Base description which applies to whole site

6.4 Horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven en

-ontvangsten op deelsectorniveau (uitgesplitst naar Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven) weergegeven voor de periode 2023-2028.

Tabel 12 Zorguitgaven en -ontvangsten per deelsector 2023 ‒ 2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Zvw-uitgaven per (deel) sector

      

Eerstelijnszorg

7.678

7.783

7.840

8.022

8.024

8.024

Huisartsenzorg

3.980

4.035

4.150

4.295

4.295

4.295

Multidisciplinaire zorgverlening

799

853

873

916

916

916

Tandheelkundige zorg

931

942

942

942

942

942

Paramedische zorg

1.075

1.060

982

975

977

977

Verloskunde

310

296

296

296

296

296

Kraamzorg

381

390

390

390

390

390

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

203

208

208

208

208

208

Tweedelijnszorg

31.112

31.536

31.651

31.653

31.653

31.653

Medisch-specialistische zorg

28.017

28.358

28.476

28.477

28.477

28.477

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.262

1.305

1.302

1.302

1.302

1.302

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

944

952

952

952

952

952

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

224

230

230

230

230

230

Overig curatieve zorg

665

691

691

691

691

691

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.973

4.953

4.950

4.970

4.970

4.970

Apotheekzorg en hulpmiddelen

7.340

7.607

7.458

7.456

7.456

7.456

Apotheekzorg

5.449

5.681

5.533

5.531

5.531

5.531

Hulpmiddelen

1.891

1.926

1.925

1.925

1.925

1.925

Wijkverpleging

3.237

4.123

4.225

4.359

4.359

4.359

Ziekenvervoer

1.000

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

Ambulancezorg

866

884

884

884

884

884

Overig ziekenvervoer

134

137

137

137

137

137

Opleidingen

1.678

1.751

1.756

1.788

1.807

1.808

Grensoverschrijdende zorg

779

802

810

810

810

810

Transformatiemiddelen IZA2

80

582

785

576

373

0

Nominaal en onverdeeld

30

4.045

6.678

9.736

13.448

16.845

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024

57.907

64.204

67.174

70.392

73.921

76.946

Eigen betalingen Zvw

3.338

3.418

3.336

3.492

3.652

3.809

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024

54.569

60.786

63.838

66.900

70.269

73.138

       
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Wlz-uitgaven per (deel) sector

      

Zorg in natura binnen contracteerruimte

29.331

30.180

29.427

29.361

29.179

29.135

Ouderenzorg

17.018

17.395

16.909

16.793

16.618

16.575

Gehandicaptenzorg

10.188

10.477

10.236

10.278

10.271

10.270

Langdurige ggz

2.125

2.308

2.283

2.291

2.291

2.291

Persoonsgebonden budgetten3

3.122

3.286

3.251

3.221

3.171

3.171

Pgb ouderenzorg

700

769

761

754

742

742

Pgb gehandicaptenzorg

2.126

2.200

2.176

2.155

2.119

2.119

Pgb langdurige ggz

296

317

314

312

309

309

Buiten contracteerruimte

926

3.294

6.094

9.360

12.483

15.455

Beheerskosten

322

359

378

391

339

339

Overig buiten contracteerruimte4

597

613

613

613

600

600

Nominaal en onverdeeld

7

2.323

5.102

8.356

11.544

14.516

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024

33.379

36.760

38.772

41.942

44.832

47.760

Eigen bijdragen Wlz

2.201

2.277

2.488

2.664

2.761

2.891

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024

31.178

34.483

36.284

39.278

42.072

44.870

       
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

      

Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

1.641

1.642

1.643

1.643

1.643

1.643

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting en aanvullende post Financiën)

476

840

763

900

918

902

Overige

0

0

0

17

48

25

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024

2.118

2.482

2.406

2.543

2.561

2.545

Ontvangsten

4

0

0

0

0

0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024

2.114

2.482

2.406

2.543

2.561

2.545

       

Totaal zorguitgaven ontwerpbegroting 2024

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bruto zorguitgaven

93.404

103.447

108.351

114.877

121.314

127.252

Ontvangsten

5.542

5.695

5.823

6.155

6.412

6.699

Netto zorguitgaven

87.861

97.752

102.528

108.721

114.902

120.553

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2 De transformatiemiddelen IZA (samenhangend met de coalitieakkoord-maatregelen IZA en Juiste zorg op de juiste plek) zijn op een aparte sector opgenomen.

3 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.

4 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

De realisatiecijfers in de zorg staan bij het opstellen van de VWS-jaarverslagen nog niet volledig stil en ijlen nog enige jaren na. Daardoor vinden er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen aanpassingen in de cijfers voor het betreffende jaar plaats. In tabel 13 worden de actuele zorguitgaven en

-ontvangsten voor de jaren 2014-2024 weergegeven. De cijfers voor de jaren 2014‒2019 zijn definitief.

Tabel 13 Ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2014-2024 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2014

2015 2

2016

2017

2018

2019 3

2020

2021 4

2022

2023

2024

Zorguitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

           

Zorgverzekeringswet (Zvw)

           

Bruto-uitgaven

39.220

41.842

43.779

45.133

46.824

48.752

50.778

50.895

54.296

57.907

64.204

Ontvangsten

3.125

3.218

3.195

3.128

3.204

3.124

3.214

3.075

3.167

3.338

3.418

Netto-uitgaven

36.095

38.624

40.585

42.005

43.620

45.628

47.564

47.820

51.130

54.569

60.786

Wet langdurige zorg (Wlz)

           

Bruto-uitgaven

27.800

19.545

19.930

20.401

21.634

23.801

26.168

28.626

30.484

33.379

36.760

Ontvangsten

1.971

1.892

1.892

1.852

1.771

1.846

1.883

1.992

2.115

2.201

2.277

Netto-uitgaven

25.829

17.653

18.038

18.549

19.863

21.955

24.285

26.634

28.369

31.178

34.483

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

           

Bruto Wmo (gemeentefonds)

1.714

4.943

4.945

4.899

5.111

      

Bruto Jeugdwet (gemeentefonds)

 

2.034

1.920

1.878

1.971

      

Bruto Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

     

1.809

1.938

1.489

1.498

1.641

1.642

Bruto overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting en aanvullende post Financiën)

577

491

434

500

513

461

482

492

535

476

840

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

2.271

2.421

1.981

2.033

2.118

2.482

Ontvangsten

         

4

 

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

2.271

2.421

1.981

2.033

2.121

2.482

Bruto zorguitgaven

69.311

68.855

71.008

72.811

76.054

74.824

79.366

81.502

86.813

93.404

103.447

Ontvangsten

5.096

5.110

5.087

4.980

4.975

4.970

5.097

5.067

5.281

5.542

5.695

Netto zorguitgaven

64.215

63.745

65.922

67.830

71.079

69.854

74.269

76.435

81.532

87.861

97.752

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2 Op 1 januari 2015 zijn de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet in werking getreden.

3 De middelen voor Wmo- en jeugdzorg die per 2019 onderdeel uitmaken van de algemene uitkering van het gemeentefonds tellen vanaf dat moment niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante zorguitgaven.

4 De Zvw-uitgaven zijn in 2021 gecorrigeerd als gevolg van de technische correctieboeking van de schadelastdip ggz van ‒ € 1,2 miljard. Per 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz ingevoerd. In dit nieuwe model wordt voor de bekostiging niet meer gewerkt met dbc’s en is sprake van een aparte bekostiging voor de basis-ggz. De dbc’s die in 2021 werden geopend zijn derhalve uiterlijk 31-12-2021 afgesloten; dit geldt ook voor de eerdere bekostiging van de basis-ggz. Hierdoor was er in 2021 om technisch-administratieve redenen sprake van eenmalig lagere zorguitgaven in termen van schadelast. Deze technische aanpassing had geen gevolgen voor de hoeveelheid ggz die feitelijk kon worden geleverd of voor de omzetten van zorgaanbieders. Er was geen sprake van een bezuiniging. Deze technische bijstelling had dan ook geen gevolgen voor het EMU-saldo en geen invloed op de premiehoogte.

Bron: VWS

Figuur 6 Bijstellingen van de netto zorguitgaven Zvw en AWBZ/Wlz, na verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2013-2022

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de jaarverslagen VWS (diverse jaren) en de actuele VWS-stand.

In figuur 6 zijn de bijstellingen van de netto zorguitgaven van de Zvw en de AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2013-2022. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen zowel hoger als lager zijn uitgekomen. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van ‒ 2,4% in 2015. Vanaf 2016 zijn de bijstellingen minder groot dan in de jaren daarvoor. De grote bijstellingen vóór 2016 betroffen vooral de Zvw en daarbinnen vooral de medisch-specialistische zorg (MSZ) en de geestelijke gezondheidszorg. De ramingen van de zorgverzekeraars zijn in de laatste jaren steeds beter geworden, vooral bij de MSZ, waarbij de verkorting van de maximale dbc-duur in de MSZ tot 120 dagen in 2015 zorgde voor een versneld inzicht in de daadwerkelijke lasten. In 2015 werd tevens de langdurige zorg hervormd. De dbc-duurverkorting en de hervormingen brachten dermate grote onzekerheden met zich mee dat na het jaarverslag 2015 nog relatief grote bijstellingen plaatsvonden. Vanaf 2016 wordt duidelijk dat de zorgverzekeraars beter in staat zijn de uitgaven te ramen en leiden de ramingen die VWS van Zorginstituut Nederland krijgt tot minder aanpassingen na het jaarverslag. De jaren 2020, 2021 en 2022 zijn nog niet definitief. Het is mogelijk dat voor deze jaren nog aanpassingen moeten worden verwerkt.

In deze paragraaf wordt de horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven grafisch weergegeven en toegelicht voor de jaren 2023-2027. De horizontale ontwikkeling geeft de jaar-op-jaar groei van de netto zorguitgaven weer. Hierbij wordt een tweetal groeiontwikkelingen onderscheiden:

  • Nominale groeiontwikkeling: de groei van de zorguitgaven inclusief de loon- en prijsontwikkeling.

  • Reële groeiontwikkeling: de ontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van het bbp.

6.4.4.1 Horizontale ontwikkeling van de totale netto zorguitgaven

In onderstaande figuur is de horizontale groei van de totale netto zorguitgaven grafisch weergegeven voor de jaren 2023-2027 (met het jaar 2022 als basisjaar). De verwachte reële groei van de totale netto zorguitgaven in 2024 is 7,7%.

Figuur 7 Horizontale groei van de totale netto zorguitgaven 2023-2027 (in %)

Bron: VWS-cijfers, CPB cMEV 2024

De groei van de netto zorguitgaven kent incidenteel in 2024 een ander patroon. Dit komt onder andere door de incidentele oploop in IZA transformatiemiddelen bij de Zvw en doordat de meevaller in de wijkverpleging incidenteel in 2023 is verwerkt. Daarnaast is er onder andere sprake van een hogere volumeontwikkeling bij de Wlz.

6.4.4.2 Horizontale ontwikkeling van de netto Zvw-uitgaven

In onderstaande figuur is de horizontale groei van de netto Zvw-uitgaven grafisch weergegeven voor de jaren 2023-2027 (met het jaar 2022 als basisjaar). De verwachte reële groei van de netto Zvw-uitgaven in 2024 is 7,8%.

Figuur 8 Horizontale groei van de netto Zvw-uitgaven 2023-2027 (in %)

Bron: VWS-cijfers, CPB cMEV 2024

De groei van de netto zorguitgaven kent incidenteel in 2024 een ander patroon. Dit komt onder andere door de incidentele oploop in IZA transformatiemiddelen bij de Zvw en doordat de meevaller in de wijkverpleging incidenteel in 2023 is verwerkt.

6.4.4.3 Horizontale ontwikkeling van de netto Wlz-uitgaven

In onderstaande figuur is de horizontale groei van de netto Wlz-uitgaven grafisch weergegeven voor de jaren 2023-2027 (met het jaar 2022 als basisjaar). De verwachte reële groei van de netto Wlz-uitgaven in 2024 is 7,1%.

Figuur 9 Horizontale groei van de netto Wlz-uitgaven 2023-2027 (in %)

Bron: VWS-cijfers, CPB cMEV 2024

De groei van de netto zorguitgaven kent incidenteel in 2024 een ander patroon. Dit komt onder andere door een hogere volumeontwikkeling bij de Wlz.

Licence