Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 13. Lesgelden

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. Het lesgeld bedraagt € 1.357 in studiejaar 2023/2024.

In de les- en cusrsusgeldwet is de indexatie van het lesgeld per ingang van studiejaar 2024/2025 gewijzigd. De indexatiesystematiek van het lesgeld loopt hierdoor vanaf studiejaar 2024/2025 gelijk met de systematiek voor het cursusgeld en het collegegeld.

Tabel 61 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

14.806

16.448

17.086

16.895

17.973

17.889

17.968

        

Uitgaven

14.806

16.448

17.086

16.895

17.973

17.889

17.968

        

Bijdrage aan agentschappen

14.806

16.448

17.086

16.895

17.973

17.889

17.968

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.806

16.448

17.086

16.895

17.973

17.889

17.968

Ontvangsten

192.809

251.725

266.696

279.715

293.307

309.517

323.942

Budgetflexibiliteit
Tabel 62 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Van het totale budget voor artikel 13 is voor 2024 100 procent juridisch verplicht. De geraamde uitgaven aan de Dienst UItvoering Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

Bijdrage aan agentschappen

DUO is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, studiefinanciering en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs. In het collegejaar 2021/2022 was het lesgeld gehalveerd voor alle studenten aan een bekostigde instelling. Hierdoor zijn de ontvangsten voor 2022 lager.

Tabel 63 Aantal lesgeldplichtigen 1
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

bol/vo

216.300

212.400

211.700

213.800

217.100

219.400

220.300

1

Bron 2021: realisatiegegevens DUO; Bron 2022 – 2027: ramingsmodel SF.

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Licence