Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie programma infrastructuurfonds

‒ 288,1

‒ 49,1

‒ 36,3

‒ 65,1

105,5

 

Saldo 2019

253,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

14,9

0,9

13,7

‒ 15,1

155,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Afrekening t3 2019 prorail

43,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov

‒ 166,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid

5,1

12,9

15,3

22,7

30,4

 

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

‒ 433,4

‒ 425,0

‒ 146,2

‒ 189,1

 

Inpassing dbfm contract a9 badhoevedorp holendrecht

‒ 143,1

‒ 146,6

‒ 129,8

‒ 130,1

‒ 98,5

 

Interne schuif hxii if bestel en vracht

6,0

15,0

0,0

41,0

6,5

 

Loon- en prijsbijstelling 2020

129,1

82,0

90,2

118,6

123,7

 

Maaslijn

32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Omvorming prorail naar zbo

0,0

‒ 16,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

 

Overboeking afgeroomd eigen vermogen rws

‒ 39,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Versnelling beno rws wegen

0,0

0,0

84,8

84,8

84,8

 

Versnelling bov prorail

0,0

0,0

249,3

249,3

0,0

 

Versnelling bov prorail specifiek

0,0

39,3

21,2

146,8

0,0

 

Versnelling smart mobility

0,0

35,0

45,0

75,0

0,0

 

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0,0

100,0

0,0

0,0

‒ 50,0

 

Diversen

‒ 23,9

‒ 4,2

46,7

23,2

0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Omvorming prorail naar zbo

0,0

7.147,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 324,0

6.830,3

‒ 42,3

445,1

‒ 131,9

 

Extrapolatie

7.110,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 309,1

6.831,3

‒ 28,5

430,0

23,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6.236,9

13.804,4

6.714,3

7.694,3

7.258,5

7.110,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

6.236,9

13.804,4

6.714,3

7.694,3

7.258,5

7.110,0

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie programma infrastructuurfonds

‒ 238,1

0,9

13,7

‒ 15,1

155,5

 

Saldo 2019

204,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 33,7

0,9

13,7

‒ 15,1

155,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Afrekening t3 2019 prorail

43,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov

‒ 166,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid

5,1

12,9

15,3

22,7

30,4

 

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

‒ 433,4

‒ 425,0

‒ 146,2

‒ 189,1

 

Inpassing dbfm contract a9 badhoevedorp holendrecht

‒ 143,1

‒ 146,6

‒ 129,8

‒ 130,1

‒ 98,5

 

Interne schuif hxii if bestel en vracht

6,0

15,0

0,0

41,0

6,5

 

Loon- en prijsbijstelling 2020

129,1

82,0

90,2

118,6

123,7

 

Maaslijn

32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Omvorming prorail naar zbo

0,0

‒ 16,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

 

Overboeking afgeroomd eigen vermogen rws

‒ 39,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Versnelling beno rws wegen

0,0

0,0

84,8

84,8

84,8

 

Versnelling bov prorail

0,0

0,0

249,3

249,3

0,0

 

Versnelling bov prorail specifiek

0,0

39,3

21,2

146,8

0,0

 

Versnelling smart mobility

0,0

35,0

45,0

75,0

0,0

 

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0,0

100,0

0,0

0,0

‒ 50,0

 

Diversen

‒ 23,9

‒ 4,2

46,7

23,2

0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Omvorming prorail naar zbo

0,0

7.147,0

0,0

0,0

0,0

 

Voordelig saldo 2019 ontvangsten

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 275,4

6.830,3

‒ 42,3

445,1

‒ 131,9

 

Extrapolatie

7.110,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 309,1

6.831,3

‒ 28,5

430,0

23,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6.236,9

13.804,4

6.714,3

7.694,3

7.258,5

7.110,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

6.236,9

13.804,4

6.714,3

7.694,3

7.258,5

7.110,0

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Actualisatie programma Infrastructuurfonds

Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn actualisaties van alle projectbudgetten op het Infrastructuurfonds doorgevoerd.

Saldo 2019

Het voordelig saldo over 2019 is in 2020 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds. Het saldo 2019 bedraagt 253 miljoen euro op de uitgaven en 204,4 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 48,6 miljoen euro.

Strategisch plan verkeersveiligheid

IenW heeft 0,5 miljard euro gereserveerd voor verkeersveilige infrastructuur in het Infrastructuurfonds in de periode t/m 2029. Hiermee zullen gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies worden aangepakt. Voorwaarden voor besteding van de middelen zijn afspraken over maatregelen en eenzelfde bedrag aan cofinanciering van provincies en gemeenten. Dekking van de reeks loopt mee in de programma-actualisaties.

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo van diverse mutaties en betreft met name de uitgaven van RWS voor het opruimen van olie en het schoonmaken van vogels door de olielekkage van de BOW Jubail in de haven van Rotterdam (- 5 miljoen euro in 2020) en de bekostiging van het instrument Functionele Inspecties en Testen (- 4,5 miljoen euro).

Technische mutaties

Afrekening t3 2019 prorail

Per tertaal verstrekt IenW een voorschot aan subsidie aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Vervolgens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. In het derde tertaal was het voorschot hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.

Beschikbaarheidsvergoeding ov

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie. De vergoeding past bij het verzoek van het kabinet aan vervoerders om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen en de inkomsten nog beperkt zijn door toedoen van Corona. Deze mutatie betreft de bijdrage van IenW aan de beschikbaarheidsvergoeding in 2020.

Bijdrage maatregelen scheepvaartveiligheid

Bij de aanleg van windparken a.g.v. uitrol Windenergie op Zee zijn ten behoeve van de scheepvaartveiligheid extra investeringen benodigd in personeel en materieel. Als onderdeel van de afspraken tussen IenW en EZK over scheepvaartveiligheid op de Noordzee heeft EZK hiervoor in de periode 2020 t/m 2029 in totaal 241 miljoen euro. Overgemaakt naar de begroting van IenW. Een deel van de aanvullende maatregelen komt op de begroting van Defensie tot besteding, dit deel is reeds overgeboekt van IenW naar Defensie. Wat per saldo overblijft op de begroting van IenW wordt middels deze desaldering toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.

Generale kasschuif infrastructuurfonds

Nieuwe uitvoeringsinformatie op het Infrastructuurfonds evenals behoefte tot extra overprogrammering leiden tot een kasschuif van middelen naar latere jaren. Daartegenover staat een versnelling op het programma instandhouding en de opbouw van capaciteit bij RWS. Per saldo verschuift circa 1,1 miljard euro op het IF uit de meerjarenperiode naar latere jaren.

Inpassing DBFM contract A9 Badhoevedorp Holendrecht

De aanleg- en beheer en onderhoudsbudgetten voor het DBFM-project A9 Badhoevedorp Holendrecht zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Interne schuif hxii if bestel en vracht

Om de middelen Bestel en Vracht uit het klimaatakkoord die IenW bij Voorjaarsnota heeft ontvangen in het juiste ritme te zetten is een interne schuif benodigd. Deze schuif wordt gefaciliteerd via het Infrastructuurfonds en is budgettair neutraal over de gehele looptijd van het Infrastructuurfonds.

Loon- en prijsbijstelling 2020

Onder deze post valt de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor 2020 om het IF op het actuele prijspeil te brengen.

Maaslijn

Dit betreft een terugbetaling van de subsidie Electrificatie Maaslijn uit het Provinciefonds omdat IenW zelf opdrachtgever wordt van dit onderdeel van het project Maaslijn (26,4 miljoen euro).

Omvorming ProRail naar ZBO

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het streven is dat de wet in juli 2021 in werking treedt. In 2021 leidt dit incidenteel tot uitgaven voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Voor alle kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van deze genoemde fiscale effecten optreden, geldt dat even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten ontstaan, waarmee deze kosten niet relevant zijn voor het uitgavenplafond. De Omvorming zorgt vanaf 2021 voor lagere uitgaven die wel relevant zijn voor het uitgavenplafond.

Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

Het eigen vermogen van RWS overschrijdt het maximum van 5% en wordt daarom afgeroomd.

Versnelling beno rws wegen 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling bov prorail 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud en vervanging op de hoofdspoorweginfrastructuur, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling bov prorail specifiek

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling op beheer en onderhoud en vervanging van reeds geplande werkzaamheden van ProRail, zoals de engineering van perronkappen van Dordrecht, Zandvoort en Haarlem en groot onderhoud van fietsenstallingen, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling smart mobility 

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling van Smart Mobility maatregelen, waarvoor het budget aanvankelijk in de periode na 2025 stond gereserveerd.

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

Om een stimulans te geven aan de economische groei en de bouw worden investeringen naar voren gehaald. Dit betreft een versnelling van maatregelen in het kader van het Strategisch plan verkeersveiligheid. Budget hiervoor stond aanvankelijk in de jaren 2024 en 2025.

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo van verschillende technische mutaties. Dit zijn hoofdzakelijk desalderingen en wordt onder andere verklaard door een bedrag van in totaal 75 miljoen euro (3 keer 25 miljoen euro in 2021-2023) i.h.k.v. het Klimaatakkoord, bestemd voor de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden bij stations en de overboeking van de subsidieregeling snelfietsroutes naar de IenW begroting (XII) (- 15,5 miljoen euro in 2020 en ‒ 6,8 miljoen euro in 2021). Daarnaast valt de versnelling voor beheer en onderhoud bij RWS op hoofdvaarwegen onder deze post. Voor de periode van 2022 t/m 2025 is er 4x 23 miljoen euro uit latere jaren naar voren gehaald.

Licence