Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.015,3

5.713,3

5.727,5

5.855,9

5.996,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Eindejaarsmarge

42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

50,0

0,0

0,0

‒ 50,0

0,0

 

Huurtoeslag

‒ 91,3

‒ 85,9

‒ 75,1

‒ 61,9

‒ 47,8

 

Inzet eindejaarsmarge

‒ 42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Rijksbijdrage woningbouw

‒ 50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

Step

‒ 38,6

9,5

19,0

0,0

0,0

 

Urgendamaatregelen gebouwde omgeving

20,0

25,0

‒ 20,0

‒ 10,0

‒ 10,0

 

Versnellen woningbouwimpuls

50,0

0,0

0,0

‒ 50,0

0,0

 

Diversen

26,1

57,2

16,8

9,1

‒ 3,9

 
 

‒ 33,8

55,8

‒ 59,3

‒ 162,8

‒ 61,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijdrage aan npg

42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

31,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Herverkaveling groningen (ezk)

97,9

97,5

35,0

31,8

32,9

 

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

 

Huurtoeslag

0,0

‒ 19,0

‒ 38,0

‒ 38,0

‒ 38,0

 

Investeringsfonds generieke digitale infrastructuu

0,0

0,0

55,8

0,0

0,0

 

Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Programma aardgasvrije wijken (paw)

0,0

47,6

58,6

18,6

8,6

 

Renovatieversneller klimaatakkoord

0,0

0,0

15,0

25,0

35,0

 

Rijksbijdrage woningbouw

250,0

250,0

100,0

0,0

0,0

 

Stimuleringsreg. aardgasvrije huurwoningen (sah)

0,0

20,0

60,0

70,0

0,0

 

Urgenda middelen rre

22,0

95,0

0,0

0,0

0,0

 

Urgenda middelen rre mkb

3,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

Versnellen woningbouwimpuls

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

 

Versterkingsoperatie groningen

62,6

12,9

12,9

0,0

0,0

 

Warmtefonds

0,0

49,0

117,0

87,0

77,0

 

Warmtefonds en ontzorging klimaatakkoord

60,0

21,0

0,0

0,0

0,0

 

Woningbouwimpuls

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

Woningouwimpuls

0,0

100,0

‒ 50,0

‒ 50,0

0,0

 

Diversen

148,0

119,4

73,7

68,1

46,2

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

808,5

873,4

490,0

362,5

161,7

 

Extrapolatie

6.230,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

774,7

929,2

430,6

199,7

99,9

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6.790,0

6.642,4

6.158,1

6.055,6

6.096,4

6.230,1

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,6

0,7

0,2

0,2

Stand Miljoenennota 2021

6.790,5

6.643,0

6.158,7

6.056,3

6.096,6

6.230,3

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Huurtoeslag

‒ 54,3

‒ 52,0

‒ 59,8

‒ 57,4

‒ 54,9

 

Diversen

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 49,7

‒ 52,0

‒ 59,8

‒ 57,4

‒ 54,9

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

31,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Herverkaveling groningen (ezk)

75,0

75,0

25,0

25,0

25,0

 

Diversen

18,0

‒ 4,1

‒ 1,0

2,5

2,5

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

158,4

70,9

24,0

27,5

27,5

 

Extrapolatie

560,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

108,7

18,9

‒ 35,8

‒ 29,9

‒ 27,4

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

763,2

666,4

608,5

607,6

571,1

560,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

763,2

666,4

608,5

607,6

571,1

560,7

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 42,1 miljoen euro is conform de begrotingsregels toegevoegd aan de begroting van BZK. De eindejaarmarge bevat onder andere de resterende Urgendamiddelen uit 2019 (3,2 miljoen euro).

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Deze bijdrage van de middelen Rijksbijdrage Woningbouw op de aanvullende post zijn middels een incidentele suppletoire begroting naar de begroting van BZK overgeboekt voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in Nederland. Deze kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en overige spoedzoekers. Het gaat om mensen die snel een woning nodig hebben of door hun woonsituatie niet kunnen voldoen aan de contact beperkende maatregelen en daardoor een grotere kans op besmetting met het coronavirus lopen.

Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) worden de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag meerjarig bijgesteld. Het budget is een saldo van lagere uitgaven en lagere ontvangsten. Per saldo is in de jaren 2020-2023 sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020. Voor de jaren 2024 en 2025 slaat het beeld om en pakt de raming negatief uit. In deze raming is nog geen rekening gehouden met de verwachtte grote gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.

Inzet eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge naar de juiste artikelen binnen de begroting van BZK. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor diverse posten. Het betreft onder andere middelen voor de Investeringspost, de woondeals, de transitie van SSC-ICT en de bestrijding van Jihadisme. 

Rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro aan extra uitgaven vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Bij eerste suppletoire begroting 2020 is de eerste tranche van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting overgeboekt (cumulatief 600 miljoen euro). Van deze middelen wordt 50 miljoen euro via een kasschuif van 2020 naar 2021 geschoven. Voor deze middelen geldt een 100 procent eindejaarsmarge op de begroting van BZK .

Step

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een regeling voor het verduurzamen van woningen. De aanvragen konden tot eind 2018 worden ingediend. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en uitbetaald. De regeling bleek eind 2018 overtekend, waardoor er een wachtlijst is met aanvragen. Zodra er een aanvraag uitvalt, wordt een aanvraag van de wachtlijst in behandeling genomen. Dit heeft effect op het kasritme, want de termijn van twee jaar gaat dan opnieuw in. Daarnaast speelt ook de Corona-uitbraak, waardoor aanvragers verzoeken tot uitstel hebben ingediend. Het tijdig opnemen van de energie index in woningen gaat moeizamer, waardoor het verwerken van de aanvragen meer tijd kost Daarom hebben aanvragers een half jaar uitstel gekregen. Middels een kasschuif wordt het kasbudget in het juiste ritme gezet. In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met circa 10 miljoen euro overschreden. Deze overschrijding is in mindering gebracht op het budget voor 2020.

Urgendamiddelen gebouwde omgeving

Om invulling te geven aan het Urgenda-vonnis is besloten via een kasschuif middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (TK 32813, 348) naar voren te halen en in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Deze kasschuif is onderdeel van een drietal kasschuiven waarmee een verschuiving plaatsvindt van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren naar 2020 en 2021. Met deze middelen wordt de financiering van de verduurzaming van VvE’s gefaciliteerd, en worden de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten financieel gestimuleerd.

Versnellen woningbouwimpuls

Om tijdens de coronacrisis en de bouw van woningen te blijven stimuleren is er 50 miljoen euro vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de begroting van BZK middels een incidentele suppletoire begroting. De voorlopige inschatting is dat hier circa 10.000 woningen van kunnen worden gerealiseerd. De kamer wordt hier in het najaar nader over geïnformeerd.

Diversen

Deze post betreft diverse mutaties. Zo vindt er een verlaging van de kostenraming voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) en een verlaging van de raming voor de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW) plaats. Daarnaast worden er middelen toegevoegd aan het budget voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en vindt er een kasschuif plaats op dit budget. Dit voor dekking van kosten als gevolg van het uitstel van de renovatie van het Binnenhof en aanvullende beveiligingsmaatregelen voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Raad van State en AZ tijdens de renovatie van het Binnenhofcomplex. Ook vindt er een kasschuif plaats van 2020 naar 2021 voor de niet-huisvestingskosten en worden deze middelen overgeboekt naar de begrotingen van de Staten-Generaal (IIA), Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) en het Ministerie van Algemene Zaken (III). Verder worden er middelen ingezet voor de verwerking van de adviezen van de Commissie Donner en voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan. Tevens worden er middelen geschoven van 2020 naar 2021 in het kader van de Omgevingswet en de wijkgerichte aanpak aardgasvrije koopwoningen (SAK). Deze post bevat ook de inzet van de eindejaarsmarge. Tot slot is ter uitvoering van de motie Jetten c.s. het budget voor de subsidie aan politieke partijen opgehoogd middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020.

Technische mutatie

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond 33,9 miljoen euro.

Bijdrage aan NPG (Nationaal Programma Groningen)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK. De resterende middelen uit 2019 die betrekking hebben op het Nationaal Programma Groningen zijn bij 1e suppletoire begroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van BZK.

Desaldering specifieke opdrachten doc direct

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc Direkt. De omvang van de desaldering wordt jaarlijks bij Voorjaarsnota verwerkt.

Herverkaveling groningen (ezk)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Deze bijdrage van de middelen Rijksbijdrage Woningbouw op de aanvullende post zijn middels een incidentele suppletoire begroting naar de begroting van BZK overgeboekt voor de huisvesting van kwetsbaren doelgroepen in Nederland. Deze kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en overige spoedzoekers. Het gaat om mensen die snel een woning nodig hebben of door hun woonsituatie niet kunnen voldoen aan de contact beperkende maatregelen en daardoor een grotere kans op besmetting met het coronavirus lopen.

Huurtoeslag

Met een verplichte en gerichte huurverlaging wordt invulling gegeven aan de motie Kox. De motie verzoekt de regering als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale als de vrije sector. De lagere huren leiden tot lagere uitgaven bij de huurtoeslag.

Investeringsfonds generieke infrastructuur

Voor 2022 zijn middelen vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de begroting van BZK. Het betreft middelen voor gezamenlijke doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid. De bestemming van de Investeringspost wordt afgestemd in de governance van de digitale overheid (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid: OBDO).

Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

Via een incidentele suppletoire begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud, de renovatie en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen.

Programma aardgasvrije wijken (paw)

Dit is een overheveling van middelen voor het Programma Aardgasvrije Wijken van de aanvullende post. De middelen zijn voor de voortzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

Renovatieversneller klimaatakkoord

De middelen voor de Renovatieversneller zijn overgeheveld vanaf de Aanvullende Post. De Renovatieversneller beoogt een bijdrage te leveren aan de doelstelling in het Klimaatakkoord om te komen tot 20 tot 40 procent integrale kostenreductie in 2030 ten opzichte van de huidige situatie. De Renovatieversneller bestaat uit twee lijnen: 1. Het ondersteuningsprogramma dat zich richt op het verkrijgen van commitment bij woningcorporaties en aanbieders, ondersteuning bij het bundelen van de vraag, het gezamenlijk door ontwikkelen van standaard maatregelpakketten, ontsluiten en delen van kennis. 2. Gericht stimuleren (via een subsidietender) van eerste brede marktintroductie door consortia van meerdere corporaties en innovatieve aanbieders van standaardmaatregelenpakketten met groot opschalingspotentieel.

Rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro aan extra uitgaven vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Bij eerste suppletoire begroting 2020 is de eerste tranche van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting overgeboekt (cumulatief 600 miljoen euro). Voor deze middelen geldt een 100 procent eindejaarsmarge op de begroting van BZK.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (sah)

De middelen voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen zijn overgeheveld vanaf de aanvullende post. Dit is een subsidieregeling om verduurzaming in de huursector te stimuleren. Partijen hebben afspraken gemaakt om bestaande woningen te verduurzamen via de startmotor huursector. Deze afspraak in het Klimaatakkoord heeft als doelstelling het isoleren en aardgasvrij maken van 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2023.

Urgendamiddelen rre

Via een incidentele suppletoire begroting zijn er middelen overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van BZK. De middelen dienen voor een pakket aan maatregelen dat toeziet op de reductie van energieverbruik bij huishoudens bij zowel koopwoningen als huurwoningen en een subsidie ter ondersteuning aan de stichting Urgenda.

Urgendamiddelen rree mkb 

Er zijn middelen overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van BZK. Het betreft middelen voor de maatregelen die in het kader van de invulling van het Urgenda-vonnis voor reductie van energieverbruik beschikbaar worden gesteld voor MKB-bedrljven. Daarnaast wordt er een subsidie verstrekt voor Natuur en Milieu ten behoeve van het opleidingsprogramma en de bewustwordingscampagne voor monteurs en doe-het-zelvers voor installatie en onderhoud van hybride warmtepompen.

Versnellen woningbouwimpuls

Om tijdens de coronacrisis en de bouw van woningen te blijven stimuleren is er 50 miljoen euro vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de begroting van BZK middels een incidentele suppletoire begroting. De voorlopige inschatting is dat hier circa 10.000 woningen van kunnen worden gerealiseerd. De Kamer wordt hier in het najaar nader over geïnformeerd.

Versterkingsoperatie Groningen

Voor de versterkingsoperatie Groningen zijn middelen overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van BZK. De middelen worden onder andere ingezet voor het scholenprogramma en de inpassingskosten voor gemeenten bij de versterkingswerkzaamheden.

Warmtefonds

De tweede tranche van middelen uit de Warmtefondsreeks op de aanvullende post is overgemaakt naar de begroting van BZK.

Warmtefonds en ontzorging klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is een breed Warmtefonds aangekondigd voor alle particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren, voor de financiering van het verduurzamen van eigen woningen. Het fonds is er mede op gericht om financieringsopties te geven aan mensen die nu op grond van de leennormen, moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. Het fonds wordt gevuld met publieke en private middelen. Het kabinet stelt hiervoor middelen beschikbaar. Met een Nota van Wijziging is de eerste 75 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast komt 6 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een digitaal platform en het ondersteunen van nieuwe concepten voor ontzorging.

Woningbouwimpuls

De woningbouwimpuls wordt geïntensiveerd met 50 miljoen euro in 2021 voor diverse maatregelen gericht op het wegnemen van knelpunten in de woningbouw in combinatie met wederkerige afspraken over de programmering van de woningbouw. Daarnaast wordt er 100 mln. van de aanvullende post overgeheveld naar de artikel 3 woningbouwimpuls ten behoeve van de versnelling.

Diversen

Deze post betreft diverse mutaties. Zo is de tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van BZK. Daarnaast zijn de Urgenda-middelen die bij Najaarsnota 2019 zijn teruggeboekt naar de begrotingsreserve bij EZK weer toegevoegd aan de begroting van BZK. Ook zijn de resterende middelen uit 2019 die betrekking hebben op de versterkingsoperatie Groningen overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van BZK. Vanuit de aanvullende post zijn er middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de Regionale Energie Strategieën (RES). Tevens zijn er middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor het opzetten van flexpools van ambtenaren met (technische) kennis over planvorming en vergunningverlening om de lokale bouwfase te ondersteunen en versnellen. In het kader van een investeringsimpuls voor de verduurzaming van bestaande sportaccommodaties zijn er middelen overgeheveld naar de begroting van VWS. Voor de bijdrage van BZK aan diverse innovatie-regelingen zijn er ook middelen overgeheveld naar de begroting van EZK. Ook hebben er desalderingen plaatsgevonden voor onder andere de bijdrage van de Shared Service Organisaties (SSO’s) voor P&O-werkzaamheden en het afromen van het surplus eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC). Tot slot zijn de budgetten van de versterkingsoperatie Groningen technisch gecorrigeerd van het kader «Niet-relevant voor het uitgavenplafond» naar het kader «Rijksbegroting».

Diversen

Dit betreft een actualisatie van de in 2020 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en winning van bodemmaterialen.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Huurtoeslag

In deze raming is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg minder aanvragen door huurders en door meer controle vooraf door de Belastingdienst. Dit leidt tot minder ontvangsten. Er is nog geen rekening gehouden met de verwachte grote gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.

Diversen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) laat een positief resultaat voor 2019 zien door gerealiseerde verkoopresultaten en incidentele meevallers. De toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen leidt tot een surplus. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen 2019 afgeroomd door BZK.

Technische mutaties

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond 33,9 miljoen euro.

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc Direkt. De omvang van de desaldering wordt jaarlijks bij Voorjaarsnota verwerkt.

Herverkaveling groningen (ezk)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK.

Diversen

Dit betreft diverse mutaties, waaronder de jaarlijkse desaldering voor de verwachte ontvangsten van de Shared Service Organisaties (SSO’s) en het afromen van het surplus eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC). Daarnaast betreft het de bijdrage van de SSO’s voor P&O-werkzaamheden, de bijdrage van het IPO voor het beheer van het digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) en het informatiepunt Omgevingswet, de bijdrage van de Waterschappen voor de Waterschapsverkiezingen en een bijdrage van de VNG voor het beheer van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Tot slot heeft de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente verlaagd. Hierdoor zijn de ontvangsten voor de huurtoeslag naar beneden bijgesteld.

Licence