maar acht een stabilisatie van de totale externe inhuur op vaste formatie en tijdelijke projecten realistischer.

Materiële kosten

De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor onder andere onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes, multifunctionals etc) en jaarlijkse licentiekosten voor software.

De bijdrage aan SSO heeft te maken met de dienstverlening die wordt afgenomen bij het facilitair Bedrijf DJI, de Justitiële ICT Organisatie en het Financieel Diensten Centrum.

De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen die worden gedaan zijn gerelateerd aan vernieuwing en vervanging van diensten die Justid levert alsook aan netwerk-, server-, en opslagcapaciteit.

Tabel 87 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

0

11.080

10.831

10.165

8.795

6.758

4.787

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

72.699

77.423

78.710

77.710

76.710

75.710

73.710

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 63.874

‒ 76.033

‒ 77.070

‒ 75.927

‒ 74.772

‒ 73.605

‒ 71.425

Totaal operationele kasstroom

8.825

1.389

1.640

1.783

1.938

2.105

2.285

3

-/- totaal investeringen

‒ 2.445

‒ 5.561

‒ 4.542

‒ 5.089

‒ 4.477

‒ 4.411

‒ 4.411

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 2.445

‒ 5.561

‒ 4.542

‒ 5.089

‒ 4.477

‒ 4.411

‒ 4.411

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.300

‒ 1.639

‒ 2.305

‒ 3.154

‒ 3.975

‒ 4.076

‒ 4.076

+/+ beroep op leenfaciliteit

7.000

5.561

4.542

5.089

4.477

4.411

4.411

Totaal financieringskasstroom

4.700

3.922

2.237

1.935

502

335

335

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

11.080

10.831

10.165

8.795

6.758

4.787

2.995

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit de dienstverlening en uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die vanaf 2022 nodig zijn bevatten de kosten voor de aanschaf van hard- en software, alsook inzet ten behoeve van nieuwe, zelfontwikkelde software.

Doelmatigheid

Tabel 88 Omschrijving generiek deel
 

2022

2023

2024

2025

2026

Kostprijzen per product (groep) (* € 1.000)

70.718

77.423

78.710

77.710

76.710

Tarieven/uur

99,07

99,00

98,20

98,20

98,20

Omzet per productgroep (pxq) (* € 1.000)

72.094

77.423

78.710

77.710

76.710

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

443

507

507

512

517

Saldo van baten en lasten (%)

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

De voorgeschreven doelmatigheidsindicatoren worden door Justid berekend, gemonitord, gestuurd en periodiek gerapporteerd conform het plan van aanpak. De indicatoren ‘kostprijs per productgroep/ dienst’ en ‘omzet per productgroep/ dienst’ vermelden nu de totale kosten respectievelijk omzet. In de loop van 2023 wordt het mogelijk de kostprijs en omzet per opdracht(gever) te monitoren vanuit de recentelijk geïmplementeerde projectenadministratie. Kanttekening daarbij is dat Justid geen standaard product(groepen) of diensten heeft die het repeterend voortbrengt; elke Overeenkomst van Opdracht, Dienst Nadere Overeenkomst of Project is verschillend en wordt apart geoffreerd. Bovendien wijzigen de dienstverleningsafspraken jaarlijks en soms ook gedurende het jaar. De daaraan gekoppelde mutaties in de inzet van personeel en materieel werken door in de kostprijs en omzet, waarmee deze indicatoren niet sec de ontwikkeling van de doelmatigheid weergeven, maar ook de resultante zijn van meer- of minderwerk.

Tabel 89 verklarende indicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage overhead

40,9%

35,0%

30,0%

30,0%

30,0%

Verhouding directe en indirecte kosten

nnb

    

Productiviteit

77%

67%

67%

67%

67%

Ziekteverzuim

5,1%

4,9%

5,5%

5,5%

5,5%

% Externe inhuur (t.o.v. intern personeel)

29%

20%

20%

20%

20%

De directe en indirecte kosten worden nader afgebakend in 2023, waarna de nulmeting zal plaatsvinden. In 2022 lag de externe inhuur ruim boven de gestelde norm. Dit komt mede doordat deze indicator werd berekend met externe inhuur op zowel vaste formatie als op tijdelijke posities. Naast doorlopende Ovo’s en DNO’s voert Justid ook een groot aantal projecten uit. Deze zijn per definitie tijdelijk van aard en worden dan ook normaliter uitgevoerd met tijdelijk (extern) personeel. Het is onjuist om hiervoor (dezelfde) verambtelijkingsopgave/ percentage externe inhuur te hanteren als indicator. Justid zal daarom rapporteren over de externe inhuur op de vaste formatie (voor reguliere opdrachten). Dit geeft een beter inzicht in de mate waarin Justid voldoet aan de verambtelijkingsopgave. Justid verwacht in de komende jaren een groei van haar dienstverlening, waarvoor extra personeel nodig zal zijn dat ook deels extern ingehuurd zal moeten worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een extra uitdaging voor de verambtelijkingsopgave.

Licence