Base description which applies to whole site

6.8 Bijlage 8: NGF

In onderstaande tabel is de uitgavenraming van NGF-projecten opgenomen die door IenW worden uitgevoerd.

Tabel 200 Uitgavenraming NGF-projecten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven NGF-Projecten

10.147

130.632

146.129

136.941

128.629

40.330

38.474

        

Subtotaal uitgaven Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

647

12.949

14.500

11.552

10.610

846

0

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

       

Opdrachten (DIL)

647

12.949

14.500

11.552

10.610

846

0

        
        

Subtotaal uitgaven Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)

9.500

15.600

25.100

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

       

Subsidies (ZES)

9.500

15.600

25.100

0

0

0

0

        
        

Subtotaal uitgaven Luchtvaart in transitie (LiT)

0

92.237

31.805

25.265

65.893

1.400

1.400

Artikel 17 Luchtvaart

       

Opdrachten (LiT)

0

887

80

80

80

80

80

Subsidies (LiT)

0

89.940

30.405

23.865

64.493

0

0

        

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       

Materiële uitgaven (LiT)

0

10

10

10

10

10

10

Personele uitgaven

0

1.400

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

        

Subtotaal uitgaven NL2120

0

0

10.197

10.194

14.004

12.216

9.956

Artikel 11 Intergraal Waterbeleid

       

Subsidies (NL2120)

0

0

7.033

7.963

8.274

8.274

7.361

Bijdragen aan medeoverheden (NL2120)

0

0

3.164

2.231

5.730

3.942

2.595

        

Subtotaal uitgaven Groeiplan Watertechnologie (GPWT)

0

0

15.980

13.426

13.095

13.015

21.595

Artikel 11 Intergraal Waterbeleid

       

Subsidies (GPWT)

0

0

15.980

13.426

13.095

13.015

21.595

        

Subtotaal uitgaven Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

0

9.846

18.547

16.504

15.027

12.853

5.523

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

       

Opdrachten (DMI)

0

8.769

16.392

14.349

12.872

10.698

4.446

        

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       

Personele uitgaven (DMI)

0

1.077

2.155

2.155

2.155

2.155

1.077

        

Subtotaal uitgaven Maritiem Masterplan (MM)

0

0

30.000

60.000

10.000

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

       

Opdrachten (MM)

0

0

142

146

1.000

0

0

Subsidies (MM)

0

0

29.011

59.254

8.700

0

0

Bijdragen aan Agentschappen (MM)

0

0

438

300

0

0

0

        

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       

Personele uitgaven (MM)

0

0

409

300

300

0

0

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

DIL heeft als doel de digitalisering van de logistieke sector te versnellen en faciliteren. De toegekende middelen (€ 51,1 mln.) worden ingezet voor verdere ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur en verhoging van de ‘digital readiness’ van het bedrijfsleven. Hiermee kunnen verstoringen en inefficiënties in de logistiek versneld en via betere (digitale) samenwerking aangepakt worden. Het programma DIL wordt in de periode 2022 ‒ 2026 uitgevoerd. In 2024 ligt de focus op het delen van data over containers en over de planning van zeeschepen tussen en binnen zeehavens en het achterland. Het programma draagt in 2024 tevens bij aan het neerzetten van de EU-standaard voor data delen in de logistiek en de vorming van de EU ‘mobility data space’.

Luchtvaart in Transitie

Luchtvaart in Transitie (€ 263,9 miljoen in totaal t/m 2030) is gericht op het verduurzamen van de luchtvaartsector door knelpunten in de transitie naar een duurzamere luchtvaart weg te nemen. De kern van de toekenning richt zich op doorbraaktechnologieën voor ultra-efficiënte vliegtuigontwikkeling en daarbij behorend onderzoek en flankerende activiteiten. Het project heeft een looptijd van 8 jaar.

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)

Met middelen (€ 50,2 miljoen) voor ZES kan een deel van de binnenvaart worden verduurzaamd via een nieuw energiesysteem. Door te investeren in dockingstations, batterijcontainers en het ombouwen van schepen kan er een rendabel en schaalbaar netwerk van open-toegankelijke laadinfrastructuur en energiecontainers ontstaan voor emissieloos varen. Het project is in de tweede helft van 2022 gestart.

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

Voor het project NL2120 is in totaal € 110,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het NGF, waarvan € 40,0 miljoen voorwaardelijk. Dit project zet zich in voor het groene verdienvermogen van Nederland en richt zich op natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) voor vraagstukken op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer. Het project start in 2024 en heeft een looptijd van 10 jaar.

Groeiplan Watertechnologie

Voor het NGF-project Groeiplan Watertechnologie is in 2023 in totaal € 135,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project heeft als doel nieuwe technologieën voor de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en deze zowel nationaal als internationaal te vermarkten.

Dutch Metropolitan Innovations

Voor het NGF-project Dutch Metropolitan Innovations wordt € 85,0 miljoen beschikbaar gesteld door het NGF; aanvullend investeren bedrijven € 42,0 mln. en gemeenten € 55,0 mln. Deze investeringen hebben als doel bij te dragen aan het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data in het fysieke domein t.b.v. slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteitstransitie. DMI start op 1 juli 2023.

Maritiem Masterplan

Met het Maritiem Masterplan (€ 100 miljoen onvoorwaardelijk en € 110 miljoen voorwaardelijk toegekend) wordt ingezet op de verduurzaming van de maritieme sector. Door voort te bouwen op onderzoek met betrekking tot de toepassing van hernieuwbare brandstoffen en duurzame aandrijflijnen, dit te demonstreren aan boord van schepen en de informatie uit deze demonstraties te delen, wordt de maritieme sector ondersteund in het voorbereiden op de klimaattransitie. Het project start begin 2024 en heeft een looptijd van tien jaar.

Licence