Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 66 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Baten

       

Omzet

168.360

219.565

213.108

206.756

205.573

202.619

202.774

waarvan omzet moederdepartement

154.932

209.104

201.594

195.242

194.059

191.105

191.260

waarvan omzet overige departementen

6.578

3.142

2.326

2.326

2.326

2.326

2.326

waarvan omzet derden

6.850

7.319

9.188

9.188

9.188

9.188

9.188

Rentebaten

245

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

168.605

219.565

213.108

206.756

205.573

202.619

202.774

        

Lasten

       

Apparaatskosten

153.858

207.649

198.146

191.794

190.611

187.657

187.812

- Personele kosten

122.860

174.864

165.350

158.934

157.110

153.950

154.099

waarvan eigen personeel

79.356

102.857

103.958

104.097

104.731

104.995

105.090

waarvan inhuur externen

39.403

68.459

57.845

51.290

48.833

45.408

45.462

waarvan overige personele kosten

4.101

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

- Materiële kosten

30.998

32.785

32.795

32.860

33.500

33.706

33.713

waarvan apparaat ICT

11.203

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

waarvan bijdrage aan SSO's

7.900

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

waarvan overige materiële kosten

11.895

11.685

11.695

11.760

12.400

12.606

12.613

Gerechtskosten

6.206

8.286

11.819

11.819

11.819

11.819

11.819

Afschrijvingskosten

2.714

3.628

3.023

3.023

3.023

3.023

3.023

- Materieel

2.439

3.628

3.653

4.046

4.322

4.406

4.380

waarvan apparaat ICT

2.059

3.400

3.425

3.849

4.143

4.251

4.268

waarvan overige materiele kosten

380

228

228

196

178

155

111

- Immaterieel

275

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

7

2

120

120

120

120

120

Overige lasten

8.530

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

945

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

7.585

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

171.315

219.565

213.108

206.756

205.573

202.619

202.774

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.710

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 2.710

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2024.

Tabel 67 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 996,61

5.645

€ 5.626

Vrijheidsstraffen

€ 319,62

32.590

€ 10.417

Taakstraffen

€ 190,95

31.335

€ 5.984

Voorlopige hechtenis

€ 438,35

17.083

€ 7.488

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 936,03

12.239

€ 11.456

Ontnemingsmaatregelen

€ 11.580,88

1.056

€ 12.228

Jeugdreclassering

€ 1.351,75

3.768

€ 5.094

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

€ 4.710,17

1.275

€ 6.004

Toezicht

€ 461,04

12.812

€ 5.907

Geldboetes

€ 9,00

7.838.790

€ 70.549

Projectfinanciering

  

€ 23.770

Overig

  

€ 37.071

Totaal

  

€ 201.594

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 68 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€1.000)

Inspectie SZW

1.890

SZW

49

Agentschap Telecom

250

EZK

7

RVO

1.250

EZK

34

Inspectie Leefomgeving en Transport

6.100

I&W

157

NVWA

8.700

LNV

224

DUO

440

OCW

11

IGJ

450

VWS

12

AP

75

J&V

2

Belastingdienst

150

FIN

4

Huurcommissie

6.300

VROM

168

Diplomaten

10.000

BuZa

339

Clustering Rijksincasso

71.400

 

1.318

Totaal

107.005

 

2.326

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 69 Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Formatie

1.304

1.398

1.365

1.367

1.378

1.382

1.384

- Ambtelijk

1.210

1.251

1.270

1.272

1.283

1.287

1.289

- Niet-ambtelijk

94

147

95

95

95

95

95

        

-Eigen personeel

      

Kosten

79.356

102.857

103.958

104.097

104.731

104.995

105.090

Aantal fte

1.210

1.251

1.270

1.272

1.283

1.287

1.289

        

-Externe inhuur

      

Kosten

39.403

68.459

57.845

51.290

48.833

45.408

45.462

        

-Post-actief personeel

      

Kosten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte

0

0

0

0

0

0

0

        

-Overige P-kosten

4.101

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

        

Totale kosten

122.860

174.863

165.350

158.934

157.110

153.950

154.099

Materiële kostenOnder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreft o.a. de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 8,1 mln., waarvan € 3,7 mln. proceskosten) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van JenV (€ 3,7 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2024 over de stand van de leningen bedraagt 2,2%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2023 € 0,9 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 0,1 mln. plaats in 2023 en voor € 0,1 mln. in 2024. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 70 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

48.303

64.116

85.980

86.193

86.048

85.700

84.517

2.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

188.838

219.565

213.108

206.756

205.573

202.619

202.774

Totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 170.598

‒ 193.226

‒ 210.084

‒ 203.732

‒ 202.549

‒ 199.595

‒ 199.750

Totaal operationele kasstroom

18.240

26.339

3.023

3.023

3.023

3.023

3.023

3.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 266

‒ 2.930

‒ 1.860

‒ 2.250

‒ 5.572

‒ 1.450

‒ 7.950

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

‒ 266

‒ 2.930

‒ 1.860

‒ 2.250

‒ 5.572

‒ 1.450

‒ 7.950

4.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 2.811

‒ 4.475

‒ 2.810

‒ 3.169

‒ 3.371

‒ 4.207

‒ 4.255

Beroep op leenfaciliteit (+)

650

2.930

1.860

2.250

5.572

1.450

7.950

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.161

‒ 1.545

‒ 950

‒ 919

2.201

‒ 2.757

3.695

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

64.116

85.980

86.193

86.048

85.700

84.517

83.285

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Tabel 71 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

- Hardware

1.560.000

3 / 5 jaar

- Software

300.000

3 / 5 jaar

Totaal

1.860.000

 

Doelmatigheid

Tabel 72 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

CJIB-totaal:

       

fte-totaal

1.210

1.251

1.270

1.272

1.283

1.287

1.289

        

Saldo van baten en lasten in %

‒ 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Geldboetes

       

Aantal

7.575.378

8.766.546

7.838.790

7.944.981

9.033.165

9.378.814

9.383.209

Kostprijs (x €1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p * q)

68.178.398

78.898.911

70.549.110

71.504.827

81.298.488

84.409.322

84.448.880

% geïnde zaken binnen 1 jaar

91,3

90,8

91,4

91,4

91,4

91,4

91,4

        

Transacties

       

Aantal

2.325

3.899

5.645

5.740

5.871

5.996

6.115

Kostprijs (x €1)

1194,49

1031,25

996,61

952,05

935,87

915,96

901,74

Omzet (p * q)

2.777.179

4.021.235

5.626.181

5.465.080

5.494.756

5.491.791

5.514.062

% geïnde zaken binnen 1 jaar

63,4

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

        

Vrijheidsstraffen*1

       

Aantal

32.293

24.785

32.590

32.776

32.912

33.029

33.152

Kostprijs (x €1)

251,45

313,78

319,62

313,10

311,41

309,66

309,04

Omzet (p * q)

8.120.086

7.777.141

10.416.523

10.262.214

10.249.068

10.227.778

10.245.262

        

Taakstraffen*

       

Aantal

39.255

39.028

31.335

31.244

31.439

31.715

32.034

Kostprijs (x €1)

136,86

240,02

190,95

185,71

184,97

182,95

181,61

Omzet (p * q)

5.372.335

9.367.623

5.983.640

5.802.275

5.815.376

5.802.358

5.817.698

        

Voorlopige hechtenis

       

Aantal

0

14.932

17.083

17.123

17.215

17.291

17.347

Kostprijs (x €1)

0

441,7161404

438,35

427,15

425,20

422,29

421,47

Omzet (p * q)

0

6.595.705

7.488.254

7.313.982

7.319.902

7.301.819

7.311.068

        

Schadevergoedingsmaatregelen

       

Aantal

10.465

13.658

12.239

12.580

12.918

13.287

13.671

Kostprijs (x €1)

728,97

708,14

936,03

902,51

881,72

860,65

843,10

Omzet (p * q)

7.628.615

9.671.929

11.456.427

11.353.476

11.389.736

11.435.493

11.525.806

% geïnde zaken binnen 10 jaar

80,7

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

        

Ontnemingsmaatregelen

       

Aantal

1.251

1.745

1.056

1.054

1.054

1.054

1.055

Kostprijs (x €1)

5.996,64

5.402,09

11.580,88

11.415,26

11.366,97

11.316,92

11.303,92

Omzet (p * q)

7.501.800

9.427.319

12.227.791

12.034.765

11.978.493

11.929.967

11.924.699

% geïnde zaken binnen 10 jaar

66,3

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

        

Voorwaardelijke invrijheidstelling

       

Aantal

1.335

1.188

1.275

1.319

1.323

1.334

1.352

Kostprijs (x €1)

2.680,06

4.721,21

4.710,17

4.452,42

4.444,39

4.397,30

4.354,75

Omzet

3.577.882

5.608.846

6.004.428

5.872.257

5.881.126

5.867.696

5.887.898

        

Routeren Toezicht

       

Aantal

13.219

14.158

12.812

12.520

12.307

12.149

12.034

Kostprijs (x €1)

265,99

455,89

461,04

455,40

462,14

464,95

468,71

Omzet

3.516.149

6.454.627

5.906.761

5.701.502

5.687.442

5.648.616

5.640.359

        

Jeugdreclassering

       

Aantal

4.696

5.213

3.768

3.903

3.965

3.986

3.981

Kostprijs (x €1)

538,29

755,82

1351,75

1263,30

1248,58

1237,31

1239,57

Omzet

2.527.796

3.940.352

5.094.056

4.931.187

4.950.671

4.931.638

4.934.769

        

Bestuurlijke boetes

       

Aantal

19.305

16.660

17.096

17.096

17.096

17.096

17.096

Tarief (x €1)

19,74

25,48

29,74

29,74

29,74

29,74

29,74

Omzet (p * q)

381.075

424.570

508.471

508.471

508.471

508.471

508.471

        

Overheidsincasso

       

Omzet

8.528.201

10.036.250

11.010.381

11.010.381

11.010.381

11.010.381

11.010.381

        

Omzet-diversen/input

       

Omzet

58.562.000

44.654.000

60.836.000

54.996.000

43.989.000

38.054.000

38.005.000

        

Totaal

176.672.000

196.879.000

213.108.000

206.756.000

205.573.000

202.619.000

202.774.000

1

*) Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence