Base description which applies to whole site

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het immigratie- en asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Tabel 61 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

577.943

822.312

852.701

717.476

719.086

619.693

619.682

waarvan omzet moederdepartement

504.013

762.312

792.701

657.476

659.086

559.693

559.682

waarvan omzet overige departementen

       

waarvan omzet derden

73.930

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Rentebaten

369

      

Vrijval voorzieningen

110

      

Bijzondere baten

       

Totaal baten

578.422

822.312

852.701

717.476

719.086

619.693

619.682

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

427.973

522.000

550.655

509.444

510.683

470.597

470.586

waarvan eigen personeel

341.221

406.750

420.405

429.194

430.433

408.097

408.086

waarvan inhuur externen

82.704

110.250

125.250

75.250

75.250

57.500

57.500

waarvan overige personele kosten

4.048

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Materiële kosten

104.607

186.041

189.803

116.000

116.000

97.046

97.046

waarvan apparaat ICT

691

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

61.993

70.000

70.000

70.000

70.000

60.000

60.000

waarvan overige materiële kosten

41.923

115.041

118.803

45.000

45.000

36.046

36.046

Materiële programmakosten

57.507

108.271

106.243

86.032

86.403

45.000

45.000

Afschrijvingskosten

5.467

6.000

6.000

6.000

6.000

7.000

7.000

- Materieel

1.625

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan apparaat ICT

1.524

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

waarvan overige materiele kosten

101

200

200

200

200

200

200

- Immaterieel

3.842

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

Rentelasten

0

0

0

0

0

50

50

Overige lasten

9.154

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

9.149

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

5

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

604.708

822.312

852.701

717.476

719.086

619.693

619.682

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitvoering

‒ 26.286

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 26.286

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (P), de verwachte instroom- en productieaantallen (Q), de lumpsumbekostiging voor de materiële kosten (ICT, huisvesting e.d.) en de kosten voor de staf. In de tabel doelmatigheidsindicatoren is de omzet gesplitst naar hoofdproduct. De bekostiging van de IND bestaat uit een bijdrage van het moederdepartement en de leges van derden.

Omzet moederdepartement

Voor 2024 is de bijdrage vanuit het moederdepartement gebaseerd op het behandelen van in totaal 37.730 asielaanvragen zoals opgenomen in de meerjaren productieplanning (MPP). Het gaat hierbij om eerste aanvragen (23.090), hervestiging (1.500), herhaalde aanvragen (1.650) en nareizigers (11.490).

De financiering van de IND is gekoppeld aan de MPP. De ramingen leiden tot een jaarlijkse bijdrage die oploopt tot € 720 mln in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognoses is de bijstelling van de financiering verwerkt t/m 2026. Voor de jaren 2027 en 2028 wordt daarom teruggevallen op de uitgangspunten uit de Rijksbegroting 2023.

Naast de financiering van de MPP, zijn aanvullend specifieke middelen toegekend en opgenomen voor de uitvoering van project «Bespoedigen Afhandeling Asiel» (BAA) voor 2023 en 2024. In 2024 worden, naast de bovenstaande productieraming van de MPP, 13.000 openstaande asielaanvragen in de projectvorm van BAA afgedaan. Daarnaast zijn voor 2023 en 2024 extra middelen toegekend en opgenomen om alle Oekrainers die in Nederland verblijven van de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status te voorzien.De extra incidenteel gefinancierde activiteiten zorgen ervoor dat de IND begroting in deze jaren incidenteel hoger is dan vanaf 2025.

Tabel 62 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omzet Asiel (pxq)

269.609

359.300

351.400

363.300

353.300

288.100

288.100

Omzet Regulier (pxq)

276.717

304.400

325.200

327.900

333.800

305.900

305.900

Omzet Naturalisatie (pxq)

29.617

35.424

29.460

26.276

31.986

25.693

25.682

Omzet Specifiek incidenteel

0

123.188

146.641

0

0

0

0

-/- Legesopbrengsten

‒ 73.930

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

Omzet moederdepartement

502.013

762.312

792.701

657.476

659.086

559.693

559.682

Omzet derdenDe opbrengsten derden bestaan voor het grootste deel uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie. De verwachte legesopbrengsten bedragen vanaf 2023 € 60 mln.

Lasten

Personele kosten

De benodigde capaciteit voor het primaire proces is opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en externe inhuur. De inzet van uitzendkrachten in het primaire proces is een doelmatig instrument om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen in de instroom en de uitvoering van tijdelijke activiteiten. Daarnaast zijn in de begroting de ingehuurde ICT-deskundigen opgenomen onder externe inhuur.

Vanuit de huidige productieaantallen in de MPP, is voor de komende jaren een toename van de ambtelijke capaciteit voorzien.

Tabel 63 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eigen personeel kosten

341.221

406.750

420.405

429.194

430.433

408.107

408.107

Aantal fte

4.558

4.600

4.750

4.850

4.900

4.600

4.600

        

Externe inhuur kosten

82.704

110.250

125.250

75.250

75.250

57.500

57.500

Overige personeelskosten

4.048

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totale kosten

427.973

522.000

550.655

509.444

510.683

470.607

470.607

Materiële kosten

De materiële kosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen o.a. huisvesting en in- en uitbesteding. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (tolken, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek, documenten en dwangsommen). Ook de kosten van automatisering voor het primair proces vallen onder programmakosten. De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

Door de uitvoering van het project BAA en het voorzien van Oekraïne van een geldig verblijfsdocument zijn zowel de personele als de materiële lasten hoger in 2023 en 2024.

Tabel 64 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

102.192

73.374

100.661

101.661

103.661

105.661

108.661

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

638.822

822.312

852.701

717.476

719.086

619.693

619.682

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 680.033

‒ 816.312

‒ 846.701

‒ 711.476

‒ 713.086

‒ 612.693

‒ 612.682

Totaal operationele kasstroom

‒ 41.211

6.000

6.000

6.000

6.000

7.000

7.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 2.733

‒ 10.970

‒ 950

‒ 440

‒ 800

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

8

      

Totaal investeringsstroom

‒ 2.725

‒ 10.970

‒ 950

‒ 440

‒ 800

0

0

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

20.188

26.287

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

‒ 5.070

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

10.970

950

440

800

0

0

Totaal financieringskasstroom

15.118

32.257

‒ 4.050

‒ 3.560

‒ 3.200

‒ 4.000

‒ 4.000

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

73.374

100.661

101.661

103.661

105.661

108.661

111.661

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De investeringen hebben betrekking op inventarissen en installaties (o.a. aanpassingen voor het hybride werken) en hard- en software (vervanging, uitbreiding en opwaardering van bestaande paketten).

In 2023 is eenmalige storting door moederdepartement ontvangen ter aanvulling van het negatieve eigen vermogen zoals is ontstaan per eind 2022.

Doelmatigheid

Tabel 65 Doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving generiek deel

       

IND totaal:

       

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

4.558

4.600

4.750

4.850

4.900

4.600

4.600

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

‒ 5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Asiel

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

73

90

90

90

90

90

90

Standhouden van beslissingen in %

81

85

85

85

85

85

85

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

3.440

4.350

4.240

3.700

3.820

3.180

3.180

Omzet (x € 1 mln.)

270

359

351

363

353

288

288

        

Regulier

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

86

95

95

95

95

95

95

Standhouden van beslissingen in %

75

80

80

80

80

80

80

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

796

880

880

850

820

810

810

Omzet (x € 1 mln.)

277

304

325

328

334

306

306

        

Naturalisatie

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

95

95

95

95

95

95

95

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

570

650

640

640

630

560

560

Omzet (x € 1 mln.)

30

36

29

26

32

26

26

Doorlooptijd

De huidige procedure voor het behandelen van een aanvraag heeft tot doel om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de uitkomst, waarbij op een zorgvuldige manier wordt getoetst aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een asielvergunning, regulier verblijf of naturalisatie.

Het streven is om het grootste deel van de asielaanvragen af te handelen in de AA procedure. Voor de overige asielaanvragen geldt dat de IND streeft naar een tijdigheid van minimaal 90% ten opzichte van de wettelijke normtijd. Voor regulier verblijf en naturalisatie geldt 95%. De doorlooptijd binnen de asielprocedures is sterk afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen in de instroom, de omvang van de voorraad en de zwaarte van de af te handelen asielverzoeken.

Standhouden beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van de beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.

Kostprijs per productgroep

De kostprijzen per productgroep vertonen een stabiel beeld. De daling kostprijs van Asiel vanaf 2025 wordt verklaard door een stijging van het begrote aantal Asiel Verlengingen. Dit product heeft een relatief lage kostprijs. De overige wijzigingen in de kostprijzen worden veroorzaakt door verschuivingen in de productmix.

Omzet per prijsgroep

De IND wordt bekostigd op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte aantallen te behandelen aanvragen.

Licence