Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

8.680,4

8.852,1

8.802,9

8.765,7

8.630

8.541,7

totaal niet-belastingontvangsten

404,9

393,6

303,9

261,0

266,5

268,7

1

Opdracht Inzet

           
 

Uitgaven

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

           
 

Uitgaven

739,1

731,4

743,4

751,1

756,1

755,5

 

Ontvangsten

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

           
 

Uitgaven

1.294,0

1.293,8

1.306,5

1.325,1

1.344,6

1.350,9

 

Ontvangsten

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

           
 

Uitgaven

701,6

709,3

702,4

707,5

713,5

712,3

 

Ontvangsten

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

           
 

Uitgaven

372,1

361,2

357

358,4

360,4

360,4

 

Ontvangsten

4,6

4,6

4,6

4,6

4,4

4,4

6

Investeringen Krijgsmacht

           
 

Uitgaven

1.779,3

2.009,9

2.026,7

1.909,7

1.748,6

1.692,1

 

Ontvangsten

189,2

188,5

111,6

66,8

63,7

58,3

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Org

           
 

Uitgaven

818,6

852

856,6

885,8

893,4

892,6

 

Ontvangsten

47,9

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

8

Ondersteuning krijgsmacht door Cdo Dienstencentra

           
 

Uitgaven

1.158,3

1.108,3

1.092,3

1.105,1

1.094,6

1.096,6

 

Ontvangsten

82,1

81,4

81

81,4

81,4

81,4

9

Algemeen

           
 

Uitgaven

93,1

98,2

97,7

97,4

97,9

98

10

Centraal apparaat

           
 

Uitgaven

1.615,5

1.574,2

1.533,2

1.523,1

1.544,5

1.493,6

 

Ontvangsten

42,8

37,4

25

26,6

35,4

43

11

Geheime uitgaven

           
 

Uitgaven

5,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

12

Nominaal en onvoorzien

           
 

Uitgaven

100,2

103,2

76,4

92

65,6

79,1

Het meerjarige verloop van de totale uitgaven wordt verklaard door de doorwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord en de extra middelen die de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan de Defensiebegroting door het kabinet. De daling van het budget in 2021 wordt veroorzaakt door uitgavenpatroon van de investeringen (zie artikel 6 Investeringen Krijgsmacht).

Het meerjarige verloop van de totale niet-belastingontvangsten wordt verklaard door de daling van de verkoopopbrengsten van materieel en onroerend goed als gevolg van de herfasering van de verkopen.

Hieronder worden per artikel de belangrijkste ontwikkelingen besproken. In de begroting zelf is een uitputtende opsomming van de effecten van de maatregelen op alle artikelen opgenomen.

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Op dit artikel worden de over het algemeen oplopende uitgaven verklaard door het stapsgewijs toevoegen van middelen door het kabinet ten behoeve van de basisgereedheid.

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Op dit artikel worden de oplopende uitgaven verklaard door het stapsgewijs toevoegen van middelen door het kabinet ten behoeve van de basisgereedheid.

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Op dit artikel worden de fluctuerende uitgaven verklaard door het stapsgewijs toevoegen van middelen door het kabinet ten behoeve van de basisgereedheid en het overboeken van budget naar andere artikelen voor het uitvoeren van de opgedragen taken door de Luchtstrijdkrachten.

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

In 2017 is het budget voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) hoger dan de latere jaren door de incidentele middelen die zijn vrijgemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Defensie voor de grensbewakingstaak van de KMar.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Het verloop van dit artikel wordt enerzijds verklaard door de extra middelen die zijn toegevoegd aan de Defensiebegroting door het kabinet. De hogere uitgaven in de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn het gevolg van het verschuiven van budget van de afgelopen jaren naar deze jaren na herijkingen van de investeringsplannen.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Het verloop van dit artikel wordt enerzijds verklaard door de extra middelen die zijn toegevoegd aan de Defensiebegroting ten behoeve van de verbetering van de basisgereedheid. Anderzijds hangt het verloop van de uitgaven op dit artikel samen met de overgang van budgetten van investeringen naar de exploitatie en instandhouding vanwege de uitvoering van materieel verwervingsprojecten.

Artikel 8 Commando Dienstencentra

Op dit artikel dalen de uitgaven door eerder getroffen maatregelen uit de nota In het belang van Nederland, waaronder het sluiten van Defensielocaties die door de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bewaakt worden en het integreren van de dienstverlening bij het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD).

Artikel 9 Algemeen

De uitgaven op dit artikel betreffen het exploitatiedeel van de bijdragen aan de NAVO, verschillende subsidies en overige (departementsbrede) uitgaven. Het budget in 2017 is lager dan de daaropvolgende jaren door het eenmalig uitdelen van de middelen ten behoeve van de Very High Readiness Joint Tasforce (VJTF) aan andere defensie onderdelen (10 mln.) enerzijds en anderzijds het toekennen van budget voor het RIVM voor onderzoek naar Chroom VI (ca. 4 mln.).

Artikel 10 Centraal Apparaat

Dit artikel toont de apparaatskosten van de bestuursstaf, de MIVD en de defensiebrede pensioenen, uitkeringen en wachtgelden. De meerjarige daling van de uitgaven weerspiegelt met name de daling van de overtolligheidsuitgaven als gevolg van eerdere reorganisaties. Door de pensionering van voormalige werknemers met een wachtgeldregeling uit deze reorganisaties dalen deze uitgaven. Daarnaast dalen de pensioenuitgaven licht door de effecten van het ophogen van de pensioenleeftijd.

Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien

De daling vanaf 2019 komt doordat vanaf dat jaar er middelen zijn overgeheveld naar artikel 10 ter bekostiging van de compensatie voor het aow-gat.

Licence