Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 54 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

2.716.857

2.790.856

3.169.327

3.251.179

3.323.995

3.350.459

3.349.350

waarvan omzet moederdepartement

2.626.530

2.951.195

3.083.327

3.165.179

3.237.995

3.264.459

3.263.350

waarvan omzet overige departementen

11.430

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

waarvan omzet derden

78.897

66.000

76.000

76.000

76.000

76.000

76.000

Rentebaten

2.235

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Vrijval voorzieningen

2.760

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

17.686

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.739.538

3.021.195

3.184.327

3.266.179

3.338.995

3.365.459

3.364.350

        

Lasten

       

Apparaatskosten

1.482.837

1.686.579

1.752.009

1.762.118

1.785.653

1.789.561

1.789.561

- Personele kosten

1.267.569

1.502.430

1.545.337

1.557.040

1.579.095

1.583.446

1.583.446

waarvan eigen personeel

1.082.538

1.290.742

1.295.337

1.307.040

1.329.095

1.333.446

1.333.446

waarvan inhuur externen

115.309

126.688

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

waarvan overige personele kosten

69.722

85.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

- Materiële kosten

215.268

184.149

206.672

205.078

206.559

206.115

206.115

waarvan apparaat ICT

125.040

114.149

121.672

120.078

121.558

121.115

121.115

waarvan bijdrage aan SSO's

33.793

30.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

waarvan overige materiële kosten

56.435

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Materiële programmakosten

1.189.805

1.350.998

1.385.618

1.457.361

1.506.642

1.529.198

1.528.089

Afschrijvingskosten

6.639

4.000

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

- Materieel

6.298

3.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

- Immaterieel

341

500

200

200

200

200

200

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

33.124

33.550

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

waarvan dotaties voorzieningen

33.124

33.550

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

waarvan bijzondere lasten

5.031

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal lasten

2.717.436

3.075.126

3.184.327

3.266.179

3.338.995

3.365.459

3.364.350

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

22.102

‒ 53.931

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

22.102

‒ 53.931

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten34

Baten

Omzet moederdepartementDe omzet moederdepartement is gebaseerd op de huidige kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit in Caribisch Nederland. Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de IND opgenomen.

RentebatenOp basis van liquiditeitspositie van DJI en de stijgende rentestand worden er voor aankomende jaren weer rentebaten verwacht.

Tabel 55 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1 mln.)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omzet moederdepartement

2.629,2

2.945,0

3.083,3

3.165,2

3.238,0

3.264,5

3.263,4

        

waarvan p*q

2.502,2

2.905,0

2.992,6

3.041,1

3.115,9

3.144,8

3.145,1

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

1.238,5

1.398,0

1.443,0

1.455,7

1.522,6

1.544,7

1.545,5

Extramurale sanctiecapaciteit

6,3

2,4

1,8

1,8

1,2

1,2

1,2

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

150,3

180,3

192,6

194,5

198,7

199,6

198,9

FPC's / forensische zorg

375,9

456,2

472,5

507,2

508,4

509,6

510,2

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen

373,6

433,2

427,5

417,1

412,8

415,1

414,9

Inkoop ambulante forensische zorg

130,1

157,3

161,0

164,5

164,6

165,0

165,0

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

66,7

75,9

77,0

77,5

78,9

79,2

78,6

Justitiele jeugdplaatsen (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

160,7

201,8

217,3

222,8

228,7

230,5

230,9

        

waarvan overige bijdragen

76,5

17,0

67,7

101,0

99,1

96,6

95,3

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

14,3

14,6

15,4

16,8

16,7

16,8

16,6

Coronakosten

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vlissingen

0,0

0,0

0,0

33,5

31,6

31,6

31,6

SBF

0,0

0,0

34,4

34,4

34,4

34,4

34,4

vreemdelingen veldzicht

0,0

0,0

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Frictiekosten

0,0

0,0

9,2

7,7

7,7

5,2

4,0

Overige niet bij p*q inbegrepen

53,1

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

        

waarvan overige ontvangsten

50,4

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

50,4

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

1

Voor het jaar 2022 betreft dit een overzicht gebaseerd op de gerealiseerde kostprijzen.

Omzet derdenDe omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen. Daarnaast betreft dit de opbrengst van de winkels ten behoeve van de gedetineerden.

  • Overig: onder andere de externe dienstverlening (waaronder bijzondere bijstand en ondersteuning van de DV&O), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring, Kosovo Specialist Chambers (KSC), het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Tabel 56 Overzicht omzet derden (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Arbeid

25.773

25.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Overige opbrengsten

53.124

41.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal omzet derden

78.897

66.000

76.000

76.000

76.000

76.000

76.000

Lasten

Personele kostenDe totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaan uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van de gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in onderstaande tabel, aangevuld met de overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten en reiskosten woon-werkverkeer).

Externe inhuurDJI maakt o.a. gebruik van inhuur van beveiligingspersoneel, inhuur van ICT-deskundigen en medisch personeel.

Tabel 57 Kosten ambtelijk personeel (Bedragen x € 1.000)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel

       

Kosten

1.082.538

1.290.742

1.295.337

1.307.040

1.329.095

1.333.446

1.333.446

Aantal fte

15.397

17.206

17.267

17.423

17.717

17.775

17.775

        

Externe inhuur

       

Kosten

115.309

126.688

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

        

Overige personeelskosten

69.722

85.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

        

Totale kosten

1.267.569

1.502.430

1.545.337

1.557.040

1.579.095

1.583.446

1.583.446

1

voor het uitvoeringsjaar 2023 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten en bureaukosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI. De post materiële kosten; waarvan apparaat ICT betreft de bijdrage van DJI aan het baten-lastenagentschap de Justitiële ICT Organisatie.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 58 Materiële programmakosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

68.663

75.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Inkoop forensische zorg

771.944

900.000

915.000

965.000

965.000

965.000

965.000

Overige subsidies

3.467

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Gebruiksvergoedingen RVB

107.610

156.000

175.000

190.000

226.000

241.000

242.000

Overige huisvestingskosten

84.641

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

93.428

85.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Materiele kosten arbeid justitiabelen

30.505

35.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Kosten arrestanten politiebureaus

1.145

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Overige exploitatiekosten

28.402

7.998

618

7.361

20.642

28.198

26.089

Totaal

1.189.805

1.350.998

1.385.618

1.457.361

1.506.642

1.529.198

1.528.089

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF).

Tabel 59 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

299.637

666.409

642.409

618.409

594.409

570.409

546.409

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

3.201.589

3.021.195

3.169.327

3.251.179

3.323.995

3.350.459

3.349.350

 

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 2.941.631

‒ 3.090.126

‒ 3.184.327

‒ 3.266.179

‒ 3.338.995

‒ 3.365.459

‒ 3.364.350

 

Totaal operationele kasstroom

259.958

‒ 68.931

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 8.879

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

36.252

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Totaal investeringsstroom

27.373

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

79.440

53.931

 

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal financieringskasstroom

79.440

53.931

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

666.409

642.409

618.409

594.409

570.409

546.409

522.409

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris.

Financieringskasstroom

De bedragen in 2022 en 2023 hebben onder andere betrekking op een vermogensmutatie ten behoeve van kosten voor substantieel bezwarende functies (SBF). Daarnaast heeft in 2022 een aanzuivering plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI.

Doelmatigheid

Tabel 60 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten als % totale baten

0,81%

      
        

Gevangeniswezen

       

Operationele capaciteit

9.736

9.912

9.804

9.798

9.793

9.793

9.793

Gemiddelde prijs per plaats per dag

345

385

401

405

424

430

430

Omzet (x € 1 mln.)

1.224,8

1.391,4

1.435,6

1.448,1

1.514,1

1.535,6

1.536,5

        

Extramurale sanctiecapaciteit

338

100

75

75

50

50

50

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

51

65

65

65

65

65

65

Omzet (x € 1 mln.)

6,3

2,4

1,8

1,8

1,2

1,2

1,2

        

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

       

Operationele capaciteit:

       

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

32

32

32

32

32

32

32

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

536

436

436

436

436

436

436

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

313

445

451

454

462

464

460

Omzet (x € 1 mln.)

64,8

75,9

77,0

77,5

78,9

79,2

78,6

        

Reserve capaciteit gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

518

380

520

520

520

600

600

Gemiddelde prijs per plaats per dag

72

48

39

40

45

41

41

Omzet (x € 1 mln.)

14,2

6,6

7,4

7,5

8,6

9,1

8,9

        

Verhuur tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

In stand te houden capaciteit GW/VB

 

990

990

990

990

990

990

        

Forensische zorg

       

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

695

720

728

734

739

739

739

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

593

686

725

726

737

740

737

Omzet (x € 1 mln.)

150

180

193

195

199

200

199

        

Tbs-capaciteit

1.536

1.660

1.719

1.843

1.843

1.843

1.843

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

670

753

753

754

756

758

758

Omzet (x € 1 mln.)

375,9

456,2

472,5

507,2

508,4

509,6

510,2

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg

       

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.913

3.108

3.070

3.026

3.026

3.026

3.026

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

21

15

15

15

15

15

15

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

349

380

380

376

372

374

374

Omzet (x € 1 mln.)

373,6

433,2

427,5

417,1

412,8

415,1

414,9

        

- Inkoop ambulante forensische zorg (x € 1 mln.)

130,1

157,3

161,0

164,5

164,6

165,0

165,0

        

Operationele capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

       

– Rijksjeugdinrichtingen

314

314

294

274

274

274

274

– Particuliere jeugdinrichtingen

266

282

314

342

348

355

361

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

745

918

968

981

999

996

988

Omzet (x € 1 mln.)

157,7

199,8

214,7

220,6

226,8

228,7

229,0

        

Reserve/wissel capaciteit jeugd

97

73

91

83

77

70

64

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

62

77

77

73

67

70

79

Omzet (x € 1 mln.)

2,2

2,1

2,5

2,2

1,9

1,8

1,9

        

In stand te houden capaciteit JJI

36

36

36

36

36

36

36

        

Toelichting

De hierboven gepresenteerde capaciteitsaantallen en kostprijzen zijn gebaseerd op de verwerking van de meest recente PMJ-ramingen binnen de beschikbare budgettaire kaders

In een Kamerbrief35 zijn de voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI weergegeven. Een van de maatregelen betrof het bevriezen van capaciteit op 11.100 plaatsen. De 11.100 plaatsen zijn voor het jaar 2023 als volgt opgebouwd: Gevangeniswezen 9.912 plaatsen, Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra 468 plaatsen (art. 6 Vw en art. 58 Vw) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum PPC 720 plaatsen.

In deze begroting is ook de uitbreiding van jeugdcapaciteit verwerkt. Dit houdt in dat 100 GW-plaatsen vanaf 2024 worden omgezet naar capaciteit voor de justitiële jeugdinrichtingen, waarmee de hiervoor genoemde 11.100 capaciteits plekken dalen naar 11.000.

In de komende jaren zullen veel renovaties plaatsvinden. Deze renovaties zijn noodzakelijk, vanwege het waarborgen van de continuïteit van gebouwen. Hierdoor zal een deel van de capaciteit tijdelijk niet beschikbaar zijn. Deze renovaties worden opgevangen binnen de benoemde reservecapaciteit, oplopend tot 600 plaatsen.

In de DJI-begroting is financiering beschikbaar voor 1.660 tbs-plaatsen in 2023 oplopend tot structureel 1.843 tbs-plaatsen vanaf 2025. De Overige forensische zorg is conform PMJ-behoefte verlaagd.

De «in stand te houden capaciteit» is opgenomen zonder kostprijs. Deze plaatsen zijn momenteel niet inzetbaar, zie Kamerbrief36.

De gepresenteerde kostprijzen laten een stijging zien. Dit is met name het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en het verwerken van de maatregelen n.a.v. het PwC-rapport naar de financierbaarheid DJI. Als gevolg van deze maatregelen sluiten het totale budgettaire kader en de afzonderlijke begrotingsprijzen nu maximaal op elkaar aan.

34

De begroting laat in 2023 als gevolg van voorgeschreven financieel technische verwerking een negatief saldo van baten en lasten zien. Dit negatief saldo wordt in dezelfde omvang gedekt door middel van mutaties in het vermogen van DJI. Zie hiervoor tabel «kasstroomoverzicht» op de regel eenmalige storting door moederdepartement. Rekening houdend met deze financieel technische verwerking heeft DJI een sluitende begroting.

35

Kamerstukken II, 2022-2023 24587 VI, nr. 858

36

Kamerstukken II, 2021-2022 24587 VI, nr. 826

Licence