Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

18.893,8

20.047,4

23.211,4

24.266,9

24.827,7

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Abonnementstarief wmo corona

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bouw en onderhoud sportaccommodaties

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

Hpv-vaccinaties

0,0

64,6

39,2

14,8

14,8

 

Inzet eindejaarsmarge

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Jeugdzorg

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

 

Kasschuif inzicht

0,0

‒ 20,0

19,5

0,5

0,0

 

Kasschuif programma thuis in het verpleeghuis

‒ 18,1

19,4

15,0

‒ 8,1

‒ 8,1

 

Kasschuif programma's zonmw

‒ 76,0

19,0

19,0

19,0

19,0

 

Kasschuif set

19,0

‒ 7,0

‒ 6,0

‒ 6,0

0,0

 

Kasschuif vipp msz

‒ 18,3

2,2

2,1

14,0

0,0

 

Korting op beleidsartikelen

‒ 133,4

‒ 96,8

‒ 96,8

‒ 96,8

‒ 96,8

 

Medicatieoverdracht

8,3

22,6

37,2

27,1

15,9

 

Meer kortdurende opleidingstrajecten op maat

0,0

10,0

63,0

113,0

113,0

 

Middelen transitieautoriteit jeugd

33,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Onderzoeksprogramma's zorginstituut

‒ 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Personeel en materieel vws

30,6

25,0

23,9

23,9

23,7

 

Stimuleringsmaatregel e-health thuis (set)

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Tegenvaller subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzeker

31,0

30,3

29,6

29,6

29,6

 

Uitvoering lokale/regionale preventieakkoorden

0,0

12,0

16,0

16,0

6,0

 

Uitvoeringskosten ciz

4,9

18,1

18,2

20,2

21,6

 

13-wekenecho

2,9

14,2

23,5

22,8

22,8

 

Diversen

40,8

212,4

90,6

63,4

66,7

 

Zorg

      

Kasschuif sectorplanplus

‒ 62,2

20,0

42,2

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

‒ 2,1

‒ 2,1

‒ 1,8

‒ 1,8

 
 

‒ 39,6

358,9

649,1

266,6

241,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)

1.588,6

25,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijdrage vaccinonderzoek (cepi) corona

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bonus zorgpersoneel (covid-19)

1.440,0

720,0

0,0

0,0

0,0

 

Buurtsportcoaches

‒ 62,3

‒ 62,3

‒ 62,3

0,0

0,0

 

Dak- en thuislozen

2,0

47,5

0,0

0,0

0,0

 

Ggd ghor

126,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

Ggd's

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

 

Ic-bedden en klinische bedden

80,1

93,9

0,0

0,0

0,0

 

Jeugdzorg

0,0

0,0

‒ 300,0

0,0

0,0

 

Kasschuif t.b.v. uitvoering dus-i zorgbonus

‒ 112,6

112,6

0,0

0,0

0,0

 

Loonbijstelling

90,5

85,7

80,2

78,8

77,7

 

Ondersteuning sport-sector (covid-19)

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Opleidingen ic-capaciteit

37,7

73,0

20,0

0,0

0,0

 

Overheveling g39 maatschappelijke diensttijd

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Programmamiddelen covid-directie: innovatieve behandeling

0,0

73,5

0,0

0,0

0,0

 

Stimuleringsmaatregel e-health thuis (set)

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Subsidie wijkverpleging

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

 

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19)

300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vaccin ontwikkeling (covid-19)

400,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

232,3

144,8

63,6

35,8

53,0

 

Zorg

      

Zorgkosten corona caribisch nederland

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

18,8

29,4

15,9

24,4

10,5

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Bikk wlz

‒ 25,3

215,6

258,0

291,2

355,5

 

Rijksbijdrage wlz

2.850,0

3.150,0

2.500,0

3.100,0

4.250,0

 

Rijksbijdrage 18-

0,0

‒ 64,4

‒ 92,4

‒ 162,5

‒ 177,9

 

Zorgtoeslag

153,5

‒ 94,1

‒ 162,4

‒ 398,5

‒ 598,8

 

Diversen

17,0

13,0

13,0

13,0

13,0

 
 

7.763,3

5.473,2

2.493,6

3.082,2

4.083,0

 

Extrapolatie

30.411,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

7.723,8

5.832,1

3.142,6

3.348,7

4.324,2

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

26.617,5

25.879,5

26.354,0

27.615,6

29.151,9

30.411,5

Totaal Internationale samenwerking

14,9

7,3

5,4

5,1

5,1

5,1

Stand Miljoenennota 2021

26.632,4

25.886,8

26.359,5

27.620,7

29.157,1

30.416,6

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

133,6

114,7

105,6

105,6

105,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

13,2

5,0

7,5

7,5

7,5

 
 

13,2

5,0

7,5

7,5

7,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Verkoop medische hulpmiddelen (covid-19)

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

26,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

26,6

85,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

113,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

39,8

90,0

7,5

7,5

7,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

173,4

204,7

113,1

113,1

113,1

113,1

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

173,4

204,7

113,1

113,1

113,1

113,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Abonnementstarief Wmo corona

Gezien de corona-crisis kan het voorkomen dat zorg en ondersteuning niet (volledig) kan worden geleverd. Indien de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enige maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd. De toepassing van deze beleidslijn tijdens de huidige crisis zou echter betekenen dat gemeenten zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt zou moeten worden. Dit zou betrokken partijen in deze fase een onevenredig grote uitvoeringslast bezorgen. Gelet op het voorgaande is besloten om alle Wmo-cliënten, exclusief cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang voor twee maanden (april en mei) vrij te stellen van een eigen bijdrage.

Bouw en onderhoud sportaccommodaties

Van een groot deel van de aanvragen in 2019 voor de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) vindt betaling later plaats. Om voor deze overlopende kaseffecten te corrigeren wordt eenmalig 25 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp

Met het amendement van de Tweede Kamerleden Westerveld en Klaver worden vanaf 2020 structureel middelen vrijgemaakt voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp. Het gaat om 11,5 miljoen euro in 2020, oplopend naar 26 miljoen euro structureel. De hier opgenomen reeks betreft de nog benodigde dekking voor het amendement.

HPV-vaccinaties

In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad geconstateerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens moeten worden gevaccineerd tegen HPV. Vanaf 2021 wordt de uitbreiding opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Inzet eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen op de VWS-begroting, onder meer om Regeerakkoordmiddelen beschikbaar te houden voor Onbedoelde zwangerschappen (8 miljoen euro) en acties voor het Nationaal preventieakkoord (2 miljoen euro).

Jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

In de Voorjaarsnota 2019 is voor de periode 2019-2021 20 miljoen euro gepositioneerd bij de Jeugdautoriteit om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kunnen kennen als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. In 2019 heeft de Jeugdautoriteit dit budget nog niet hoeven inzetten en daarom wordt deze 20 miljoen euro geheel doorgeschoven naar 2020.

Jeugdzorg

Het kabinet is gemeenten voor de periode tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Deze middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Kasschuif InZicht

Er vindt een herschikking plaats bij de subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg (InZicht).

Kasschuif programma thuis in het verpleeghuis

Voor het programma Thuis in het Verpleeghuis worden middelen naar latere jaren geschoven om deze aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoeften. Verpleeghuizen worden binnen dit programma gesteund in het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Kasschuif programma's ZonMw

Door de corona-crisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt doordat calls langer open staan dan wel later opengaan. Verder komen eindafrekeningen later binnen en lopen projecten uit of worden ze later opgestart. De kaseffecten schuiven hierdoor door naar latere jaren.

Kasschuif SET

Naast de Stimuleringsregeling E-Health (SET) is er vanwege Covid-19 een tijdelijke SET opengesteld, waardoor technologieën die het gedurende de Covid-19 crisis mogelijk maken om zorg op afstand te verlenen kunnen worden gesubsidieerd. Om hiervoor middelen beschikbaar te stellen is het budget in 2020 verhoogd met 19 miljoen euro.

Kasschuif VIPP MSZ

De deadline en de inschrijfperiode van de subsidieregeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ is gewijzigd, omdat ziekenhuizen vanwege Covid-19 geen prioriteit konden geven aan de subsidieaanvragen. Hierdoor wordt er in het jaar 2020 minder aanspraak gemaakt op de regeling en verschuift het budget naar latere jaren.

Korting op beleidsartikelen

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee wordt beoogd om gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden.

Medicatieoverdracht

Jaarlijks worden ruim 27.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege vermijdbare medicatiefouten waarbij ongeveer 1.000 mensen overlijden. De medicatieveiligheid wordt sterk verbeterd door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. In het landelijke programma Medicatieoverdracht ondersteunt het ministerie van VWS partijen bij het implementeren van de richtlijn Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden.

Meer kortdurende opleidingstrajecten op maat

Het kabinet stelt middelen beschikbaar om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt door het verminderen van werkdruk door meer zij-instromers en het verminderen van administratieve lasten, door meer loopbaanperspectief te bieden, door contracten te verbeteren en door de zeggenschap van professionals te vergroten. Voor meer kortdurende opleidingstrajecten op maat wordt structureel 113 miljoen beschikbaar gesteld.

Middelen transitieautoriteit jeugd

De regeling van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) voorzag van 2014 tot en met 2018 in een tegemoetkoming in frictiekosten door transformatie van het zorglandschap en in eventuele tijdelijke liquiditeitssteun bij het in gevaar komen van de zorgcontinuïteit. In de Voorjaarsnota zijn extra middelen (43,6 miljoen euro) beschikbaar gesteld om de instellingen die op grond van voorwaarden van de TAJ-regeling in aanmerking kwamen voor een subsidie te kunnen financieren (aangezien het meerjarig subsidieplafond nog niet was bereikt). Van de regeling wordt 33,5 miljoen euro in 2019 niet beschikt. Middels een kasschuif worden deze middelen meegenomen naar 2020.

Onderzoeksprogramma’s Zorginstituut

Naar verwachting wordt een deel van de nog niet-bestemde onderzoeksprogramma’s van het Zorginstituut niet in 2020 uitgegeven.

Personeel en materieel VWS

Binnen verschillende directies van het kerndepartement is personele en materiële uitbreiding nodig om doelstellingen van het ministerie van VWS te realiseren. Het betreft hier onder meer VWS-brede kosten, maar ook kosten voor IV governance, juridische en communicatie taken. Daarnaast is voor de uitvoering van de banenafspraak en voor het programma privacy budget toegevoegd.

Stimuleringsmaatregel E-Health Thuis (SET)

Door de ingestelde sociale beperkingen vanwege de uitbraak van Covid-19 is er in de zorg een grote behoefte aan e-health toepassingen. Door ophoging van het subsidieplafond kan een stevige impuls worden gegeven aan zorg op afstand die in deze tijd extra nodig is.

Tegenvaller subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Het doel van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is het bevorderen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg door het vergoeden van de door zorgaanbieders geleverde zorg aan onverzekerde personen. Uit gegevens van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) blijkt dat meer zorgaanbieders een beroep doen op de subsidieregeling.

Uitvoering lokale/regionale preventieakkoorden

Vanuit het Nationaal Preventie akkoord is in 2019 en 2020 extra geïnvesteerd in vele maatregelen op het gebied van tabak, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Om op de ingeslagen weg voort te kunnen bouwen wordt in 2020 hard gewerkt om de doelen uit het preventieakkoord te realiseren. Met verschillende partijen zijn afspraken gemaakt om uitvoering te geven aan beleidsdoelen op het gebied van roken, alcohol en drugs.

Uitvoeringskosten CIZ

Voor het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) worden extra middelen beschikbaar gesteld vanwege een toename in aanvragen voor een Wlz-indicatie, de uitvoeringstoets Wet zorg en dwang (Wzd) en de uitvoeringstoets geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de Wet langdurige zorg (Wlz).

13-wekenecho

De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat veel zeer ernstige afwijkingen al bij een 13-wekenecho op te sporen zijn. Eind 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor het onderzoek naar de 13-wekenecho, dat in de tweede helft van 2021 van start kan gaan.

Diversen – Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer middelen voor het bestrijden van racisme en discriminatie in het voetbal (12 miljoen euro in 2020-2022), de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem (13 miljoen euro in 2020), de gevolgen van de meldplicht voor bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor beheer en toezicht (5 miljoen euro structureel) en voor informatiebeleid in de zorg (15 miljoen euro in 2020). Tenslotte wordt 10 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC). Het gaat hier om een speciaal fonds voor zorgprofessionals die te maken hebben gekregen met Covid-19 – en aan de gevolgen zijn overleden of na een ic-behandeling dusdanige schade hebben overgehouden dat arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Deze zorgprofessionals ontvangen een tegemoetkoming. Ook wordt een bijdrage gedaan van 10,5 miljoen euro aan de Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen, om leningen van sportverenigingen vanwege Covid-19 mogelijk te maken.

Kasschuif SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvak van SectorplanPlus worden de middelen in het juiste kasritme gezet.

Diversen – Zorg

De resterende prijsbijstelling wordt ingezet om knelpunten te dekken.

Technische mutaties

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (Covid-19)

In de eerste suppletoire begroting zijn voor de aanschaf van medische hulpmiddelen zoals mondkapjes en beschermingsbrillen (700 miljoen euro) en beademingsapparatuur (250 miljoen euro) middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor de opslag en distributie van de hulpmiddelen en het opstarten van testcapaciteit in Nederland (20 miljoen euro). Deze raming is in de incidentele suppletoire begroting bijgesteld. Het landelijk consortium hulpmiddelen heeft aanvullend budget gevraagd om de inkoop voort te zetten voor medische hulpmiddelen (550 miljoen euro). De raming van de inkoop van beademingsapparatuur wordt met 100 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Tenslotte is 2 miljoen euro benodigd voor de hulpmiddelen voor zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie (o.a. mantelzorgers). Bij de tweede incidentele begroting is opnieuw aanvullend budget beschikbaar gesteld voor medische hulpmiddelen (167 miljoen euro).

Verwerking

Betreft

2020 (x miljoen euro)

2021 (x miljoen euro)

Eerste suppletoire begroting

Aanschaf medische hulpmiddelen VWS / Landelijk Consortium Patiënten Spreiding

700

 

Aanschaf beademingsapparatuur

250

 

Opslag en distributie hulpmiddelen

10

 

Behouden opleidingsfaciliteit productie geneesmiddelen

7,5

 

Opstarten productie hulpmiddelen en testcapaciteit in Nederland

2,6

 

Tweede incidentele begroting

Aanvullend budget medische hulpmiddelen

166,5

25

Totaal

 

1.588,6

25

Bijdrage vaccinonderzoek (CEPI) Covid-19

Voor een bijdrage aan internationaal onderzoek naar een vaccin voor Covid-19 wordt 50 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Bonus zorgpersoneel (Covid-19)

Naar aanleiding van de motie Van Kooten-Arissen heeft het kabinet een bonusregeling voor zorgprofessionals uitgewerkt, van € 1.000,- (netto) per betrokken zorgprofessional. De verwachte uitgaven voor de bonus bedragen 1.440 miljoen euro, waardoor ca. 800.000 zorgprofessionals een bonus kunnen ontvangen en het bedrag wordt aangevuld met de eindheffing loonbelasting. Ook is besloten dat in 2021 een zorgbonus van € 500 euro (netto) wordt uitgekeerd. De verwachte uitgaven bedragen 720 miljoen euro in 2021.

Buurtsportcoaches

Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds voor de buurtsportcoaches. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties. Door gebruik te maken van de Brede Regeling Combinatiefuncties geven gemeenten uitvoering aan lokaal sport- en beweegbeleid.

Dak- en thuislozen

Om gemeenten in staat te stellen voldoende woonplekken met begeleiding aan dak- en thuislozen te bieden, worden incidentele middelen beschikbaar gesteld (75 miljoen euro in 2020 en 125 miljoen euro in 2021). Het aantal daklozen is sinds 2016 met 10.000 gestegen. Een deel van deze uitgaven is overgeheveld naar het Gemeentefonds (73 miljoen euro in 2020 en 77,5 miljoen euro in 2021); hierdoor resteert 2 miljoen euro in 2020 en 47,5 miljoen euro in 2021 op VWS-begroting.

Ggd ghor

Dit betreft meerkosten voor de GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Deze maakt kosten voor onder andere het opzetten van een app, een nieuw digitaal registratiesysteem voor de testen, het klantencontactcentrum en bron- en contactonderzoek.

Ggd's

Dit betreft meerkosten voor de GGD's. Deze maken kosten voor bron- en contactonderzoek en bemonstering en uitgestelde dienstverlening.

Ic-bedden en klinische bedden

Op basis van het Opschalingplan Covid-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg worden voor de opschaling naar 1.350 IC-bedden en de flexibele verdere opschaling naar 1.700 IC-bedden en de daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden middelen gereserveerd voor het beschikbaar maken en houden van deze extra capaciteit in 2020 en 2021.

Jeugdzorg

Het kabinet is gemeenten voor de periode tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Deze middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Kasschuif t.b.v. uitvoering dus-i zorgbonus

Om de noodzakelijke inzet van mensen voor de uitvoering van de zorgbonus, die normaal voor de uitvoering van het stagefonds worden ingezet, mogelijk te maken moet het laatste deel uit het proces van de jaarlijkse uitvoering van het stagefonds naar begin 2021 worden verplaatst. De uitgaven voor het stagefonds vinden daarom pas plaats in 2021.

Loonbijstelling

Dit betreft tranche 2020 van de loonbijstelling.

Ondersteuning sport-sector (Covid-19)

Voor de sportsector (sportbonden, sportverenigingen en sportaanbieders) wordt 135 miljoen euro beschikbaar gesteld als aanvullende compensatie voor het waarborgen van de continuïteit van de sportinfrastructuur. Hiermee kunnen de voornaamste problemen als gevolg van COVID-19 maatregelen voor ruim 800 zwembaden, ruim 50 sportbedrijven en ruim 24.000 sportverenigingen worden weggenomen.

Opleidingen ic-capaciteit

Op basis van het Opschalingsplan Covid-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg worden middelen gereserveerd voor opleidingen in het kader van de opschaling van de IC-capaciteit.

Overheveling g39 maatschappelijke diensttijd

De resterende Regeerakkoordmiddelen voor de Maatschappelijke diensttijd worden overgeheveld naar de VWS-begroting. De Maatschappelijke diensttijd is bedoeld om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Programmamiddelen covid-directie: innovatieve behandeling

Deze middelen zijn bedoeld voor het op de middellangetermijn beheersen van het coronavirus. Dit kan onderverdeeld worden in de volgende thema's: ondersteuning lokale aanpak bestrijding brandhaarden, implementatie/verspreiding vaccin en ontwikkeling innovatieve behandeling.

Stimuleringsmaatregel E-Health Thuis (SET)

Dit betreft de overheveling van 60 miljoen euro in 2020 uit de hoofdlijnenakkoordsector wijkverpleging naar de VWS-begroting voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. De overheveling maakt onderdeel uit van de afspraken die het afgelopen voorjaar met veldpartijen zijn gemaakt.

Subsidie wijkverpleging

Dit betreft de overheveling van 60 miljoen euro in 2021 en 2022 uit de hoofdlijnenakkoordsector wijkverpleging naar de VWS-begroting voor doeleinden binnen de wijkverpleging gedurende de looptijd van de HLA’s. De overheveling maakt onderdeel uit van de afspraken die het afgelopen voorjaar met veldpartijen zijn gemaakt.

Uitbreiding testcapaciteit (Covid-19)

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten getest worden op Covid-19, hiervoor is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig (264 miljoen euro). De test wordt uitgevoerd door de GGD'en. Op 1 juni is het landelijk telefoonnummer 0800-1202 operationeel geworden (36,3 miljoen euro) waar mensen naar toe kunnen bellen om te kijken of ze in aanmerking komen voor een test.

Vaccin ontwikkeling (Covid-19)

In de incidentele suppletoire begroting is 700 miljoen euro begroot voor de samenwerking van Nederland met Duitsland, Frankrijk en Italië in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Toen was nog niet bekend dat Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië mee gingen doen aan het vaccinprogramma van de Europese Commissie. Door de EU worden overeenkomsten gesloten om de beschikbaarheid van vaccins veilig te stellen. Hieruit volgen ook financiële verplichtingen voor de lidstaten om vaccins af te nemen. Het kan daarbij gaan om zowel aanschaf- als productie- en ontwikkelkosten. Door het ontbreken van definitieve info over prijzen en volumina (dat komt pas na afronding overeenkomsten EU) wordt vooralsnog vastgehouden aan de raming van 700 miljoen euro. Maar omdat naar verwachting niet alle overeenkomsten dit jaar worden gesloten wordt 300 miljoen euro van de beschikbare 700 miljoen euro in 2020 doorgeschoven naar 2021.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer een overboeking voor Regeerakkoordmiddelen van de aanvullende post voor het bevorderen van digitaal ondersteunende zorg (H57). Deze resterende middelen (5 miljoen euro structureel) worden vrijgegeven voor onder andere kennisdeling en ondersteuning van mkb-innovatoren rond digitaal ondersteunende zorg. Ook wordt de prijsbijstelling tranche 2020 toegevoegd aan de begroting (14 miljoen euro). Daarnaast bestaat deze post uit twee desalderingen voor de bijdragen aan het RIVM en het CIBG (14 miljoen euro) en EMA (6 miljoen euro) in verband met hogere uitgaven en ontvangsten. Bij desalderingen stijgen zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag, waardoor de netto uitgaven niet stijgen. Er vinden daarnaast diverse, in omvang geringe, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken plaats. Tenslotte worden middelen beschikbaar gesteld voor GGD en veiligheidsregio's (20 miljoen euro), onderzoek van ZonMw (20 miljoen euro), en het opleiden van extra zorgpersoneel (23 miljoen euro). Ook worden extra middelen beschikbaar gesteld voor een elektronisch platform voor huisartsen (5,7 miljoen euro), het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding en mobiel medisch vervoer (5,5 miljoen euro), het uitvoeren van tests en (contact)onderzoek door het RIVM (6,8 miljoen euro) en de GGD (5,9 miljoen euro), en de herregistratie van zorgpersoneel (1,7 miljoen euro).Ook wordt 9,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-app en digitale ondersteuning bij bron- en contactonderzoek.

Zorgkosten corona Caribisch Nederland

Om de zorgcapaciteit vanwege Covid-19 op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao op te bouwen wordt 32 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het betreft onder meer tijdelijke uitbreiding van de ic-capaciteit en bemensing van ic-units.

Diversen - Zorg

Deze post betreft onder meer de loonbijstelling van het plafond Zorg (14 miljoen euro) en het structureel toevoegen van middelen aan het BES-fonds voor de uitvoering van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord en naschoolse activiteiten aan de vrije uitkering van Openbare Lichaam van Saba (0,3 miljoen euro). Daarnaast vindt een technische overboeking plaats van de budgetten voor Caribisch Nederland vanwege de nieuwe programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (1 miljoen euro).

BIKK Wlz

Dit is de bijstelling van de Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van raming van het Centraal Planbureau.

Rijksbijdrage Wlz

Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van raming van het Centraal Planbureau.

Rijksbijdrage 18-

Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de raming van het Centraal Planbureau.

Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de raming van het Centraal Planbureau.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft een verhoging van het budget voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). Uit actuele realisatiecijfers van de Belastingdienst blijkt dat het aantal ontvangers is gestegen.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Deze post betreft onder een actualisatie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers en onverzekerden (8 miljoen euro structureel). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwerkt (10 miljoen euro) vanwege het niet inzetten van bestemmingsreserves van screeningsorganisaties om grote projecten te kunnen financieren.

Technische mutaties

Verkoop medische hulpmiddelen (Covid-19)

Voor de uitlevering van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen in 2020 is bij de eerste suppletoire begroting 2020 (290 miljoen euro) en eerste incidentele suppletoire begroting (180 miljoen euro) een ontvangstenbudget van in totaal 470 miljoen euro begroot. Dit ontvangstenbudget voor 2020 wordt met eenzelfde bedrag weer teruggeboekt, omdat de ontvangsten naar verwachting na 2020 met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) worden afgerekend. Het is momenteel nog onzeker welk deel van de ingekochte medische hulpmiddelen daadwerkelijk wordt verkocht. Over de uitlevering van medische hulpmiddelen in 2020 is in 2021 een ontvangstenbudget van 85 miljoen euro geraamd. Dit ontvangstenbudget wordt in 2021 herijkt. Samen met de uitgaven (zie de toelichting onder de uitgavenmutaties) komt dit neer op:

 

2020 (x miljoen euro)

2021 (x miljoen euro)

Uitgaven

1.588,6

25

Ontvangsten

0

85

Per saldo

1.588,6

‒ 60

Diversen – Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer twee desalderingen voor de bijdragen aan het RIVM en het CIBG (14 miljoen euro) en EMA (6 miljoen euro) in verband met hogere uitgaven en ontvangsten. Bij desalderingen stijgen zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag, waardoor de netto uitgaven niet stijgen.

Licence