Base description which applies to whole site

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Tabel 85 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

65.763

80.191

85.212

89.660

93.387

97.121

98.715

waarvan omzet moederdepartement

35.296

47.530

53.657

59.475

63.202

66.936

68.530

waarvan omzet overige departementen

5.095

6.897

8.241

6.872

6.872

6.872

6.872

waarvan omzet derden

25.372

25.764

23.314

23.314

23.314

23.314

23.314

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

108

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

65.871

80.191

85.212

89.661

93.388

97.122

98.716

        

Lasten

       

Apparaatskosten

64.488

81.724

86.545

90.794

94.321

97.855

99.449

- Personele kosten

42.379

53.437

54.357

56.986

59.371

61.750

62.846

waarvan eigen personeel

32.236

39.079

40.094

42.247

44.093

45.939

46.657

waarvan inhuur externen

8.265

11.734

11.352

11.972

12.424

12.868

13.180

waarvan overige personele kosten

1.878

2.624

2.911

2.767

2.854

2.943

3.009

- Materiële kosten

22.109

28.287

32.188

33.808

34.950

36.105

36.603

waarvan apparaat ICT

79

0

325

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

17.732

18.851

13.570

13.570

13.570

13.570

13.570

waarvan overige materiële kosten

4.298

9.436

18.293

20.237

21.379

22.534

23.032

Rentelasten

29

100

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

3.218

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

4.800

- Materieel

1.976

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan apparaat ICT

719

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.257

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

- Immaterieel

1.242

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

2.800

Overige lasten

172

75

75

75

75

75

75

waarvan dotaties voorzieningen

152

75

75

75

75

75

75

waarvan bijzondere lasten

20

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

67.907

85.899

90.920

95.369

99.096

102.830

104.424

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.036

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

‒ 2.036

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

‒ 5.708

Mutatie POK-WaU gelden

1.450

5.708

5.708

5.708

5.708

5.708

5.708

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

‒ 586

0

0

0

0

0

0

Het saldo baten en lasten geeft het beeld van een kostendekkende (meerjarige) agentschapsbegroting, een reële begroting. Om dit resultaat te realiseren is het een randvoorwaarde om het uurtarief 2024 nominaal te laten stijgen met 9,3%. Hierbij is rekening gehouden met een loonstijging van 9,7% en een prijsstijging van 8,6%. Het gewogen gemiddelde is 9,3%. Daarmee komt het uurtarief gemiddeld uit op € 162,05.

Toelichting op de baten

Tabel 86 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten (DG E&D)

8.520

12.897

11.477

11.477

11.477

11.477

11.477

Toezichttaken

16.916

25.852

35.416

41.234

44.961

48.695

50.289

Subtotaal structurele bijdragen

25.436

38.749

46.893

52.711

56.438

60.172

61.766

        

Incidentele bijdragen

       

Projecten

9.860

8.781

6.764

6.764

6.764

6.764

6.764

Subtotaal projecten

9.860

8.781

6.764

6.764

6.764

6.764

6.764

        

Totaal omzet moederdepartement

35.296

47.530

53.657

59.475

63.202

66.936

68.530

De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de opdrachtverstrekkingen. De omzet toezichttaken neemt in 2024 toe in verband met het toezicht op de Network and Information Security (NIS2) directive, Critical Entities Resilience (CER) directive en Netcode. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur gaat ervan uit dat de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s), met inachtneming van de nominale loon- en prijsstijging van 9,3%, hierop aansluiten.

Tabel 87 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Ministerie van Defensie

1.432

1.432

1.409

1.409

1.409

1.409

1.409

Ministerie van IenW

1.098

1.174

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

Ministerie van J&V

614

660

707

707

707

707

707

Ministerie van OCW

64

69

75

75

75

75

75

Ministerie van VWS

48

629

690

690

690

690

690

Ministerie van BZK

1.839

2.933

4.181

2.811

2.811

2.811

2.811

Totaal omzet overige departementen

5.095

6.897

8.241

6.872

6.872

6.872

6.872

De omzet overige departementen geeft inzicht in de bijdrage die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ontvangt voor de uit te voeren opdrachten vanuit overige departementen. In 2024 is de omzet vanuit het Ministerie van BZK hoger vanwege de overgang naar Wet Digitale Overheid en het uitfaseren van het Elektronische toegangsdiensten-stelsel.

Tabel 88 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vergunninghouders en overige:

23.682

23.816

21.115

21.115

21.115

21.115

21.115

- Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

3.239

3.343

3.247

3.247

3.247

3.247

3.247

- Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.684

2.625

2.775

2.775

2.775

2.775

2.775

- Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

3.486

3.480

3.710

3.710

3.710

3.710

3.710

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

411

646

681

681

681

681

681

- Omroep

5.416

6.097

5.637

5.637

5.637

5.637

5.637

- Vergunningen straalverbindingen

2.847

1.903

1.849

1.849

1.849

1.849

1.849

- Registraties radiozendamateurs en maritiem

3.142

3.288

3.490

3.490

3.490

3.490

3.490

- Certificaten

480

452

0

0

0

0

0

- Eindapparaten

1.977

1.985

0

0

0

0

0

Satellietoperators

649

648

615

615

615

615

615

Caribisch Nederland

1.027

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Hercontroles meetinstrumenten

14

50

55

55

55

55

55

Diversen / verlengingen overdracht

0

50

55

55

55

55

55

Totaal omzet derden

25.372

25.764

23.314

23.039

23.039

23.039

23.039

Onder Omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Bij de vaststelling van de tarieven voor de Markt wordt voor 2024 uitgegaan van de nominale loon- en prijsbijstelling van 9,3%, zoals verwerkt in het uurtarief RDI 2024. Daarnaast kijkt RDI naar de meerjarige kostendekking per categorie.

Voor de categorie Landelijke vergunning exclusief omroep geldt dat RDI de omzet begroot conform 2023.

Voor 2024 geldt dat de categorie Certificaten vervalt in het kader van de overdracht van deze taken aan het CBR en dat de categorie Eindapparaten met ingang van dit boekjaar wordt gefinancierd vanuit het Rijk als onderdeel van de offerte Digitaal Veilige Apparatuur (DVA).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2024 is 454,3 fte (incl. externe inhuur). De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 113.669. De nominale loonbijstelling van 9,7% is hierin verwerkt. Het percentage externe inhuur is financieel meerjarig begroot op 22% als gevolg van inbedding van nieuwe gespecialiseerde taken en de huidige krappe arbeidsmarkt.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU en de RVB voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst en onze huisvestingskosten. De bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur, voertuigen en antennes, te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen als gevolg van toenemende (ICT) investeringen jaarlijks toe. Dit vanwege ICT-ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van Genius, STG-C omgeving als ook door de aanschaf van meetapparatuur en installaties.

Dotaties voorzieningen

Voor 2024 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea begroot op € 75.000.

Tabel 89 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

1e suppletoire begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

13.958

24.955

23.686

17.821

16.471

15.321

14.372

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

65.972

80.191

85.212

89.661

93.388

97.122

98.716

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 53.447

‒ 81.899

‒ 86.720

‒ 90.969

‒ 94.496

‒ 98.030

‒ 99.624

2.

Totaal operationele kasstroom

12.525

‒ 1.708

‒ 1.508

‒ 1.308

‒ 1.108

‒ 908

‒ 908

 

-/- totaal investeringen

‒ 5.826

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

58

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.768

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 471

0

‒ 4.315

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.384

5.708

5.708

5.708

5.708

5.708

5.708

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.923

‒ 5.269

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.250

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

4.240

6.189

1.393

5.708

5.708

5.708

5.708

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

24.955

23.686

17.821

16.471

15.321

14.372

13.422

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2024 wordt een investering begroot van € 5,75 mln, te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, (elektrische) auto’s, antennes en ICT-projecten.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 90 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen)

3,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tarieven/uur (reële stijging)

3,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

338,3

352,3

391,0

412,0

430,0

448,0

455,0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming (%)

‒ 3,0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Loonkosten per fte

€ 103.612

€ 100.958

€ 113.669

€ 113.677

€ 113.622

€ 113.567

€ 113.648

Een randvoorwaarde voor een kostendekkende begroting is het nominaal stijgen van het uurtarief 2024 van 9,3%. Hierbij is rekening gehouden met een loonstijging van 9,7% en een prijsstijging van 8,6%. Het gewogen gemiddelde is 9,3%.

Voor de kostenprijzen per product is de RDI genoodzaakt om de tarieven te laten stijgen met 9,3% om de werkelijke kosten te dekken.

De personeelskosten per FTE bedragen € 113.669. Doordat de nieuwe opdrachten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zeer specialistisch (soms extern) personeel vergen, stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten door het opbouwen van het IKB-spaarverlof en de CAO wijzigingen. Het percentage externe inhuur bedraagt 22%.

Licence