Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.409,8

8.715,0

8.755,5

8.925,0

8.978,6

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Eindejaarsmarge

18,0

0,0

300,0

400,0

0,0

 
   

Isb thermphos

27,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif infrastructuurfonds

0,0

– 100,0

– 150,0

0,0

0,0

 
   

Onderuitputting

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 23,0

– 23,0

 
   

Regeringsvliegtuig

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Voordelig saldo

– 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

3,3

14,2

11,0

– 8,9

– 8,3

 
     

– 636,4

– 105,8

141,0

368,1

– 31,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dbfm afsluitdijk

– 20,9

– 207,2

– 222,3

– 176,1

– 11,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

542,5

976,9

480,6

100,0

100,0

 
   

E23 envelop klimaat

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E25 natuur en waterkwaliteit

39,3

90,8

44,9

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling bzk

– 133,9

– 87,7

– 82,4

– 74,2

– 69,2

 
   

Loon- en prijsbijstelling 2018

154,4

156,6

157,5

159,9

159,2

 
   

Meeropbrengsten eurovignet

0,0

13,0

31,0

31,0

31,0

 
   

Ooijen wanssum

– 35,6

– 30,5

– 30,5

– 10,2

0,0

 
   

Diversen

– 81,8

5,9

– 5,9

– 18,6

– 8,3

 
     

502,5

917,8

372,9

11,8

201,7

 

Extrapolatie

9.361,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 133,9

812,0

513,9

379,9

170,4

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

8.275,9

9.527,0

9.269,4

9.304,9

9.148,9

9.361,2

Totaal Internationale samenwerking

28,9

25,8

25,8

25,8

20,0

18,5

Stand Miljoenennota 2019

8.304,7

9.552,8

9.295,2

9.330,7

9.168,9

9.379,6

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

247,5

242,6

242,1

242,0

242,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 
     

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

6,8

0,5

– 2,8

– 1,8

– 3,8

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Herverkaveling ezk

– 224,0

– 224,0

– 224,0

– 224,0

– 224,0

 
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

– 217,2

– 223,5

– 226,8

– 225,8

– 227,8

 

Extrapolatie

14,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 216,9

– 223,3

– 226,5

– 225,6

– 227,6

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

30,6

19,4

15,6

16,4

14,5

14,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

30,6

19,4

15,6

16,4

14,5

14,3

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 2017 is toegevoegd aan de begroting van IenW. Anticiperend op het voordelig saldo in 2018 worden deze middelen toegevoegd via eindejaarmarge op het Infrastructuurfonds in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

ISB Thermphos

Bij Miljoenennota 2018 is 27,7 mln. op de begroting van IenW toegevoegd voor de uitvoering van de complexe sanering van het Thermphosterrein. Deze middelen zijn in 2017 niet tot besteding gekomen en zijn via een incidentele suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting 2018 van IenW (TK 34 896 nr. 1 en 2). Middels een kasschuif op de IenW-begroting zijn deze middelen in het juiste kasritme geplaatst.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van 2019 en 2020 naar 2023.

Meeropbrengsten Eurovignet

Het Eurovignetverdrag wordt gewijzigd (TK 34 946 nr. 1). Op 6 december 2017 hebben de vijf Eurovignet-lidstaten een protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag getekend. Volgens huidig inzicht in de ratificatieprocessen van de deelnemende landen, treden de nieuwe tarieven medio 2019 in werking. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. De geraamde meeropbrengsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds; het uitgavenplafond wordt hiervoor gecorrigeerd.

Onderuitputting

Op de IenW-begroting wordt een structurele onderuitputting ingeboekt in afwachting van concrete invulling. In de loop van het jaar wordt dit concreet ingevuld met onderuitputting waarvan bij aanvang van het jaar nog niet bekend is waar deze precies optreedt.

Regeringsvliegtuig

In 2016 is een reservering getroffen van 90 mln. op de IenW-begroting voor de vervanging van het regeringsvliegtuig. In 2017 is het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig getekend en is het oude regeringsvliegtuig verkocht. Het niet-bestede deel van de reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2017 wordt toegevoegd aan de IenW-begroting 2018.

Voordelig Saldo

Vanuit de extra middelen uit het regeerakkoord zijn nieuwe maatregelen aangekondigd en is gestart met de voorbereiding van diverse projecten. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 beschikbaar gestelde middelen niet besteed wordt. Anticiperend hierop wordt nu het voordelig saldo voor 2018 ingeboekt op het Infrastructuurfonds en toegevoegd in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

DBFM Afsluitdijk

Met deze mutatie via de IenW-begroting wordt het projectbudget voor het DBFM-project Afsluitdijk omgezet in de begrotingsreeks voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Het kasritme op het Deltafonds wordt aangepast aan het betaalritme van het DBFM-contract. Kenmerk van een DBFM-contract is een langjarig en vlak betalingsritme.

D22 Verhoging Infrastructuurfonds

De Regeerakkoordmiddelen voor Verhoging Infrastructuurfonds worden toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor een inhaalslag in infrastructuur (spoor, (vaar)wegen en fiets). Middels een incidentele suppletoire begroting is een kasschuif van ongeveer 43 mln. gedaan naar 2018 vanuit 2019 en 2020. Hierdoor konden de middelen inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius worden geschoven van 2018 naar 2019 en 2020.

E23 Envelop Klimaat

Het IenW aandeel in de Regeerakkoordmiddelen Klimaat wordt toegevoegd aan de IenW-begroting, zoals gemeld in de incidentele suppletoire begroting (TK 34 903 nr. 1 en 2). Deze middelen worden onder andere ingezet voor projecten in wegverkeersbeleid, innovaties in grond-, weg- en waterbouw en subsidie voor innovatie duurzame binnenvaart en duurzame mobiliteit.

E25 Natuur en waterkwaliteit

Het IenW aandeel in de Regeerakkoordmiddelen Natuur en waterkwaliteit wordt toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

Herverkaveling BZK

Dit betreft de departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster, zoals gemeld in de derde nota van wijziging (TK 34 775 nr. 63) op de IenW-begroting.

Loon- en prijsbijstelling 2018

De loon- en prijsbijstellingstranches 2018 worden toegevoegd aan de begrotingen van IenW.

Ooijen Wanssum

Dit betreft een bijdrage vanuit het Deltafonds aan het Provinciefonds, via de IenW-begroting, ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten van Ooijen Wanssum.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Deze post bestaat uit diverse overboekingen (-84,5 mln.), diverse desalderingen (15,7 mln.) en technische boekingen (– 12,9 mln.). De grootste overboekingen zijn:

  • Overboekingen (– 53,2 mln.) naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en btw-compensatiefonds, waaronder de bijdrage aan diverse gemeenten en provincies (– 20,2 mln.) voor het programma Beter Benutten dat vanaf het Infrastructuurfonds via de begroting van IenW wordt overgeboekt en een bijdrage voor Bodemsanering (– 15,0 mln.).

  • Overboekingen (– 31,3 mln.) vanaf de begroting van IenW waaronder bijdragen vanuit het Infrastructuurfonds (– 22,7 mln.) voor de Omgevingswet en vanuit het Deltafonds de reservering van de Basisregistratie Ondergrond (6,5 mln.) naar het Ministerie BZK in het kader van de departementale herindeling.

De desalderingen bestaan voornamelijk uit bijdragen (7,7 mln.) van agentschappen aan centraal betaalde apparaatsuitgaven. De technische boekingen zijn gedaan in het kader van de herverkavelingen met Ministerie EZK en BZK.

Herverkaveling EZK

Dit betreft de departementale herindeling met betrekking tot Klimaat en uitvoeringsorganisatie NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) zoals gemeld in de tweede nota van wijziging (TK 34 775 nr. 62). Dit omvat de overheveling van de ETS-ontvangsten waar door de NEa toezicht op wordt gehouden.

Licence