Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Kasschuif infrastructuurfonds

0,0

– 100,0

– 150,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuiven binnen hoofdvaarwegennet

– 71,8

– 29,6

47,6

25,7

– 23,0

 
   

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

12,9

10,2

20,0

– 43,6

0,0

 
   

Kasschuiven binnen megaprojecten

– 1,0

6,0

18,2

12,9

– 11,6

 
   

Voordeling saldo

– 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Saldo 2017

83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

 
     

– 677,9

– 111,9

– 64,2

– 5,0

– 34,6

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afrekening prorail 3e tertaal 2017

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Beter benutten

– 49,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Bijdragen derden verkenningen

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

542,5

976,9

480,6

100,0

100,0

 
   

Eindejaarsmarge 2018

0,0

0,0

300,0

400,0

0,0

 
   

Kasschuif tussen infrastructuur- en deltafonds

0,0

0,0

– 100,0

100,0

0,0

 
   

Opvragen meeropbrengsten eurovignet

0,0

13,0

31,0

31,0

31,0

 
   

Prijsbijstelling 2018

85,7

88,8

90,5

88,9

91,3

 
   

Diversen

16,3

– 8,5

– 12,3

– 10,8

– 0,2

 
     

635,8

1.070,2

789,8

739,1

222,1

 
                 

Stand miljoenennota

           
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

6.805,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 42,2

958,2

725,6

733,9

187,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

6.201,0

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

6.201,0

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6.243,2

6.409,8

6.452,2

6.421,7

6.500,2

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Kasschuif infrastructuurfonds

0,0

– 100,0

– 150,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuiven binnen hoofdvaarwegennet

– 71,8

– 29,6

47,6

25,7

– 23,0

 
   

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

12,9

10,2

20,0

– 43,6

0,0

 
   

Kasschuiven binnen megaprojecten

– 1,0

6,0

18,2

12,9

– 11,6

 
   

Onderuitputting 2018

– 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

3,2

1,5

0,0

0,0

0,0

 
     

– 756,7

– 111,9

– 64,2

– 5,0

– 34,6

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afrekening prorail 3e tertaal 2017

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Beter benutten

– 49,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Bijdragen derden verkenningen

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

542,5

976,9

480,6

100,0

100,0

 
   

Eindejaarsmarge 2018

0,0

0,0

300,0

400,0

0,0

 
   

Kasschuif tussen infrastructuur- en deltafonds

0,0

0,0

– 100,0

100,0

0,0

 
   

Opvragen meeropbrengsten eurovignet

0,0

13,0

31,0

31,0

31,0

 
   

Prijsbijstelling 2018

85,7

88,8

90,5

88,9

91,3

 
   

Diversen

16,3

– 8,5

– 12,3

– 10,8

– 0,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Saldo 2017

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

714,5

1.070,2

789,8

739,1

222,1

 
                 
   

Stand miljoenennota

           
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

6.805,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 42,2

958,2

725,6

733,9

187,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

6.201,0

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

6.201,0

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

Kasschuif Infrastructuurfonds

Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van 2019 en 2020 naar 2023.

Kasschuiven binnen hoofdvaarwegennet – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het kasritme wordt aangepast aan het verwachte uitgavenritme van diverse projecten. De grootste kasschuif (-50,0 mln. in 2018) heeft betrekking op groot variabel onderhoud: Vervanging en Renovatie en stalen kunstwerken op het artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging. Tevens vindt een actualisatie van de ontvangstenraming plaats op het project Nieuwe Sluis Terneuzen waarbij enkele ontvangsten pas in latere jaren worden verwacht in plaats van in 2018 en 2019.

Kasschuiven binnen hoofdwegennet – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het kasritme wordt aangepast aan het verwachte uitgavenritme van diverse projecten. Deze kasschuiven hangen met name samen met 1) Uitgaven voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein voor onder meer de betalingen voor de afbouw van het spoor over de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude Botlekbrug die eerder plaatsvinden dan gepland en 2) Uitgaven vanaf het artikelonderdeel 12.3 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken. Tot slot zijn de ontvangstenramingen geactualiseerd. De grootste wijziging in het kasritme doet zich voor bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, waarbij enkele ontvangsten (+12,9 mln.) in eerder jaren worden verwacht dan 2021 zoals eerder geraamd.

Kasschuiven binnen megaprojecten – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het kasritme wordt aangepast aan het verwachte uitgavenritme van diverse projecten. De grootste schuiven als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming zijn 1) op het artikelonderdeel 17.7 ERTMS (-54,3 mln.in 2019) en 2) op het artikelonderdeel 17.8 Zuidasdok (+20,0 mln. in 2019) naar aanleiding van contractgunning. Dit heeft ook geleid tot een kasschuif op de ontvangsten.

Voordelig Saldo

Vanuit de extra middelen uit het regeerakkoord zijn nieuwe maatregelen aangekondigd en is gestart met de voorbereiding van diverse projecten. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 beschikbaar gestelde middelen niet besteed wordt. Anticiperend hierop wordt nu het voordelig saldo voor 2018 ingeboekt en toegevoegd in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

Saldo 2017

Het voordelig saldo over 2017 is in 2018 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds. Het saldo 2017 bestaat uit 83,5 mln. lagere uitgaven en 4,7 mln. minder ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 78,7 mln.

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

Dit betreft de afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail. ProRail ontvangt voor in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten.

Beter Benutten

Voor het programma Beter Benutten wordt vanuit het Infrastructuurfonds via de IenW-begroting bijgedragen aan projecten. Een deel van de bijdrage wordt via de Brede Doeluitkering (-26,4 mln.) uitgekeerd, een deel van de bijdrage aan diverse gemeenten en provincies (-20,2 mln.) verloopt via een overboeking vanaf de begroting van IenW naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW compensatiefonds en klein deel is een bijdrage aan de IenW-begroting HXII (-2,7 mln.).

Bijdragen derden verkenningen

Voor de verkenningsprojecten A15 Papendrecht-Gorinchem (30 mln.) en A58 Breda-Tilburg (17,5 mln. in 2023) zijn er bijdragen van derden. Deze worden geplaatst op artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte.

D22 Verhoging Infrastructuurfonds

De Regeerakkoordmiddelen voor Verhoging Infrastructuurfonds worden toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor een inhaalslag in infrastructuur (spoor, (vaar)wegen en fiets). Middels een incidentele suppletoire begroting is een kasschuif van ongeveer 43 mln. gedaan naar 2018 vanuit 2019 en 2020. Hierdoor konden de middelen inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius worden geschoven van 2018 naar 2019 en 2020.

Eindejaarsmarge 2018

Anticiperend op het voordelig saldo in 2018 worden middelen toegevoegd via de eindejaarmarge in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van de extra middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Het Infrastructuurfonds heeft in 2021 te maken met hogere uitgavenramingen en het Deltafonds in 2020. Met behulp van deze kasschuif kan de balans in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden.

Meeropbrengsten Eurovignet

Het Eurovignetverdrag wordt gewijzigd (TK 34 946 nr. 1). Op 6 december 2017 hebben de vijf Eurovignet-lidstaten een protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag getekend. Volgens huidig inzicht in de ratificatieprocessen van de deelnemende landen, treden de nieuwe tarieven medio 2019 in werking. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. De geraamde meeropbrengsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.

Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling tranche 2018 voor het Infrastructuurfonds wordt vanuit de IenW-begroting toegevoegd.

Diversen – technische mutaties uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft onder meer 1) bijdragen van derden aan artikel 15 hoofdvaarwegennet (+19,0 mln.), 2) de loonbijstelling tranche 2018 (+13,2 mln.) voor het Infrastructuurfonds, 3) het surplus eigen vermogen 2017 (+12,4 mln.) van Rijkswaterstaat en 4) een overboeking aan het Ministerie van BZK (-22,7 mln.) via de IenW-begroting voor de Omgevingswet die sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK valt. De middelen zijn afkomstig uit het saldo 2017.

Licence