Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

10.101,0

16.446,7

9.545,0

10.793,5

10.077,0

10.077,5

totaal niet-belastingontvangsten

32,5

19,7

17,4

13,8

15,7

14,1

11

Integraal waterbeleid

      
 

Uitgaven

41,9

46,5

42,2

37,8

37,8

36,0

 

Ontvangsten

0,4

     

13

Bodem en Ondergrond

      
 

Uitgaven

33,9

142,7

138,2

138,4

138,2

134,3

 

Ontvangsten

1,5

2,0

    

14

Wegen en verkeersveiligheid

      
 

Uitgaven

177,0

153,6

154,4

181,4

200,6

169,5

 

Ontvangsten

6,8

6,8

6,8

5,8

5,8

5,8

16

Openbaar vervoer en spoor

      
 

Uitgaven

1.523,2

28,3

27,5

24,3

10,6

10,4

 

Ontvangsten

4,8

     

17

Luchtvaart

      
 

Uitgaven

33,9

25,8

19,7

10,2

8,8

7,6

 

Ontvangsten

1,8

1,3

1,5

1,3

1,4

1,6

18

Scheepvaart en havens

      
 

Uitgaven

60,4

20,0

22,0

24,6

26,2

8,9

 

Ontvangsten

0,9

   

1,8

 

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

      
 

Uitgaven

53,1

40,7

41,3

39,2

39,2

39,3

20

Lucht en geluid

      
 

Uitgaven

33,5

27,3

28,1

30,2

30,9

37,9

 

Ontvangsten

1,4

     

21

Duurzaamheid

      
 

Uitgaven

89,7

51,0

42,3

36,3

36,3

31,3

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

      
 

Uitgaven

37,5

36,2

42,6

55,4

55,4

60,5

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

      
 

Uitgaven

56,3

55,7

55,0

48,0

48,0

46,7

24

Handhaving en toezicht

      
 

Uitgaven

130,0

130,4

128,7

129,3

129,0

129,3

25

Brede doeluitkering

      
 

Uitgaven

953,5

932,5

932,5

932,5

932,5

932,6

26

Bijdrage investeringsfondsen

      
 

Uitgaven

6.432,4

14.366,6

7.488,1

8.730,3

8.008,2

8.065,8

97

Algemeen departement

      
 

Uitgaven

85,0

56,9

56,1

56,4

56,6

56,7

 

Ontvangsten

2,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

      
 

Uitgaven

359,7

332,6

326,3

319,3

318,6

310,7

 

Ontvangsten

11,8

8,3

7,8

5,4

5,4

5,4

99

Nog Onverdeeld

      
 

Uitgaven

      
        

Artikel 11 Integraal waterbeleid

De piek in de budgetten op dit artikel in 2020 en 2021 is met name het gevolg van hogere subsidies voor de HGIS-programma's 'Blue Deal' en 'Partners voor Water'. Bovendien staat er vanaf 2021 een (aflopende) reeks op de begroting ten behoeve van het Noordzeeakkoord.

Artikel 13 Bodem en ondergrond

De budgettaire reeks op het artikel Bodem en Ondergrond neemt sterk in omvang toe vanaf 2021. Dit komt doordat het Meerjarenprogramma Bodem vanaf 2021 ingaat. De middelen zijn bestemd voor de aanpak spoedlocaties bodemvervuiling, loodverontreiniging en PFAS problematiek.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

De budgettaire omvang van dit artikel verschilt sterk per jaar, met pieken in 2020 en in de jaren 2023 t/m 2025. De piek in 2020 is het gevolg van een overboeking van het Infrastructuurfonds t.b.v. Beheer en onderhoud op Caribisch Nederland, een aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische vervoersmiddelen en een specifieke uitkering voor snelfietsroutes. De hogere bedragen vanaf 2023 zijn het gevolg van extra middelen uit het regeerakkoord bestemd voor slimme en duurzame mobiliteit.

Artikel 16 Spoor

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie. De vergoeding past bij het verzoek van het kabinet aan vervoerders om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen en de inkomsten nog beperkt zijn door toedoen van Corona. Dit verklaart de piek in de uitgaven in 2020 op het artikel Spoor. Daarnaast loopt het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (bedoeld om het transport van goederen over het spoor goedkoper te maken) tot en met 2023. Dit verklaart de lagere budgetten in 2024 en 2025 t.o.v. de jaren ervoor.

Artikel 17 Luchtvaart

De budgettaire reeks op artikel 17 maakt twee keer een sprong omlaag, in 2021 en in 2023. De eerste sprong komt doordat de budgetten uit de regio-envelop t.b.v. de aanpak van de erosieproblematiek op Sint-Eustatius na 2020 niet doorlopen. De tweede sprong volgt uit het feit dat de bijdrage die aan RWS ter beschikking wordt gesteld voor Caribisch Nederland tot en met 2022 loopt. Deze middelen worden enerzijds ingezet voor het wegwerken van tekortkomingen t.a.v. internationale regelgeving voor de vliegveiligheid en anderzijds voor wederopbouw na de orkanen Irma en Maria in september 2017.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Met name in 2020 wordt er op artikel 18 relatief veel uitgegeven. Enerzijds komt dit door de bijdragen aan het programma Topsector logistiek, anderzijds door de bijdragen aan mede-overheden (o.a. 14,8 miljoen euro voor de wederopbouw van de zeehaven Saba). Vanaf 2021 staan er geen bijdragen aan mede-overheden op dit artikel in de boeken. Dat er daarnaast in 2025 een stuk minder uitgegeven wordt dan de jaren ervoor komt doordat er in de periode 2021-2024 meer budget vrijgemaakt is voor de verduurzaming van de binnenvaart dan in 2025.

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

Op artikel 19 wordt er in 2020 meer uitgegeven dan in de jaren daarna. Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere bijdrage aan agentschappen, en dan in het bijzonder aan het RIVM t.b.v. onderzoek op het gebied van milieuproblematiek.

Artikel 20 Lucht en geluid

De jaarlijkse budgetten op dit artikel verschillen niet wezenlijk van elkaar. In 2020 wordt er iets meer dan in andere jaren uitgegeven aan uitvoerings- en onderzoeksopdrachten in het kader van geluidhinder en luchtkwaliteit, in 2025 is er meer budget gereserveerd voor de uitvoering van geluidssaneringen.

Artikel 21 Duurzaamheid

Op het artikel Duurzaamheid is in 2020 extra budget vrijgemaakt voor subsidies binnen het programma Duurzame productketens. De middelen worden voornamelijk ingezet via de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (t.b.v. voorlichting aan burgers over duurzame handelingsperspectieven en ondersteuning van bedrijven bij verduurzaming van productieprocessen ). Daarnaast worden middelen uit het Klimaatakkoord ingezet voor een bredere ketenaanpak, het stimuleren van klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden alsmede het bevorderen van recycling en hergebruik van (bio)plastics en textiel.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

De oplopende reeks op artikel 22 wordt veroorzaakt doordat er in latere jaren meer aan opdrachten wordt uitgegeven ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport. Het gaat dan onder andere om versterking uitvoering omgevingsveiligheid.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

In de jaren 2020 t/m 2022 wordt op dit artikel iets meer uitgegeven aan aardobservatie dan in de daaropvolgende jaren. Dit is de belangrijkste verklaring voor het verschil in budget tussen de jaren.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

De budgetten op dit artikel verschillen nauwelijks van elkaar in de periode 2020-2025.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Dit artikel is volledig bestemd voor de Brede Doeluitkering, die ten goede komt aan het regionale verkeer- en vervoersbeleid van de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In 2020 staat hier iets meer budget voor gereserveerd dan in de daaropvolgende jaren.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Dit is het artikel op de begroting van IenW waaruit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden gevoed. Beide fondsen kennen een overwegend oplopende reeks richting 2025. De piek in 2021 is het gevolg van de omvorming van Prorail tot zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), de piek in 2023 is het gevolg van het naar voren halen van investeringen (voornamelijk in beheer en onderhoud) om een stimulans te geven aan de economische groei. Voor uitgebreidere informatie over de verschuivingen in de tijd op de fondsen wordt verwezen naar de horizontale toelichtingen bij het Infrastructuurfonds en Deltafonds, of de respectievelijke begrotingen.

Artikel 97 Algemeen departement

Op artikel 97 wordt in 2020 meer uitgegeven dan in de daaropvolgende jaren, met name doordat de middelen voor de aanschaf van het regeringsvliegtuig die nog niet tot besteding zijn gekomen op dit artikel geboekt staan. Daarnaast loopt de sanering van het voormalige bedrijventerrein Thermphos af in 2020.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

In 2020 staat er meer budget op dit artikel voor eigen personeel dan in andere jaren. Dit wordt vrijwel volledig ingezet voor externe inhuur voor onder andere ICT-dienstverlening en de programma’s Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

Artikel 99 Nog onverdeeld

Artikel 99 is een administratief begrotingstechnisch artikel, wat betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan.

Licence