Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Algemene doelstelling

Inzet is de kerntaak van Defensie. De bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het aansturen van de uitvoering door de commandant der strijdkrachten, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie, het toezicht houden op verschillende Defensie specifieke taken, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 28 Budgettaire gevolgen artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.646.936

1.741.826

1.818.824

1.818.387

1.814.354

1.811.887

1.824.285

        

Uitgaven

1.627.051

1.744.204

1.825.467

1.827.109

1.824.243

1.827.989

1.840.892

        

Apparaatsuitgaven

       

Personele uitgaven

1.597.746

1.708.561

1.753.469

1.751.730

1.761.443

1.761.844

1.767.002

Eigen personeel

312.968

368.137

436.288

453.206

466.102

476.995

478.558

Externe Inhuur

14.758

22.187

5.018

4.977

6.636

4.278

4.276

Overige personele exploitatie

18.677

26.320

26.303

26.850

27.167

27.525

25.459

Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.251.343

1.291.917

1.285.860

1.266.697

1.261.538

1.253.046

1.258.709

Materiële uitgaven

29.305

35.643

71.998

75.379

62.800

66.145

73.890

Overige materiele exploitatie

29.305

35.643

71.998

75.379

62.800

66.145

73.890

        

Ontvangsten

10.205

8.117

7.853

7.853

7.853

7.853

7.853

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Algemeene toelichting Bestuursstaf artikel 10

De Bestuursstaf, bestaande uit het Directoraat-Generaal Beleid, Ressort PSG, de Defensiestaf, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de bijzondere organisatie eenheden, draagt zorg voor de sturing van, het beleid voor en het toezicht op Defensie. De Bestuursstaf adviseert en ondersteunt ook de bewindspersonen bij het besturen van de organisatie en het afleggen van verantwoording aan het parlement. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, zijn vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, externe inhuur en overige exploitatie. De bijzondere organisatie eenheden van de Bestuursstaf bestaan uit de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK), Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) die aan het hoofd staat van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG), de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) en het Militair Huis van de Koning (MHK).

Als grootste eenheid ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardige inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. In de Defensienota is beschreven dat het slagveld digitaliseert en dat het toegenomen aanbod van informatiebronnen nieuwe mogelijkheden opent, maar ook risico’s kent. De uitgaven die binnen artikel 10 gemoeid zijn omvatten vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven en overige niet gecentraliseerde exploitatie-uitgaven.

Personele uitgavenDe personele uitgaven bestaan uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, dienstreizen en overige persoonsgebonden uitgaven.

De post Uitkeringen betreft de militaire pensioenen, AOW-gat compensatie, Uitkering Gewezen Militairen en verstrekking van uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, waaronder het Sociaal Beleidskader en overige regelingen voor voormalig defensiepersoneel.

De komende jaren is budget beschikbaar voor het versterken van de toezichthouders veiligheid, integriteit en de luchtvaartautoriteit, voor de taskforce Host Nation Support (operationele logistiek), voor de ondersteuning van informatievoorziening en parlementaire processen, kennis en beleidsontwikkeling voor de omgevingswet, energie en duurzaamheid en capaciteit voor compliance en veiligheidsfuncties bij de MIVD.

Materiele uitgavenDe komende jaren wordt tevens aandacht besteed aan vastgoed, duurzaamheid (in het bijzonder stikstof) en omgeving. De Verduurzaamroute Vastgoed en de roadmap Energietransitie worden gebruikt voor het aanjagen van innovatie. Verder draagt de verduurzaming bij aan de reductie van CO2 en stikstof. Tevens zal de komende jaren aandacht worden besteed aan het programma Defensie Open Op Orde om binnen vijf jaar te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Tot slot bereidt Defensie zich verder voor op de omgevingswet in de rol van zowel aanvrager als verlener van vergunningen.

Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden (budgettair vallend onder het kerndepartement, aansturing door CDS) gereed gesteld.

Tabel 29 Capaciteiten CDS

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

NLD SPECIAL OPERATIONS COMMAND AND CONTROL

Opschaalbare expeditionaire stafcapaciteit

Aansturen en coördineren van niet-geplande nationale en/of internationale speciale operaties met een korte reactietijd.

 

Composite Special Operations Component Command

Het Nederlandse deel, in een gezamenlijk hoofdkwartier met Belgie en Denemarken, coordineert de Speciale Operaties en inzet van speciale eenheden.

DEFENSIE CYBER COMMANDO (DCC)

Militaire Cyber Operaties

Levert cybereffecten die bijdragen aan de bescherming van Nederland en de Nederlandse belangen in de wereld.

   
   

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

Tabel 30 PM Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven Defensie

7.025.597

7.727.768

7.977.603

8.036.339

8.061.041

8.095.531

8.132.271

        

Kerndepartement

1.627.051

1.744.204

1.825.467

1.827.109

1.824.243

1.827.989

1.840.892

Koninklijke Marine

892.563

935.889

1.003.510

1.014.874

1.022.801

1.030.350

1.032.616

Koninklijke Landmacht

1.515.327

1.658.456

1.692.959

1.706.129

1.709.597

1.720.544

1.722.352

Koninklijke Luchtmacht

734.786

782.974

824.049

804.277

807.599

808.759

812.099

Koninklijke Marechaussee

563.687

665.859

680.710

700.269

704.615

706.009

715.352

Commando Materieel en IT

494.775

560.803

583.238

590.931

581.696

591.426

597.392

Defensie Ondersteuningscommando

1.197.408

1.379.583

1.367.670

1.392.750

1.410.490

1.410.454

1.411.568

Licence