Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Het overzicht is bijgewerkt tot 25 juli 2023. Planning kan wijzigen wanneer een brief controversieel wordt verklaard door de Tweede Kamer.

Afgehandelde moties

Tabel 178 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2015-2016

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

8691

Motie-Nijkerken-de Haan/Kerstens om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/korting voor de werkgever

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 194, nr. 17

De wetsbehandeling van Breed Offensief heeft op 27 juni 2022 plaatsgevonden, waarna het wetsvoorstel is aangenomen. Daarmee is deze toezegging afgedaan

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 179 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2016-2017

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1026

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

Kamerstukken II, 2016-2017, 24 515, nr. 393

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

Tabel 180 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1217

Motie-Kuzu over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 48

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 074, nr. 78)

1220

Motie-Bruins/Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 52

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1208)

1262

Motie-Wiersma/Heerema over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 905

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-08-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 685)

1288

Motie-Van Hul inzake een doelstelling voor een leven lang ontwikkelen voor mensen met flexcontracten

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 114

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

Tabel 181 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1350

Motie-Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 39

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

1392

Motie-Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 986

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1176)

1432

Motie-Gijs van Dijk/Smeulders over het aan banden leggen van premieshoppen in Europees verband

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 14

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 24)

1450

Motie-Özütok inzake verzoek regering om Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen de kosten voor dag- en buitenschoolse kinderopvang in voorkomende gevallen te compenseren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 61

Nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging zijn 10-07-2023 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 306, nr. 7)

1459

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over het aantal beschikbaar gestelde stage- en werkervaringsplekken vanaf 2021

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 47

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365)

1461

Motie-Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 534

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1467

Motie-Peters/Van Brenk over tegengaan van het niet-gebruik van de AIO

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 545

SVB, UWV en SZW hebben de pilot uitgewerkt hoe gegevensuitwisseling op een proportionele manier toegepast kan worden teneinde een gerichte benadering van de doelgroep met potentieel recht op AIO gericht te benaderen. De regeling is gepubliceerd (Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO, Stcrt. 2022, nr. 24731) en de pilot is gestart. Hiermee is de motie uitgevoerd

1475

Motie-Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 231

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

Tabel 182 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1504

Motie-Bruins/Rog over onderzoeken of de maatschappelijke diensttijd bijdraagt aan vermindering van de jeugdwerkloosheid

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 126

Motie is overgedragen naar VWS

1529

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over gebruik van de subsidieregeling voor het MIP voor vernieuwende opleidingsinitiatieven

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 33

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

1548

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een handreiking voor gemeenten over beschikbare instrumenten voor het bestrijden van kinderarmoede

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 59

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1552

Motie-Gijs van Dijk/Bruins over uitbreiding van de noodstopprocedure voor boetes

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 63

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1553

Motie-Bruins/Peters over uitbreiding van de no-riskpolis naar mensen met een langdurige bijstandsuitkering

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 65

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1069)

1557

Motie-Kuzu c.s. over het informeren van mensen over inkomensondersteunende regelingen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 70

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1568

Motie-Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 13

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 362, nr. 313)

1569

Motie-Ploumen/Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 24

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 362, nr. 313)

1571

Motie-Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 37

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 362 nr. 313)

1586

Motie-Renkema over het stimuleren van inhoudelijke affiniteit en ervaring binnen de raad van toezicht

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 240, nr. 5

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 818, nr. 46)

1587

Motie-Palland c.s. over het delen van aanvullende vormen van medezeggenschap

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 240, nr. 7

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 818, nr. 46)

1590

Motie-Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 475, nr. 6

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-11-2022, (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 475, nr 15)

1603

Motie-Tielen over bezien hoe verloning onderdeel kan zijn van certificeringscriteria

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 66

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 92)

1604

Motie-Becker over reflecteren op de uitvoeringsketen inburgering

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 69

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 377)

1616

Motie-Wörsdörfer over mogelijkheden en belemmeringen in kaart brengen voor werkgevers van mensen met schulden

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 596

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1623

Motie-Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 613, nr. 17

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 447, nr. 59)

1626

Motie-Segers over waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen voor maatwerk en de menselijke maat

Kamerstukken II, 2020-2021, 28 362, nr. 52

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 362, nr. 308)

1630

Motie-Van Baarle/Den Haan over hulpmiddelen voor een inclusieve werving en selectie door werkgevers

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1051

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

1637

Motie-Azarkan over moslimhaat of moslimdiscriminatie erkennen als specifieke vorm van discriminatie en racisme

Kamerstukken II, 2020-2021, 30 950, nr. 242

In de brief van 22-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 950, nr. 288) heeft de Minister van BZK de Kamer bericht dat de aanpak van moslimdiscriminatie een integraal onderdeel dient te zijn van een samenhangend plan tegen discriminatie en racisme. Met het Nationaal Programma, met een combinatie van generiek beleid en specifieke maatregelen per situatie tegen moslimdiscriminatie, wordt invulling gegeven aan de in de brief genoemde moties

1651

Motie-Grinwis/Leijten over een telefoonnummer van een ter zake kundige medewerker op alle relevante brieven van overheidsinstanties

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 73

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 362, nr. 308)

1656

Motie-Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk

Kamerstukken II, 2020-2021, 32 824, nr. 341

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 341)

Tabel 183 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1661

Motie-Eerdmans over een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp'ers in alle relevante aspecten vastlegt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 47

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

1668

Motie-Van Kent over democratische controle uitoefenen op het Inlichtingenbureau

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 660

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 693)

1677

Gewijzigde motie Van der Staaij/Omtzigt over uitspreken dat een volgend kabinet concrete maatregelen moet nemen om de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 48 (79)

De motie is afgehandeld in §5.2.7 van de SZW-begroting voor 2023

1678

Motie-Leijten/Peters over meer gedupeerden van verhoging van de AOW-leeftijd in kaart brengen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 666, nr. 4

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 163, nr. 55)

1679

Motie-Peters/Leijten over een compensatieregeling voor zelfstandigen die al ziek waren voor de verhoging van de AOW-leeftijd en geen toegang hebben tot de overbruggingsregeling

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 666, nr. 5

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 163, nr. 55)

1688

Motie-Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 1687

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1692

Gewijzigde motie-Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 19

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 12 (ondersteuning inburgeraars Wi2013)

1693

Motie-Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 17

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 380)

1694

Motie-Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 18

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365)

1695

Motie-Becker over een heldere juridische definitie van «problematisch gedrag»

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 293, nr. 653)

1700

Motie-Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 43

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

1701

Motie-Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 44

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 925 XV, nr. 44)

1702

Motie-Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 45

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1212)

1705

Motie-Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 50

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1706

Motie-Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 51

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1707

Motie-Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 52

Afgehandeld onder verwijzing naar SZW Jaarverslag 2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 000 XV, nr. 1, p.77)

1708

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 54

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 463)

1711

Motie-Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 61

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 420, nr. 513)

1714

Motie-Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 64

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1716

Motie-Van Baarle/Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening: met jongeren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 77

Per 1 januari 2023 is het wijzigingsvoorstel in werking getreden waarbij de kostendelersnorm wordt gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dus per 1 januari 2023 afgerond

1720

Motie-Grinwis/Maatoug over verlenging van de verruimde regels voor de Bbz

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 447

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-05-2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 26 448, nr. 713)

1721

Motie-Marijnissen over maatregelen uitwerken die de vermogensongelijkheid verkleinen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 122

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 met verzending van het IBO Vermogensverdeling door Financiën aan de Kamer (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 IX, nr. 38)

1723

Motie-Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 128

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1116)

1727

Motie-Den Haan en Hermans over bij uitvoeringstoetsen ook duidelijk het burgerperspectief voor ogen houden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 151

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-01-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788 nr. 151)

1730

Motie-Azarkan inzake een plan te ontwikkelen om moslimhaat te bestrijden,

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 92

In de brief van 22-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 950, nr. 288) heeft de minister van BZK de Kamer bericht dat de aanpak van moslimdiscriminatie een integraal onderdeel dient te zijn van een samenhangend plan tegen discriminatie en racisme. Met het Nationaal Programma, met een combinatie van generiek beleid en specifieke maatregelen per situatie tegen moslimdiscriminatie, wordt invulling gegeven aan de in de brief genoemde moties

1738

Motie-Nijboer over een nationaal actieplan om mensen aan duurzaam en fatsoenlijk betaald werk te helpen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 96

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1116)

1739

Motie-Den Haan over acties om bewustwording van de waarde van oudere werknemers aan de werkgeverskant te stimuleren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 98

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1159)

1741

Motie-Stoffer c.s. over het verkleinen van de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 103

In de SZW-begroting voor 2023 (§5.2.7) heeft het kabinet aangegeven hoe het met de motie omgaat. De motie is hiermee afgedaan

1743

Motie-Van Baarle over standaard een doenvermogentoets bij wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die uitvoeringsorganisaties of dienstverlening raken

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 8)

1744

Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over een doenvermogentoets bij voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 10

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 10)

1745

Motie-Inge van Dijk c.s. over ten minste drie pilots bij uitvoeringsorganisaties om de ruimte voor professionals in de uitvoering te vergroten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 11

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 11)

1747

Gewijzigde motie-Strolenberg/Van der Graaf over een jaarlijkse stand-van-zakenbrief omtrent de aanbevelingen van de commissie-Bosman

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 13

De motie inzake voortgang is afgehandeld. Immers periodiek wordt de Tweede Kamer geïnformeerd middels voortgangsrapportages

1748

Nader-gewijzigde motie-Van Kent/Palland over het optrekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 234

Afgehandeld met Staatscourant nr. 23803 op 16 september 2022 (Stcrt. 2022, nr. 23803)

1749

Motie-Kathmann c.s. over de onderbesteding van de RMT's ook inzetten voor de doelgroep uit het breed offensief

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 235

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 420, nr. 513)

1750

Nader gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over met plannen komen om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 237

De Tweede Kamer is op 07-07-2022 geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met BZK en OCW (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 255)

1754

Gewijzigde motie-De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 244

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 394, nr. 48)

1755

Motie-Palland/Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 243

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 261)

1760

Motie-Van Weyenberg c.s. over met bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers bespreken of termijnbedragen tijdelijk aangepast kunnen worden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 125

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 655)

1763

Motie-Inge van Dijk/Grinwis over zo snel mogelijk via diverse landelijke mediakanalen communiceren van een overzicht van de bestaande ondersteunende regelingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 131

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1765

Gewijzigde motie-Van Raan c.s. over een gesprek met energieleveranciers over hoe kan worden omgegaan met energieschulden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 135

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1766

Motie-Den Haan c.s. over zo veel mogelijk huishoudens die aanvullende maatregelen nodig hebben proactief benaderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 137

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1768

Motie-Van Baarle over het aankaarten van situaties waarin uitkeringsgerechtigden er vanwege TARGET2 financieel op achteruit zijn gegaan

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 671

Op 5-12-2022 was er informeel gesprek met Van Baarle en UWV over deze motie. Hierna heeft UWV de klantcommunicatie verder aangepast en de Minister van SZW is geïnformeerd over het gesprek en de genomen acties. Van Baarle heeft een terugkoppeling gehad met hierin de afwegingen achter de wel en niet-genomen acties. Ook is de Kamer geïnformeerd over de motie via de Kamerbrief Stand van de Uitvoering van 11-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 693). Hiermee is de motie afgedaan

1770

Motie-Omtzigt over het verlies van de sterk gestegen arbeidskorting voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering meenemen in studies

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 676

Het eerste deel van het dictum verzoekt de regering om het verlies van de sterk gestegen arbeidskorting mee te nemen in de studies die nu starten. Stand van zaken: er zijn tot nu toe geen studies gestart, maar dit kan worden meegenomen in toekomstige onderzoeken. De Staatssecretaris van Financiën zal dit meenemen in een onderzoek naar de heffingskortingen en tariefstructuur. Het tweede deel van het dictum verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat er berekeningen beschikbaar komen voor de gevolgen van de verhoging van de arbeidskorting op het netto-inkomen van mensen met een WIA-uitkering en aan te geven of de regering deze verschillen nog redelijk vindt. Stand van zaken: in de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het Belastingplan 2023 gaat het kabinet – op verzoek van het lid Omtzigt – in op een aantal overwegingen bij de verhoging van de arbeidskorting, en de gevolgen daarvan voor een aantal casussen, waaronder mensen met een WIA-uitkering

1773

Motie-Kathmann over gemeenten oproepen om het Kwaliteitskader schuldhulpverlening voortvarend en breed toe te passen

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 625

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1774

Motie-Kat/Ceder over het faciliteren en stimuleren dat alle gemeenten zich aansluiten bij de nationale schuldhulproute en werken met saneringskredieten

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 628

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1775

Motie-Kat/Ceder over jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheid

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 629

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1776

Motie-Palland c.s. over onderzoek naar landelijke invoering van de schuldpauzeknop

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 631

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1777

Motie-Ceder/Kat over een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid bij schuldenproblematiek

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 637

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1778

Motie-Den Haan over vroegtijdig inzetten op duurzame inzetbaarheid, leven lang leren en scholing voor ouderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 042, nr. 577

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

1780

Gewijzigde motie-Nijboer/Maatoug over met pensioenfondsen in gesprek gaan vanwege het uitkeren van torenhoge bonussen

Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 582

Motie is mondeling afgehandeld in wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen d.d. 10-10-2022

1781

Motie-Smals c.s. over de positie van zelfstandigen breder in de polder versterken

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1096

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

1783

Motie-Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1102

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1173)

1786

Nader gewijzigde motie-Ceder/Kat over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 635

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd met brief (VWS) d.d. 22-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 653)

1787

Gewijzigde motie-Kathmann/Nijboer over een overleg met Schiphol en KLM over een loonsverhoging voor medewerkers

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1098

Afgehandeld met brief van I&W, mede namens SZW, aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 665, nr. 452)

1790

Motie-Van den Hil/Ceder over het betrekken van alle veldpartijen bij de hervorming van de kinderopvangsector

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 452

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 465)

1792

Gewijzigde motie-Sahla/Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 454

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 458)

1793

Motie-Léon de Jong over zorgen dat personeelstekorten binnen de kinderopvang niet resulteren in het afwijken van geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 455

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 466)

1797

Motie-Van den Hil/Tielen over de aard en omvang in beeld brengen van de groep die niet meer van werk naar werk begeleid kan worden

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1889

Uitwerking motie zit in de Kamerbrief van VWS d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 25 295, nr. 1987) over ondersteuning zorgmedewerkers met post-COVID na «1e golf» besmettingen coronavirus

1805

Motie-Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 6

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 057, nr. 18)

1806

Motie-Stoffer/Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 023, nr. 390)

1807

Motie-Eerdmans/Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 9

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 182)

1808

Nader gewijzigde motie-Podt over voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 10

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 057, nr. 17)

1809

Motie-Maatoug/Kathmann over onderzoeken in hoeverre het geheel van de sociale zekerheid en de instrumenten tegen een volgende crisis opgewassen zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 55

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-05-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448 nr. 713)

1835

(EK) Motie-van Rooijen over verlenging van AMvB met soepele regels voor pensioenen tot tenminste 1 juli 2023

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, S

Afgehandeld met publicatie van AMvB in Staatsblad 2023, nr. 130 (Stb. 2023, 130)

1839

Motie-Inge van Dijk/Grinwis inzake constaterende dat er reeds verschillende ondersteunende regelingen zijn waar mensen die hard worden geraakt in hun koopkracht onder de huidige omstandigheden gebruik van kunnen maken, zoals de bijzondere bijstand of bepaalde inkomensondersteuning voor ouderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 131

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 39 362, nr. 313)

Tabel 184 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2022-2023

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1812

Motie-Azarkan over de middelen binnen de enveloppe armoede en schulden ook aanwenden voor gerichte ondersteuning van voedsel-en kledingbanken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 43

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 648)

1815

Motie-Den Haan/Paternotte over onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 50

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1159)

1816

Motie-Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 51

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 677)

1818

Motie-Aartsen over afspraken over het actief begeleiden van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in tekortsectoren

Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 373

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-03-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 381)

1819

Motie-Maatoug over een werkbare oplossing voor de AGI-ontheffing

Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824 nr. 374

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 380)

1829

Motie-Palland c.s. over het aanpakken van de extremen in de marginale druk zodat mensen meer overhouden aan eigen extra arbeid

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1142

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1173)

1836

Motie-van Rooijen over de ontkoppeling van het wetsvoorstel over de afschaffing van inkomensondersteuning AOW (IOAOW) van het wetsvoorstel over de verhoging van het kindgebondenbudget

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, Q

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 31-01-2023 (Kamerstukken I, 2022-2023, 26 200, nr. AU)

1837

Gewijzigde motie-Van der Lee/Kathmann over voor 1 mei 2023 aan de Kamer laten weten hoe de eventuele compensatie voor hoge energieprijzen in 2024 geregeld zal worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 236, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-04-2023 (Kamerstukken, II, 36 200, nr. 182)

1841

Motie-Den Haan c.s.; Verzoekt de regering Caribisch Nederland mee te nemen in de opdracht aan de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 23

De motie is uitgevoerd. Aan de Staatscommissie is meegegeven dat Caribisch Nederland moet worden meegenomen. De Staatscommissie is verder onafhankelijk en zal daar op eigen wijze uitvoering aan moeten geven

1842

Motie-Aartsen over het bevorderen van de arbeidsparticipatie van statushouders door het breder inzetten van jobcoaches en lokale banenmarkten voor statushouders

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 12

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-03-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 381)

1844

Gewijzigde motie-Podt c.s. over meerjarige financiering van onderdelen van het Programma Participatie en Taal

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 14

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 389)

1846

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, AK

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 09-12-2022 (Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, AQ)

1852

Motie-Smals over onderzoeken bij sociale partners welke algemeen verbindend verklaarde bepalingen in cao's als knellend of belemmerend worden ervaren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 41

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1209)

1855

Motie-Kat/Van Kent over bij de beslagvrije voet rekening houden met indexering of aangepaste bijstandsnormen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 49

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 675)

1857

Motie-Kat c.s. over menstruatieartikelen in ieder geval voor minima gratis en laagdrempelig toegankelijk maken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 51

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 698)

1858

Gewijzigde motie-Kathmann c.s. over de oorzaken van niet-gebruik van inkomensregelingen achterhalen en huishoudens die hierdoor in financiële nood zitten helpen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 53

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-03-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 696)

1863

Motie-Pouw-Verweij c.s. over er bij het arbeidsmarktbeleid rekening mee houden dat werken in deeltijd een legitieme, persoonlijke keuze is

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 63

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1212)

1866

Motie-Den Haan c.s. over een duidelijk tijdpad over het vervolg van de besluitvorming over samenwonen en AOW

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 69

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 611)

1870

Motie-Smals over gedurende de transitieperiode monitoren of pensioenfondsen een carve-out nodig hebben in verband met een evenwichtige belangenafweging

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 118

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1872

Gewijzigde motie-Smals/Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 120

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1876

Motie-Nijboer/Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 139

Afgehandeld met publicatie van indexatie-AMvB in Staatsblad 130, 2023 (d.d. 12-04-2023) (Stb. 2023, 130)

1880

Motie-Palland/Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 148

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1882

Motie-Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 150

Afgehandeld met publicatie van de vrijstellingsregeling in de Staatscourant 2023, nr. 5212, d.d. 16-02-2023 (Stcrt. 2023, nr. 5212)

1883

Motie-Ceder/Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 158

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1884

Motie-Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 159

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 190)

1885

Motie-Stoffer/Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 160

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 190)

1886

Motie-Stoffer/Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 161

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 190)

1888

Motie-Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 163

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1889

Motie-Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 166

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 191)

1890

Gewijzigde motie Van Weyenberg/Sahla over het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke prijs van kinderopvang

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 250, nr. 6

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 490)

1892

Motie-Kwint over monitoren wat de effecten zijn van de stijgende tarieven in de kinderopvang op de werkende populatie

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 473

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 487)

1896

Gewijzigde motie-Sylvana Simons over bezien hoe het instrument van de pauzeknop breder betrokken kan worden bij schuldenproblematiek

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 657

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 698)

1897

Motie-Van Baarle/Simons over onderzoek doen voor een fijnmaziger beeld van de financiële kwetsbaarheid van subgroepen en generaties van Nederlanders met een migratieachtergrond

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 658

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 698)

1900

Motie-Kathmann/Maatoug over coulant zijn met de wijze waarop studenten aantonen dat zij energiekosten maken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 065, nr. 11

Via een artikel in SZW Gemeentenieuws (publicatie maart 23) is invulling gegeven aan de motie, hiermee is de motie afgehandeld

1910

Motie-Oomen-Ruijten c.s. over de economische situatie van kleine ondernemers

Kamerstukken I, 2022-2023, 35 355, J

Motie is overgedragen naar EZK

1921

Motie-Palland c.s. over een tijdelijke oplossing voor de groep gezinnen die onder het bestaansminimum uitkomt

Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 699

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 716)

1925

Motie-Strolenberg over bij wet-en regelgeving inzake de Arbeidsomstandighedenwet de lastendruk op het mkb in kaart brengen

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 592, nr. 18

Bij elk nieuw wetgevingstraject is standaard voorzien - voorheen op basis van het Integrale Afwegingskader (IAK), thans op basis van het beleidskompas - in de toepassing van kwaliteitseisen (bijvoorbeeld uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, maar ook in regeldruk en doenvermogen). Motie vraagt daarmee geen verdere actie

1947

Motie-Tony van Dijck over het zo spoedig mogelijk uitkeren van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 350, nr. 3

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 389, nr. 5)

1956

Motie-Van Kent over uitspreken dat er maatregelen genomen moeten worden om de ongereguleerde instroom van arbeidsmigranten in te perken

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 108

Deze motie spreekt uit en geeft geen opdracht aan het kabinet. De motie is daarmee afgedaan

Lopende moties

Tabel 185 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014-2015

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

771

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Kamerstukken II, 2014-2015, 33 981, nr. 40

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking is in voorbereiding. Door de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen is deze motie naar alle waarschijnlijkheid niet opportuun. Als de uitwerking van het nieuwe systeem in wetgeving is opgenomen, wordt de afhandeling van deze motie nader overwogen. Planning: 4e kwartaal 2024

785

Motie-Elzinga (SP) c.s. inzake evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffing

Kamerstukken I, 2014-2015, 33 981, nr. F

De motie betreft de evaluatie twee jaar na inwerkingtreding van het instrument ‘quotumheffing’ en de Kamer over de uitkomsten ervan te informeren. De quotumregeling is vanaf 1 januari 2018 voor de overheidswerkgevers geactiveerd. De quotumheffing is echter opgeschort. Om de in het sociaal akkoord afgesproken quotumregeling uitvoerbaar te maken en de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren te vergroten, heeft het kabinet Rutte III het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak voorbereid. De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen moet nog een definitief besluit nemen over het al dan niet indienen van het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak bij de Tweede Kamer. Op dat moment zal ook de afhandeling van de toezegging nader worden overwogen. Planning: vierde kwartaal 2024

Tabel 186 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2017-2018

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1040

Motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijslagen

Kamerstukken II, 2017-2018, 21 501-31, nr. 469

De EPSCO Raad van 21 juni 2018 is een algemene oriëntatie over de herziening van Verordening 883/2004 overeengekomen. Indexatie van gezinsbijslagen of alternatieven daarvoor vormden geen onderdeel van deze algemene oriëntatie vanwege grote bezwaren hiertegen van de huidige Europese Commissie en een meerderheid van de lidstaten. Nederland heeft tegen de algemene oriëntatie gestemd. Nederland heeft samen met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Ierland een brief over het belang van indexatie van gezinsbijslagen gezonden aan het voorzitterschap, de Europese Commissie en aan alle lidstaten. Indexatie van gezinsbijslagen vormt geen onderdeel van de besprekingen

1063

Motie-Strik overwegende, dat het kabinet zegt in te zetten op een inclusieve samenleving en dat onder meer vertaalt in maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers

Kamerstukken I, 2017-2018, 34 775, nr. G

Uitbesteden van onderzoek heeft vertraging opgelopen. Het onderzoek zal naar verwachting na de zomer 2023 starten en begin 2024 aan de Kamer worden aangeboden

Tabel 187 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1148

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 126

Op 1 januari 2020 is de wetswijziging voor deactivering en uitstel quotumheffing in werking getreden. De quotumheffing wordt daarin opgeschort tot 1 januari 2022. In de Kamerbrief van juli 2022 is opgenomen dat de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen met betrokkenen in gesprek is gegaan over de toekomst banenafspraak. In deze brief is ook opgenomen dat er een besluit zal worden genomen over het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak wanneer de uitvoeringstoetsen geactualiseerd zijn. Het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid is onderdeel van dit wetsvoorstel. Planning: derde kwartaal 2023

1159

Motie-Ziengs/Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 675, nr. 19

Stand van zaken is aan de Kamer meegedeeld in brief van I&W van 1 februari 2021; wanneer de wijzigingen van de Arboregelgeving zijn gepubliceerd, zal worden vastgesteld in hoeverre een toegespitst certificaat kan bijdragen aan de asbestdakenopgave. Motie is daarmee nog niet afgedaan omdat regelgeving op dit vlak nog moet worden aangepast; dit vindt naar verwachting eerst in de loop van 2023 plaats

1233

Motie–Gijs van Dijk over omlaag krijgen van het aantal afwijkende medische oordelen

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 889

De Minister van SZW heeft 30 mei 2023 de Tweede Kamer gemeld, met machtiging van de Koning, het wetsvoorstel, waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV, in te trekken. Dit maakt deze motie overbodig en de Tweede Kamer wordt hier nog schriftelijk over geïnformeerd

1245

Gewijzigde motie-Renkema/Van Weyenberg over een externe evaluatie

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 159

De minister heeft in het Commissiedebat van 24 juni 2021 aangegeven de externe evaluatie van het asbeststelsel een half jaar na ingang van de regelgeving, naar verwachting in 2023, te willen uitvoeren

Tabel 188 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1349

Motie-Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 300 XV, nr. 48

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, voor einde van 2023 naar de Tweede Kamer

1386

Motie-Palland/Smeulders over de toepassing van de WAS uitbreiden naar de sector personenvervoer

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 971

Planning: brief naar de Tweede Kamer: na de zomer 2023

1387

Motie-Smeulders/Palland over verbetering van de mogelijkheden voor werknemersorganisaties in het kader van de WAS

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 972

Planning: brief naar de Tweede Kamer: na de zomer 2023

1406

Motie-Van Beukering-Huijbrechts c.s. over borging van privacy betrekken bij de evaluatie

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 12

De wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in verband met vroegsignalering wordt na 4 jaar geëvalueerd. De borging van de privacy wordt daarbij betrokken. De Tweede Kamer wordt voor eind 2025 geïnformeerd. Planning: eind december 2025

1423

Motie-Palland over de wet monitoren, er jaarlijks over rapporteren en na drie jaar evalueren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 16

Planning: eerste rapportage is verstuurd naar de Tweede Kamer d.d. 30-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 100). De volgende rapportage gaat naar verwachting na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer

1449

Motie-Özütok en Diertens inzake verzoek de regering samen met de autoriteiten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt en de Kamer hierover te informeren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 6

In de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum van juli 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 36200 IV, nr. 90) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. In het afgelopen jaar heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse ministeries en de BES eilanden zich gebogen over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot aanbevelingen die meegenomen worden in gesprekken met de nieuwe bestuurscolleges

1480

Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de Stichting van de Arbeid vragen de witte vlek te blijven monitoren

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 534

Voortgang (stand van zaken 2019) is verstuurd naar de Kamer d.d. 08-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 573). Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2024

1489

Motie-Jasper van Dijk/ Tielen over intensivering van de controle op uitbetaling van uitkeringen in het buitenland

Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 635

In de brief Stand van de Uitvoering van juli 2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 26 448, nr. 652) is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze motie. In het kader van de doorlichting van de sociale zekerheidswetten op misbruikrisico’s en het opstellen van een afwegingskader voor de sociale verzekeringswetten die UWV uitvoert worden de misbruikrisico’s geïnventariseerd en geprioriteerd. In de gesprekken over beheersmaatregelen op basis van dat afwegingskader zal deze motie worden meegenomen. UWV zal besluitvorming over de internationale risico’s van deze wetten in 2023 oppakken, met uitloop naar 2024

Tabel 189 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

1527

Motie-Nijkerken-de Haan/Tielen over startbanen voor jonge mensen die aan hun loopbaan willen beginnen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 31

Planning: eind september 2023

1540

Motie-Peters c.s. over het onderzoeken van de effecten van de zoektermijn voor ex-gedetineerden

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 45

Meenemen in eerstvolgende voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Planning: na zomer 2023

1541

Motie-Peters c.s. over een inkomen en een woning voor voormalige ggz-patiënten

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 46

Meenemen in eerstvolgende voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Planning: na zomer 2023

1543

Motie-Van Weyenberg/Smeulders over aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 54

In de brieven van 21 december 2021 en 21 maart 2022 over thuiswerken/hybride werken is de Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van de besteding van deze middelen. In de brief van 20 juni 2022 over hybride werken is opgenomen dat er een subsidieregeling is opengesteld, met onder andere middelen die vanuit deze motie zijn vrijgemaakt. In 2023 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken/afhandeling van deze motie

1560

Motie-Stoffer over uitspreken dat de EU geen richtlijnen dient uit te vaardigen op terreinen waar de EU niet bevoegd is

Kamerstukken II, 2020-2021, 21 501-31, nr. 588

Het kabinet bewaakt bij ieder EU-richtlijnvoorstel dat het richtlijnvoorstel niet ziet op terreinen waar de EU niet bevoegd is. Het kabinet staat hierbij stil in het BNC-fiche waarin de kabinetsappreciatie over het voorstel uiteen wordt gezet

1577

Motie-Gijs van Dijk over alle kwetsbare jongeren in de bijstand een leer-werkaanbod aanbieden

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 669, nr. 5

Beoogd wordt de Kamer in 2023 te informeren. Mee laten lopen bij informeren Tweede Kamer door OCW/SZW over wetvoorstel Van school naar duurzaam werk. Planning: eind september 2023

1597

Motie-Gijs van Dijk over het maximumaantal opvolgende uitzendcontracten in de wet beperken

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 60

Planning: begin 2025 indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

1598

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over een landelijke pilot van de Bouwplaats-ID mogelijk maken

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 61

Stand van zaken uitvoering motie brief Tweede Kamer d.d. 11-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 99). Planning: afhandeling motie volgt na de zomer van 2023

1618

Motie-Wörsdörfer/Kuzu over consumentenbescherming bij telemarketing op basis van algoritmen

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 598

Wordt meegenomen in de uitwerking van de maatregel ‘Gemakkelijk lenen en uitgeven bemoeilijken’. Planning: Voortgangsrapportage in 2023

1624

Motie Palland/Van Weyenberg over het monitoren van effecten van het wetsvoorstel

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 613, nr. 18

Wordt afgedaan met de Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, planning april 2024 naar de Tweede Kamer

1627

Motie-Oomen-Ruijten c.s. uitvoering van het keuzerecht op een eenmalige uitkering tot verschillende complexe situaties kan leiden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de samenloop met fiscale regelingen en huur- en zorgtoeslagen

Kamerstukken I, 2020-2021, 35 555, nr. H

Stand van zaken over uitvoerbaarheid uitgestelde betaling is gemeld in een brief aan de Eerste Kamer d.d. 12-10-2021 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 555, nr. 20). Planning inwerkingtredingsdatum 1 juli 2024, gemeld in brief aan de Eerste Kamer d.d. 05-07-2023 (Kamerstukken I, 2022-2023, 36 154, nr. A)

1635

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het gebruik van open hiring uitbreiden

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1059

In de brief over het actieplan Dichterbij dan je denkt is aangegeven hoe we het gebruik van open hiring willen uitbreiden, zie Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1094. Bij de uitwerking van het actieplan zullen we specifiek aandacht besteden voor de rol van de overheid als werkgever. Kamer wordt met de evaluatie van het actieplan geïnformeerd over de uitvoering van de motie. Planning: 2023

1643

Motie-Van Weyenberg/ Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 10

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind december 2023

1644

Gewijzigde motie-Van Baarle over een evaluatie van de wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 16

Planning: evaluatie begin 2025 naar de Tweede Kamer

1645

Motie-Van Baarle over een specificering dan wel aanscherping van de huisvestingsvoorwaarde in de Wav

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 13

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2023

1648

Motie-Gijs van Dijk/Ceder over een oplossing voor de nadelige gevolgen van een loonloze periode

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 830 XV, nr. 10

Gewerkt wordt aan een maatregel met inwerkingtreding per 1 juli 2024

1650

Motie-Van den Berg c.s. over een werkloosheidsvoorziening in Caribisch Nederland

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 334

De opgehaalde input in de gesprekken met betrokken partijen is samengevoegd in een notitie. De notitie is voor preconsultatie naar de betrokken partijen gestuurd. Eind 2023 zal de Kamer nader geïnformeerd worden over de regeling

Tabel 190 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

1658

Motie-Azarkan constaterende dat discriminatie jegens Aziatische Nederlanders enorm is toegenomen

Kamerstukken II, 2021-2022, 30 950, nr. 236

Het onderzoek (gestart in januari 2022) is vertraagd omdat het een ingewikkeld proces bleek om een grootschalige steekproeftrekking te mogen doen door het RVIG via het CBS in de basisadministratie. Dat akkoord is nu rond. Eind 2023 is het onderzoek klaar, en zal de Kamer worden geïnformeerd

1666

Motie-Gijs van Dijk/Maatoug over het principe «niet terugvorderen, tenzij»

Kamerstukken II, 2021-2021, 26 448, nr. 658

Wordt betrokken bij de herziening van het handhavingsbeleid zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 23 november 2021. Planning: derde kwartaal 2023

1667

Motie-Van Kent/Palland over verlaging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel naar 15%

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 659

Het onderwerp drempelverlaging is aangemerkt als lange termijn-kwestie en valt onder de OCTAS. Advies van OCTAS wordt voorjaar 2024 verwacht

1681

Motie-Maatoug/Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, inzet webmodule in nabije toekomst

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1078

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, voor einde van 2023 naar de Tweede Kamer

1684

Motie-Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 12

Wordt meegenomen in de herijking van het handhavingsinstrumentarium. Planning: derde kwartaal 2023

1691

Motie-Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 20

De verwachting is dat de Kamer na de zomer (Q3 2023) over definitieve besluitvorming wordt geinformeerd.

1698

Motie van het lid Bisschop over de bevoegdheden uitbreiden van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 25

De verwachting is dat de Tweede Kamer in najaar 2023 kan worden geïnformeerd over de herijking van de Taskforce

1703

Gewijzigde motie-De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 46

Planning brief naar de Tweede Kamer: maart 2024

1704

Motie-De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 47

De werking van de arbeidsmarkt wordt verbeterd door de matching tussen werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Om hier invulling aan te geven zijn VNG, UWV en SZW het Programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) gestart.Transparantie in de kaartenbakken van werkzoekenden wordt verbeterd door landelijke standaardisatie van 1) matchingsgegevens (onder andere werkzoekendenprofielen) en 2) gegevensuitwisseling. Naast uitwisseling tussen UWV en gemeenten onderling wordt ook uitwisseling met private partijen voorzien. Het programma heeft inmiddels geresulteerd in eerste versies van de standaarden en is gestart met de pilotfase in een eerste regio, in 2023 volgen nog twee regio’s. Eind 2023 worden de standaarden in beheer gebracht. Medio volgend jaar wordt de pilotfase afgerond en volgt de verdere uitrol in de regio’s. Het wetgevingsproces is in voorbereiding

1709

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 56

Vervolg uitvoering en voortgang motie in brief aan de Kamer d.d. 02-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1196). Planning: eind van het jaar 2023 indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

1710

Motie-Palland/Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 59

De Tweede Kamer is per brief d.d. 14-11-2022 geïnformeerd over de uitvoering van de motie (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1156). Planning: brief naar de Tweede Kamer in het voorjaar van 2025

1712

Motie-Maatoug/Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 62

Afhandeling van de motie volgt voor de zomer van 2024

1718

Motie-Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 69

De resultaten van de lerende evaluatie van onderzoeksbureau K+V worden in het voorjaar 2024 verwacht

1725

Motie-Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 136

Het onderzoek van de commissie loopt van februari tot en met september. De Kamer is in april 2023 geïnformeerd over de voortgang. Naar verwachting wordt in oktober 2023 het onderzoeksrapport gepresenteerd

1735

Motie-Van Kent over een voorstel waardoor uitkeringsgerechtigden alleen de netto-uitkering terugbetalen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 91

Planning: eind december 2023

1736

Motie-Van Baarle over interdepartementale samenhang in de aanpak om tot kansengelijkheid te komen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 94

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd. De motie wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'. Planning: eind december 2023

1742

Motie-Van Beukering-Huijbregts over voor 1 juli duidelijkheid over de mogelijkheid om voltijdsbonussen in cao's op te nemen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 1105

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind van het jaar 2023

1746

Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over bij uitvoeringsorganisaties aandringen op het in het jaarverslag opnemen van een top drie van gesignaleerde problemen in de uitvoering en de aanpak daarvan

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 12

Via individuele standen van de uitvoering of brieven/rapportage met knelpunten wordt per uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of domein inzicht gegeven in de relevante ontwikkelingen – wat goed gaat, wat extra aandacht behoeft en waar burgers en ondernemers in de knel komen door knellende wet- en regelgeving of de dienstverlening. Met inachtneming van de aangenomen motie Van Dijk/Van der Graaf kan worden gekozen voor een aparte rapportage of worden aangesloten bij de bestaande producten zoals het jaarverslag

1752

Motie-Podt over het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses in het sociaal domein

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 239

Op dit moment lopen meerdere onderzoeken naar potentiële brede baten bij activering. Het CPB heeft op basis van de experimenten Participatiewet gekeken naar mogelijke brede baten op het terrein van onder andere gezondheid en schulden. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2022 gepubliceerd. Daarnaast is, in opdracht van meerdere departementen, in 2022 een onderzoek gestart naar financieringsconstructies in het sociaal domein. Tot slot wordt in spoor 1 het traject P-wet in balans het experimenteerartikel P-wet uitgebreid, waardoor bij toekomstige experimenten breder gekeken kan worden dan enkel uitstroom naar werk. Deze motie raakt ook aan de Gewijzigde motie Palland c.s. over verkennen of en op welke wijze inzetten van bijstandsgeld voor begeleiding en scholing voor mensen uit de bijstand effectief en verantwoord

1753

Motie-Léon de Jong over bestaande sociale werkvoorzieningen inzetten voor het realiseren van (beschut) werk

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 241

Planning: eind september 2023

1756

Motie-Ceder over onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 245

Motie wordt uitgevoerd. In Kamerstuk 34 352, nr. 255 is aan de Kamer toegelicht hoe dit gebeurt. Ook is met de Kamer gecommuniceerd dat het gevraagde onderzoek naar inschatting in het voorjaar van 2023 afgerond zal zijn. Planning: 01-10-2023

1767

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over onderzoeken of en hoe een onafhankelijk medische oordeel (financieel) toegankelijker kan worden voor zieke werknemers

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 670

Planning eind september 2023

1769

Motie-Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 674

UWV gaat de komende maand de positionpaper (naar aanleiding van de motie) bespreken met de patiëntenorganisaties. SZW heeft op 26 mei 2023 bij de patiëntenorganisaties en andere stakeholders vragen uitgezet ter voorbereiding op een bijeenkomst na de zomer over de motie

1771

Motie-Maatoug/Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 962, nr. 12

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

1782

Motie-Kathmann over een minimumsalaris van €14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1097

Planning: na het zomerreces 2023

1784

Motie-Van Baarle over de mogelijkheid voor opdrachtgevers om overeenkomsten te ontbinden wanneer opdrachtnemers zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1103

Wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Planning: na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer

1785

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een betere bescherming voor werknemers met slechts gedeeltelijk onvoorspelbare werktijden

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1104

Planning: 01-01-2025

1788

Motie-Van Kent over onderzoeken welke begrippen togevoegd, gewijzigd of verhelderd moeten worden voor helderheid

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 335, nr. 19

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2024

1789

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over rechten voor ouders bij een fusie of overname van een kinderopvangorganisatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 451

Naar aanleiding van de uitgaande brief (26-04-2023) - Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang is er een toezegging geregistreerd die verband houdt met deze motie. Er zal in de toezegging verder ingegaan worden op deze motie

1794

Motie-Kathmann/Maatoug over een verbod op flitsbezorging door jongeren onder de 16 jaar

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 437

Bij brief van 13 april 2023 is aangegeven dat in het derde kwartaal van 2023 hiertoe een expliciet verbod voor flitsbezorging tot 16 jaar wordt vastgelegd in de Nadere regeling kinderarbeid. Hiermee wordt invulling aan de motie gegeven

1795

Gewijzigde motie-Van Kent/Kathmann over een onderzoek naar de bouwplaats-ID

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 441

Planning: afhandeling motie na de zomer van 2023

1796

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over punten om te betrekken in het actieplan verhoging dekkingsgraad cao’s

Kamerstukken II, 2021-2022, 21 501-31, nr. 673

Het actieplan vindt zijn grondslag in de Europese Richtlijn toereikende minimumlonen. De Richtlijn moet formeel worden aangenomen. Daarna nog 2 jaar om te implementeren. Pas daarna komt het actieplan aan bod. Planning: oktober 2025 naar de Tweede Kamer

1799

Motie-El Yassini c.s. over niet meewerken aan het plan van de Europese Commissie om arbeidsmigratie uit Marokko, Tunesië en Egypte te bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 82

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1800

Motie-Piri c.s. over het aanpakken van malafide uitzendbureaus hoog op de agenda zetten in de EU

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 85

Tijdens een hoogambtelijk bezoek van de ELA op 7 juli jl. heeft Nederland de aanpak van malafide uitzendbureaus aangedragen om in Europees verband tussen de lidstaten op te pakken en de onderlinge samenwerking op dit thema te bevorderen. De ELA heeft gezegd terug te komen met de mogelijkheden om het thema in ELA-verband te bespreken, bijvoorbeeld tijdens één van de bestaande werkgroepen of een themabijeenkomst

1801

Motie-Maatoug c.s. over voldoende publieke waarborgen in het toezicht op de certificerende instelling

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 86

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering na de zomer van 2023

1802

Motie-Maatoug c.s. over in kaart brengen in hoeverre in cao’s afspraken worden gemaakt over toegang tot de werkvloer voor vakbonden

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 87

Planning: brief naar de Tweede Kamer na het zomerreces van 2023

1803

Motie-Palland/Ceder over criteria ontwikkelen om de bredewelvaartsbenadering te concretiseren in het arbeidsmigratiebeleid

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 89

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind december 2023

1804

Gewijzigde motie-Ceder/El-Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 90

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering na de zomer van 2023

1810

Gewijzigde motie-Podt inzake dat een deel van het participatiebudget overgeheveld is naar het gemeentefonds

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 394, nr. 44

We gaan najaar 2023 met BZK en de VNG in gesprek over hoe uitvoering te geven aan deze motie. De Kamer wordt naar verwachting voor de zomer van 2024 geïnformeerd over 2023

1817

Motie-Aartsen over voorstellen om werkgerelateerde aspecten van het inburgeringstraject meer te richten op vrouwelijke nieuwkomers

Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 372

De Tweede Kamer zal in Q3 2023 over de uitkomsten geïnformeerd worden in de periodieke voortgangsbrief inburgering

1824

Motie-Kröger inzake dat huidige energiecrisis het besparen van brandstoffen extra urgent maakt; constaterende dat thuiswerken ervoor zorgt dat er minder gereisd hoeft te worden en er dus energie wordt bespaard, verzoekt de regering om te onderzoeken hoe thuiswerken financieel nog aantrekkelijker kan worden gemaakt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 714, nr. 17

Een brief waarin hierop zal worden teruggekomen wordt in 2023 verwacht

Tabel 191 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2022-2023

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1814

Motie-Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 47

Planning: afdoening motie volgt na de zomer van 2023

1820

Motie-Azarkan/Gündogan over onderzoeken of een loondoorbetalingstermijn van twee jaar bij ziekte een belemmering vormt tot het deelnemen aan de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1124

De minister heeft bij de reactie op deze motie in het debat over de krapte op de arbeidsmarkt van 29 september 2022 aangegeven dit te willen onderzoeken, door dit dan te beleggen bij de OCTAS

1822

Motie-Maatoug/Kathmann over het ontwikkelen van een toolkit om voorbereid te zijn op de bewegingen van de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1129

De verwachting is dat de Kamer in de tweede helft van 2023 wordt geïnformeerd

1823

Motie-Van Haga/Léon de Jong over onderzoeken of de arbeidskosten van 55-plussers verlaagd kunnen worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1131

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de brede praktijkverkenning in het kader van de Seniorenkansenvisie. In de brede praktijkverkenning gaan we met diverse partijen het gesprek aan over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van ouderen en onderzoeken we of de arbeidskosten van 55-plussers verlaagd kunnen worden. De brede praktijkverkenning loopt tot eind dit jaar. In 2024 wordt de Kamer hierover geïnformeerd

1825

Gewijzigde motie-Van Haga over het werkoffensief van het kabinet met hoge urgentie doorzetten door het beter benutten van het huidige arbeidspotentieel

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1134

Motie wordt uitgevoerd, onder andere via aanpak RMT en Dichterbij dan je denkt. Tevens link met motie de Kort over langdurig werklozen. De Kamer zal eind 2023 over de resultaten worden geïnformeerd

1827

Motie-Ceder/Smals over een periodiek, geaggregeerd overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen en behoeftes aan personeel

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1137

De verwachting is dat de Kamer in de tweede helft van 2023 wordt geïnformeerd

1828

Motie-Léon de Jong over het naar vermogen inzetten van het huidige bestand aan onbenut arbeidspotentieel en uitkeringsgerechtigden

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1138

Motie wordt uitgevoerd, onder andere via aanpak RMT en Dichterbij dan je denkt. De Kamer zal eind 2023 over de resultaten worden geïnformeerd

1832

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Smals over een onderzoek naar de rol van flexibele arbeidstijden in het verbreken van de deeltijdcultuur

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1147

De Tweede Kamer is per brief d.d. 14-11-2022 geïnformeerd over de uitvoering van de motie (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1156). Planning: brief naar de Tweede Kamer in het voorjaar van 2025

1833

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Sahla over zorgen dat iedereen die met kinderen kan en wil werken, aan de slag kan in de kinderopvang

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1148

De motie is onderdeel van lopend beleid

1834

Motie-Paternotte/Hermans inzake concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van volgbonus, roosteraanpassingen, en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200, nr. 24

Er is contact opgenomen met de relevante departementen om te bekijken hoe deze motie zal worden opgepakt

1838

Motie-Strolenburg over het korten van de gestelde periode van tien jaar voor verbetering van de uitvoering en dienstverlening

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 VII, nr. 24

De overheidsbrede verandering die het programma Werk aan Uitvoering wil bewerkstelligen vraagt tijd. Er wordt daarom ingezet op een langjarig programma waarbij vanuit verschillende handelingsperspectieven ingezet wordt op de menselijke maat in de dienstverlening, de randvoorwaarden voor onze publieke dienstverleners en de verbetering van het samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering. Om zo’n programma goed voor elkaar te krijgen is er bewust een doorlooptijd van tien jaar gekozen, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de nodige stappen gezet kunnen worden

1840

Motie-Wuite c.s. verzoekt de regering om de herijking van het sociaal minimum van Caribisch Nederland mee te nemen in de al lopende Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland of een nieuwe commissie hiervoor in te stellen, om zo te onderzoeken of het sociaal minimum in Caribisch Nederland niet eerder herijkt moet worden, en de Kamer voor het begrotingsdebat Koninkrijksrelaties 2024 te informeren over de onderzoeksresultaten

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 12

Voor Caribisch Nederland is een separate commissie aangesteld. De Kamer is hierover op 17 februari geïnformeerd (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 55). Tijdens het commissiedebat Koninkrijksrelaties van 15 november 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aangegeven dat zij ernaar streeft het rapport van de commissie voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van SZW aan de Kamer te sturen

1843

Motie-Maatoug over opties uitwerken voor het voortzetten van de inburgering in de opvang

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 13

De Kamer zal in Q3 2023 worden geïnformeerd

1845

Motie-Ceder over het optimaal benutten van de kansen die de toekomstige spreidingswet biedt voor een succesvolle inburgering

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 16

De Kamer zal naar verwachting in Q3/Q4 2023 worden geïnformeerd

1848

Motie-De Kort/Pouw-Verweij over met hernieuwde urgentie de transparantie van de kaartenbak van bijstandsgerechtigden realiseren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 37

Wordt meegenomen in de komende stand van de uitvoering in vierde kwartaal 2023

1849

Motie-De Kort over het doorverkopen van schulden van particuliere schuldenaars als verdienmodel actief tegengaan

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 38

JenV heeft uitstel gevraagd. JenV heeft een Kamerbrief opgesteld vóór het zomerreces. Het gaat daarbij om specifiek Buy Now Pay Later (tevens toezegging 4386). BNPL is een vorm van doorverkoop van vorderingen. De bredere brief over de doorverkoop van vorderingen volgt later dit jaar. Tevens worden er momenteel concrete plannen uitgewerkt met JenV omtrent invordering en stapeling.

1850

Motie-Smals/Van Beukering-Huijbregts over het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een onlinemarkt voor combinatiebanen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 39

Dit idee wordt verkend na publicatie handreiking combinatiebanen kinderopvang op basis van onderzoek van FCB. De handreiking wordt naar verwachting na de zomer gepubliceerd

1851

Gewijzigde motie-Smals/Van Beukering-Huijbregts over drempels wegnemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de Stichting van de Arbeid

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 40

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023 (vóór Prinsjesdag)

1853

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Sahla over oplossingen zoeken voor ouders die overwegen hun kind van de opvang te halen omdat de kosten te ver oplopen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 46

Het aandachtspunt dat in de motie naar voren wordt gebracht is onderdeel van bestaand beleid. In de periodieke overleggen tussen het Ministerie van SZW en de brancheorganisaties in de kinderopvang wordt gesproken over mogelijke signalen van opzeggingen van ouders als gevolg van oplopende kosten. Tevens worden hierin mogelijke oplossingen besproken

1854

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Podt over een laagdrempelige informatiecampagne om arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en om het publiek moderne slavernij te leren herkennen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 48

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde jaar 2023

1856

Motie-Kat over onderzoeken welke effecten het heeft om geld uit compensatieregelingen niet in de boedel te laten vallen voor schuldsaneringsregelingen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 50

Het WODC voert een onderzoek hiernaar uit. Wanneer de resultaten bekend zijn zal de Kamer daarover worden geïnformeerd. Planning: eind 2023

1859

Motie-Kathmann/Maatoug over zorgen dat stoppen met studeren of stage lopen nooit een voorwaarde voor schuldsanering kan zijn

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 54

We zijn hierover in gesprek met het Ministerie van JenV. In de Voortgangsrapportage over de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden in het najaar van 2023 zal een reactie op de motie worden meegenomen

1860

Motie-Palland c.s. over het doorontwikkelen van de STAP-regeling

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 56

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1861

Motie-Palland c.s. over in de EU pleiten voor bilaterale gesprekken over EU-arbeidsmigratie

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 57

In den brede werkt het kabinet aan de uitvoering van de Roemeraanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om misstanden aan te pakken, terug te dringen en te beheersen. Het kabinet zet in op een goede samenwerking tussen lidstaten via de Europese Arbeid Autoriteit (ELA) op het gebied van informatievoorziening, het ontwikkelen van handhavingsbeleid en het faciliteren van gezamenlijke en gecoördineerde inspecties. Nederland nam deel aan de pilot ‘informatievoorziening aan seizoenarbeiders’ georganiseerd door de ELA. In deze pilot spraken 10 landen over de inhoud, kanalen en uitdagingen rondom informatievoorziening aan arbeidsmigranten en het kabinet bekijkt nu de mogelijkheden om het beste concrete opvolging te geven aan deze pilot. Ook vanuit SZW zelf zijn er op diverse niveaus regelmatig contacten met landen van origine over de aanpak van misstanden en het verbeteren van de informatievoorziening aan arbeidsmigranten.

1862

Motie-Ceder c.s. over het in kaart brengen van varianten voor de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven en de financiële consequenties hiervan

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 60

Op dit moment is het onderzoek naar de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven opgestart. Dit onderzoek is in april 2023 afgerond. Kort na het zomerreces wordt de Kamer geïnformeerd

1864

Motie-Stoffer c.s. over het alsnog starten van een breed en integraal onderzoek naar de situatie van gezinnen in Nederland om te komen tot een nieuwe nota Gezinsbeleid

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 65

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde jaar 2024

1865

Motie-Van Baarle/Den Haan over mysteryguestonderzoek een vast onderdeel maken van het antidiscriminatiebeleid voor de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 67

Planning: brief naar Tweede Kamer na de zomer van 2023

1867

Motie-Den Haan over een modelverordening voor goede begeleiding van mensen met een functiebeperking bij het zoeken en behouden van een baan

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 70

Planning: 4e kwartaal 2023

1868

Motie-Den Haan over verkennen of procedures eenvoudiger kunnen zodat mensen met een arbeidsbeperking sneller een baan kunnen krijgen bij mkb-bedrijven

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 71

Naar aanleiding van de stukken heeft er afstemming met UWV plaatsgevonden. Na de zomer 2023 wordt er een gesprek gepland tussen SWOM, UWV en SZW

1869

Motie-Van der Plas over de BKR-registratie van mensen uit de Wsnp zes maanden na afronding van het schuldhulptraject verwijderen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 XV, nr. 73

BNPL-partijen werken aan een gedragscode die per 30 oktober wordt geïmplementeerd. De Kamer is hierover geïnformeerd in de eerste voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden. Via brief J&V over doorverkoop vorderingen of via de tweede voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden wordt de Kamer geïnformeerd over het vervolg

1871

Motie-Smals over onderzoeken hoe het overgangsrecht voor partnerpensioenaanspraken gestroomlijnd kan worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 119

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

1873

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Nijboer over ervoor zorgen dat alle externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede opdracht voor de overheid werken, pensioen opbouwen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 126

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1874

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 127

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1875

Motie-Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 128

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar van 2023

1877

Motie-Nijboer/Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het voor mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 140

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2023

1878

Motie-Nijboer/Maatoug over verzekerden beter beschermen bij de doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 141

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1879

Motie-Nijboer/Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 142

Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2023

1881

Motie-Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 149

Plan van aanpak uitvoering onderzoek volgt in najaar van 2023 aan de Tweede Kamer

1887

Motie-Stoffer/Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 162

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2023

1891

Gewijzigde motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over de effecten van een afschaffing van de eigen bijdrage in de impactanalyse van de uitvoerders in beeld brengen

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 471

Voor de zomer ligt er een concept-ontwerp voor het nieuwe financieringsstelsel en verschillende impactanalyses als input voor het besluitvormingsproces. Na besluitvorming in het kabinet wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Planning: 4e kwartaal 2023

1893

Motie-Palland/Van den Hil over bij de stelselwijziging van de kinderopvang kansen voor verdere harmonisatie met peuterspeelzaalwerk verkennen en meenemen

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 476

Er wordt gewerkt aan de beantwoording. Deze wordt vooralsnog meegenomen in de besluitvorming over het nieuwe financieringsstelsel dat voorzien is vanaf juni 2023. Planning: 4e kwartaal 2023

1894

Motie-Van Beukering-Huijbregts over een pilot starten waarbij UWV cliënten voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling vraagt om vrijwillig relevante medische gegevens te delen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1164

UWV is bezig om een plan van aanpak te maken in verband met de pilot. Vervolgens zal de pilot worden gestart. Planning: eind 2023

1895

Motie-Ceder/Van Kent over zich inzetten voor betere expertise van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen op het gebied van minder zichtbare arbeidsbeperkingen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1169

Wordt gecombineerd met motie 1769-Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen. Er vindt overleg met UWV plaats. Aan deze motie wordt ook aandacht besteed (uitvraag) tijdens de bijeenkomst na de zomer 2023. Planning: 1 september 2023

1898

Motie-Kat c.s. over het sneller verwijderen van BKR-registraties na afloop van een minnelijke schuldregeling en de registratieduur gelijkstellen aan die van de wettelijke schuldregeling

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 663

BNPL-partijen werken aan een gedragscode die per 30 oktober wordt geïmplementeerd. De Kamer is hierover geïnformeerd in de eerste voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden. Via brief J&V over doorverkoop vorderingen of via de tweede voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden wordt de Kamer geïnformeerd over het vervolg

1899

Motie-De Kort/Ceder over de richtlijnen met betrekking tot privacyregels binnen het betamelijke verruimen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 664

Betrekken bij uitvoering van de actie intensivering vroegsignalering uit de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Planning: eind 2023

1901

Motie-Maatoug c.s. over de uitwerking van regels omtrent bijverdienen in de bijstand naar voren halen en substantiële stappen zetten zodat werken echt gaat lonen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1127

De motie wordt meegenomen en afgehandeld in de eerstvolgende brief naar de Kamer over het wetstraject Participatiewet in Balans. We beogen dat er een brief na de zomer 2023 naar de Kamer gaat

1902

Motie-Van Baarle over in gesprek treden over het verlichten van de armoedeproblematiek onder mbo-studenten

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 659

Overleg met JOB heeft plaatsgevonden, motie wordt meegenomen als onderdeel van de subsidieregeling financiële educatie in het MBO. Opening tijdvak is voorzien op 18 september a.s. De Kamer wordt geïnformeerd in de tweede voortgangsrapportage (november 2023)

1903

Motie-Van Rooijen c.s. over de uitvoering van de aangenomen motie over inkomensondersteuning

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, AR

Planning: 4e kwartaal 2023

1904

Motie-Wuite c.s. over met een tijdpad komen voor de invoering van een werkelijk sociaal minimum voor Caribisch Nederland

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 49

Aan deze motie wordt met de invulling van de motie Wuite-Ceder (36200-IV-74) opvolging gegeven. Naar aanleiding van deze motie worden, na het gereedkomen van het rapport van de commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (financiële) scenario’s uitgewerkt die voor de bregrotingsbehandeling van SZW met de Kamer zullen worden gedeeld

1905

Motie-Ceder/Van Baarle over met de SVB mogelijkheden bespreken voor maatwerk bij verblijf in het buitenland

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 270

Planning: september 2023 na Prinsjesdag

1906

Motie-Van Baarle/Ceder over maatwerk binnen de vermogenstoets van de AIO voor gevallen waarin de vermogenstoets leidt tot hardheid in de praktijk

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 271

Planning: september 2023 na Prinsjesdag

1907

Motie-Palland/Van Kent over bevorderen dat binnen alle arbeidsmarktregio's sociaal ontwikkelbedrijven aanhaken bij RMT's

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 273

We gaan na hoeveel sociaal ontwikkelbedrijven bij de RMT’s zijn betrokken. Waar nog onvoldoende verbinding is, willen we verbinding tot stand te brengen door goede voorbeelden te delen. Planning: 4e kwartaal 2023

1908

Gewijzigde motie-Van Kent over onderzoeken hoe wordt omgegaan met smartengeld binnen de Participatiewet in verband met de inkomens- en vermogenstoets

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 275

Planning brief naar de Kamer half augustus 2023

1909

Gewijzigde motie van de leden El Yassini en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering het tweede project van de Ambachtsacademie na afronding daarvan te evalueren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 VIII, nr. 186

Het tweede project loopt tot eind 2023. De Ambachtsacademie moet daarna een eindverantwoording opleveren, uiterlijk 31 december 2023. Op basis van die eindverantwoording vindt vervolgens de evaluatie plaats

1911

Motie-Ceder over een verkenning naar een eventuele uitbreiding van de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 678

De minister voor APP heeft afgesproken dat de raad voor de rechtsbijstand dit voorstel eerst zal bespreken met gemeenten. Tot op heden is hier nog geen vervolg op geweest door de raad voor de rechtsbijstand. Planning: eind oktober 2023

1912

Motie-Van Baarle/Ceder over een oplossing voor de weerslag van de lagere beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden op de financiële zelfredzaamheid van ouderen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 681

Nader onderzoek is nodig. Vragen kunnen mogelijk meelopen in tussentijdse evaluatie vBVV

1913

Gewijzigde motie-Van Baarle over de oproep van het tijdelijk noodfonds energie aan bedrijven om een bijdrage te doen actief ondersteunen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 682

Planning: 4e kwartaal 2023

1914

Gewijzigde motie-Kat c.s. over de wet zo aanpassen zodat bij substantiële wijzingen hier eerder en beter op ingespeeld kan worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 686

Momenteel loopt de tussentijdse evaluatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De rapportage wordt eind 2023 opgeleverd. Ondertekenaars en stakeholders brengen de afspraken uit de Intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet onder de aandacht bij hun achterban. Planning: eind 2023

1915

Motie-Kathmann c.s. over maatregelen om minderjarigen beter te beschermen tegen "buy now, pay later"-diensten

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 687

BNPL-partijen werken aan een gedragscode die per 30 oktober wordt geïmplementeerd. De Kamer is hierover geïnformeerd in de eerste voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden. Via brief J&V over doorverkoop vorderingen of via de tweede voortgangsrapportage geldzorgen, armoede en schulden wordt de Kamer geïnformeerd over het vervolg

1916

Motie-Kathmann/Van der Lee over aandacht besteden aan de impact van een al dan niet diverse sollicitatiecommissie op gelijke kansen voor sollicitanten

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 673, nr. 19

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2023

1917

Motie-Van Beukering-Huijbregts over werkgevers aansporen om zwangerschap en de combinatie werk en zwangerschap beter bespreekbaar te maken op de werkvloer

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 673, nr. 21

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2023

1918

Motie-Den Haan/Van Baarle over aandacht voor het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie in de communicatie en in hulpmiddelen voor werkgevers

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 673, nr. 22

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2023

1919

Motie-Palland/El Yassini over werkgevers- en werknemersorganisaties actief betrekken bij de verdere vormgeving van de procedure en de werkwijze in lagere regelgeving

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 673, nr. 23

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2023

1920

Motie-Palland/Stoffer over bij het opstellen van koopkrachtplaatjes de gevolgen voor kinderen in beeld brengen

Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 698

De Kamer wordt na de zomer met Prinsjesdag geïnformeerd in de Begroting voor 2024. In de koopkrachtbijlage van de SZW-begroting 2024 gaan we ook aandacht aan het onderwerp van deze motie besteden

1922

Gewijzigde motie-Stoffer/De Kort over een generieke beleidslijn voor een no-riskstatus tussen het einde van de wachttijd en de uitgestelde WIA-claimbeoordeling

Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 705

Planning: 4e kwartaal 2023

1923

Motie-Kathmann/Van Beukering-Huijbregts over een geautomatiseerd landelijk proces waarbij mensen in één keer inzicht hebben in alle sociale regelingen waar zij recht op hebben

Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448 nr. 707

Via de Stand van de Uitvoering in december 2023 wordt er toelichting gegeven op de voortgang

1924

Motie-Van der Lee over onderzoeken of zelfstandigen ook onder de reikwijdte van de wet moeten vallen

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 592, nr. 16

Wordt verder uitgevoerd als de wet verplichten vertrouwenspersoon is aangenomen door de EK en dan vervolgens na 5 jaar bij evaluatie. Ook wordt de positie van zzp’ers in de arbowet meegenomen in de Arbovisie 2040

1926

Motie-Strolenberg over onderzoeken hoe informatie over een veilige werkomgeving toegankelijker gemaakt kan worden voor ondernemers en werknemers

Kamerstukken II, 2022-2023, 35 592, nr. 19

Dit is onderhanden; uitvoering hangt ook samen met actie Regeringscommissaris (digitaal platform) en programmatische aanpak van de Stvda. In de voortgangsbrief van het Nationaal Actieprogramma in Q1 2024 wordt hierop ingegaan

1927

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de vrijwillige voortzetting van het partnerpensioen

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 067, AS

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023

1928

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de dekking voor wezenpensioen

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 067, AR

Planning: wordt meegenomen in de Verzamelwet Wet toekomst pensioenen, indiening eind 2023

1929

Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 067, AP

Het Besluit toekomst pensioenen is gepubliceerd d.d. 30-06-2023 in Staatsblad 2023, nr. 217. Planning: motie wordt na drie jaar (in 2027) geëvalueerd en eind van het jaar 2027 naar de Eerste Kamer gestuurd

1931

Motie-Moonen (D66) c.s. over deelnemers wijzen op de mogelijkheid om langer door te werken

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 067, AA

Streven is om voorlichting uiterlijk na de zomer van 2023 van start te laten gaan. Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023 (na Prinsjesdag)

1932

Motie-Moonen (D66) c.s. over het dichten van een pensioenkloof

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 067, Z

Planning: brief naar de Eerste Kamer voor de zomer van 2024

1933

Motie-Crone (PvdA) c.s. over een voortzetting en verruiming van de Regeling voor Vervroegde Uittreding

Kamerstukken I, 2022-2023 36 067, Y

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023 (voor Prinsjesdag)

1934

Motie-Thijssen en Kröger over een evaluatie van het Tijdelijk Noodfonds Energie en een toegankelijk publiek alternatief vóór het aankomende stookseizoen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 023, nr. 426

Planning: 4e kwartaal 2023

1935

Motie-Palland over een integrale jongvolwassenenstrategie om de trend van het uitgesteld leven te keren

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1181

Bij VWS wordt in samenwerking met de Nationale Jeugdraad gewerkt aan het proces om de jeugdstrategie vorm te geven. Dit zal eind dit jaar 2023 afgerond zijn, zodat volgend jaar begonnen kan worden met de inhoud van de strategie. SZW is nauw betrokken

1936

Motie-Van Baarle over een balans vinden tussen enerzijds de gewenste flexibiliteit van jongeren en anderzijds de zekerheid voor jongeren

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1182

Planning: motie wordt afgedaan met indiening wetsvoorstel flex, voorjaar 2024 naar de Tweede Kamer

1937

Motie-Van der Lee c.s. over het uitwerken van verschillende varianten voor Leven Lang Ontwikkelen die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinet

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1184

Planning: afdoening motie volgt uiterlijk eind 2024 aan de Tweede Kamer

1938

Motie-Van Kent c.s. over een campagne om werknemers ervan bewust te maken dat ze na drie gewerkte maanden kunnen vragen om een contract met het gemiddeld aantal uren

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1188

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2024

1939

Motie van de leden Romke de Jong en Ceder over met sociale partners in gesprek gaan over het belang van wendbare werkenden en de mogelijkheden om arbeidsmobiliteit tussen sectoren eenvoudiger te maken

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1189

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

1940

Motie-Ceder c.s. over bij de uitwerking van het wetsvoorstel voor wijziging van loondoorbetaling bij ziekte duidelijke kaders ontwerpen om willekeur en ongewenste situaties te voorkomen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1191

Planning: 4e kwartaal 2023

1941

Motie-Smals en Den Haan over de effecten van afschaffing van nulurencontracten op de arbeidsparticipatie van gepensioneerden in kaart brengen

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1193

Planning: motie wordt afgedaan met indiening wetsvoorstel flex, voorjaar 2024 naar de Tweede Kamer

1942

Gewijzigde motie Smals en Bisschop over zelfstandigen en betrokken instanties voorbereiden op een opt-outregeling bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (t.v.v. 29544-1194)

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1197

Planning: 4e kwartaal 2023

1943

Motie van het lid Kathmann c.s. over maatregelen nemen om risico's rondom terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag te beperken

Kamerstukken II, 2022-2023, 33 322, nr. 494

Samen met Dienst Toeslagen, de sector en stakeholders wordt blijvend gewerkt aan verbetermaatregelen binnen het huidige stelsel. Daarbij zijn al concrete resultaten geboekt, bijvoorbeeld door: Verplichte maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties, waardoor Dienst Toeslagen meer zicht heeft op de grootste oorzaak van terugvorderingen en ouders beter kan wijzen op fouten in de aanvraag; Verbeteringen in dienstverlening, zoals persoonlijke begeleiding; beter inzicht en overzicht in aanvraaggegevens voor ouders en eerder signaleren van mogelijke afwijkingen in de KOT-aanvraag; Proportioneel vaststellen en terugvorderen, dit houdt in dat een ouder aanspraak heeft op KOT op basis van de door hem of zijn partner daadwerkelijk betaalde kosten voor kinderopvang; Matiging van de terugvordering in schrijnende gevallen, wanneer ouders door omstandigheden buiten hun invloed te maken krijgen met een terugvordering; De ontwikkeling van de KOT-app waarmee ouders eenvoudig hun toeslag kunnen aanvragen en wijzigen. Met het oog op de geleidelijke ingroei richting het nieuwe stelsel in 2025 en 2026 onderzoekt MSZW samen met de staatssecretaris van Toeslagen of aanvullende mitigerende maatregelen nodig zijn om hoge terugvorderingen in de transitiefase te voorkomen

1944

Gewijzigde motie van het lid Kathmann c.s. over prijsregulerende, winstregulerende en/of tariefregulerende maatregelen toepassen wanneer kinderopvang nagenoeg gratis wordt (t.v.v. 31322-495)

Kamerstukken II, 2022-2023, 33 322, nr. 495 (504)

Er loopt een verkenning naar tariefregulering

1945

Motie van de leden Van der Lee en Kathmann over onderzoeken of sprake is van overwinsten bij de verkoop van ondernemingen in de kinderopvang

Kamerstukken II, 2022-2023, 33 322, nr. 498

Het onderzoek moet nog worden uitgezet

1946

Motie van de leden Sahla en Kathmann over verkennen hoe beleid en uitvoering rond kinderopvang onder de verantwoordelijkheid van één bewindspersoon kunnen vallen

Kamerstukken II, 2022-2023, 33 322, nr. 497

De invulling van deze motie hangt samen met de besluitvorming over de vormgeving van het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang

1948

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over gerichte maatregelen in de Miljoenennota om armoede en kinderarmoede in 2024 te laten afnemen

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 350, nr. 15

Planning: 4e kwartaal 2023

1949

Motie-Podt c.s. over de persoonlijke kenmerken van de werkende als ondernemer mee laten wegen bij de beoordeling van arbeidsrelaties

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 248

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2024

1950

Motie-Podt c.s. over een inventarisatie van de wensen en zorgen van zelfstandige bijverdieners voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 249

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, voor het einde van 2023 naar de Tweede Kamer

1952

Motie-Smals/Romke de Jong over het aanpassen van het uitsluitingsbeleid voor individuele zzp'ers door publieke opdrachtgevers

Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 254

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

1953

Motie-De Kort c.s. over overleg met de VNG en de Arbeidsinspectie over een effectieve en laagdrempelige werkwijze voor de handhaving bij misstanden met arbeidsmigranten

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 101

Planning: wordt meegenomen in de Jaarrapportage arbeidsmigratie, voor de begrotingsbehandeling van SZW naar de Tweede Kamer

1954

Motie-Van Baarle over de eisen in de Wet gelijke kansen bij werving en selectie opnemen in de certificering van uitzendbureaus

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 106

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

1955

Motie-Van Baarle over in de certificering voor uitzendbureaus opnemen dat een onherroepelijke veroordeling wegens arbeidsdiscriminatie kan leiden tot verlies van certificering

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 107

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

1957

Motie-Piri/Kröger over uitzendbureaus verantwoordelijk houden voor een accurate registratie in de BRP van hun buitenlandse werknemers

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 112

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2023

1958

Motie-Piri over zich in Brussel inzetten om schijndetachering van derdelanders aan te pakken

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 114

Planning: wordt meegenomen in de Jaarrapportage arbeidsmigratie, voor de begrotingsbehandeling van SZW naar de Tweede Kamer

1959

Motie-Van den Brink/De Kort over het oneigenlijk innemen van reisdocumenten en bankpassen van arbeidsmigranten niet alleen bestraffen via artikel 447b van het Wetboek van Strafrecht

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 115

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2023

1960

Motie-Podt over een grotere rol voor werkgevers bij het tegengaan van dakloosheid en het bevorderen van re-integratie

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 116

Planning: wordt meegenomen in de Jaarrapportage arbeidsmigratie, voor de begrotingsbehandeling van SZW naar de Tweede Kamer

1961

Motie-Ceder/De Kort over uitzoeken of ketenaansprakelijkheid voor arbeidsomstandigheden mogelijk is

Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 118

Dit punt wordt betrokken in de Arbovisie 2040

1965

Motie-Mutluer over haast maken met het wettelijk opnemen dat bedrijven en organisaties moeten beschikken over een door hen zelf opgestelde en gedragen gedragscode

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 843, nr. 81

De wet gedragscode wordt voortvarend opgepakt; toegezegd is dat in de tweede helft 2024 een wetsvoorstel naar de Kamer zal gaan

1966

Gewijzigde motie-Werner/Van der Laan over het garanderen van goede begeleiding van melders in gedragscodes en meldprotocollen

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 843, nr. 83

Uitvoering is onderhanden; dit punt wordt meegenomen in het opstellen van de gedragscodewetgeving

1967

Motie-Kröger over meer vrijheid voor het COA bij de inzet van beschikbare middelen om zo veel mogelijk asielzoekers Nederlands taalonderwijs te kunnen aanbieden

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 139, nr. 10

De Kamer zal in Q4 2023 worden geïnformeerd

1968

Motie-Léon de Jong over het inventariseren van belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 287

Planning: 4e kwartaal 2023

1969

Motie-Warmerdam over uitwerken hoe re-integratiebeleid, regionale arbeidsmarktdienstverlening en LLO-beleid elkaar raken

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 291

Planning: 4e kwartaal 2023

1971

Motie-Palland c.s. over een actieve voorlichtingscampagne om werkgevers te stimuleren meer mensen met een beperking in dienst te nemen

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 252, nr. 296

Planning: 4e kwartaal 2023

1972

Motie-Palland over uitgangspunten voor de finale beoordeling van toekomstscenario’s voor sociaal ontwikkelbedrijven

Kamerstukken II, 2022-2023, 34 252, nr. 297

Planning: 4e kwartaal 2023

1973

Motie-Van Baarle c.s. over werken aan de bekendheid van de mogelijkheid tot aanvraag van het eenmalige onverplichte gebaar

Kamerstukken II, 2022-2023, 20 361, nr. 211

Planning: 4e kwartaal 2023

1974

Motie-Van Weyenberg c.s. over het niet in de tijd beperken van de vrijstelling van de vermogenstoets van de AIO

Kamerstukken II, 2022-2023, 20 361, nr. 214

Planning: 4e kwartaal 2023

1975

Motie-Van Weyenberg c.s. over het verkorten van de termijn in de voorwaarde tot twintig jaar

Kamerstukken II, 2022-2023, 20 361, nr. 215

Planning: 4e kwartaal 2023

1976

Motie-Sylvana Simons c.s. over het eenmalige bedrag van €5.000 buiten de boedel laten vallen voor mensen die onder bewind staan

Kamerstukken II, 2022-2023, 20 361, nr. 218

Planning: 4e kwartaal 2023

1977

Motie-Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt

Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 719

Er zijn gesprekken met de VNG en UWV en de verwachting is om over twee maanden (eind september 2023) met een aanpak te komen.

1978

Motie-Kat over zorgen dat huishoudens in Nederland niet meer worden afgesloten van water vanwege betalingsproblemen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 702

Planning: 4e kwartaal 2023

1979

Motie-Kat/Ceder over de knelpunten in schuldhulpverlening inventariseren met het veld

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 703

Planning: 4e kwartaal 2023

1980

Motie-Stoffer over onderzoeken of en hoe de kinderbijslag en/of het kindgebonden budget structureel verhoogd kunnen worden

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 704

Planning: 4e kwartaal 2023

1981

Motie-Van Kent over bindende afspraken met supermarkten om ten minste 100 basisproducten ten minste 10% in prijs te doen dalen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 706

Planning: 4e kwartaal 2023

1982

Motie-Van Kent/Kat over onderzoeken of er voor het toezicht op bewindvoerders toereikende financiering, capaciteit en middelen zijn

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 707

Gesprek met JenV volgt over uit te zetten acties

1983

Motie-Ceder/De Kort over een ondersteuningsaanbod voor het mkb om financiële problematiek bij werknemers te herkennen

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 714

Planning: 4e kwartaal 2023

1984

Motie-Ceder/Stoffer over het duurzaam borgen van een landelijk en lokaal goed samenwerkend netwerk van erkende vrijwilligersorganisaties

Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 715

Planning: 4e kwartaal 2023

1985

Motie-Marijnissen/Van der Plas inzake verzoek regering te voorkomen dat armoede toeneemt in Nederland door de val van het kabinet Rutte IV

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 392, nr. 3

Planning: 4e kwartaal 2023

1986

Motie-Omtzigt inzake dat aanpak van de problemen die gepaard gaan met arbeidsmigratie gewenst is en uitstel niet kan wachten

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 394, nr. 5

Planning: brief naar de Tweede Kamer medio oktober 2023

1987

Gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het halveren van de kinderarmoede per 2025 en het opnemen van extra doelen in de miljenennota 2024 (36.350 IX / 36.350 XV, I)

Kamerstukken I, 2022-2023, 36 350 IX / 36 350 XV, I

Er wordt opgeroepen om in de komende MJN maatregelen op te nemen die de kinderarmoede in 2024 zoveel als mogelijk richting dit doel van halvering in 2025 zal doen dalen

1989

Motie Kröger over geen onderscheid maken tussen groepen asielzoekers bij toegang tot de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 139, nr. 9

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2023

1990

Motie-Wuite en Ceder verzoekt de regering in afwachting van het eindrapport van de commissie Sociaal minimum CN financiële scenario’s uit te werken, waaronder het mogelijk invoeren van het sociaal minimum in 2024, en de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling SZW te informeren

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 74

Deze motie wordt thans uitgewerkt. De uitwerking van de financiële scenario’s wordt vóór de begrotingsbehandeling SZW in 2023 met de Kamer gedeeld

1991

Motie-Den Haan c.s. verzoekt de regering Caribisch Nederland mee te nemen in de opdracht aan de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 23

Gelet op de onafhankelijke positie van de Staatscommissie, is de motie is ter kennisneming gedeeld. De voorzitter van de Staatscommissie heeft hierop aangegeven de motie mee te nemen in de werkzaamheden

Afgehandelde toezeggingen

Tabel 192 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2011-2012

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3145

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 257)

3561

Het kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Uitgaande brief 21-12-2016 Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 613)

Tabel 193 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3737

Experimenten individuele leerrekening

20-12-2018 Begrotingsdebat

Het onderzoek is in december 2022 opgeleverd door Ecorys

3799

De staatssecretaris beziet bij de evaluatie van de Wet IKK welke stappen op basis van de evaluatie moeten worden gezet. Dan ook bezien of en zo ja op welke kwaliteitseisen de Pilots IKK gewenst zijn

Uitgaande brief 08-03-2018 Verzamelbrief Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 466)

3974

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de schuldeiserscoalitie over het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord gedrag van webshops. Deze schuldeiserscoalitie wordt uitgenodigd om de deelnemers aan de brede schuldenaanpak hun aanpak toe te lichten. Daarnaast gaat de staatssecretaris een gesprek organiseren via de aanspreekpunten voor webwinkels over gedragscodes

28-11-2019 Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

Toezegging is afgedaan. Brede schuldenaanpak is afgerond. Inzet op zelfregulering door middel van gedragscodes is opgepakt binnen lopend beleid gericht op beperken risico’s van achteraf betalen

4189

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer toe de voortgangsrapportages over de uitvoering van het pakket maatregelen inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland, die aan de Tweede Kamer zijn toegezegd, ook aan de Eerste Kamer toe te zenden, om te beginnen voor de zomer van 2019. (T02659)

16-10-2018 Mondeling overleg EK over bestaansrecht Caribisch Nederland

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 7)

Tabel 194 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3993

De minister gaat in overleg met sociale partners de opties verkennen of het verlagen van werkgeverslasten mensen zou kunnen helpen aan het werk te komen en informeert de Kamer hierover voor de zomer

15-1-2020 AO Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1159)

4052

Minister heeft toegezegd met Mariette Hamer in gesprek te gaan over het creëren van een positie voor ZZP’ers bij de SER en representatie ZZP in brede zin

17-6-2020 AO ZZP

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

Tabel 195 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4101

De staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer per brief wordt geïnformeerd over de clustering Rijksincasso en de deelname daaraan door de Belastingdienst

10-12-2020 AO Armoede en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

4117

Streven is het wetsvoorstel verplichte meldcode in mei 2021 in te dienen bij de Tweede Kamer

Uitgaande brief 03-12-2020 Arbeidsmarktdiscriminatie (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1033)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 673, nr. 9)

4125

De minister zal de Kamer per brief informeren over de evaluatie rondom het onderwerp medezeggenschap. In deze brief zal de minister tevens ingaan op de vraag waar het nog niet goed gaat in de medezeggenschap, waarbij hij het thema veiligheid in brede zin zal meenemen

9-2-2021 TK Stemmingen naar aanleiding van de ingediende moties bij het Nota-overleg Smeulders over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 818, nr. 46)

4126

De minister zal in gesprek gaan met online vacatureplatforms

Uitgaande brief 21-01-2021 Verkennend Onderzoek discriminatiemogelijkheden online platforms

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

4129

Met BZK in gesprek over AVG-problematiek bij delen persoonsgegeven werknemers van pensioenfondsen met O&O-fondsen, met het oog op scholing en VWNW en de Kamer hierover schriftelijk te informeren

28-1-2021 TK Plenair debat inzake steunpakketten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4138

De staatssecretaris heeft toegezegd om de Eerste Kamer te informeren over de aanvullende vragen over de «vrijheid van vestiging» in relatie tot de Europese Commissie en haar oordeel over de TOZO en de coördinatieverordening

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 21 501-31, nr. 716

4151

Er zal worden bezien welke verdere maatregelen nodig zijn om de misstanden in de Aziatische horecasector aan te pakken en of de regeling in aangescherpte vorm zou kunnen herleven voor nieuwe aanvragen of definitief komt te vervallen

Uitgaande brief 04-06-2021 Aanpassing van de regeling voor de Aziatische horecasector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 680, nr. 23)

4153

De Kamer wordt geïnformeerd over de manier waarop na corona de verruimingen om recht te doen aan de nieuwe praktijk van thuiswerken in de fiscale afspraken met buurlanden wordt vormgegeven (bijvoorbeeld worden bepaalde verruimingen permanent gemaakt)

9-6-2021 Commissiedebat Raad WSB (Raad 14/6)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 834, nr. 54)

4163

De minister heeft toegezegd eind 2021 de tussenrapportage effectmeting WGA-dienstverlening aan de Kamer te sturen

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 686)

4164

De minister of zijn opvolger hebben toegezegd overheidsinstellingen die achterblijven bij de banenafspraak te laten onderzoeken en gaat met collega’s in gesprek

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 34 252, nr. 1279)

4172

Zodra de doorontwikkelagenda voor de Subsidieregeling STAP-budget en de planning daarvan gereed is, wordt deze met uw Kamer gedeeld

29-6-2021 Uitgaande brief Schriftelijk overleg voortgang subsidieregeling STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4177

Bij de uitwerking van het certificeringsstelsel zal ook worden gekeken naar (de door ABU voorgestelde) ‘uitbestedingsverklaring’, waarbij een inlenende partij een verklaring bij de jaarrekening moet voegen waarin vermeld wordt met welke uitzenders er samengewerkt wordt, en rol voor de medezeggenschap. De Kamer wordt bij de jaarrapportage Arbeidsmigratie eind 2021 geïnformeerd over dit onderwerp

7-7-2021 Commissiedebat Arbeidsmigratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 92)

4180

Ik zal de komende periode in gesprek gaan met de vertrouwensinspecteurs en alle relevante gremia om na te gaan wat nodig is voor een duurzame en goede implementatie van de meld-, overleg- en aangifteplicht. Het doel is om hernieuwd aandacht geven aan de bewustwording en het kennen van de meld-, en overleg- en aangifteplicht en eventuele handelingsverlegenheid die kan optreden om in contact te treden met de vertrouwensinspecteurs, weg te nemen

2-7-2021 Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 478)

4183

De komende tijd wil ik, samen met VWS en in overleg met OCW, benutten om nader inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de goede voorbeelden op dit gebied

14-9-2020 Uitgaande brief kamervragen leden Westerveld (GL) en Kwint (SP) over «Private equity in de kinderopvang»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 467)

Tabel 196 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4193

Ten aanzien van (semi-)publieke sectoren zal daarom worden verkend of in deze sectoren op basis van goed opdrachtgeverschap (verdere) afspraken over het werken met en als zelfstandige(n) behulpzaam zijn

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

4197

In het tweede kwartaal van 2022 wordt de eerste voortgangsrapportage van het evaluatieonderzoek van de MDIEU opgeleverd

15-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording inbreng Schriftelijk overleg onderzoek naar cao-afspraken RVU (29 544, nr. 1072)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 25 883, nr. 496)

4200

Ik zal uw Kamer voor de zomer informeren over de stand van zaken van het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen van de MDIEU-regeling

17-11-2021 Uitgaande brief Voortgang Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 25 883, nr. 496)

4201

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de uitvoeringstoets van UWV over de reservering van budget voor het aanvragen van STAP via de Werkpleinen ter ondersteuning van minder digitaal vaardige aanvragers

15-10-2021 Uitgaande brief Kabinetsreactie Advies Adviescollege ICT-toetsing programma STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4202

De Staatssecretaris zegt toe een adviesaanvraag te doen aan de Landsadvocaat waarin hij het vraagstuk voorlegt van de definitie van problematisch gedrag, gekoppeld aan het vraagstuk van toezicht op informele scholing

19-11-2021 Uitgaande brief verzoek afdoening moties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer, verzonden door OCW d.d. 18-11- 2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 293, nr. 653)

4207

Bij EZK nagaan wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van de ACM naar mogelijke prijsafspraken tussen supermarkten ten aanzien van het loon (en de Kamer daarover informeren). Bevindingen bespreken met sociale partners en de Tweede Kamer daarover informeren

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1113)

4209

Waar we dat kunnen moedigen we diversiteit in (pensioen)besturen aan. Thema komt op veel plekken terecht, waar wij dit kunnen aanmoedigen doen wij dat. Ik zeg toe om te kijken of dit punt voldoende in de monitor zit

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4210

Toezegging van Van Ark aan de Eerste Kamer om te komen tot een kwantitatief streefcijfer om kinderarmoede te reduceren (SO EK 09-04-2020, 35 300 IV, nr. G)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 7)

4211

Staatssecretaris Knops heeft namens de Staatssecretaris van SZW toegezegd om in de verkenning voor de invoering van de dubbele kinderbijslag intensieve zorg in CN ook de mogelijkheid van indicatiestelling door een lokale kinderarts te bezien (schriftelijke antwoorden op Begrotingsdebat KR d.d. 14-10-2021)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Aan deze toezegging is gestand gedaan en hierover zijn beide Kamers geïnformeerd in de Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum op 14-10-2022, (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 7)

4212

Staatssecretaris Knops heeft namens de Staatssecretaris van SZW, de staatssecretaris van EZK en de Minister van IenW toegezegd dat de Kamer voor april 2022 een overzicht van het kabinet ontvangt van de verschillende uitkeringen en de huidige financiering van de sociale zekerheid (SZW) en nutsvoorzieningen (EZK en IenW) (schriftelijke antwoorden op Begrotingsdebat KR d.d. 14-10-2021)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Aan deze toezegging is gestand gedaan en hierover zijn beide Kamers geïnformeerd in de Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum op 14-10-2022, (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 7)

4214

Het bestuursrechtelijk bestuursverbod komt aan bod in het traject van de verplichte certifcering van uitzendbureaus. Het streven is om de uitwerking daarvan medio 2022 gereed te hebben

17-12-2021 Uitgaande brief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 681, nr. 96)

4221

De minister zegt toe aan Daan de Kort (VVD) dat zij met de Minister van BZK het gesprek gaat voeren over het achterblijven van de overheid bij het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak, en het belang van ICT hierbij. In een reguliere voortgangsbrief besteedt de minister aandacht aan de uitkomsten van dit gesprek

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Gesprek met BZK over het uitvoeren van de toezegging heeft voor de zomer plaatsgevonden. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn hierover geïnformeerd met de brief van 7 juli 2022 (34 352, nr. 255). In deze brief staan de resultaten van de banenafspraak over 2021 en een terugkoppeling over de gesprekken over de toekomst van de banenafspraak. Over de toezegging om hierbij ook het belang van ICT te betrekken is de Tweede Kamer geïnformeerd in de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid De Kort aan de minister van BZK (Kamerstukken II, 2022-2023, 2022Z19625)

4224

De minister wil doorspreken met SP en CDA over de toekomst van de Sw-infrastructuur, aan de hand van de initiatiefnota van die twee partijen over deze thematiek (‘Aan de slag met sociale ontwikkelbedrijven’). Er wordt gezocht naar een datum voor dit overleg

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Deze afspraak is meerdere keren verplaatst maar met Hilde Palland is er overleg geweest op 2 december 2022. Het initiatief ligt niet ambtelijk bij SZW maar bij de leden Palland en Van Kent. In verband met de afspraak van 2 december 2022 kan deze toezegging worden afgedaan

4226

Toegezegd aan de Kamer om het CBS te vragen de witte vlek te onderzoeken voor werknemers met een migratieachtergrond (verdieping op huidig onderzoek)

8-2-2022 Uitgaande brief Witte vlek op pensioenbeleid (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043 nr. 573)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4227

Het kabinet zal uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van de opzet van de pilot ontwikkeladviezen in het kader van het Nationaal Groeifonds

25-2-2022 Uitgaande brief Voortgang STAP en diversen (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 212, nr. 142)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4228

Ik verwacht een nieuw Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie voor het zomerreces aan u aan te kunnen bieden

1-3-2022 Uitgaande brief Behandeling wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en onderzoek en anoniem + bijlage (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 673, nr. 8)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

4229

Toezegging om de Kamer op een later moment te informeren over de proportionaliteit van de maatregel verplichte gegevensdeling kinderopvangorganisaties. Dit gebeurt op een later moment omdat de maatregel pas op een later moment wordt ingevoerd, in verband met het regelen van een wettelijke grondslag, zoals door de Kamer is verzocht. Daarnaast moet het proces momenteel nader uitgewerkt en neergezet worden. Ook zal gekeken moeten worden of het proces na de inwerkingtreding mogelijk ook nog aanpassingen behoeft in de praktijk

Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 10

Afgehandeld met memorie van toelichting Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 928, nr. 3 (pagina 8-16))

4231

De minister heeft toegezegd om in de brief over de toekomst van de arbeidsmarkt ook terug te komen op het waarborgen van werknemersrechten en de verplichte AOV voor zelfstandigen

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 92)

4232

De Minister van SZW zegt aan lid Den Haan toe dat zij in de aanpak in de praktijk van het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ de kansen voor oudere werknemers meeneemt

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1159)

4233

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer na de zomer te informeren of er een toename is in eigen risicodragerschap en welke bedrijven dat doen

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-05-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 716, nr. 50)

4234

Voor de zomer informeert het kabinet uw Kamer over de uitkomsten van de verkenning over de invulling van deze extra middelen (uit het coalitieakkoord)

8-4-2022 Uitgaande brief Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4235

Voor de zomer ontvangt uw Kamer een brief die ingaat op het actieplan leren en ontwikkelen van dit kabinet

8-4-2022 Uitgaande brief Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 [Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4236

De Minister van SZW zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over het financieel waarborgen van de onderwijsroute

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 364)

4237

De minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over het onderzoek naar de uitvoeringsketen. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 377)

4238

De minister zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over de verdere uitwerking van de toezicht op de inburgering

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 17 (Uitkomsten van de verkenning naar publiek toezicht)

4239

De minister zegt toe in de zomer te rapporteren over de arbeidsvoorwaarden van NT2 docenten bij de voortgangsbrief Uitvoering en Inburgering. Dit naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Kathmann

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 2 (arbeidsvoorwaarden docenten Nt2)

4241

De minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over de herbezinning op de terminologie rondom integratie. Dat is naar aanleiding van een opmerking van meneer van Baarle

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 378)

4242

De minister zegt toe de Kamer in het najaar 2022 een rapportage te sturen met eerste inzichten van meetbare resultaten van de Werkagenda VIA. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1158)

4243

De minister zegt toe in 2022 met een voorstel aan de Kamer te komen hoe om te gaan met de 24-weken eis inclusief effect op sociale premies en uitkeringen. Het eerste deel is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Podt en het tweede deel van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2023

4244

De minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over inburgering na de AOW-leeftijd. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Podt

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr 382)

4245

Na de zomer komt de minister met een wetsvoorstel verhoging WML. (Groenlinks)

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

In de augustusbesluitvorming 2022 heeft het kabinet besloten de in het coalitieakkoord voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon versneld en geheel door te voeren per 1-1-2023. Daarmee is het genoemde wetsvoorstel dat zag op de verhogingen in 2024/2025 komen te vervallen

4248

De minister zegt toe om navraag te doen bij de minister van BZK over de stand van zaken rond de Berichtenbox en DigiD, de Kamer wordt daarover voor de zomer geïnformeerd

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4250

De minister zegt toe om in gesprek te gaan met sociale partners over hoe om te gaan met het hoofdzakelijkheidsbeginsel en informeert de Kamer daarover voor de zomer

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4251

Minister komt na de zomer met een schriftelijke reactie op misstanden in de pakketbranche

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1170)

4256

Binnen enkele weken komt de minister met een reactie op het SER-advies over vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER naar de Kamer

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

4257

De minister zegt toe (aan D66) om al snel de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel op te halen bij gemeenten

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 380)

4258

Daarom wil ik de rol van de verschillende financieringsvormen in de kinderopvang gaan onderzoeken. Daarbij wil ik ook onderzoek doen naar de mogelijke effecten en de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een beperking op de financieringsvormen, een winstnormering of regulering van de uurprijs die kinderopvangaanbieders mogen vragen aan ouders. Ik zal dit binnenkort in gang zetten en uw Kamer informeren over de uitkomsten wanneer deze bekend zijn

19-4-2022 Uitgaande brief Kamervragen over private equity in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 490)

4259

De minister neemt koopkrachtplaatjes mee in de brief over de stelselherziening

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 446)

4260

Het onderzoek over de financieringsvormen en –stromen komt naar de Kamer en kan worden besproken in het eerste kwartaal van 2023

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 490)

4264

De minister gaat samen met de ministers van OCW en VWS in gesprek over de ‘plusopvang’ (kinderen met een beperking) en informeert de Kamer hierover

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 467)

4269

De minister informeert de Kamer deze zomer over de herziening van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 28 638, nr. 210)

4271

Bij de kabinetsreactie op het onderzoek naar modernisering van de regels over kinderarbeid gaat de minister in op flitsbezorging door 16-minners

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

Afgehandeling met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 25 883, nr. 459)

4273

Minister SZW komt in de volgende monitoringsbrief terug op de (wijzigingen in aantallen personen in het bbz (light)

12-5-2022 Commissiedebat Coronasteunpakketten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 420, nr. 513)

4274

Minister SZW stuurt een integrale voortgangsrapportage in Q3 samen met Financiën en EZK (impliciet: volgende voortgangsrapportages zijn gebundeld). In het tweede kwartaal sturen Financiën en EZK samen een brief

12-5-2022 Commissiedebat Coronasteunpakketten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 420, nr. 513)

4277

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over A1-constructies: welke fiscale constructies bestaan er om arbeidsmigranten goedkoper in te zetten dan Nederlandse werknemers, wat is het beeld daarvan

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 99)

4279

De minister zegt aan het lid Omtzigt toe dat zij met pensioenuitvoerders in gesprek gaat om aandacht te vragen voor de communicatie rond afkoop en de consequenties daarvan voor deelnemers

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 600)

4280

De minister zegt aan het lid Maatoug toe om bij de Belastingdienst na te gaan in hoeverre hun dienstverlening voldoende is voorbereid op dit wetsvoorstel

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 600)

4284

Er worden aanvullende berekeningen aan DNB gevraagd Commissie Parameters

30-6-2022 Uitgaande brief Commissie Parameters en aanvullende berekeningen (Kamerstukken II, 2021-2022, 32043, nr. 590)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-09-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 14)

4286

Het verbod huisuitzetting bij einde werkcontract voor de gehele uitzendsector doen gelden

5-7-2022 Tweeminutendebat Arbeidsmigratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 97)

4287

De Minister van SZW heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 2023 de Kamer te informeren bij het monitoren van de Onderwijsroute over het gebruik en de aantallen

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 382)

4289

De minister heeft toegezegd terug te komen op vrijstellingen bij Wi2021 voor ISK en vmbo-basis en -kader bij de voortgangsbrief Inburgering

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-08-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 369)

4290

De minister heeft toegezegd terug te komen bij de voortgangsbrief Inburgering op de positie van vrouwelijke na-reizigers – als het gaat om arbeidsparticipatie

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 376)

4291

De minister zegt toe om na de zomer samen met minister APP de reactie te sturen op het rapport van de Ombudsman over onder andere financieel ontzorgen van statushouders en landelijke afspraken met nutsbedrijven

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 714)

4295

De minister zegt toe met een kort briefje te komen voor de behandeling wetsvoorstel ISK (in de week van 6 september)

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-08-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 369)

4296

Naar aanleiding van de opmerking van Kamerlid Palland over hoe te voorkomen dat we te generiek zijn in de maatregelen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het STAP-budget ook benut wordt voor doelgroepen, gericht op de kraptesectoren, zodat het zo kansrijk mogelijk is, zegt de minister toe te kijken hoe we bij het STAP-budget wat meer kunnen focussen op de groepen die het het meeste nodig hebben/al wat langer aan de kant staan

21-6-2022 Mondelinge vraag van het lid Palland (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4297

In aanvulling daarop ga ik graag in gesprek met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie, om te bezien of er ook een soortgelijk stappenplan gemaakt kan worden om het aantal jongeren in verantwoordingsorganen en belanghebbendenorganen te vergroten

21-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording Kamervragen van het lid Beukering-Huijbregts (D66) over het stappenplan ‘OR zoekt jonge collega’s’

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4299

Eind deze zomer komt er een sectorbrief krapte arbeidsmarkt kinderopvang

29-6-2022 WGO Jaarverantwoording 2021/Jaarverslag en Slotwet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 463)

4301

Actieplan Leven Lang Ontwikkelen wordt nu opgezet. Dit wordt na de zomer met de Kamer gedeeld en dan wordt ook ingegaan op de intersectorale inzet

29-6-2022 WGO Jaarverantwoording 2021/Jaarverslag en Slotwet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 147)

4306

Ik ben bezig om de best practices uit deze pilot verder binnen de sector te verspreiden. Het doel is om kinderopvangorganisaties en gemeenten te inspireren en stimuleren om samen te kijken naar oplossingen voor het personeelstekort door onbenut arbeidspotentieel in te zetten

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Deze toezegging is naar aanleiding van de nieuwsbrief kinderopvang van donderdag 19 januari 2023 afgehandeld. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/veranderingen-kinderopvang/2023/1-nieuwsbrief-1

4307

De komende periode bekijk ik samen met de sector welke behoeften er zijn voor zij-instroom en modulair opleiden om de kansen en mogelijkheden nog beter te benutten. Mocht een eventueel voorstel budgettaire gevolgen met zich meebrengen, dan moet het in het voorjaar integraal gewogen worden

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 488)

4308

Samen met de brancheorganisaties kijk ik naar de mogelijkheden om zij-instroom in de gastouderopvang te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van communicatie en (waar nodig en wenselijk) het wegnemen van eventuele belemmeringen. Hierbij zal ik ook de relatie bezien met de verkenning naar verbetermaatregelen en aangescherpte kwaliteitseisen voor de gastouderopvang, die aan uw Kamer is aangekondigd. Later dit jaar zal ik uw Kamer nader informeren

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 488)

4309

Mijn ministerie onderzoekt op dit moment of hierbij knelpunten worden ervaren door Oekraïense ontheemden. Op 7 september organiseert mijn ministerie de bijeenkomst ‘Wat werkt voor Oekraïners’ over de bemiddeling naar werk voor Oekraïners. Hierbij wordt ook een deelsessie voor de kinderopvang gehouden, om de kansen en uitdagingen voor deze sector te destilleren. Met de uitkomsten gaat mijn ministerie verder aan de slag

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 488)

4313

In de Kamerbrief Aanpak arbeidsmarktkrapte van 24 juni jl. heb ik aangegeven samen met sociale partners concrete initiatieven te ontplooien om in kraptesectoren het aantal gewerkte uren te verhogen. Ik wil dan ook samen met hen op korte termijn kijken of in de kinderopvang pilots gestart kunnen worden om praktische belemmeringen weg te nemen en meer uren werken mogelijk te maken

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 488)

4312

Ik ga met betrokkenen uit de sector kinderopvang in gesprek over de groei van het aantal zzp’ers. De branchepartijen in de kinderopvang hebben een enquête uitgezet bij hun leden, om een beter beeld te ontwikkelen van de inzet van zzp’ers en de mogelijke gevolgen hiervan. Verder ga ik een bijeenkomst organiseren zodat we met de betrokkenen de knelpunten in kaart brengen die ervoor zorgen dat er een (flinke) groei van het aantal zzp’ers plaatsvindt en de gevolgen van de groei zelf bespreken. Daarnaast wil ik graag met de betrokkenen bespreken welke mogelijke oplossingen er zijn voor deze groei, specifiek voor de kinderopvang

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

4316

De verschillen tussen sectoren zorgen soms voor knelpunten in de praktijk. Onder meer de knelpunten rondom combinatiebanen tussen kinderopvang en onderwijs. Samen met het Ministerie van OCW breng ik deze in kaart. Begin 2023 stuur ik deze knelpunten naar uw Kamer, conform de motie Sahla/Maatoug

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 458)

4317

(EK T03367) De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zegt de Kamer, naar aanleiding van in een commissiebrede brief gestelde vragen, toe de Kamer, met respect voor de staatsrechtelijke verhoudingen en de positie van de Tweede Kamer, zo goed en vroeg als mogelijk te informeren over het wetsvoorstel en de lagere regelgeving

Uitgaande brief 11-03-2022 Werkschema Wet Toekomst Pensioenen

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen is aangenomen d.d. 20-12-2022 in de Tweede Kamer

Tabel 197 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2022-2023

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4305

De verkenning naar de inzet van beroepskrachten in opleiding als vast gezicht is nog gaande. De uitkomst daarvan hangt samen met het vervolgtraject dat in de zomer is gestart naar aanleiding van de Evaluatie IKK. Ik verwacht de Kamer in het najaar nader over deze mogelijke maatregel te infomeren

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 466)

4310

In het najaar wordt uw Kamer verder geïnformeerd over dit vervolgtraject. Hieronder ga ik alvast nader in op de invulling van spoor 1. In de brief van het najaar zal ik nog concreter aangeven welke aanpassingen op korte termijn genomen kunnen worden binnen spoor 1 en nader ingaan op het vervolg (verdere uitwerking sporen 2 en 3)

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 466)

4314

Marginale druk: Ik ga kijken naar de opbrengst van meer uren werken. Het moet voor pedagogisch professionals voldoende aantrekkelijk zijn om meer uren te gaan werken. Voltijdsbonus: Het Ministerie van SZW sluit tevens aan bij de verkenningen van het Ministerie van OCW en VWS naar de mogelijkheden tot een financiële prikkel om meer uren werken te stimuleren, zoals een voltijdsbonus

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1174)

4315

Ik werk aan het verminderen van de werk- en regeldruk. In het vervolgtraject van de evaluatie IKK worden onbedoelde negatieve effecten van kwaliteitseisen op de werkdruk meegenomen in de mogelijke maatregelen

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 466)

4318

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zegt de Kamer, naar aanleiding van een commissiebrede brief op initiatief van het lid Van Pareren (Fractie-Nanninga), toe in de monitorrapportage een extra analyse te doen van het garantiebedrag (T03385)

Uitgaande brief van 4 mei 2022 inzake Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2021 en onderzoek kenmerken banenafspraak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-05-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 35 213, nr. 42)

4320

De minister stuurt de AmvB over Commissie Parameters via voorhang naar de Tweede Kamer

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 609)

4321

De minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de arbeidsmarkteffecten bij het invoeren van de doorsneesystematiek met een vlakke premie

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 30)

4322

De minister zegt toe om via AmvB een collectieve uitkeringsfase in het solidaire contract mogelijk te maken

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met amendement d.d. 22-12-2022 (Nader gewijzigd amendement van het lid Palland, nr. 137 over een uitkeringscollectief in de solidaire regeling). Amendement is aangenomen bij de wetsbehandeling in Tweede Kamer en maakt daarmee nu onderdeel van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

4323

De minister zegt toe om in lagere regelgeving aanvullende voorwaarden voor de VBA-methode vast te leggen. Onder andere nadere voorschriften aan evenwichtigheid

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 30)

4324

De minister zegt toe om het artikel van Werker, Bonenkamp en Boeijen te bestuderen en daar op terug te komen

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 30)

4325

De minister zegt toe de Kamer een nieuwe berekening met de toepassing van correct projectierendement toe te zenden, naar aanleiding van beantwoording in de nota naar aanleiding van het nader verslag

Parlementaire agenda 12-09-2022 Voorbereidend WGO Wet Toekomst Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 30)

4326

De minister zegt toe het Implementatieplan programma aanpak Armoede & Schulden voor de begrotingsbehandeling SZW naar de Kamer te zenden

Parlementaire agenda 06-10-2022 Commissiedebat Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 654)

4328

De minister zegt toe dat ze voor de begrotingsbehandeling SZW een brede schuldenbrief stuurt samen met de minister voor Rechtsbescherming over onder andere de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) en de schuldhulpverlening

Parlementaire agenda 06-10-2022 Commissiedebat Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 24 515, nr. 655)

4329

De minister zegt toe dat ze een Kamerbrief zal sturen over het tijdelijke noodfonds, zo spoedig mogelijk en vóór de begrotingsbehandeling SZW

Parlementaire agenda 06-10-2022 Commissiedebat Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 023, nr. 360)

4337

Minister zegt toe dat wanneer Wtp wordt aangenomen, met de Tweede Kamer gaat kijken naar het verlengen van de indexatie AmvB

Parlementaire agenda 12-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 183)

4338

Minister zegt toe dat de handreiking evenwichtigheid wordt gedeeld met de Tweede Kamer zodra deze gereed is

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 614)

4339

Minister zegt toe om te kijken of het binnen de gegeven korte termijn lukt om op verzoek van Van Kent maatmensen door te rekenen wat hij/zij mist aan opbouw in nieuwe stelsel ten opzichte van oude stelsel wanneer een jaar niet wordt gewerkt

Parlementaire agenda 12-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4340

Minister zegt een brief toe waarin zij nader ingaat op de mogelijkheden en overwegingen bij pensioenfondsen die zouden invaren met een dekkingsgraad tussen de 90% en 100% en wat daarbij in de ogen van de regering een adequate compensatie is

Parlementaire agenda 12-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4341

Het advies van de Raad voor de Rechtspraak over het gevolg van de Wtp op eventuele rechtszaken wordt aan de Kamer toegezonden

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4342

Het voorstel van Omtzigt over de knip waarbij voor jongere deelnemers het nabestaandenpensioen op risicobasis wordt verzekerd en dat bij oudere deelnemers het nabestaandenpensioen wordt gefinancierd uit het opgebouwd pensioenkapitaal dat is opgebouwd, wordt onderzocht

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4343

Uitgezocht wordt of als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is bij pensioenfondsen, werknemers bezwaar kunnen maken tegen de nieuwe pensioenregeling van hun pensioenfonds en daarmee het recht hebben om in de huidige pensioenregeling te blijven

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4344

Er wordt een overzicht verstrekt welke partnerpensioendekking er wordt geboden wanneer je in de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet zit. Met name het hiaat waarbij geen partnerpensioendekking is, moet hierin zichtbaar worden

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4345

Het hoofdzakelijkheidscriterium wordt besproken met sociale partners

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4346

Er wordt contact opgenomen met pensioenfondsen om na te gaan hoe de communicatie moet verlopen als de geschatte overdrachtswaarde bij de transitie en de werkelijke overdrachtswaarde veel van elkaar verschillen. Er zou dan bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van tussentijdse communicatie richting deelnemers

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 41)

4347

Bij de StvdA wordt het volgende gevraagd: om voor het wetgevingsoverleg op 19 oktober te komen met een aanscherping van het huidige aanvalsplan voor de witte vlek, waarbij duidelijk moet worden welke acties met voorrang kunnen worden opgepakt en wat extra kan worden gedaan en hoe sectoren met opkomende bedrijven en minder organisatiegraad beter gefaciliteerd kunnen worden bij pensioenvraagstukken

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 594)

4348

Voor de begrotingsbehandeling een brief te sturen over het STAP-budget. Meer gericht maken en het strenger en strakker maken van de regeling

Parlementaire agenda 29-09-2022 Debat Arbeidsmarktkrapte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

4349

Terugkomen op eventuele uitwijkconstructies van uitzendbureaus en het ingroeimodel voor 2024 en 2025 schetsen

Parlementaire agenda 20-10-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 98)

4350

Informeren Kamer in het voorjaar over de uitvoering van de invoeringstoets van het STAP-budget

Parlementaire agenda 20-10-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 153)

4351

De uitwerking van hoofdlijnenbrief in het voorjaar 2023 toe te sturen. Daarin wordt ingegaan op het basiscontract

Parlementaire agenda 20-10-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1176)

4352

De Staatssecretaris van BZK en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zullen ten behoeve van de discussie over het ijkpunt sociaal minimum en in het kader van het onderzoek van de onafhankelijke commissie in kaart laten brengen wat de resultaten en/of de te verwachten resultaten zijn van de genomen en te nemen maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen en informeren de Kamer daarover (naar aanleiding van vragen van het lid Kamminga)

Parlementaire agenda 15-11-2022 Commissiedebat Sociaal domein en bestuursakkoorden BES

In de taakopdracht van de commissie is opgenomen dat zij het volgende in kaart brengt: ‘‘De resultaten en/of de te verwachten resultaten van genomen en te nemen maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen.’’ Over de taakopdracht van de commissie zijn de TK en EK op 17 februari geïnformeerd (middels het instellingsbesluit en bijlagen bij Kamerstukken 36200-IV-55). Daarmee is deze toezegging gestand gedaan

4353

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zal de onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar het sociaal minimum Caribisch Nederland vragen om de optie van loonkostensubsidie mee te nemen in haar onderzoek en zal de Kamer informeren of dit meegenomen wordt (naar aanleiding van vragen van het lid Ceder) (TZ202211-169)

Parlementaire agenda 15-11-2022 Commissiedebat Sociaal domein en bestuursakkoorden BES

De optie van loonkostensubsidie is opgenomen in de taakopdracht van de commissie. EK en TK zijn op 17 februari over deze taakopdracht geïnformeerd, middels een Kamerbrief met instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Kamerstukken 36200-IV-55). Daarmee is deze toezegging gestand gedaan

4354

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zal de taakopdracht en samenstelling van de onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar het sociaal minimum Caribisch Nederland met de Kamer delen (TZ202211-172)

Parlementaire agenda 15-11-2022 Commissiedebat Sociaal domein en bestuursakkoorden BES

De samenstelling en de taakopdracht van de commissie zijn reeds met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gedeeld per brief direct na het instellen van de commissie door de Ministerraad op 17 februari 2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 200 IV, nr. 55)

4355

De minister zegt toe om voor de begrotingsbehandeling de seniorenkansenvisie naar de Kamer toe te sturen (bestaande toezegging) en hierbij de motie van Haga/de Jong over 55-plussers mee te nemen

Parlementaire agenda 20-10-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1159)

4359

De minister zegt toe de vraag van het lid Maatoug over de indexatie van het maximumuurtarief schriftelijk te beantwoorden (voor begrotingsbehandeling)

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 468)

4360

De minister zegt toe de vraag van het lid Kwint over de vve schriftelijk te beantwoorden (voor begrotingsbehandeling)

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 468)

4361

Technische briefing greenfield

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld, Technische briefing heeft 24-01-2023 plaatsgevonden

4364

De minister zegt toe in de volgende voortgangsbrief over de kinderopvang voor de zomer in te gaan op de taaleis en de manier van toetsen. Dat is een toezegging aan het lid Palland

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 483)

4367

De resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen bij de vormgeving van meertalige dagopvang, waar de Kamers eind 2022 verder over worden geïnformeerd

Uitgaande brief 15-11-2022 Onderzoeken Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 483)

4368

Dit onderzoek betrek ik bij de uitwerking van het nieuwe financiële stelsel, waarbij het kwaliteitsniveau dan ook een belangrijk uitgangspunt is

Uitgaande brief 15-11-2022 Onderzoeken Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 467)

4369

Samen met het Ministerie van OCW blijf ik in overleg met de betrokken partijen om te kijken wat er aanvullend behulpzaam kan zijn om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs verder te versterken

Uitgaande brief 15-11-2022 Onderzoeken Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 467)

4370

Los van deze periodieke evaluatie zal ik uw Kamer blijven informeren over relevant onderzoek dat ik laat doen op het gebied van kinderopvang

Uitgaande brief 15-11-2022 Onderzoeken Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322, nr. 467)

4371

Ik zal uw Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een rapportage sturen met de tariefontwikkeling in de sector, op basis van de microdata van Toeslagen

Uitgaande brief 14-12-2022 Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Kinderopvang fors duurder in 2023, ouders betalen tot 40 procent meer’

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 487)

4372

Ik ga nu aan de slag met de uitwerking van de structurele regeling. Ik zal hierover verder in gesprek gaan met onder meer sectorpartijen en toezichtspartijen en zal uw Kamer in het komende jaar verder informeren over de nadere uitwerking van het wetsvoorstel

Uitgaande brief 25-01-2022 Meertalige dagopvang na afloop van het experiment

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 483)

4376

Check op mogelijkheid voor verplichte openbaarmaking ABTN door pensioenfondsen

Parlementaire agenda 05-12-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 91)

4377

Uitwerken mogelijkheid restitutievariant voor deelnemers die ongewild onverzekerd komen te overlijden. De uitkomsten van dit onderzoek lopen mee in het wetsvoorstel keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen

Parlementaire agendea 05-12-2022 WGO Wet toekomst pensioenen (voortzetting)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 190)

4378

Afzonderlijke brief over voortzetting van het STAP-ontwikkeladvies vanaf 2023

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 152)

4380

Informeren als uitspraak rechter gevolgen heeft voor werkwijze aanhouden van betalingen van STAP-budget aan opleiders

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 49)

4383

Informeren zodra uitvoeringstoetsen over extra inzet van STAP-budget voor maximaal MBO-4 opgeleiden binnen zijn

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 153)

4384

Toezegging over het informeren van de Kamer voor de stemmingen van dinsdag over de berekening van de totale compensatielast van het afschaffen van de doorsneesystematiek

Parlementaire agenda 15-12-2022 TK plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen re- en dupliek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 180)

4385

Toezegging over het navraag doen bij de Stichting van de Arbeid over het onderzoek naar pensioenopbouw bij zelfstandigen en de Kamer hierover voor de stemmingen te informeren

Parlementaire agenda 15-12-2022 TK plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen re- en dupliek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 181)

4390

Tijdens behandeling begroting SZW (1 december 2022) heeft mw. Kathmann (PvdA) een motie (36 200 XV, nr. 52) ingediend met als dictum: verzoekt de regering om voor de pijler Werk van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid middelen te vinden voor in ieder geval 2023. De Minister voor APP heeft naar aanleiding van deze motie toegezegd voor de kerst in gesprek te zullen gaan met Rotterdam-Zuid

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 34 352, nr. 282)

4391

De minister zegt toe de Kamer te informeren over de verdere vormgeving en inrichting van spoor 2 van Participatiewet in Balans, in het eerste kwartaal van 2023

Parlementaire agenda 14-12-2022 Commissiedebat Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-07-2023 (Kamerstukken II, 2023-2024, 34 352, nr. 283)

4392

De minister zegt toe via Gemeentenieuws gemeenten te attenderen op de mogelijkheid om op individueel niveau te kunnen afwijken van de norm betreffende giften aan mensen in de Participatiewet, in de editie van december 2022 of indien dit niet lukt de daarop volgende editie.

Parlementaire agenda 14-12-2022 Commissiedebat Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-12-2022

4396

Er wordt tussen SZW, OCW, VWS een gezamenlijk werkprogramma gestart rondom het werken met en als zelfstandigen waarbij gezamenlijk knelpunten rond en instrumenten voor effectief beleid worden geïnventariseerd. Ook de inzet van de webmodule is onderdeel van dit werkprogramma. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd

Uitgaande brief 16-12-2022 Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 246)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1198)

4400

Toezegging over het informeren van de Kamer voor de stemmingen van dinsdag over de berekening van de totale compensatielast van het afschaffen van de doorsneesystematiek

Parlementaire agenda 15-12-2022 TK plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen re- en dupliek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 180)

4401

Toezegging over het navraag doen bij de Stichting van de Arbeid over het onderzoek naar pensioenopbouw bij zelfstandigen en de Kamer hierover voor de stemmingen te informeren

Parlementaire agenda 15-12-2022 TK plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen re- en dupliek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 181)

4403

De Kamer een planningsbrief toe te sturen met alle zaken die uit de wetsbehandeling van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen voortvloeien. De Kamer wordt over twee weken, uiterlijk voor het voorjaarsreces geïnformeerd

Parlementaire agenda 19-01-2023 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067 nr. 187)

4404

De Kamer informeren over de meest actuele cijfers over de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen vanuit de code pensioenfondsen, en daarbij ook de resultaten uit de gesprekken die de Pensioenfederatie met organisaties heeft gevoerd die niet divers zijn samengesteld. Verwachting is dat dit aan het begin van het tweede kwartaal kan, afhankelijk van wanneer de meest actuele cijfers beschikbaar zijn

Parlementaire agenda 19-01-2023 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 610)

4405

De maximum uurprijzen voor 2023 voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang zullen in totaal geïndexeerd worden met 6,54% (deze worden € 9,06 en € 7,79) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 4,29% (wordt € 6,80)

Uitgaande brief 13-12-2022 Reactie op verzoek Regeling van Werkzaamheden 6 december jl. inzake compensatie in 2023 voor de gestegen kosten kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 322 nr. 487)

4407

Voor of in de zomer zal de minister de Tweede Kamer informeren over de vereenvoudigingsmogelijkheden van de Wazo voor zover het administratieve aspecten of aspecten zonder financiële gevolgen betreft

Parlementaire agenda 26-01-2023 Commissiedebat Arbeid en Zorg

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 855, nr. 38)

4419

De minister zegt toe voor de zomer 2023 de Kamer te informeren over verder uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’

Uitgaande brief 09-03-2023 Aanbiedingsbrief plan van aanpak statushouders aan het werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 573, nr. 202)

4421

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe om een notitie voor te bereiden vanuit het Ministerie van Financiën voor de formateur over de uitvoeringsproblematiek bij het Ministerie van Financiën. De minister laat de leiding van dit dossier bij de Minister van Sociale Zaken (T03230)

Parlementaire agenda 17-11-2020 Plenaire behandeling 4e suppletoire Begroting

Bij de kabinetsformatie afgehandeld. Toen zijn de grote uitvoerders waaronder de DG Belastingdienst verschillende keren in gesprek gegaan met formerende partijen over de uitvoeringsproblematiek

4426

De minister zegt toe voor de voorjaarsnota een brief te sturen over het tijdig opstarten van het inburgeringstraject door gemeenten voor personen die nog in COA, asielzoekerscentrum verblijven

Parlementaire agenda 22-11-2022 WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 824, nr. 389)

4429

De minister zegt toe voor Q1 2023 een geïntegreerde kabinetsreactie te sturen over de samenhang tussen drie rapporten van de nationale ombudsman; ‘meedoen zonder beperkingen’, ‘watertrappelen in de bijstand’ en reflectierapport ‘sociale minima in de knel’

Parlementaire agenda (22-11-2022) WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 26 448, nr. 714)

4498

De minister zegt toe om 1 jaar na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne met een «lessons learned» brief te komen.

Parlementaire agenda (22-11-2022) WGO Integratie en maatschappelijke samenhang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-02-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 045, nr. 149)

4432

De minister zoekt uit of het mogelijk is om loonkostensubsidie te monitoren specifiek voor de doelgroep statushouders aan het werk en informeert hierover de Kamer in de volgende verzamelbrief inburgering

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2023 (Kamerstukken II, 2023-2024, 32 824, nr. 389)

4440

(EK) toezegging om uniforme rekenmethode pensioenbedragen aan te passen

Onbeantwoorde vraag nader schriftelijk overleg URM-Deel I

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 06-04-2023 (Kamerstukken I, 2022-2023, 32 043, BH)

4456

Minister zal vóór de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen een overzicht op hoofdlijnen geven van instanties waar deelnemers bij geschillen terecht kunnen en onderwerpen waar geschillen over kunnen ontstaan

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 54)

4457

Minister zal in het besluit toekomst pensioenen mogelijk maken dat sociale partners voor het nabestaandenpensioen een andere referteperiode kunnen vaststellen, met een maximum van 5 jaar

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 54)

4458

Minister zal bij DNB nagaan wat de gehanteerde exposure is bij het jongste cohort (als gevolg van het opheffen van de leenrestrictie in de transitiesommen

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 54)

4459

Minister doet een quickscan rond geen premie wel recht

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 54)

4460

Minister zendt de Kamer een schriftelijke appreciatie toe op amendementen

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2022 (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067, nr. 54)

4461

Minister zal in de handreiking evenwichtige transitie expliciet ingaan op adequate compensatie bij lage dekkingsgraden

Parlementaire agenda 19-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 614)

4463

Voor de zomer de Kamer te informeren over de mogelijkheid om het subsidiabele onderwijsaanbod vanaf september te beperken tot OCW-erkende opleidingen en eventueel ander scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria, zoals NLQF-ingeschaalde kwalificaties

Uitgaande brief 13-06-2023 Afronding STAP-budget 2023

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 155)

4476

(EK T3641) Delen plan van aanpak «Seniorenkansenvisie» (36.067)

Parlementaire agenda (22-05-2023) EK Plenaire behandeling Wet toekomst Wet toekomst pensioenen 22 mei en 23 mei 2023

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 26-06-2023 (Kamerstukken I, 2022-2023, 29 544, nr. L)

4479

Voor haar zomerreces reageert minister op de vragen over AOV, verduidelijking en handhaving vanuit VZN en PZO. De Tweede Kamer ontvangt een afschrift

Parlementaire agenda 07-06-2023 commissiedebat ZZP

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 31 311, nr. 26)

Lopende toezeggingen

Tabel 198 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996-1997

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol

Uitgaande brief 29-10-1996 kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) (Kamerstukken II, 1996-1997, 25 478, nr. 4)

Inmiddels is de klacht van de FNV met betrekking tot ondermeer ILO-conventie 81 door de ILO afgehandeld. De ILO heeft geoordeeld dat Nederland voldoet aan het desbetreffende verdrag. In haar rapport heeft de ILO een aantal aanbevelingen gedaan. Reactie van het kabinet op het ILO-rapport is aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 29 427, nr. 103). Er zal dus conform wat eerder is gemeld een kabinetsstandpunt worden voorbereid over goedkeuring van het Protocol nr. 81 bij dit Verdrag nr. 81

Tabel 199 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010-2011

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

2382

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings-/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

6-10-2010 Plenaire behandeling Wetsvoorstel Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2023

Tabel 200 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013-2014

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

2935

De minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

20-3-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Tweede Kamer wordt in de brief Stand van de Uitvoering eind 2023 geinformeerd

3249

Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610/33.847)

20-5-2014 Plenaire behandeling Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premie-percentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33 847) (EK)

Op 14-06-2023 is de jaarlijkse rapportage aan de Eerste Kamer verstuurd. Planning: volgende rapportage naar de Eerste Kamer voor de zomer van 2024

Tabel 201 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014-2015

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3296

De staatssecretaris zegt toe om als dit aan de orde is te kijken of er, mede in het licht van de noodzaak de effectieve inzet van middelen steeds inzichtelijk te maken, mogelijk extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor re-integratie en scholing voor de doelgroep

24-3-2015 (EK) Plenaire behandeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981)

De quotumregeling is vanaf 1 januari 2018 voor de overheidswerkgevers geactiveerd. 2018 is een overgangsjaar, omdat het kabinet heeft besloten om over de eventuele quotumtekorten over 2018 geen heffing op te leggen aan de werkgevers die niet de afgesproken aantallen hebben gehaald. Dat betekent dat eind 2020 twee jaren met quotumheffing zijn verstreken. Maar door de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen, is deze toezegging naar alle waarschijnlijkheid niet meer opportuun. Als de uitwerking van het nieuwe systeem duidelijk is en in wetgeving is opgenomen, zal de afhandeling van de toezegging nader worden overwogen. Dit moet ook worden bezien in relatie tot de envelop voor armoede, schulden en de arbeidsmarkt uit het coalitieakkoord. Planning: eind 2023

Tabel 202 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015-2016

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3404

De staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstak-pensioenfondsen

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind december 2023

Tabel 203 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2017-2018

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3665

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (Groen Links), toe het dictum van de gewijzigde motie Strik c.s. over te nemen en maximaal drie jaar na invoering een evaluatie te houden van de effecten van de maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers op de feitelijke inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van deze groepen

Parlementaire agenda 04-12-2017 Algemene Politieke Beschouwingen EK

Uitbesteden van onderzoek heeft vertraging opgelopen. Het onderzoek zal naar verwachting na de zomer 2023 starten en begin 2024 aan de Kamer worden aangeboden

3671

Bij de voorziene evaluatie van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt aandacht besteed aan de ervaringen en de zorgen van de deelnemers

7-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

De evaluatie wordt in 2023 uitgevoerd. De Tweede Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd over de evaluatie

Tabel 204 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3753

Het kabinet zal een formeel standpunt innemen over de initiatiefwet Wet gelijke beloning vrouwen en mannen van Ploumen (PvdA), Özütok (Groen Links), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus)

19-9-2018 Algemeen Politieke Beschouwingen woensdag 19 september en vrijdag 21 september 2018

De behandeling van het wetsvoorstel was op 2 februari 2021 (1e termijn). Afhankelijk van de voortzetting van verdere behandeling komt het kabinet (bewindspersoon SZW) aan het woord. Het voorstel is nog niet geagendeerd.

3762

De minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in werking treedt

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)

De wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn wordt geëvalueerd. Planning: brief over het proces naar Tweede Kamer na de zomer van 2023 (voortgangsbrief)

3780

Breed extern onderzoek misbruikrisico’s bij UWV. De minister heeft tijdens het debat aangekondigd dat SZW en UWV samen hebben besloten een breed extern onderzoek te laten doen naar misbruikrisico’s bij het UWV

11-10-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat naar aanleiding van bericht fraude bij arbeidsmigranten

De algemene resultaten van het 1e onderzoek (misbruikrisico’s WW) zijn in de brief Stand van de Uitvoering van december 2019 (Kamerstukken II 2019-2020, 26 448, nr. 630) met de Kamer gedeeld. In een technische briefing is de Kamer op 5 maart 2020 geïnformeerd over dit onderzoek en het toepassen van het afwegingskader. In 2020 heeft de doorlichting van de Ziektewet en de Wet WIA plaatsgevonden. Deze doorlichtingen zijn aan de Kamer verzonden als bijlage bij de Stand van de Uitvoering van december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 26 448, nr. 641). De doorlichting van de WAO is afgerond in 2021 en meegezonden aan de Kamer bij de Stand van de Uitvoering van december 2021 (Kamerstukken II 2021-2022, 26 448, nr. 666). De doorlichting van de TW is afgerond in 2022 en meegezonden aan de Kamer bij de Stand van de Uitvoering december 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 26 448, nr. 693). De doorlichting van de Wajong is afgerond in 2023 en zal worden meegezonden aan de Kamer bij de Stand van de Uitvoering juni 2023. De doorlichting van de WAZO wordt naar verwachting medio 2023 afgerond. Nu bekend is dat de IOW voorlopig blijft bestaan, zal ook daar op korte termijn een doorlichting voor plaatsvinden.

3785

Capaciteit en herprioritering Handhaving UWV. De minister zal de Tweede Kamer informeren als uit het brede externe onderzoek naar misbruikrisico’s blijkt dat er meer capaciteit dan wel een herprioritering van middelen nodig is bij UWV

11-10-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat naar aanleiding van bericht fraude bij arbeidsmigranten

De besluitvorming UWV/SZW over de beheersmaatregelen WW is afgerond. De uitkomsten hiervan zijn op hoofdlijnen gepresenteerd in het Meerjarenplan Handhaving van UWV dat als bijlage bij de Stand van de Uitvoering december 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 26 448, nr. 693) aan de Kamer is aangeboden. De besluitvorming over aanvullende beheersmaatregelen voor de ZW en de WIA is afgerond in december 2022. Verder worden naar verwachting in 2023 de gesprekken opgestart over aanvullende beheersmaatregelen voor de WAO, TW, Wajong en WAZO. De gesprekken voor de IOW volgen later, aangezien daar eerst de doorlichting nog voor moet plaatsvinden. In bovenstaande trajecten zijn/worden eventuele aanvullende maatregelen ten aanzien van risico’s met een landsgrensoverschrijdend karakter niet meegenomen. Gezien de afwijkende en complexe aard als ook de onderlinge samenhang van deze internationale risico’s is besloten om besluitvorming hierover afzonderlijk voor alle wetten samen te laten plaatsvinden. Deze besluitvorming wordt naar verwachting in 2023 opgestart en in 2024 afgerond.

3817

De staatssecretaris zegt toe om in contact te treden met FNV Vrouw in verband met de jonge moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt ten behoeve van een passend werkbezoek

4-12-2018 Stemmingen naar aanleiding van de Begrotingsbehandeling SZW

FNV vrouw bestaat niet meer. FNV laat nog weten of er nog lopende projecten van FNV vrouw zijn. Dat is nog niet bekend

3837

De staatssecretaris zegt toe dat op alle mogelijke niveaus en op alle mogelijke manieren er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan wordt gedrongen dat zij hun medewerking hervatten. Zodra daar meer over gezegd kan worden, wordt dit met de Kamer gedeeld

6-2-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat naar aanleiding van bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs’ (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekend-scholen financieren in Nederland»

Na overleg met BZ is besloten dat deze toezegging bij SZW ligt. Dus SZW zal de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland

3875

Toezegging om de effecten van het wetsvoorstel voor seizoensgebonden sectoren, waaronder de agrarische sector, onderdeel te laten zijn van de wetsevaluatie. De effecten van de wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding op de ontslagkosten van werkgevers zullen ook onderdeel uitmaken van de evaluatie van de WAB

20-5-2019 EK Plenaire behandeling Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In de parlementaire WAB-stukken is aangegeven dat de wet 5 jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd, dus in 2025. Deze elementen worden meegenomen bij de evaluatie

Tabel 205 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3949

We streven ernaar uw Kamer in de loop van 2020 te informeren over het tijdstip en de wijze waarop met de openbaarmaking van de inspectieresultaten van Arbo en Atw kan worden gestart

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer februari 2024

3950

Er zal verkend worden in hoeverre het aangewezen is de regelgeving aan te passen zodat een vakbond gegevens kan vorderen over een of meerdere schakels in een keten, zonder dat er sprake is van een machtiging van een werknemers

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

3953

Verkenning naar de mogelijkheid persoonsgegevens te verwerken met het oog op niet-verwijtbaarheid

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

3960

Tussenevaluatie en eindevalutie ten behoeve van SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector) worden gedeeld met de Kamer

11-11-2019 Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Planning: er komt een tussenevaluatie in 2023, de eindevaluatie volgt in 2025

4033

De minister zegt toe dat in de eindevaluatie na vijf jaar per route de arbeidsparticipatie van de deelnemers in kaart zal worden gebracht

29-6-2020 WGO Inburgering

De Kamer wordt hierover naar verwachting in 2027 geïnformeerd

4034

De minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar zal worden gekeken naar het aantal afschalingen of lage inschalingen om te kijken of de prestatiebekostiging een perverse prikkel heeft

29-6-2020 WGO Inburgering

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van de evaluatie naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2025)

4037

De minister zegt toe dat het besluit inburgering en de regeling inburgering, zodra deze gereed zijn, met de Kamer gedeeld worden met de toezegging dat deze gewijzigd kunnen worden als de Kamer dat wil. Als er grote wijzigingen zijn in het stelsel naar aanleiding van de evaluatie na vijf jaar, zal de lagere regelgeving opnieuw aan uw Kamer worden gestuurd

29-6-2020 WGO Inburgering

Het eerste deel van deze toezegging is afgehandeld met brief verzonden d.d. 21 december 2020 (concept-besluit en concept-regeling) (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 66), brief d.d. 1 februari 2021 (naar aanleiding van Tweede Kamer schriftelijke vragen, Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 67), d.d. 3 februari 2021 tijdens een mondelinge behandeling (AO). Het tweede deel van de toezegging is een toezegging op de lange termijn (na evaluatie van nieuwe inburgeringsstelsel). Streefdatum afhandeling eind 2027

4040

De minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar ook de vraag wordt meegenomen hoe de financiële verdeling uitpakt voor plattelandsgemeenten

29-6-2020 WGO Inburgering

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van het onderzoek naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2025)

4068

In de kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’ van de Commissie Vermeij is ten aanzien van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’ aangegeven dat het kabinet deze maatregel en de bijbehorende vraagstukken verder zal uitwerken. Het streven is om uw Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de stand van zaken

1-7-2020 Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

Op 7-7-2023 heeft een Bewindspersonenoverleg plaatsgevonden, waarin de Kamerbrief over het vervolg van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de Kinderopvang’ is besproken

4086

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Linden (FVD), toe bij de eindevaluatie van de NOW-regeling mee te nemen hoeveel geld er is uitgekeerd aan bedrijven die reeds failliet waren verklaard en aan bedrijven die na de uitkering failliet zijn verklaard

6-7-2020 EK Plenaire behandeling 3e incidentele suppletoire begroting SZW 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35 473)

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie over de NOW die in 2023 wordt opgeleverd

Tabel 206 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4088

De staatssecretaris heeft toegezegd om de vraag over wat de stand van zaken is met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland, door te geleiden naar de minister van BZ

3-9-2020 TK Plenaire behandeling Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Na overleg met BZ is besloten dat deze toezegging bij SZW ligt. Dus SZW zal de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland

4092

De Kamer informeren of en wanneer het onderdeel «compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de werkgever» in werking kan treden

Uitgaande brief 16-10-2020 Regelingen compensatie transitievergoeding (Kamerstukken II, 2020-2021, 34 699, nr. 9)

Planning: brief naar de Tweede Kamer november 2023

4113

De staatssecretaris gaat met de Minister van Financiën in gesprek over de oplopende betalingsachterstanden bij webwinkels en betrekt daarbij het gebruik van algoritmes

10-12-2020 AO Armoede en Schuldenbeleid

Nieuw op te pakken vraagstuk, met name vraagstuk rond algoritmes. Planning: eind 2023

4115

Om te zien of het bieden van een kosteloos ontwikkeladvies doelmatig en effectief is, wordt een evaluatie opgestart. De verwachting is dat in 2021 de eerste resultaten beschikbaar zijn en het eindrapport in 2022 wordt opgeleverd. De uitkomsten van de evaluatie zullen met uw Kamer gedeeld worden

Uitgaande brief 16-11-2020 Aanbiedingsbrief rapport ontwikkeladvies

De uitkomsten over het ontwikkeladvies zullen gedeeld worden met de Tweede Kamer na de zomer van 2023. Planning: het eindrapport volgt in het voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer

4119

Concreet betekent dit dat de Kamer uiterlijk in 2022 op basis van onderzoek inzicht krijgt in hoeverre het genoemde hoofddoel ‘ontwikkeling kind’ van het kinderopvangbeleid is gerealiseerd, met hoeveel inzet van middelen dit gepaard is gegaan en welke verbeteringen en besparingen mogelijk zijn

Uitgaande brief 14-09-2020 Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang

De periodieke evaluatie is in uitvoering en het syntheserapport wordt in 2023 naar de Kamer gestuurd

4159

De Minister van Sociale Zaken zegt toe samen met de gemeenten te bezien hoe meer beschutte werkplekken kunnen worden gecreëerd

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

Momenteel wordt besluitvorming voorbereid over: financiering beschut werk, het verdeelmodel beschut werk, een andere financiering van de begeleidingsmiddelen voor beschut werk, bestuurlijke afspraken over het door gemeenten inlopen van de achterstanden op beschut werk. De besluitvorming hierover is in Q2/Q3 2023 afgerond. Naar verwachting ontvangt de Kamer hier in Q3 van 2023 een Kamerbrief over

4167

Toezegging dat Tweede Kamer in een brief of rapport wordt geïnformeerd over hoe het gaat met het stimuleren van taal door werkgevers bij arbeidsmigranten

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Planning: brief naar de Tweede Kamer januari 2024

4169

De minister heeft toegezegd dat de wet na 3 jaar zal worden geëvalueerd, dat hierbij ook zal worden gekeken naar de maximale duur van een twv en dat hierbij een onafhankelijke commissie zal worden ingeschakeld

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Planning: brief naar Tweede Kamer begin 2025

4175

Er zal een (beschouwende) brief naar de Kamer worden gestuurd over de relatie tussen arbeidsmigratie en de verschraling van arbeidsvoorwaarden

7-7-2021 Commissiedebat Arbeidsmigratie

Planning: brief naar Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2023

4216

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Van Gurp (GroenLinks), toe de Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over de monitoring van de Wet Inburgering 20.. (T03101)

1-12-2020 EK Plenaire behandeling Wet Inburgering

In de verzamelbrief van 29 september 2022 is opgenomen dat de jaarlijkse monitorrapporten, de tussenevaluatie en de wetsevaluatie ook met de Eerste Kamer worden gedeeld. Het eerste rapport (over 2022) zal eind 2023 worden gepubliceerd

Tabel 207 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4192

Voor wat betreft het onderwerp meer duidelijkheid over de afbakening tussen arbeidsrelaties, zal op korte termijn nog een onderzoek van SEO aan uw Kamer worden aangeboden waarin meer inzicht wordt gegeven in potentiële criteria (en de samenhang daartussen) voor het beoordelen van de gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind 2023 naar de Tweede Kamer

4194

In het kader van het breed maatschappelijk gesprek afgesproken om verder door te spreken over de mogelijkheid van een webmodule voor tussenkomst omdat een webmodule voor tussenkomst waardevol zou kunnen zijn

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind 2023 naar de Tweede Kamer

4195

(EK T3288) Het meenemen van diverse onderwerpen in de evaluatie van de Wet Betaald ouderschapsverlof (35.613)

5-10-2021 EK Plenaire behandeling wijziging van de wet arbeid en zorg, de wet flexibel werken en andere wetten in verband met implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Planning: wordt meegenomen in de evaluatie die in januari 2026 naar de Eerste Kamer gaat

4208

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan over goed werkgeverschap, en welke instrumenten en/of handvatten daarbij horen. Hierbij worden ook de opvolging van commissie Borstlap en sociale partners betrokken

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het eind van 2023

4220

De minister zegt toe aan Hilde Palland (CDA) dat zij de commissie, na afstemming met BZK, in het tweede kwartaal informeert over de voorgenomen verdeling van de begeleidingsmiddelen voor de mensen die vallen onder de banenafspraak via het Gemeentefonds. Het CDA had de vraag gesteld of deze middelen niet op basis van realisaties loonkostensubsidie kunnen worden verdeeld

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Reactie zal meelopen in een brief over de verdeling van middelen beschut werk in 2023Q4 of 2024Q1

4230

Aan PvdA is nog toegezegd dat de ontwikkeling van de jurisprudentie betreffende het belemmeringsverbod nevenarbeid gemonitord wordt en na twee jaar geëvalueerd wordt, waarna de Kamer geïnformeerd wordt

12-4-2022 Plenaire behandeling Implementatie Wet EU-richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962)

Planning: brief naar de Kamer mei 2024

4246

De minister informeert de Tweede Kamer vlak na de zomer over een onderzoek bij één middelgrote gemeente naar of er verschillen zijn in de betaling tussen mensen die worden ingehuurd en eigen werknemers. (PVV)

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Beantwoording van deze toezegging loopt mee in de brief die verstuurd wordt om motie 1782 te beantwoorden. Verzending gebeurt na de zomer van 2023

4252

Minister informeert de Kamer voor de zomer over de uitkomst van gesprekken met de VNG over het signaal van FNV dat bijstandsgerechtigden toestemming moeten vragen voor aanspraak op STAP-budget

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4253

In de evaluatie van het STAP-budget over twee jaar neemt minister het effect op duurzaam werk mee

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer voorjaar 2024

4254

In de reactie op het ARK-rapport van de Algemene Rekenkamer over handhaving schijnzelfstandigheid gaat minister ook in op de webmodule onder andere in culturele sector

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, voor einde van 2023 naar de Tweede Kamer

4255

Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar van 2024 over de resultaten van de pilot waarin wordt bijgehouden hoe we in onze aanbestedingen omgaan met overtreders van arbeidswetten, als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer in voorjaar 2024

4261

De minister kijkt bij de monitoring van kwaliteitseisen extra goed naar de gevolgen van de maatregelen die zijn afgekondigd naar aanleiding van de personeelstekorten en de minister brengt deze kwaliteitseisen in kaart

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

De wijze van monitoring is aan de orde gekomen in de uitgaande brief d.d. 26-04-2023 voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang. De Kamer is in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de uitvraag met betrekking tot BIO-maatregel

4263

De minister gaat de mogelijkheid en wenselijkheid van een screeningstraject voor een VOG in de kinderopvang en het basisonderwijs onderzoeken

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

De impactanalyse is besproken met OCW. Deze gesprekken worden zo snel mogelijk voortgezet: na de zomer van 2023

4267

De minister heeft toegezegd na de zomer een hoofdlijnenvisie gezond en veilig werken aan de Kamer te sturen

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

De Kamer wordt naar nu verwacht in het derde kwartaal van 2023 geïnformeerd

4275

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over de uitwerking van de motie-Van Weyenberg/Maatoug over een adviescommissie inclusief brede welvaartsbenadering

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het eind van het jaar 2023

4276

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord als het gaat om circulaire arbeidsmigratie

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2023

4281

De minister zegt aan het lid Smals en aan het lid Goudzwaard toe om bij de evaluatie van de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ mee te nemen in hoeverre afkoop van pensioen na de pensioeningangsdatum ook mogelijk zou moeten zijn

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Planning: eerste evaluatie uitvoeren (2023) en daarna, eind 2023, brief naar de Tweede Kamer

4282

Minister heeft op 12 februari 2021 toegezegd meer bekendheid te zullen geven aan de Wet flexibel werken als de situatie na corona weer is genormaliseerd

10-2-2021 Uitgaande brief aanbiedingsbrief met reactie, evaluatie Wet flexibel werken (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1041)

Minister Van Gennip heeft deze toezegging herhaald op 28 juni 2022 bij debat over de Werken waar je wilt (WWJW) en de toezegging gekoppeld aan de inwerkingtreding van de WWJW. Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2023

4283

Minister Van Gennip heeft toegezegd bij de evaluatie van de Wet werken waar je wilt (WWJW) aandacht te zullen besteden aan de effecten op de verkeersdrukte

28-6-2022 Plenaire behandeling Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714)

Planning: wordt meegenomen bij de evaluatie van de wet. Brief naar de Tweede Kamer januari 2026

4285

Daarbij wordt altijd gekeken of een verhoging van boetes daadwerkelijk tot minder overtredingen zou leiden. Na de zomer zal ik u over dit onderwerp nader informeren

30-6-2022 Uitgaande brief Tweeminutendebat arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 81)

Stand van zaken uitvoering motie brief Tweede Kamer d.d. 11-01-2023 (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 861, nr. 99). Planning: afhandeling motie volgt in november 2023

4288

De minister heeft toegezegd de mogelijkheden te bekijken voor een onderzoek naar weerbaarheid van jongvolwassen tegen ongewenste beïnvloeding en neemt daarbij het onderwerp visitatielessen op Turkse weekendscholen mee

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Momenteel vindt uitwerking van het onderzoeksvoorstel plaats in samenwerking met het veld. Het onderzoek zal na de zomer worden aanbesteed. De Kamer wordt geïnformeerd zodra het eindrapport gereed is

4293

De minister zegt toe dat er een overzicht van best practices uit andere landen gemaakt zal worden, waaronder het Franse voorbeeld omscholing naar techniek, en zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling, middels de Voortgangsbrief VIA, hierover informeren

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal in Q4 2023 worden geïnformeerd

4294

De minister zegt toe te zullen onderzoeken in hoeverre de niveaus van statushouders ook doorwerken in het soort werk dat zij vinden

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal hierover worden geïnformeerd bij de wetsevaluatie in 2027

4298

We werken aan een convenant voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie uit, gericht op het maken van afspraken met brancheorganisaties, sectoren, individuele organisaties, maatschappelijke partijen en belangengroepen. Streven is uw Kamer over de voortgang hiervan voor de behandeling van de SZW-begroting te informeren

14-7-2022 Uitgaande brief Actieplan Arbeidsdiscriminatie (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2023

4300

Toevoegen van mensen met een arbeidsbeperking aan het emancipatiebeleid. Naar aanleiding van de oproep van Kamerlid Palland om samen met de coördinerend minister op emancipatiebeleid van gedachten te wisselen over het toevoegen van mensen met een arbeidsbeperking aan het emancipatiebeleid, zegt de minister toe dat zij samen met minister Schouten dit bespreekt met minister Dijkgraaf en dat het ook in de kansenbrief voor senioren terugkomt

21-6-2022 Mondelinge vraag van het lid Palland (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022)

Uiterlijk november 2023 worden er ambtelijk gesprekken opgestart over meer coördinatie op het emancipatiebeleid

4302

Ik ben voornemens om verschillende beleidsregels inzake boeteoplegging uit te breiden. Het doel hiervan is om de NLA in staat te stellen om feitelijk leidinggevenden bij een overtreding van alle arbeidswetten te beboeten. Ik streef ernaar uw Kamer voor de begrotingsbehandeling nader te informeren over de mogelijkheden voor het effectiever en/of breder in te zetten van dit instrument

14-7-2022 Uitgaande brief Bestrijding recidive bij malafide uitleners

Planning: brief naar de Tweede Kamer november 2023

4333

Mevrouw Sahla had het over de roadmap. Die kunnen wij natuurlijk op hoofdlijnen met u delen, maar ik denk wel dat die steeds specifieker wordt naarmate we verder in de tijd komen. Die zal hier en daar ook aangescherpt of meer gedetailleerd worden. Het is prima om dat in de volgende discussie mee te nemen als we het toch periodiek hierover gaan hebben

Parlementaire agenda 21-04-2022 Commissiedebat Kinderopvang

De brief geeft een beeld van de roadmap op hoofdlijnen. Belangrijke mijlpalen voor de stelselherziening hebben we in kaart gebracht. Deze zal steeds gedetailleerder worden naarmate het stelsel met de uitvoeringsorganisaties en sectorpartijen verder wordt uitgewerkt. Dan zal ook duidelijk worden hoe de planning van het wetgevingstraject eruit gaat zien. Conform de toezegging aan het lid Sahla (D66) zal de Minister van SZW uw Kamer periodiek informeren over de planning

Tabel 208 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2022-2023

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4303

We verkennen breed waar en in welke mate de VE-tekorten precies spelen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Zodra we de problematiek en de oplossingen goed in beeld hebben, zullen we uw Kamer hierover informeren

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Dit onderzoek wordt door OCW opgezet, in samenwerking met SZW, directie kinderopvang, planning: na zomer 2023

4304

Om een beter beeld te krijgen van de wachtlijsten en de wachttijden, start ik op korte termijn een nieuw onderzoek hiernaar

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Het onderzoek loopt. De eerste resultaten worden na de zomer van 2023 verwacht

4311

GGD GHOR Nederland gaat in september 2022 na of, en zo ja, op welke wijze, de werkwijze verzachtende omstandigheden door GGD’en verschillend wordt toegepast. Indien nodig worden op basis van de uitkomsten vervolgacties ingezet gericht op een optimaal gebruik van de werkwijze verzachtende omstandigheden. Gezien de relatief lange doorlooptijd van inspectieonderzoeken is nog niet zichtbaar hoe vaak gemeenten vervolgens besluiten om wel of niet te handhaven. Ik heb de Inspectie van het Onderwijs (als interbestuurlijk toezichthouder in de kinderopvang) gevraagd om hiernaar onderzoek uit te voeren. De resultaten hiervan worden verwacht in de eerste helft van 2023

Uitgaande brief 05-09-2022 aanpak personeelstekort in de kinderopvang

GGD GHOR Nederland is nagegaan of, en zo ja, op welke wijze, de werkwijze verzachtende omstandigheden door GGD'en verschillend wordt toegepast. Op basis hiervan zal zij, in samenwerking met VNG, de werkwijze herzien. In de Kamerbrief over de arbeidsmarkt is hierop ingegaan. De inspectie van het Onderwijs heeft een tussenrapportage opgeleverd. Deze is meegestuurd als bijlage bij de Kamerbrief over de arbeidsmarkt. Eind 2023 volgt de eindrapportage

4319

Het kabinet zal uw Kamer informeren voor de zomer van 2023 over private individuele ontwikkelbudgetten in relatie tot uitkomsten van onderzoek dat najaar 2022 wordt verwacht

Uitgaande brief 23-09-2022 Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

Planning: brief naar de Kamer na de zomer van 2023

4327

De minister (in reactie op vraag DENK) zegt toe dat ze over de resultaten van de pilot AIO van de SVB en UWV omtrent gegevensdeling zal rapporteren. Dit betreft de vraag van lid Van Baarle met betrekking tot de positie van ouderen met een migratieachtergrond. De pilot eindigt voorjaar 2023

Parlementaire agenda 06-10-2022 Commissiedebat Armoede- en Schuldenbeleid

Brief aan de Kamer is in voorbereiding. Planning: na het zomerreces (september 2023)

4330

De minister-president zal met de SER-Voorzitter in gesprek gaan om elementen uit de functionele decentralisatie in het Nederlandse bestel te borgen. Het kabinet (SZW, FL, EZK, AZ) zal hierover voor de begrotingsbehandeling van SZW een brief aan de Kamer sturen

Parlementaire agenda 21-09-2022-22-09-2022 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023 (vóór Prinsjesdag)

4331

Indien de Kamer het advies beleidsmatige richtgetallen van de ACVZ, dat rond half november wordt verwacht, agendeert, zal het kabinet er een (voorlopig) stand over innemen

Parlementaire agenda 21-09-2022-22-09-2022 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4332

Het kabinet wordt verzocht om het hebben van een pensioenregeling mee te laten wegen bij aanbestedingsprocedures. Ik laat onderzoeken op welke wijze dat kan. Ik informeer uw Kamer hier uiterlijk aan het eind van het jaar verder over

Uitgaande brief 17-10-2022 Werken zonder pensioenopbouw (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 594)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4334

Het is mijn voornemen na iedere fase over de deelresultaten van de maatschappelijke dialoog te rapporteren aan uw Kamer. De dialoog wordt gevoerd tot eind 2024 en kan daarmee zowel als input dienen voor het lopende kabinetsbeleid als een volgende formatie

Uitgaande brief 14-11-2022 Kamerbrief gendergelijkheid op de arbeidsmarkt (Kamerstukken II, 2022-2023, 29 544, nr. 1156)

Fase 1: mei 2023 – oktober 2023, rapportage naar de Tweede Kamer november 2023; Fase 2: november 2023 – april 2024, rapportage naar de Tweede Kamer mei 2024; Fase 3: mei 2024 – november 2024, rapportage naar de Tweede Kamer: december 2024

4335

In de eerstvolgende evaluatie van de Algemene nabestaandenwet (ANW) wordt meegenomen dat de groep werknemers zonder pensioenopbouw groeit en wordt onderzocht op welke manier en in welke mate zij gedekt zijn voor het nabestaandenrisico

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

De evaluatie moet voor 2028 zijn afgerond. Planning: begin 2028 evaluatie naar de Tweede Kamer

4336

Volgend jaar worden de ervaringen van de RVU en duurzame inzetbaarheid met sociale partners besproken

Parlementaire agenda 10-10-2022 WGO Wet toekomst pensioenen

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2023

4356

De Minister van SZW zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang arbeidsmarktinfrastructuur in het voorjaar van 2023 en in het najaar 2023 te informeren over de financiering

Parlementaire agenda 20-10-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

De besluitvorming over de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur en het informeren van de Kamer daarover vraagt meer tijd. De planning is om na de zomer een uitstelbrief naar de Kamer te sturen en voor het informeren van de Kamer over de hervorming te koersen op december 2023

4357

Voor de zomer van 2023 zal ik u informeren over de bevindingen van het derde aanvraagtijdvak en over de uitwerking van het extra aanvraagtijdvak waarin ook individuele bedrijven de mogelijkheid krijgen subsidie aan te vragen

Uitgaande brief 24-11-2022 Kamerbrief eerste voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Planning: brief naar de Tweede Kamer in december 2023

4358

U ontvangt in 2023 de volgende voortgangsrapportage van SEOR over de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Uitgaande brief 24-11-2022 Kamerbrief eerste voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind november 2023

4362

De minister zegt toe de openstaande beleidsvragen uit de brief van 7 oktober jongstleden vóór het zomerreces te beantwoorden

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Voor de zomer ligt er een concept-ontwerp voor het nieuwe financieringsstelsel en verschillende impactanalyses als input voor het besluitvormingsproces. Na besluitvorming in het kabinet wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Planning: 01-09-2023

4363

De minister zegt toe de impactanalyse voor de zomer van 2023 aan de Kamer toe te zenden

Parlementaire agenda 16-11-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Voor de zomer ligt er een concept-ontwerp voor het nieuwe financieringsstelsel en verschillende impactanalyses als input voor het besluitvormingsproces. Na besluitvorming in het kabinet wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Planning na september 2023

4365

(EK) Ik zeg toe om bij de evaluatie van de Wet werken waar je wilt (WWJW) aandacht te zullen besteden aan de relatie met ziekteverzuim

Uitgaande brief 14-11-2022 Initiatiefwetsvoorstel werken waar je wilt

Planning: wordt meegenomen bij de evaluatie van de wet. Brief Eerste Kamer januari 2026

4366

Gezien de raakvlakken met onderwijs en zorg ga ik over de uitkomsten van beide onderzoeken en mogelijke vervolgstappen op korte termijn in gesprek met de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast wil ik de onderzoeken bespreken met de kinderopvangbranche, de VNG en ouderbelangengroepen. Ook zal dit worden meegenomen in de werkagenda van VWS, OCW, SZW, met VNG, onderwijs en zorgveld, die als doel heeft de verbinding tussen onderwijs, zorg en kinderopvang te verbeteren. Ik zal uw Kamer – zoals toegezegd tijdens het commissiedebat van 21 april – te zijner tijd informeren over de uitkomsten van de gesprekken

Uitgaande brief 15-11-2022 Onderzoeken Kinderopvang

Het bewindspersonenoverleg heeft plaatsgevonden evenals de gesprekken met VNG, kinderopvangbranche en ouderbelangenverenigingen over inclusieve kinderopvang. De BWP hebben besloten samen op te trekken in het streven naar inclusieve kinderopvang door het delen van kennis hierover en bezien hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen. Planning na september 2023

4373

De Minister van SZW heeft toegezegd de vraag van mevrouw Simons (BIJ1) of er maatregelen getroffen kunnen worden waardoor mensen met een medische urenbeperking tenminste het wettelijk minimumloon per maand verdienen wanneer zij naar vermogen werken, mee te geven aan de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Vraag is meegegeven. OCTAS komt april 2024 met haar bevindingen

4379

Nader informeren over fasering van uitvoering maatregelen tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik STAP-budget, in verband met prioritaire doorontwikkeling

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4381

Informeren over uitkomst en verdere aanpak prijsontwikkelingen van aangeboden opleidingen van STAP-budget

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4382

Informeren over hoe en wanneer STAP-budget gericht kan worden ingezet, op basis van een beoordeling van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid door de ketenpartijen en overleg met de relevante departementen

Uitgaande brief 28-11-2022 Kamerbrief STAP-budget (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 012, nr. 148)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4386

De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de aanpak kopen op afbetaling en de verantwoordelijkheden daarbij onder jongeren

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

JenV heeft uitstel gevraagd. JenV heeft een Kamerbrief opgesteld vóór het zomerreces. Het gaat daarbij om specifiek Buy Now Pay Later. BNPL is een vorm van doorverkoop van vorderingen. De bredere brief over de doorverkoop van vorderingen volgt later dit jaar. Tevens worden er momenteel concrete plannen uitgewerkt met JenV omtrent invordering en stapeling

4387

De minister zegt toe om samen met de Minister voor Rechtsbescherming in het tweede kwartaal cijfers op te leveren met betrekking tot schulden als verdienmodel

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

JenV heeft uitstel gevraagd. JenV heeft een Kamerbrief opgesteld vóór het zomerreces. Het gaat daarbij om specifiek Buy Now Pay Later (tevens toezegging 4386). BNPL is een vorm van doorverkoop van vorderingen. De bredere brief over de doorverkoop van vorderingen volgt later dit jaar. Tevens worden er momenteel concrete plannen uitgewerkt met JenV omtrent invordering en stapeling

4388

De minister zegt toe een gesprek aan te gaan met MVWS om te bekijken of er wat meer mogelijk is voor juist de groep wanbetalers ziektekosten die langdurig in de problemen zit

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Gesprek VWS en SZW is geweest. De Minister van VWS zal de Kamer na het zomerreces informeren over het verlagen van de bestuurlijke premie, verdiepend onderzoek naar de werking en effecten en aanvullende maatregelen in het bijzonder het versterken van lokale samenwerking tussen CAK en gemeenten

4389

De minister zegt toe hoe er een match gemaakt kan worden tussen sociaal ontwikkelbedrijven (onderzoek reeds gestart) en het «reguliere» bedrijfsleven

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Werkgevers zijn betrokken bij de uitvoering van het onderzoek naar de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Dit onderzoek afgerond. Dan wordt ook het onderzoeksrapport met de Kamer gedeeld waaruit de betrokkenheid van werkgevers blijkt. Planning: na het zomerreces 2023

4393

De minister zegt toe in januari 2023 schriftelijk terug te komen op de vragen van de heren Ceder en Van Baarle over mantelzorg en maatwerk mogelijkheden in het kader van de uitvoering van de AIO door de SVB

Parlementaire agenda 14-12-2022 Commissiedebat Participatiewet

Planning: 4e kwartaal 2023

4394

De minister zegt toe de modelverordening jobcoaches die wordt opgesteld door de VNG naar de Kamer te sturen, zodra zij deze van de VNG ontvangt, maar in ieder geval voor 1 juli 2023

Parlementaire agenda 14-12-2022 Commissiedebat Participatiewet

Planning brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4395

De minister zegt toe de berekeningen van het vrijlatingspercentage voor mensen die arbeidsinkomsten hebben naast hun bijstandsuitkering naar de Kamer te sturen, in het eerste kwartaal van 2023

Parlementaire agenda 14-12-2022 Commissiedebat Participatiewet

De minister heeft op 25 januari jl. de Kamer met een brief geïnformeerd met meer toelichting op de berekeningen van vrijlatingspercentages. Volgende brief: planning 4e kwartaal 2023

4397

We hebben binnenkort een veel groter gesprek om juist over die zelfstandigheid en de zzp’ers in semipublieke sectoren te spreken. Ik zeg toe om uit te zoeken hoe wij de webmodule in de zorgsector hebben ingezet

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, voor het eind van 2023 naar de Tweede Kamer

4398

Het is heel moeilijk als je in zo’n rouwperiode ook te maken krijgt met financiële onzekerheden. U heeft een lange lijst aan ons overhandigd. Ik wil graag toezeggen dat we naar die voorbeelden gaan kijken en u voor de zomer over de uitkomst informeren

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Planning: na zomerreces 2023

4399

Ik wil de Kamer prima informeren over wat de aanpak gaat zijn over de maatschappelijke dialoog gendergelijkheid. Het gaat in drie fases. Het idee is om bij elke fase natuurlijk niet alleen u, maar ook de maatschappij te betrekken

Parlementaire agenda 01-12-2022 Tweede termijn Begrotingsbehandeling SZW

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2023

4402

De Kamer te informeren over de gesprekken die gevoerd worden met sociale partners over de regeling vervroegd uittreden en duurzame inzetbaarheid. In de planningsbrief wordt ingegaan op de termijnen

Parlementaire agenda 19-01-2023 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2023

4406

In de zomer zal de minister de rapportage van het onderzoek naar het niet-gebruik van geboorteverlof aan de Tweede Kamer aanbieden

Parlementaire agenda 26-01-2023 Commissiedebat Arbeid en Zorg

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het eind van 2023

4408

Na de zomer zal de minister de Tweede Kamer informeren over vereenvoudigingsmogelijkheden in de Wazo die leiden tot een stelselherziening of die financiële impact hebben

Parlementaire agenda 26-01-2023 Commissiedebat Arbeid en Zorg

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar 2023

4409

In de zomer zal de minister de rapportage van het onderzoek naar gezinsbeleid in ons omringende landen aanbieden

Parlementaire agenda 26-01-2023 Commissiedebat Arbeid en Zorg

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer 2023 (na Prinsjesdag)

4410

Ik ben voornemens om de nota van wijziging wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding na de zomer van 2023 naar uw Kamer toe te sturen, eventuele wijzigingen voor het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding als gevolg van de Wet toekomst pensioenen zullen daarin ook worden meegenomen

Uitgaande brief 06-02-2023 Diverse Pensioenonderwerpen

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4411

(EK) De minister deed de toezegging om de mogelijkheden van toeslagen voor parttimers die meer uren draaien dan het afgesproken deeltijd dienstverband te onderzoeken

Parlementaire agenda 07-02-2023 EK plenaire behandeling wetsvoorstel ‘Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon’.

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2023

4412

De AmvB Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie zal worden voorgehangen

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning: AmvB na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer

4413

In de AmvB Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie wordt aandacht besteed aan zwangerschapsdiscriminatie in den brede

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning: AmvB na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer

4414

In de voortgangsrapportage Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie worden concrete doelen en streefcijfers van het beleid opgenomen

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2023

4415

Na twee jaar rapportage monitoring over de effectiviteit van de Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie en de vraag of de inzet van de Nederlandse Arbeidsinspectie daarbij volstaat

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning inwerkingtreding wet 1 juli 2024. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor de zomer van 2026

4416

De Tweede Kamer krijgt op korte termijn een brief met de toezeggingen op een rijtje uit het plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4417

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Rooijen (50PLUS) en Otten (Fractie-Otten), toe het punt over het belang dat senioren langer aan het werk kunnen blijven mee te nemen in de reguliere besprekingen met de werkgevers. Conform de toezegging aan Tweede Kamerlid Den Haan wordt ook bekeken of dat meer via branches en sectoren aandacht kan krijgen in het plan ‘Dichterbij dan je denkt’

Parlementaire agenda 12-07-2022 Behandeling wetsvoorstel wijziging begrotingsstaten SZW 2022 Voorjaarsnota (36120 XV)

De toezeggingen aan zowel het Tweede Kamerlid Den Haan als aan de leden Van Rooijen (50PLUS) en Otten (Fractie-Otten), hebben geleid tot nieuwe communicatiematerialen specifiek over de ervaring van 50-plussers die een welkome aanvulling kan zijn bij werkgevers. Daarnaast is in de nieuwsbrieven DDJD naar de arbeidsmarktregio’s informatie opgenomen over de instrumenten en kansen voor werkzoekende en werkgevers. Via de werkgeversorganisaties worden bijeenkomsten aan werkgevers (al dan niet via branche-organisaties) aangeboden over het anders kijken naar potentieel talent, waaronder ook de doelgroep 50 plus. Er is ook een webinar gemaakt over ouderen op de arbeidsmarkt voor de arbeidsmarktregio’s en werkgevers. In de webinar worden onder andere best-practices gedeeld. Planning: 4e kwartaal 2023

4418

De minister zegt toe om in de zomer 2023 de Kamer te zullen informeren over het verbeterplan voor een vroege start voor kansrijke asielzoekers en statushouders in het azc

Uitgaande brief 09-03-2023 Aanbiedingsbrief plan van aanpak statushouders aan het werk

De Kamer zal in Q3 2023 hierover worden geïnformeerd

4420

De minister-president zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe dat indien nodig, aanvullend op de maatregelen in het regeerakkoord, extra maatregelen worden genomen om de halvering van kinderarmoede per 2025 te verwezenlijken (T03508)

Algemeen Politieke Beschouwingen EK 18 oktober 2022

De Kamer wordt uiterlijk op Prinsjesdag in 2024 geïnformeerd over de Rijksbegroting voor 2025. Op basis van de meest recente raming voor 2025 worden hierin indien nodig extra maatregelen genomen om de kinderarmoededoelstelling in 2025 te behalen

4422

Ik wil in de loop van 2023 opnieuw in kaart laten brengen hoe de implementatie van de taaleis er op dat moment voorstaat, bij zowel kinderopvangorganisaties als mbo-opleidingen. Ik hecht eraan dat hierbij niet alleen oog is voor de te kwantificeren effecten, maar ook andere signalen een plek krijgen. Ik zal uw Kamer hier uiterlijk begin 2024 over informeren

Uitgaande brief 21-02-2023 Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands

Een onderzoeksbureau brengt in de periode van juni t/m oktober de implementatie van de taaleis in de praktijk in kaart. Hierbij worden ook knelpunten en bevorderlijke of belemmerende factoren in beeld gebracht

4423

Precieze eisen aan het pedagogisch beleidsplan en het taalniveau van beroepskrachten in de anderstalige opvang zullen op een later moment, maar uiterlijk 1-1-2025, in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden uitgewerkt

Uitgaande brief 21-02-2023 Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands

Dit wordt in 2024 opgepakt

4425

De minister zegt toe voor de voorjaarsnota een brief over de financiering van inburgering met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel aan de Kamer te sturen

Parlementaire agenda 22-11-2022 WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

De Kamer zal voor het Kerstreces 2023 worden geïnformeerd

4427

De minister zegt toe voor de voorjaarsnota een brief te sturen over Samenspel inburgeringswet en participatiewet

Parlementaire agenda 22-11-2022 WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Dit loopt mee in een bredere brief over maatregelen om de combinatie van werk en inburgering te faciliteren. Deze zal naar verwachting in najaar 2023 worden verzonden

4428

De minister zegt toe voor eind Q2 2023 te komen met een Kamerbrief met betrekking tot de reflectiesessies

Parlementaire agenda 22-11-2022 WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer na het zomerreces geïnformeerd over de uitkomsten van het reflectiesessietraject met moslimgemeenschappen

4430

De minister zegt toe in gesprek te gaan met de taalschoolbranche en hierover de Kamer te informeren in de volgende verzamelbrief inburgering

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt de verzamelbrief na het zomerreces 2023 te versturen

4431

De minister zegt toe de Kamer begin 2024 te informeren over de evaluatie van de leerbaarheidstoets

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal in Q1 2024 worden geïnformeerd

4433

De minister zegt toe afstandsonderwijs voor statushouders te onderzoeken en de Kamer te informeren hierover in de volgende verzamelbrief inburgering

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Onderzoek start rond de zomer. Beoogd wordt de Kamer in Q4 over de uitkomst te informeren

4434

De minister zegt toe de evaluatie module aandacht voor zelfbeschikking richting de Kamer te sturen in een aparte Kamerbrief medio zomer (eind Q2/begin Q3)

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer wordt in september 2023 hierover nader geïnformeerd in de voortgangsbrief over het Meerjarenplan Zelfbeschikking

4435

De minister zegt toe uit te zoeken wat de knelpunten zijn bij de begeleiding van de inburgering van gezinsmigranten en de Kamer hierover te informeren, toegevoegd met meer zicht op gezinsmigranten. Deze informatie komt aan het eind van het jaar (Vorig WGO integratie en maatschappelijke samenhang van 21 november 2022 toezegging staat nog)

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal voor het kerstreces 2023 worden geïnformeerd

4436

De minister zegt toe in de volgende ronde van het plan van aanpak statushouders aan het werk ook in te gaan op ondernemerschap

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

In de brief over statushouders, welke voor het zomerreces zal worden verstuurd, wordt hierop ingegaan (Kamerstukken II, 2022-2023, 30 573, nr. 202). Daarna zal er met EZK de komende maanden vervolg aan worden gegeven

4437

De minister informeert de Kamer binnenkort over de criteria van de verdeling van de middelen voor het Oranjefonds

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt de Tweede Kamer voor het commissiedebat in september te informeren over de voortgang van het Meerjarenplan Zelfbeschikking. Er zal dan ook worden ingegaan op deze toezegging

4438

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het gesprek met de VNG over de PIP in de volgende verzamelbrief inburgering

Parlementaire agenda 13-04-2023 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal naar verwachting na het zomerreces 2023 worden geïnformeerd

4439

MAPP zal hierover (diversiteit pensioenbesturen) met de pensioensector in gesprek blijven en u informeren over de verdere voortgang

Uitgaande brief 24-04-2023 Brief Diversiteit pensioenfondsbesturen (Kamerstukken II, 2022-2023, 32 043, nr. 610)

Planning: brief over voortgang naar de Tweede Kamer voorjaar 2024

4441

De minister zegt toe bij het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten terug te komen op het voldoen van boetes uit de waarborgsom van een uitzendbureau

Parlementaire agenda 08-03-2023 TK Plenair debat Wet toezicht van gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering na de zomer van 2023

4442

De minister informeert de Kamer kort na het zomerreces over de aanpassing van het wetsvoorstel verplichte certificering van uitzendbureaus naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Parlementaire agenda 24-05-2023 Commissiedebat arbeidsmigratie

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering na de zomer van 2023

4443

De minister komt terug op de vraag of boetes voor werkgevers die zich niet aan arbeidswetten en -regels houden verhoogd kunnen worden. Kort na het zomerreces

Parlementaire agenda 24-05-2023 Commissiedebat arbeidsmigratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4444

De minister onderzoekt de ETK (Extra Territoriale Kosten)-regeling. Hierbij kijkt de minister naar of zo’n regeling überhaupt wenselijk is, en naar de invulling van de regeling: is de regeling tussen de werkgever en de Belastingdienst of tussen de werknemer en de Belastingdienst? Onderzoek wordt na de zomer afgerond

Parlementaire agenda 24-05-2023 Commissiedebat arbeidsmigratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4445

De minister stuurt de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang over 2021 en 2022 in de zomer van 2023 naar de Kamer

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

Het staat nog steeds op de planning om het LKK-rapport in de zomer naar de Kamer te sturen. Planning: 20-09-2023

4446

De minister zegt toe de financiële consequenties van de arbeidseis in de herziening financieringsstelsel kinderopvang op een overzichtelijke manier aan de Kamer te sturen (middels de hoofdlijnenbrief)

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

Loopt mee in de hoofdlijnenbrief die de minister heeft toegezegd in september aan de Tweede Kamer te sturen

4447

De minister zegt toe de gefaseerde invoering van het nieuwe stelsel in een brief uiteen te zetten. (Dat is óf in de hoofdlijnen, óf in een aparte brief, want er zijn drie hoofdstukken of drie brieven. Hoe gaat het nieuwe ontwerp eruitzien? Hoe gaat de gefaseerde invoering eruitzien? Hoe gaat de marktordening eruitzien?)

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

De beleidsmatige uitwerking van de gefaseerde invoering loopt. Planning 4e kwartaal 2023

4448

De minister zegt toe de prijsontwikkeling jaarlijks te monitoren per type aanbieder

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

Op dit moment wordt verkend hoe prijsmonitoring kan worden uitgesplitst naar type aanbieder. Planning: december 2023

4449

De minister informeert de Kamer over twee maanden over de regeling om werkgevers te ondersteunen bij inzet van een groepshulp

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

Er wordt gekeken op welke manier dit aan de Kamer gecommuniceerd kan worden na het zomerreces

4450

Het onderzoek naar belemmeringen bij agrarische kinderopvang komt dit najaar

Parlementaire agenda 10-05-2023 Commissiedebat Kinderopvang

Het onderzoek naar belemmeringen voor agrarische opvang loopt. De Tweede Kamer zal dit najaar worden geïnformeerd over de uitkomsten

4451

Het streven is dat het onderzoek (naar stelselvarianten en invoering van PBR) in het eerste kwartaal van 2024 wordt afgerond. Ik zal uw Kamer vervolgens informeren over de uitkomsten

Uitgaande brief 04-04-2023 Toezicht en handhaving kinderopvang

De aanbesteding van het onderzoek is in juni 2023 afgerond. Het onderzoek start in juli 2023. Planning: 1e kwartaal 2024

4452

Rond de zomer 2023 worden de tussentijdse resultaten van het monitoronderzoek (naar flexibilsering van toezicht) van GGD GHOR Nederland verwacht. Op basis daarvan zal ik besluiten over het vervolg van dit traject en uw Kamer daarover informeren

Uitgaande brief 04-04-2023 Toezicht en handhaving kinderopvang

De definitieve rapportage van het monitoronderzoek wordt in juni verwacht. Besluitvorming door minister wordt voorbereid. Planning: 4e kwartaal 2023

4453

Ik zal uw Kamer op gezette tijden informeren over de voortgang (van de verschillende verbeteracties voor toezicht en handhaving)

Uitgaande brief 04-04-2023 Toezicht en handhaving kinderopvang

Eind 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het Landelijk Rapport van de Inspectie van het Onderwijs (inclusief eindrapportage werkwijze verzachtende omstandigheden) en het onderzoek naar de signaalfunctie

4454

De minister gaat met de Minister van BZK in gesprek over mogelijkheden over een accurate inschrijving in BRP en RNI (tegen de achtergrond van de vraag vanuit de Kamer om een uitschrijfplicht in te stellen). De minister informeert de Kamer hierover voor het einde van het kalenderjaar

Parlementaire agenda 24-05-2023 Commissiedebat arbeidsmigratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

4455

De minister stuurt een brief aan de Kamer met de voor- en nadelen voor de arbeidsmigrant van inhoudingen op loon. Na de zomer

Parlementaire agenda 24-05-2023 Commissiedebat arbeidsmigratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4462

Ik ben wel bereid om te verkennen hoe we omgaan met de situatie dat de vraag of het uitzendcontract bij ziekte beëindigd kan worden sterk afhankelijk is van de cao-bepalingen. Deze verkenning zal een maand of zes duren en hoop ik voor het eind van het jaar af te ronden

Parlementaire agenda 30-05-2023 TK plenair debat maatregelen voor hervorming van de Arbeidsmarkt (1e termijn)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

4464

De Kamer rond de zomer nader informeren over de uitvoering van de motie Van der Lee c.s.

Uitgaande brief 13-06-2023 Afronding STAP-budget 2023

Planning: brief naar de Tweede Kamer medio oktober 2023

4465

De Minister van SZW gaat de mogelijkheid tot tariefregulering verkennen in aanloop naar het nieuwe stelsel.

Uitgaande brief 26-04-2023 Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

De verkenning naar tariefregulering in het kader van de stelselwijziging loopt. Planning: eind 2023

4466

Daarom gaat de Minister van SZW samen met de sector verkennen hoe de transparantie in de sector verder vergroot kan worden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een gedragscode. In deze verkenning wil de Minister van SZW ook aandacht vragen voor de invloed van investeerders op de bedrijfsvoering

Uitgaande brief 26-04-2023 Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

Vanuit de sector wordt er gewerkt aan een kwaliteitscode kinderopvang. Het vergroten van de transparantie in de sector is een belangrijke doelstelling van deze code

4467

De Minister van SZW bekijkt op welke wijze het toezicht bij kinderopvangorganisaties een bijdrage kan leveren aan het bewaken van de kwaliteit

Uitgaande brief 26-04-2023 Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

SZW start in de zomer met de verkenning

4468

Daarnaast wil de Minister van SZW, ook in reactie op de Motie Kathmann en Maatoug inzake ouderbetrokkenheid bij fusies en overnames, onderzoeken hoe de ouderbetrokkenheid bij de bedrijfsvoering in ruimere zin vergroot kan worden

Uitgaande brief 26-04-2023 Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

Eerste gesprekken met het veld hebben hierover plaatsgevonden. Er wordt hierbij in brede zin gekeken naar opties voor vergroten ouderparticipatie

4469

Dit najaar informeert de Minister van SZW de Tweede Kamer over het introduceren van een rechtsvermoeden van een dienstverband van zes maanden bij ondeugdelijke administratie en onderbetaling in de Wet minimumloon

Parlementaire agenda 15-06-2023 Commissiedebat Gezond en Veilig Werken

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2023

4470

Minister SZW komt voor eind 2023 terug op de vraag van D66-Kamerlid Podt over de meldingsbereidheid van ongedocumenteerden werknemers in relatie tot de B8-regeling

Parlementaire agenda 15-06-2023 Commissiedebat Gezond en Veilig Werken

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2023

4471

In de eerste voortgangsbrief transitie Wet Toekomst Pensioenen die rond de jaarwisseling naar de Kamer(s) tevens eerste signalen mee te nemen rond de onderwerpen carve out en compensatie

Parlementaire agenda 21-06-2023 Commissiedebat pensioenonderwerpen

Planning: brief naar de Tweede Kamer januari 2024

4472

Aan de Kamer is toegezegd dat rond het onderwerp schijnzelfstandigen ook wordt onderzocht welke risico’s er zijn voor pensioenfondsen. Dit zal in de tijdlijn meelopen met de uitwerking van de wetgeving hierover door MSZW

Parlementaire agenda 21-06-2023 Commissiedebat pensioenonderwerpen

Planning: brief naar de Tweede Kamer januari 2024

4473

Professioneel zeggenschap, maar nadat wij die hoofdlijnenbrief hebben gedaan, want first things first. Ik ga dat oppakken en er eens over nadenken, maar dat doe ik ook weer na die hoofdlijnenbrief als u het niet erg vindt. Ik ga dan ook in gesprek met de sector over het bekijken van deze overweging, misschien ook wel voor die code

Parlementaire agenda 16-05-2023 Vervolg commissiedebat Kinderopvang

Na de hoofdlijnenbrief kijken we naar mogelijkheden voor professioneel zeggenschap en gaan we hierover in gesprek met de sector

4474

De minister komt, samen met de Minister van VWS, in een brief terug op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over speeltoestellen bij gastouders

Parlementaire agenda 07-06-2023 Tweeminutendebat Kinderopvang

SZW is in gesprek met VWS

4475

De minister APP heeft toegezegd met kamerlid Stoffer contact te hebben over zijn onderzoeks- en of informatiewensen over de restitutie bij het nabestaandenpensioen en aanvullend onderzoek te doen

Parlementaire agenda 21-06-2023 commissiedebat Pensioenonderwerpen

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4477

Voor de zomer gaat minister nog in gesprek met de zzp-vertegenwoordigers met een SER zetel

Parlementaire agenda 07-06-2023 commissiedebat ZZP

Gesprek met de SER staat gepland op 12-07-2023. Terugkoppeling aan de Tweede Kamer volgt na de zomer van 2023

4478

Minister geeft de vraag over mogelijkheden voor individuele zzp’ers om in te schrijven op overheidsopdrachten (los van bemiddelaars) door aan de Minister van BZK

Parlementaire agenda 07-06-2023 commissiedebat ZZP

Wordt meegenomen in de volgende PNIL-brief, planning naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2023

4480

In de uitwerking van de Participatiewet in balans heeft de minister toegezegd bij de scenariobeschrijving de waarden te bespreken die worden afgewogen tegen elkaar. De scenariobeschrijving volgt in de loop van 2024.

Parlementaire agenda 14-06-2023 Commissiedebat Participatiewet

Planning: 31-12-2024

4481

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer voor de zomer te informeren over de gevoerde gesprekken met VNG en Cedris over de sociaal ontwikkelbedrijven en de financiële middelen die daarbij horen

Parlementaire agenda 14-06-2023 Commissiedebat Participatiewet

Planning: 4e kwartaal 2023

4482

Gedurende de transitieperiode zal uitvoering worden gegeven aan de monitoring van de wet toekomst pensioenen op de wijze zoals beschreven in de brief van 14 juni 2023

Uitgaande brief 14-06-2023 Volgen voortgang Transitieperiode wet toekomst pensioenen (Kamerstukken II, 2022-2023, 36 067 nr. 19)

Plan van aanpak uitvoering monitoring is aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd (Kamerstukken II, 2022-2023, 36067, nr. 191). De eerste voortgangsbrief wordt verwacht in de winter van 2023/2024, de eerste rapportage in de zomer van 2024

4483

Er is toegezegd om met een voorstel te komen waarbij voor zelfstandigen vrijwillig voortzetten van de pensioenregeling na einde dienstverband, de default wordt

Parlementaire agenda 10-10-2023 WGO Wet toekomst pensioenen

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2023

4484

Er is toegezegd om het wezenbegrip te uniformeren

Uitgaande brief 16-05-2022 Wetsvoorstel toekomst pensioenen 36 067

Planning: internetconsultatie start 01-01-2024. Indiening wetsvoorstel voorjaar 2024 naar de Tweede Kamer

4485

(EK T3640) Onderzoek naar voorstel CDA opnemen vrijwillige voortzetting risicodekking als default (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023 (na Prinsjesdag)

4486

(EK T3639) Nudging betrekken bij verbetermogelijkheden pensioen voor zelfstandigen (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer januari 2024

4487

(EK T3638) Aanstellen regeringscommissaris pensioentransitie (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer januari 2024

4488

(EK T3637) Gesprek met de pensioensector om telefonische ondersteuning in gedragslijn op te nemen (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023 (na Prinsjesdag)

4489

(EK T3636) Gesprek sociale partners beeld pensioenopbouw 18- en 19-jarigen in relatie tot franchise (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer van 2023 (na Prinsjesdag)

4490

(EK T3635) Delen plan van aanpak evaluatie rol en positie verschillende belanghebbenden in de fondsen

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer eind oktober 2023

4491

(EK T3634) Uitzoeken reglement J&V rondom structuur/onafhankelijkheid geschillencommissie (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer eind van het jaar 2023

4492

(EK T3633) Uitwerking vrijwillige voortzetting wezenpensioen (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: internetconsultatie start 01-01-2024. Indiening wetsvoorstel voorjaar 2024 naar de Tweede Kamer

4493

(EK T3632) Wijziging uiterste transitiedatum (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer januari 2024

4494

(EK T3631) Toetsing aanwijzing geschilleninstantie (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer einde van het jaar 2023

4495

(EK T3630) Kamer periodiek informeren over voortgang transitie (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: De Eerste Kamer zal doorlopend worden geïnformeerd over de voortgang van de transitie. Einddatum toezegging januari 2028

4496

(EK T3629) Overleg sociale partners over gezond doorwerken tot het pensioen ook na 2025 (36.067)

EK Plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067) maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 2023

Planning: brief naar de Eerste Kamer na de zomer (voor Prinsjesdag)

4497

De minister zal de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de 24-wekeneis in hoger beroep afwachten en uw Kamer informeren over de verdere ontwikkelingen hieromtrent en eventuele aanpassingen voorbereiden

Uitgaande brief 14-07-2023 Kabinetsreactie onderzoek Regioplan «Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt»

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2023

Licence