Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

13.342,2

13.077,0

12.732,4

12.702,7

12.694,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Asiel

142,9

173,2

57,1

50,8

21,9

 

Asiel: oda toerekening eerstejaars asielopvang

99,3

120,6

76,0

63,8

71,4

 

Dekking problematiek jenv

‒ 87,2

‒ 62,9

‒ 46,0

‒ 44,3

‒ 28,0

 

Dwangsommen ind

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Interne problematiek

22,7

29,9

13,0

11,3

10,4

 

Kasschuif ind taskforce wegwerken achterstanden

40,0

‒ 40,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif ondermijning en afpakken

‒ 23,9

12,6

11,2

0,2

0,0

 

Kasschuif tbv ondermijning

‒ 53,9

3,7

12,2

12,2

12,2

 

Kasschuiven

‒ 29,3

35,9

137,4

55,7

‒ 7,7

 

Ondermijning

‒ 22,0

141,0

150,0

150,0

150,0

 

Prognosemodel justitiële keten (pmj)

118,3

151,7

282,7

281,0

284,0

 

Specifieke dekking voor ondermijning

35,3

‒ 42,9

‒ 50,0

‒ 49,8

‒ 64,7

 

Taakstelling

47,0

47,0

47,0

47,0

0,0

 

Zedenzaken

5,0

10,0

13,0

15,0

15,0

 

Diversen

2,4

6,1

8,1

10,0

10,0

 
 

539,9

585,9

711,7

602,9

474,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

45,1

45,1

46,0

0,0

0,0

 

Corona-gerelateerde kosten

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inhalen achterstanden strafrechtketen

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Loonbijstelling

357,3

350,5

341,4

340,7

340,7

 

Prijsbijstelling

49,6

48,4

47,0

46,8

46,7

 

Diversen

22,3

29,1

32,6

29,4

29,4

 
 

534,3

513,1

467,0

416,9

416,8

 

Extrapolatie

13.694,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.074,1

1.099,0

1.178,6

1.019,7

891,2

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

14.416,3

14.175,9

13.911,0

13.722,3

13.585,2

13.694,4

Totaal Internationale samenwerking

34,4

34,7

34,7

34,7

34,3

34,3

Stand Miljoenennota 2021

14.450,7

14.210,6

13.945,7

13.757,0

13.619,5

13.728,7

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.546,4

1.552,0

1.607,0

1.602,7

1.601,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Boeten en transacties raming

‒ 2,8

7,7

18,5

29,5

43,2

 

Dekking problematiek jenv

54,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prognosemodel justitiële keten (pmj)

5,2

9,1

‒ 53,2

‒ 50,2

‒ 52,2

 

Tegenvaller b&t

‒ 147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 90,3

16,8

‒ 34,7

‒ 20,7

‒ 9,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

28,6

5,4

3,4

3,4

3,4

 
 

28,6

5,4

3,4

3,4

3,4

 

Extrapolatie

1.578,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 61,8

22,2

‒ 31,2

‒ 17,3

‒ 5,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

1.484,7

1.574,1

1.575,7

1.585,5

1.596,1

1.578,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

1.484,7

1.574,1

1.575,7

1.585,5

1.596,1

1.578,2

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Asiel

Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een langere verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in 2020 op en dit leidt tot hogere uitgaven in de meerjarenperiode. De kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC landen worden toegerekend aan officialdevelopment assistance (ODA). Het overige deel van de opvangkosten wordt generaal ingepast. Ook de tegenvallers bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in de jaren 2020-2022 worden gedekt binnen het generale beeld.

Asiel: ODA toerekening eerstejaars asielopvang

De hogere uitgaven voor de eerstejaars opvang van asielzoekers uit DAC landen worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV).

Dekking problematiek JenV

Dit betreft meerdere maatregelen, met name ter invulling van de nog resterende taakstelling van 47 miljoen euro, waaronder ramingsbijstellingen en een gedeeltelijke inzet van de prijsbijstelling. Verder zijn hier diverse specifieke sleutels ter dekking van interne JenV-problematiek opgenomen.

Dwangsommen IND

De verwachting is dat de uitgaven aan dwangsommen bij de IND 65,4 miljoen euro bedragen in 2020. JenV dekt deze onder andere uit meevallers in de afrekeningen over 2019 en uit een voorziening van de IND. De dekking is opgenomen in het overzicht bij ‘Dekking problematiek JenV’.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van JenV is eenmalig met 50,8 miljoen euro opgehoogd naar 177,9 miljoen euro. De overschrijding van de eindejaarsmarge is vooral veroorzaakt doordat bij Najaarsnota 2019 middelen aan de begroting van JenV zijn toegevoegd, die niet tot betaling zijn gekomen in 2019. Dit betreft 110 miljoen euro voor ondermijning (Kamerstuk 29 911 nr. 256) en 45 miljoen euro voor rechtsbijstand. Bij de rechtsbijstand is bovendien 18,3 miljoen euro onderuitputting opgetreden. De onderuitputting van 18,3 miljoen euro en de extra 45 miljoen euro worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor de sociaal advocatuur in 2020 en 2021 (Kamerstuk 31 753 nr. 182). Daarnaast wordt vanuit de eindejaarsmarge een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de middelen beschikbaar blijven voor het MH17-budget in geval zich meevallers voordoen.

Interne problematiek

Dit betreft diverse onderdelen waaronder problematiek bij de bestuursdienst. JenV lost de interne problematiek op middels diverse specifieke verdeelsleutels. Deze dekking is opgenomen in het overzicht onder ‘Dekking problematiek JenV’.

Kasschuif IND taskforce wegwerken achterstanden

De Taskforce achterstanden IND zal in 2020 de opgelopen achterstanden bij de IND wegwerken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen wordt de in 2021 voorziene bijdrage aan de IND voor 40 miljoen reeds in 2020 betaald.

Kasschuif ondermijning en afpakken

Dit betreft een kasschuif in het kader van ondermijning en afpakken. Deze kasschuif heeft vooral te maken met het niet meer kunnen realiseren van bepaalde projecten in 2020 op het terrein van ondermijning en vertraging van ICT-trajecten.

Kasschuif t.b.v. ondermijning

Bij de voorjaarsnota is bij de specifieke dekking voor ondermijning een compenserende kasschuif op de JenV-begroting ingeboekt om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten (zie toelichting specifieke dekking voor ondermijning). Deze ingeboekte compenserende kasschuif wordt gecorrigeerd, omdat het kasritme is ingepast in het totaal van de rijksuitgaven.

Kasschuiven

Dit betreft onder andere een kasschuif vanwege een vroegpensioenregeling van de politie (Inkoop Max), een kasschuif bij de Dienst JustitiëIe Inrichtingen (DJI) ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij de rechtsbijstand. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de RvdR en de Hoge Raad en de CAO rechterlijke macht.

Ondermijning

Het kabinet stelt 87 miljoen euro structureel beschikbaar voor de aanpak van ondermijning. Samen met specifieke dekking vanuit de begroting van JenV komt vanaf 2022 structureel 150 miljoen euro beschikbaar voor deze aanpak. Onderdeel van de specifieke dekking is onderuitputting op de gelden die bij Najaarsnota 2019 beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijning. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020. Een gedeelte van deze middelen (22 miljoen euro) wordt verschoven naar latere jaren.

Prognosemodel justitiële keten (PMJ)

Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) van het WODC geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Binnen de justitiële keten worden de komende jaren fors oplopende uitgaven geraamd, vooral voor het gevangeniswezen, de forensische zorg, en de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld, waarbij de afspraak is gemaakt dat onderzoek gedaan zal worden naar de oorzaken van de stijging van de kosten en de mogelijkheden om deze kostenstijgingen te beheersen en te verminderen binnen het gevangeniswezen en de forensische zorg.

Specifieke dekking voor ondermijning

De specifieke dekking voor ondermijning bestaat uit het gedeeltelijk inzetten van de prijsbijstelling en een tweetal ramingsbijstellingen. Voorts zijn er in 2020 ondermijningsgelden (onder andere uit de eindejaarmarge) verschoven naar latere jaren waarmee structureel op een bedrag van 150 miljoen euro wordt uitgekomen. Om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten is een compenserende kasschuif verwerkt.

Taakstelling

De openstaande taakstelling voor de jaren 2020-2023 wordt door JenV ingevuld door onder andere gedeeltelijke inzet van de prijsbijstelling en enkele ramingsbijstellingen. De dekking hiervoor is opgenomen in het overzicht onder ‘Dekking problematiek JenV’.

Zedenzaken

De aangenomen motie van de leden Klaver c.s. (Kamerstuk 35 300, nr. 11) heeft ertoe geleid dat er in november 2019 een nota van wijziging is ingediend (Kamerstuk 35 300, nr. 15). Dit leidt vanaf 2020 tot een oplopende investering van structureel 15 miljoen euro voor extra capaciteit van de zedenpolitie, in (medisch) forensisch onderzoek en in opleiding tot zedenrechercheurs.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder een oplopende investering voor de versterking van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Segers en Asscher (Kamerstuk 35 300, nr. 25).

Technische mutaties

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Met deze mutatie zijn de laatste middelen overgeheveld van de aanvullende post naar artikel 33 voor digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen. Het betreft 45,1 miljoen euro in 2020 en 2021 en 46 miljoen euro in 2022.

Corona-gerelateerde uitgaven

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 extra uitgaven door JenV, onder andere voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen in te halen. Ook worden lagere ontvangsten voor de griffierechten en de administratiekostenvergoeding voor het CJIB verwacht. Voor het opvangen van deze tegenvallers wordt 60 miljoen euro toegevoegd aan de JenV-begroting.

Inhalen achterstanden strafrechtketen

Ook in 2021 zal JenV achterstanden in de strafrechtketen die zijn ontstaan door corona moeten inhalen. De reclasseringsorganisaties, DJI, de Raad van de Rechtspraak, het OM en slachtofferhulp Nederland moeten hiervoor extra kosten maken. Hiertoe wordt 40 miljoen euro toegevoegd aan de JenV-begroting.

Loonbijstelling

De tranche 2020 voor de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling

De tranche 2020 voor de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder diverse overboekingen en desalderingen. Het betreft onder andere een desaldering voor JJI Teylingereind. Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen heeft de minister voor Rechtsbescherming besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Boeten en Transacties raming

De verwachte ontvangsten uit boeten en transacties (B&T) nemen de komende jaren toe ten opzichte van de huidige begroting. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van boetetarieven op basis van de Consumentenprijsindex van het CPB. Het verwachte aantal boetes blijft per saldo ongeveer constant.

Dekking problematiek JenV

Dit betreft het afromen van exploitatieoverschotten bij uitvoeringsorganisaties, inzet van het surplus aan eigen vermogen van het COA, inzet van de asielreserve en meevallers uit de afrekeningen over 2019 bij COA en Nidos.

Prognosemodel justitiële keten (PMJ)

Het Prognosemodel justitiële keten (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. De prognose wordt verwerkt in de diverse ontvangstenramingen op de JenV-begroting. Vanaf 2022 leidt dit tot tegenvallers bij de administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de griffierechten.

Tegenvaller B&T

Door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 147 miljoen euro in 2020 verwacht.

Technische mutaties

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder een desaldering voor JJI Teylingereind.

Licence