Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.820,0

9.348,2

9.609,2

9.893,8

10.183,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bni-afdracht

171,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Btw-afdracht

‒ 53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Invoerrechten

‒ 371,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Surplus 2019

‒ 156,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vertragingsrente griesmeel (aruba curacao)

34,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bni-afdracht

0,0

125,1

‒ 325,5

‒ 594,2

‒ 534,8

 

Btw-afdracht

0,0

373,8

437,4

479,9

491,6

 

Invoerrechten

0,0

‒ 249,2

‒ 243,6

‒ 259,3

‒ 264,5

 

Plastic-afdracht

0,0

216,0

220,0

225,0

229,0

 
 

0,0

465,7

88,3

‒ 148,6

‒ 78,7

 

Extrapolatie

10.415,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 287,3

465,7

88,3

‒ 148,6

‒ 78,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

8.532,8

9.813,9

9.697,5

9.745,2

10.104,9

10.415,0

Totaal Internationale samenwerking

1.650,7

1.579,4

1.534,3

1.521,7

1.555,1

1.556,3

Stand Miljoenennota 2021

10.183,5

11.393,4

11.231,8

11.266,9

11.660,1

11.971,3

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

693,6

703,4

715,4

731,8

746,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Invoerrechten

‒ 74,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Nacalculatie

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 57,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Invoerrechten

0,0

113,6

117,9

118,1

120,5

 
 

0,0

113,6

117,9

118,1

120,5

 

Extrapolatie

884,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 57,1

113,6

117,9

118,1

120,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

636,5

817,0

833,3

850,0

867,0

884,3

Totaal Internationale samenwerking

113,7

104,3

104,3

104,3

106,8

106,8

Stand Miljoenennota 2021

750,2

921,3

937,6

954,3

973,8

991,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

BNI-afdracht

Evenals de BTW-afdracht draagt Nederland met de BNI-afdracht bij aan de EU-begroting. Het deel van de Europese uitgaven dat niet gefinancierd kan worden door de overige inkomsten wordt gefinancierd door BNI-afdrachten van de lidstaten. Het aandeel van een lidstaat wordt bepaald op basis van het eigen BNI ten opzichte van het Europese BNI. Nederland ontvangt daarnaast tot en met 2027 een jaarlijkse bruto lumpsum korting van 1.921 miljoen euro.

BTW-afdracht

De BTW-afdracht vormt samen met de BNI-afdracht, invoerrechten en vanaf 2021 de plastic-afdracht de belangrijkste bijdrage van lidstaten uit eigen middelen aan de EU-begroting. De BTW-afdracht bedraagt een uniform heffingspercentage van 0,3% op de geharmoniseerde BTW-grondslag van alle EU-lidstaten.

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018, EUR 88 miljoen, in de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen. Het surplus is echter reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019 verwerkt. Voor 2020 vindt nu de correctie plaats."

Invoerrechten

De invoerrechten die door de Nederlandse douane aan de grens worden geïnd op producten die afkomstig zijn van landen buiten de EU, worden na aftrek van de vergoeding voor de inningskosten (25% vanaf 2021) afgedragen aan de EU.

Plastic-afdracht

Naast de reeds bestaande BTW- en BNI-afdrachten en de invoerrechten, wordt met het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK, 2021-2027) een extra afdracht geïntroduceerd, te weten de plastic-afdracht. De bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid plastic die niet wordt gerecycled en bedraagt 80 cent per kilogram. Door toedoen van deze extra afdracht gaat de omvang van de BNI-afdracht naar beneden. Voor Nederland pakt dit per saldo gunstig uit.

Surplus 2019

Uitstel van uitbetaling van het surplus over 2018 leidt tot een verschuiving van de neerwaartse bijstelling van de raming van de Europese afdrachten van 2019 naar 2020.

Vertragingsrente griesmeel (aruba curacao)

Dit betreft de vertragingsrente die hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als gevolg van onterecht afgegeven oorsprongscertificaten door de autoriteiten van Curaçao en Aruba voor de invoer van melkpoeder en rijst, gries en griesmeel.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Invoerrechten

Bij het innen van de invoerrechten maakt ieder lidstaat zogeheten ‘perceptiekosten’. Middels de perceptiekostenvergoeding ontvangen lidstaten deze gemaakte kosten weer terug. Voor 2020 gaat het om een correctie van de reeds ontvangen vergoeding, deze is namelijk bij de Spring Forecast 2020 naar beneden bijgesteld.

Nacalculatie

Uitbetaling van de nacalculatie over 2019 en verder terug, heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de raming van de Europese afdrachten van 2020.

Licence