Base description which applies to whole site

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn:

  • het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein,

  • het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken,

  • het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 73 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

107.172

115.495

114.488

110.568

110.741

111.009

110.309

waarvan omzet moederdepartement

94.165

103.813

102.539

98.619

98.792

99.060

98.360

waarvan omzet overige departementen

1.990

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

waarvan omzet derden

11.017

9.282

9.549

9.549

9.549

9.549

9.549

Rentebaten

81

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

160

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

24

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

107.437

115.495

114.488

110.568

110.741

111.009

110.309

        

Lasten

       

Apparaatskosten

70.955

84.921

82.995

81.147

81.201

81.396

80.885

- Personele kosten

65.269

77.322

77.277

75.514

75.564

75.749

75.266

waarvan eigen personeel

53.660

65.632

65.613

65.562

65.605

65.763

65.350

waarvan inhuur externen

10.808

11.690

11.318

9.606

9.614

9.641

9.571

waarvan overige personele kosten

801

0

346

346

346

346

346

- Materiële kosten

5.686

7.599

5.718

5.633

5.636

5.647

5.619

waarvan apparaat ICT

2.561

1.900

1.851

1.830

1.831

1.833

1.826

waarvan bijdrage aan SSO's

397

450

665

665

665

665

665

waarvan overige materiële kosten

2.728

5.249

3.202

3.139

3.141

3.149

3.128

Materiële programmakosten

31.722

26.307

26.119

23.689

23.707

23.774

23.599

Afschrijvingskosten

3.478

4.250

5.364

5.722

5.824

5.829

5.815

- Materieel

3.478

4.250

5.364

5.722

5.824

5.829

5.815

waarvan apparaat ICT

1.126

463

1.114

1.204

1.229

1.230

1.227

waarvan overige materiele kosten

2.352

3.984

4.250

4.518

4.595

4.599

4.588

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

7

17

10

10

10

10

10

Overige lasten

1.437

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

1.006

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

431

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

107.599

115.495

114.488

110.568

110.741

111.009

110.309

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 162

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 162

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de omzet moederdepartement.

De bijdrage van het moederdepartement voor de OSS (One Stop Shop), de WVW (Wegenverkeerswet) en de WMG (Wet Middelenonderzoek Geweldsplegers) betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoriums.

Tabel 74 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Bijdrage moederdepartement NFI

81.947

93.528

92.330

90.610

90.783

91.051

90.351

Bijdrage moederdepart. OSS / WVW / WMG

9.527

7.475

7.400

5.200

5.200

5.200

5.200

Betaalde opdrachten moederdepartement

2.691

2.810

2.810

2.810

2.810

2.810

2.810

        

Totale omzet (x € 1.000)

94.165

103.813

102.539

98.619

98.792

99.060

98.360

Omzet overige departementen

Onder deze post zijn vergoedingen opgenomen voor opdrachten van andere departementen. Het grootste deel betreft werkzaamheden die het NFI doet voor BZK.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Vrijval voorzieningen

Onder deze post is onder andere een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Bijzondere baten

Hieronder zijn bijvoorbeeld het boekresultaat van desinvesteringen en de afhandeling van een schadezaak opgenomen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel.

Tabel 75 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel

       

Kosten

53.660

65.632

65.613

65.562

65.605

65.763

65.350

Aantal fte's

587

677

676

676

676

678

674

        

Externe inhuur

       

Kosten

10.808

11.690

11.318

9.606

9.614

9.641

9.571

Aantal fte's

56

58

57

48

48

48

48

        

Postactief personeel

       

Dotatie voorziening post actief personeel

1.006

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

0

0

0

0

0

0

0

        

Overige personele kosten

801

0

346

346

346

346

346

        

Totale kosten (x € 1.000)

66.275

77.322

77.277

75.514

75.564

75.749

75.266

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Materiële programmakosten

Onder de materiële programmakosten vallen de kosten van het laboratorium (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het laboratorium worden gebruikt zoals chemicaliën en gassen), de huisvesting en de ICT.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Overige lasten

Onder overige lasten worden, naast de dotaties aan voorzieningen, schadekosten en mobiliteitsbijdragen verantwoord.

Tabel 76 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

16.480

23.478

23.977

24.372

24.756

24.733

24.205

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

106.071

115.495

114.488

110.568

110.741

111.009

110.309

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 98.390

‒ 111.245

‒ 109.124

‒ 104.846

‒ 104.918

‒ 105.181

‒ 104.495

Totaal operationele kasstroom

7.681

4.250

5.364

5.722

5.824

5.829

5.815

3

-/- totaal investeringen

‒ 2.423

‒ 11.589

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

25

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 2.398

‒ 11.589

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 1.161

‒ 3.751

‒ 4.970

‒ 5.337

‒ 5.846

‒ 6.357

‒ 5.951

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.876

11.589

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal financieringskasstroom

1.715

7.838

30

‒ 337

‒ 846

‒ 1.357

‒ 951

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

23.478

23.977

24.372

24.756

24.733

24.205

24.069

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen is het NFI ook bezig met het inrichten van multidisciplinaire laboratoriums wat een extra investering vraagt.

Doelmatigheid

Tabel 77 Doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

       

Medisch onderzoek - productie (st.)

911

1.000

950

950

950

950

950

- productieve uren

35.837

17.500

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

        

Toxicologie - productie (st.)

1.753

460

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

-uitbestede productie

 

16.000

16.000

    

- productieve uren

17.872

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

        

Verdovende middelen - productie (st.)

16.198

17.920

16.660

16.660

16.660

16.660

16.660

- productie (uur)

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

- productieve uren

20.892

22.670

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

        

DNA-typering - productie (st.)

40.306

57.500

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

- productie (uur)

 

2.100

     

- productieve uren

80.747

98.050

98.200

98.200

98.200

98.200

98.200

        

Explosieven - productie (st.)

14

32

20

20

20

20

20

- productie (uur)

3.709

3.835

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

- productieve uren

5.625

5.240

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

        

Schotrestenonderzoek - productie (st.)

12

16

12

12

12

12

12

- productie (uur)

3.454

5.727

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

- productieve uren

4.304

9.560

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

        

Wapens en werktuigen - productie (st.)

684

675

655

655

655

655

655

- productieve uren

11.289

12.700

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

        

Digitale technologie - declarabele uren

29.196

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

        

Big Data Analyse - declarabele uren

10.206

10.100

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

        

Biometrie - productie (st.)

738

806

     

- productie (uur)

2.536

2.675

3.675

3.675

3.675

3.675

3.675

- productieve uren

14.552

18.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

        

Hansken - productieve uren

61.440

65.400

54.200

54.200

54.200

54.200

54.200

        

DNA Databank - productieve uren

6.890

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

        

Overige producten - productie (st.)

975.793

2.300

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

- productie (uur)

2.500

7.000

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

- productieve uren

82.192

95.400

91.000

91.000

91.000

91.000

91.000

        

Totaal aantal productieve uren K1

381.042

405.520

389.300

389.300

389.300

389.300

389.300

Tabel 78 Doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aantal productieve uren NFI

       

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

381.040

405.520

389.300

389.300

389.300

389.300

389.300

Kerntaak 2 research

115.521

144.700

148.800

148.800

148.800

148.800

148.800

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

26.440

30.300

28.500

28.500

28.500

28.500

28.500

        

Uren, omzet en uurtarief NFI

       

Productieve uren

523.001

580.520

566.600

566.600

566.600

566.600

566.600

Totale omzet (x € 1.000) *

107.437

115.495

114.488

110.568

110.741

111.009

110.309

Indicatief uurtarief (€)

205

200

200

200

200

200

200

        

Generieke indicatoren

       

Saldo van baten en lasten (% van baten)

0,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Aantal fte (inclusief extern personeel)

643

735

733

724

724

726

722

% op tijd

82%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2023 (SLA). De afspraken voor de SLA 2024 met de ketenpartners worden eind 2023 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.

In de eerste tabel met doelmatigheidsindicatoren wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten worden vertaald naar het aantal productieve uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tweede tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3).

In de tabellen is steeds het aantal productieve uren opgenomen. Daarnaast hanteert het NFI declarabele uren, waarin alleen rechtstreeks aan een product gerelateerde uren zijn begrepen. De totale omzet wordt, zoals is opgenomen in de laatste tabel (gemarkeerd met een *), berekend door het totaal aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Vervolgens wordt hierbij de aparte vergoeding die het NFI ontvangt voor uitbesteding van werk aan particuliere laboratoriums (OSS, WVW en WMG) opgeteld.

In de CAO 2022-2024 is een nieuwe verlofregeling opgenomen. Hierdoor is het aantal productieve uren per persoon, en dus ook in totaal, gedaald.

Licence