Base description which applies to whole site

6.7 Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 199 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

Ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

29.266

18.695

17.938

15.780

11.104

10.309

10.309

          

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

  

10.912

12.552

9.135

8.785

8.787

7.992

7.992

Subsidies (regelingen)

E

S

10.912

12.552

9.135

8.785

8.787

7.992

7.992

          

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

  

9.820

0

5.694

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

9.820

0

5.694

0

0

0

0

          

Artikel 17 Luchtvaart

  

5.765

4.066

777

775

465

465

465

Opdrachten

R

S

287

385

467

465

465

465

465

Subsidies (regelingen)

R

I

420

420

310

310

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

I

5.058

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

1.550

0

0

0

0

0

Leningen

R

I

0

1.711

0

0

0

0

0

          

Artikel 18 Scheepvaart en havens

  

0

100

100

3.100

100

100

100

Opdrachten

E

S

0

100

100

100

100

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

0

0

3.000

0

0

0

          

Artikel 21 Duurzaamheid

  

350

800

1.005

1.375

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

350

800

1.005

1.375

0

0

0

          

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  

1.500

480

530

1048

1055

1055

1055

Opdrachten

E

S

72

103

96

614

621

621

621

Bijdrage aan agentschappen

R

S

231

252

134

134

134

134

134

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

1.197

125

300

300

300

300

300

          

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

  

919

697

697

697

697

697

697

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

919

697

697

697

697

697

697

          

Artikel 99 Nog onverdeeld

  

0

0

1.200

0

0

0

0

Onvoorzien

E

I

0

0

1.200

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 13 Bodem en ondergrond

Subsidies

Betreft structurele subsidies voor het verlagen van de tarieven van drinkwater op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, alsmede voor afvalwater (rioolwaterzuivering) op Bonaire. Daarnaast gaat het om incidentele subsidies voor investeringen in de drinkwatervoorzieningen, hetgeen bijdraagt aan de toegankelijkheid van drinkwater.

Artikel  14 Wegen en Verkeersveiligheid

Bijdrage aan de medeoverheden

Betreft de Bijdrage aan de medeoverheden voor infrastructurele werkzaamheden. Deze worden jaarlijks vanuit het Mobiliteitsfonds naar dit begrotingsartikel overgeboekt.

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

Bijdrage aan Aeronautical Information Publication (AIP) voor de BES-eilanden..

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

Betreft een bijdrage voor de structurele dienstverlening van de bereikbaarheid en veiligheid van de havens op de BES-eilanden

Artikel 21 Duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de bijdrage aan het Openbaar lichaam Bonaire voor het realiseren van een duurzaam afval beheer via onder andere het programma Afval Beheer op Maat.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Opdrachten

Dit betreft middelen ten behoeve van incidentele opdrachten die zowel toezien op rijkstaken als eilandelijke taken. Het gaat hierbij o.a. om de lokale ondersteuning en coördinatie van projecten op de eilanden.

Bijdragen aan medeoverheden

De structurele reeks van € 0,3 miljoen is gereserveerd voor overige milieu en omgevingsveiligheid gerelateerde bijdragen aan de eilanden.

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de inzet van capaciteit inzake de uitvoering van CN projecten.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Bijdrage aan agentschappen

Naast reguliere taken als het weerbericht en een waarschuwing voor gevaarlijk weer worden er ook specifieke taken door het KNMI op Caribisch Nederland uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om dienstverlening op de luchthaven Flamingo Airport (Bonaire International Airport).

Artikel 99 Nog onverdeeld

Onvoorzien

Als onderdeel van het koopkrachtpakket zoals vastgesteld bij de begrotingsbesluitvorming in augustus 2023 worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de drinkwatervoorziening op Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen). Bij de voorjaarsnota 2024 zal dit worden overgeheveld naar de bestaande subsidieregeling op artikel 13 Bodem en Ondergrond.

Licence