Base description which applies to whole site

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Tabel 79 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

989.924

1.054.012

1.024.888

1.005.017

845.634

842.551

844.053

waarvan omzet moederdepartement

524.926

548.759

498.286

476.820

318.230

316.589

316.928

waarvan omzet overige departementen

432.835

470.062

489.635

495.199

498.430

501.149

502.184

waarvan omzet derden

32.163

35.191

36.967

32.998

28.974

24.813

24.941

Rentebaten

1.007

0

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Vrijval voorzieningen

7

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

13

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

990.951

1.054.012

1.031.888

1.012.017

852.634

849.551

851.053

        

Lasten

       

Apparaatskosten

999.584

1.043.911

1.040.120

1.017.439

855.356

850.951

852.453

- Personele kosten

622.193

570.234

647.425

633.307

532.418

529.676

530.611

waarvan eigen personeel

422.617

417.806

439.756

452.948

407.654

415.807

424.122

waarvan inhuur externen

179.009

137.661

186.268

159.425

107.165

96.360

88.949

waarvan overige personele kosten

20.567

14.768

21.401

20.934

17.599

17.509

17.540

- Materiële kosten

377.391

473.677

392.695

384.132

322.938

321.275

321.842

waarvan apparaat ICT

3.229

3.846

3.360

3.287

2.763

2.749

2.754

waarvan bijdrage aan SSO's

195.983

191.463

203.930

199.484

167.705

166.841

167.136

waarvan overige materiële kosten

178.179

278.368

185.405

181.361

152.470

151.685

151.952

Rentelasten

238

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

12.876

10.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

- Materieel

144

100

100

100

100

100

100

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

144

100

100

100

100

100

100

- Immaterieel

12.732

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Overige lasten

5.189

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

5.189

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

1.017.887

1.054.012

1.052.220

1.029.539

867.456

863.051

864.553

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 26.936

0

‒ 20.332

‒ 17.522

‒ 14.822

‒ 13.500

‒ 13.500

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

‒ 26.936

0

‒ 20.332

‒ 17.522

‒ 14.822

‒ 13.500

‒ 13.500

Mutatie POK-WaU gelden

7.298

0

20.332

17.522

14.822

13.500

13.500

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

‒ 19.638

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Tabel 80 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

DG Bedrijfsleven en Innovatie

182.387

154.444

165.942

162.341

162.341

160.378

160.378

DG Klimaat en Energie

85.296

100.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

DG Groningen en Ondergrond

223.721

254.539

177.978

160.569

8.000

8.000

8.000

DG Groningen en Ondergrond kosten commissie

1.416

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Chief Economist

14.007

0

0

0

0

0

0

DG Economie en Digitalisering

0

15.089

21.748

21.000

19.671

19.671

19.671

Overig

18.099

19.687

15.618

15.910

16.218

16.540

16.879

Totaal

524.926

548.759

498.286

476.820

318.230

316.589

316.928

RVO voert opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers. De onderstaande toelichtingen bevatten een algemene beschrijving van opdrachten per opdrachtgever. De omzet fluctueert per jaar als gevolg van veranderingen in de opdrachtenpakketten.

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO voert opdrachten voor het DG B&I uit die zich richten op het versterken van de Nederlandse economie door vernieuwing op innovaties, technologieën en manieren van werken en samenwerken. Vernieuwing is onmisbaar in een wereld die steeds sneller verandert door mondialisering en technologische vernieuwing waaronder digitalisering. Ook is vernieuwing noodzakelijk als reactie op maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering en om de brede welvaart te behouden. De opdracht van DG B&I bevat tevens verschillende regelingen als onderdeel van het steunpakket naar aanleiding van het COVID-19 virus en de energiecrisis. De opdrachtenbundel is onder te verdelen in financiële instrumenten om innovaties te bevorderen, het beschermen van innovaties, het stimuleren van internationale samenwerking bij innovaties, het werven van buitenlandse bedrijven en het faciliteren van de transitie van bedrijven naar een koolstofarme economie.

DG Klimaat en Energie (DG K&E)

In opdracht van het DG K&E draagt RVO bij aan het bereiken van klimaatneutraliteit en energieverduurzaming. Duurzame energieproductie, energiebesparing, energie-innovatie en een goed werkende energiemarkt en infrastructuur staan hierbij centraal. In toenemende mate is hierbij sprake van complexe opgaven door verwevenheid van duurzaamheidsdoelen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en regio. Communicatie en intensieve interactie met markt en samenleving is cruciaal, en maakt een groot en groeiend deel van de opdracht uit. Qua financiële instrumenten voert RVO voor het DG K&E onder andere de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE), de regelingen die voortvloeien uit het missie gedreven innovatiebeleid (Topsector Energie (TSE), Missie gedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) en Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI)) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) uit.

DG Groningen en Ondergrond (DG G&O)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) valt onder DG G&O. De aanvragen tot schadevergoedingen door bodembeweging in het Groningse gasveld worden vanaf 1 juli 2020 afgehandeld door het IMG. RVO stelt hierbij personeel ter beschikking aan het Bureau IMG en levert ondersteunende diensten welke in het tarief vervat zijn. De uitvoeringskosten voor RVO ten behoeve van de ondersteuning van het bureau IMG worden door het IMG jaarlijks in de begroting opgenomen. Voor het jaar 2024 is dit een raming die is omgeven met de nodige onzekerheden, aangezien er vele variabelen aanwezig zijn zoals het aantal binnenkomende schademeldingen (voor zowel reguliere als forfaitaire afhandeling), binnenkomende aanvragen voor immateriële schadevergoeding, de waardedalingsregeling, de regelingen duurzaam herstel en aanvullende vaste vergoedingen.

Op 1 januari 2023 zijn diverse opdrachten overgeheveld van DG K&E naar DG G&O. De werkzaamheden voor DG G&O dragen bij aan het bereiken van de energietransitie. De grootste opdrachten zijn CO2-opslag, Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), ondersteuning Vergunning Mijnbouwwet en Commissie Mijnbouwschade.

DG Economie en Digitalisering (DG E&D)

Vanaf juni 2022 is het nieuwe DG E&D opgericht. Dit betreft een samenvoeging van de Chief Economist en het cluster Digitale Economie uit DG B&I. Digitalisering is een van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt volop kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet wil dat iedereen in Nederland van deze kansen kan profiteren. Het kabinet zet daarom stevig in op versnelling van toepassing van digitale technologie in het bedrijfsleven. RVO voert taken uit in opdracht van de DG E&D. Dit werkpakket bestaat uit verschillende componenten. De grootste opdracht is het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet en door het delen van informatie via de website PIANOo.nl en door het beantwoorden van vragen hierover. Vanuit DG E&D worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor Nationaal Groeifonds (NGF).

Overig

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO. Daarnaast is hier het budget opgenomen voor de Expert National Detaché (END).

Tabel 81 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

252.863

275.400

300.765

300.765

300.765

300.765

300.765

Ministerie van Buitenlandse Zaken

96.742

98.307

103.993

108.935

110.759

112.638

114.573

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34.030

44.187

38.146

38.967

39.813

40.684

41.581

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

32.262

33.818

33.818

33.814

35.520

35.180

33.180

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.665

4.604

6.693

7.028

7.379

7.748

8.497

Ministerie van Justitie en Veiligheid

5.122

4.381

1.472

1.425

901

946

1.014

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

569

115

904

949

0

0

0

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.821

8.496

3.306

2.927

2.718

2.854

2.360

Overig

761

755

538

389

575

334

214

Totaal

432.835

470.062

489.635

495.199

498.430

501.149

502.184

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Vanuit een opgavegerichte houding voert RVO opdrachten uit voor LNV in het kader van eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Economisch perspectief, duurzaamheid en welzijn bij het produceren in verbondenheid door boeren, tuinders en vissers staan centraal. Belangrijk hierbij is het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Een belangrijk doel is ook om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Regelingen die worden uitgevoerd door RVO zijn onder andere het Europees Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, de Mestwetgeving en het beleid met betrekking tot Visserij, Natuur en Dierenwelzijn & gezondheid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

RVO voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van BZ en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Voor het DG Internationale Samenwerking (DGIS) is de expertise en inzet van RVO met name toegespitst op duurzame handel en investeringen, ontwikkeling van de private sector, duurzame productieketens, verbeterd waterbeheer, sanitatie en drinkwater, toegang tot duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering in ontwikkelingslanden. RVO voert voor het DG Buitenlandse Economische Betrekkingen (DG BEB) de opdracht Internationaal Ondernemen uit. Uitgangspunt bij deze opdracht is het bieden van een volledig pakket aan diensten (kennis & regelingen) aan ondernemers, hetgeen hen ondersteunt in alle opeenvolgende stappen die zij nemen bij het realiseren van omzet in dan wel met het buitenland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

RVO werkt voor BZK aan opdrachten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving en wonen en de digitale overheid. Ook voert RVO opdrachten uit in het kader van de beleidsdoelstellingen energietransitie in de gebouwde omgeving, leefbaarheid en bouwkwaliteit, woningmarkt, openbaar bestuur en democratie, ruimtelijke ordening en de omgevingswet. RVO werkt ook aan opdrachten in Caribisch Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op het gebied van duurzame economische ontwikkeling (financiering, toerisme, landbouw, ondernemerschap stimulering). In het kader van beleidsdoelstellingen op het gebied van informatievoorziening naar ondernemers, maatschappelijk verantwoord inkopen en e-overheidsvoorzieningen voert RVO ook opdrachten uit. De opdrachten richten zich met name op het beheer van systemen, zoals onder andere e-facturen en de centrale berichtenbox voor bedrijven en websites zoals het Digitaal Ondernemers Plein en diverse regelhulpen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De opdrachten die RVO voor IenW uitvoert zijn samen te vatten in drie maatschappelijke opgaven: (i) transitie naar een circulaire economie, (ii) slimme en groene mobiliteit en (iii) klimaatadaptatie. Voor de transitie naar de circulaire economie (CE) ondersteunt RVO CE-innovaties en circulaire ketenprojecten met kennis, netwerken en middelen. Voor duurzame mobiliteit ondersteunt RVO IenW met kennis en netwerken. Daarnaast zijn er op dit thema onder andere stimuleringsregelingen voor de aanschaf van elektrische personenauto’s (voor particulieren), voor de aanschaf van elektrische bedrijfsauto’s en voor de aanschaf van emissieloze trucks (voor ondernemers). Aan klimaatadaptatie werkt RVO via de programma’s Water as Leverage en Verbinding Topsector Water en Maritiem. Met het oog op de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord, de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord stimuleert RVO ook de aanschaf van schone mobiele bouwwerktuigen en bouwvoertuigen. Sommige instrumenten die RVO voor IenW uitvoert zijn generiek van aard en dragen bij aan alle bovengenoemde transities, zoals bijvoorbeeld de MIA\Vamil, GroenBeleggen, Interreg en Horizon Europe. RVO levert op voornoemde thema’s ook monitoringsexpertise.

Tabel 82 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Europese Unie

4.157

4.913

5.155

4.219

4.219

4.219

4.219

Provincies

24.760

27.583

30.053

27.044

23.004

18.826

18.958

Overig

3.246

2.695

1.759

1.735

1.751

1.768

1.764

Totaal omzet derden

32.163

35.191

36.967

32.998

28.974

24.813

24.941

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, de provincies en een aantal kleinere opdrachtgevers. De opdracht voor de provincies bevat onder andere de omzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en de uitvoering van het Plattelands-ontwikkelingsprogramma 3 (POP3) van het Ministerie van LNV.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door een stijging van de personele lasten per uur, stijgen de personele kosten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023 met € 77,1 mln. RVO zet actief in op verambtelijking van medewerkers. Daarnaast zal RVO bij een daling in de omvang van het opdrachtenpakket in eerste instantie streven naar een afname van inzet van externe inhuur.

Materiële kosten

De totale begrote materiële kosten voor 2024 dalen met € 81,1 mln. ten opzichte van de begroting 2023. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten. In de opdracht voor 2024 en verder zien we dat de directe materiele kosten relatief lager zijn dan in de begroting van 2023. De bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s) bestaan uit kosten voor producten en diensten van DICTU en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten. Daarnaast zijn automatiseringskosten (niet zijnde DICTU kosten) begroot onder apparaat ICT.

Kasstroomoverzicht

Tabel 83 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

194.648

187.848

181.948

174.428

162.468

147.928

132.928

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

981.784

1.054.012

1.031.888

1.012.017

852.634

849.551

851.053

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 987.794

‒ 1.043.912

‒ 1.040.120

‒ 1.017.439

‒ 855.356

‒ 850.951

‒ 852.453

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 6.010

10.100

‒ 8.232

‒ 5.422

‒ 2.722

‒ 1.400

‒ 1.400

 

-/- totaal investeringen

‒ 26.531

‒ 28.500

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.690

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 22.841

‒ 28.500

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

‒ 27.800

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 6600

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

11.282

0

20.332

17.522

14.822

13.500

13.500

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 10.300

‒ 16.000

‒ 19.620

‒ 24.060

‒ 26.640

‒ 27.100

‒ 27.800

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

24.300

28.500

27.800

27.800

27.800

27.800

27.800

4.

Totaal financieringskasstroom

18.682

12.500

28.512

21.262

15.982

14.200

13.500

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

184.479

181.948

174.428

162.468

147.928

132.928

117.229

De investeringen worden gefinancierd via de leenfaciliteit van Ministerie van Financiën. Vanwege een hoger investeringsbedrag ten opzichte van voorgaande jaren, neemt daardoor het aflossingsbedrag de komende jaren toe. Onder bijdrage moederdepartement zijn de ontvangsten uit het programma Werk aan Uitvoering (WaU), Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) en Parlementaire Enquête COVID opgenomen. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn onderdeel van de totale lasten in de ontwerpbegroting.

Tabel 84 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Inputindicatoren

       

Verhouding direct/indirect personeel

81%

84%

83%

83%

83%

83%

83%

        

Outputindicatoren

       

Tariefindex in reële termen

97,3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

5.022

4.850

5.400

5.562

5.006

5.056

5.106

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicatoren

       

Klanttevredenheid

7,5

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Gehonoreerde bezwaarschriften

35%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

RVO maakt zijn overhead inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 83% (overhead: 17%). De ambtelijke bezetting zal in grote lijnen stabiel blijven in de komende 2 jaar. In eerste instantie verwacht RVO fluctuaties in het opdrachtenpakket op te vangen met externe inhuur. De tariefindex en het saldo van baten en lasten zijn indicatoren die aangeven dat RVO werkt met een kostendekkende begroting. De klanttevredenheid meet RVO per kwartaal, waarbij gestreefd wordt naar het realiseren van een hoge klanttevredenheid over de jaren heen. RVO streeft er naar maximaal 25% van de ontvangen bezwaarschiften te honoreren.

Licence