Base description which applies to whole site

5.1 Paresto

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Paresto is een professionele interne cateringorganisatie die in opdracht van Defensie een pakket aan cateringondersteuning levert aan haar gehele organisatie en aan (NAVO)-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt met een sterke focus op kwaliteit én met de wensen van gasten en opdrachtgevers als uitgangspunt.

Begroting van baten en lasten

Tabel 34 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Stand Slotwet t-2

Vastgestelde Begroting

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Baten

       

- Omzet

76.698

80.804

84.258

85.178

86.111

86.662

86.376

waarvan omzet moederdepartement

60.745

60.603

67.928

68.371

68.710

68.941

68.941

waarvan omzet overige departementen

575

495

495

495

495

495

495

waarvan omzet derden

15.378

19.706

15.835

16.312

16.906

17.226

16.940

- Rentebaten

 

- Vrijval voorzieningen

 

- Bijzondere baten

349

Totaal Baten

77.047

80.804

84.258

85.178

86.111

86.662

86.376

        

Lasten

       

- Apparaatskosten

Personele kosten

47.675

54.066

52.473

53.077

53.653

53.988

53.704

waarvan eigen personeel

44.437

47.905

48.632

49.193

49.723

50.027

49.746

waarvan inhuur externen

2.747

5.454

3.305

3.341

3.382

3.409

3.409

waarvan overige personele kosten

491

707

536

543

548

552

549

Materiële kosten

24.063

26.468

31.724

32.042

32.411

32.659

32.658

waarvan apparaat ICT

65

waarvan bijdrage aan SSO's

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

803

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

- Rentelasten

- Afschrijvingskosten

123

270

61

59

47

15

14

Materiëel

123

270

61

59

47

15

14

waarvan apparaat ICT

  

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

123

270

61

59

47

15

14

Immateriëel

 

- Overige lasten

15

waarvan donaties voorzieningen

waarvan bijzonderen lasten

15

Totaal lasten

71.876

80.804

84.258

85.178

86.111

86.662

86.376

Toelichting bij begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit de aanneemsom en grotendeels de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer banqueting- en maatwerkactiviteiten. De aanneemsom bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen om conform de opgestelde afspraken ondersteuning te leveren op de locaties.

De toename van de omzet moederdepartement ten opzichte van 2023 is voor een groot deel te verklaren door de stijging van de aanneemsom als gevolg van de effecten van de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 2023 en de ontvangen compensatie voor prijsverhogingen.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer de lakeien van de Dienst Koninklijk Huis, maar ook opdrachten voor andere rijksdiensten zoals politie en justitie.

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de opbrengst van hetgeen Paresto in haar bedrijfsrestaurants in rekening brengt bij zowel de eigen defensiemedewerkers als eventuele andere gasten. Voor 2023 werd uitgegaan van een hogere omzet (post COVID), maar kijkende naar de realisatie lijken de cijfers eerder aan te sluiten bij voorgaande jaren en slechts in beperkte mate te stijgen. Het begrootte bedrag voor 2024 is daarmee significant lager dan het begrootte bedrag voor 2023.

Lasten

Personele kosten

Vanwege een toename van het gebruik van PAS en de groei van Defensie neemt de personele bezetting in 2024 toe tot 776 eigen vte’n. Dit verklaart deels de stijging in personele kosten. Het andere deel wordt veroorzaakt door de aangepaste arbeidsvoorwaarden. Waar nodig doet Paresto een beroep op externe inhuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen van zieke collega’s, piekdrukte of noodzakelijke inzet tijdens (grote) evenementen. Gezien de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt, de veranderingen in flexwetgeving en het mogelijk uitblijven van het herstel van de uitzendmarkt, zoekt Paresto steeds meer naar mogelijkheden om eigen personeel in te zetten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een groot deel uit kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties.

De overige materiële kosten bestaan uit exploitatiekosten van zowel Bedrijfsvoering & Ondersteuning i.o. als de locaties en de afleverkosten van de grootste leverancier. Deze laatste post is de reden voor de stijging.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de (verwachte) aanschaf van divers kleiner materieel dat niet via een ander assortiment aangeschaft kan worden.

Kasstroomoverzicht

Tabel 35 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

  

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting

t

t+1

t+2

t+3

t+4

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

12.694

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

75.668

80.804

84.258

85.178

86.111

86.662

86.376

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 71.518

‒ 80.804

‒ 84.258

‒ 85.178

‒ 86.111

‒ 86.662

‒ 86.376

2.

Totaal operationele kasstroom

4.150

 

-/- totaal investeringen

‒ 91

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 91

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 2.500

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

 

-/- aflossingen op leningen

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.500

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

14.253

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staat de meerjarige verwachting van de omvang centraal, alsmede de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting.

Niet zichtbaar in het overzicht is de in 2023 gedane uitkering aan het moederdepartement van € 5,1 miljoen in het kader van de verplichte afroming van het Eigen Vermogen boven de gestelde limiet. Deze afroming heeft inmiddels plaatsgevonden, maar had nog niet plaatsgevonden ten tijde van het opleveren van de vastgestelde begroting 2023. Voor 2022 is de vergelijkbare transactie (€ 2,5 miljoen) wel opgenomen daar het hier de stand slotwet t-2 betreft.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de ondersteuning door Paresto en de sturing op de bruto marge van de locaties. De hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

Ondergenoemde indicatoren worden beschouwd naar aanleiding van de gewijzigde governance.

Tabel 36 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Omschrijving Generiek Deel

       

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

41.606

43.799

43.516

44.288

45.220

45.771

45.485

Vte'n totaal

777

830

819

828

837

842

838

- waarvan in eigen dienst

742

756

776

785

793

798

794

- waarvan inhuur

35

74

43

43

44

44

44

Saldo van baten en lasten (%)

6,7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Aantal locaties

76

76

76

76

76

76

76

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

53.539

52.833

53.133

53.488

54.026

54.360

54.278

% Ziekteverzuim

8,1%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

44,3%

41,9%

31,7%

32,2%

32,7%

33,0%

32,6%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet exclusief aanneemsom / aantal vte) en het percentage bruto marge (totale omzet exclusief aanneemsom verminderd met ingrediëntkosten ten opzichte van de totale omzet exclusief aanneemsom).

Vanwege een toename van het gebruik van PAS (als gevolg van een steeds ouder wordende organisatie) en de groei van defensie neemt het volume aan eigen personeel toe ten opzichte van de begroting 2023. Daarnaast is de verwachting dat er meer eigen personeel wordt aangetrokken, waardoor minder inhuur nodig is.

De daling van het brutomarge percentage vindt zijn grondslag in gestegen inkoopprijzen die niet doorberekend worden aan de afnemers. Het brutomarge percentage wordt berekend op basis van de aan afnemers in rekening gebrachte opbrengst. De ontvangen compensatie voor prijsstijgingen is onderdeel van de aanneemsom en derhalve geen onderdeel van de berekening van het brutomarge percentage.

Licence