Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.415,00

1.853,10

1.983,20

1.781,40

1.438,20

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Reservering investeringspakket julibrief

150

0

0

0

0

 

Afboeking a4 reservering transitie werkgevers zorg en overheid

0

0

‒ 50,5

‒ 50

‒ 50

 

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

100

0

0

0

0

 

Invullen onderuitputting rijksbegroting

500

0

0

0

0

 

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord - noodfonds bedrijven

0

‒ 25

25

0

0

 

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 35,4

27,4

6,9

1,1

0

 

Kasschuif lpo tranche 2019

25,2

1,6

‒ 13,6

‒ 8,2

‒ 5

 

Kasschuif l105 reservering regionale knelpunten

‒ 61,3

54

7,3

0

0

 

Kasschuif l107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 14,7

‒ 20

34,7

0

0

 

Kasschuif maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

‒ 3,5

‒ 24

‒ 173,5

‒ 49

25

 

Kasschuif reservering noordzeeakkoord (generale bijdrage)

‒ 0,9

0

17,5

‒ 2,8

‒ 9,8

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (plafond r)

‒ 21,5

‒ 19,3

‒ 14,7

‒ 18,2

‒ 19,5

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (plafond r)

‒ 32,2

‒ 17,3

‒ 9,7

‒ 13,6

‒ 12,4

 

Maatregelen Urgenda voorjaarsnota

63

235,7

0

0

0

 

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

‒ 1.336,00

‒ 17

‒ 5

0

0

 

Opboeking taakstellende onderuitputting rijksbegroting

‒ 500

‒ 950

0

0

0

 

Reservering compensatie Zeeland

75,9

54,5

6,8

6,8

4,3

 

Reservering maatregelenpakket stikstofproblematiek

124,7

681,7

1.110,50

685,3

378,8

 

Reservering Noordzeeakkoord (generale bijdrage)

1

4

4,4

13,4

15

 

Reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

28,5

31,5

32

32

32

 

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

0

50

50

50

50

 

Reservering wederopbouw Sint Maarten

177,7

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 8,2

‒ 2,7

‒ 1,4

‒ 0,6

‒ 2,6

 

Sociale zekerheid

      

Opboeken in=uittaakstelling sociale zekerheid

‒ 47,3

0

0

0

0

 

Zorg

      

Diversen

0

3,5

0

‒ 1,8

‒ 1,8

 
 

‒ 815

68,6

1.026,70

644,4

404

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Loonbijstelling tranche 2020 r

26,4

31,1

34

28,6

21,8

 

Overboeking aanvullende middelen klimaatakkoord tbv mobiliteit

‒ 33

‒ 94

‒ 96

‒ 162

‒ 121

 

Overboeking b6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 45,1

‒ 45,1

‒ 46

0

0

 

Overboeking e25 natuur en waterkwaliteit

‒ 40

0

0

0

0

 

Overboeking reservering investeringspakket Julibrief Defensie

‒ 60

0

0

0

0

 

Overboeking reservering investeringspakket Julibrief JenV

‒ 60

0

0

0

0

 

Overheveling aanvullende middelen ka voor paw

0

‒ 49

‒ 60

‒ 20

‒ 10

 

Overheveling aanvullende middelen ka voor renovatieversneller

0

0

‒ 15

‒ 25

‒ 35

 

Overheveling aanvullende middelen ka voor sah

0

‒ 20

‒ 60

‒ 70

0

 

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - gerichte opkoop

‒ 20

‒ 40

‒ 40

0

0

 

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - veenweide

‒ 50

‒ 50

0

0

0

 

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - warmtefonds

‒ 60

‒ 70

‒ 117

‒ 87

‒ 77

 

Overheveling Belastingdienst

‒ 30,4

‒ 90,7

‒ 173,5

‒ 79,7

‒ 16,7

 

Overheveling gdi

0

0

‒ 55,8

0

0

 

Overheveling g33 aanpak werkdruk primair onderwijs

0

0

0

‒ 40,5

‒ 56

 

Overheveling g39 maatschappelijke diensttijd

0

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

 

Overheveling l105 reservering regionale knelpunten

‒ 92,8

‒ 99,6

‒ 7,3

0

0

 

Overheveling maatregelen Urgenda voorjaarsnota

‒ 33

‒ 185,7

0

0

0

 

Overheveling maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

‒ 109,2

‒ 488,7

‒ 343

‒ 384,3

‒ 327,8

 

Overheveling reservering Groningen

‒ 82,1

‒ 24

‒ 24

‒ 7

0

 

Overheveling reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

‒ 28,5

‒ 31,5

‒ 32

‒ 32

‒ 32

 

Overheveling reservering rijksbijdrage woningbouw

‒ 250

‒ 250

‒ 100

‒ 100

0

 

Overheveling reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

0

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

 

Reservering armoede & schulden

0

0

45

0

0

 

Reservering cultuurpakket

0

414

0

0

0

 

Reservering dienstverlening gemeenten

0

0

140

0

0

 

Reservering flankerend beleid jeugdwerkloosheid (ocw)

0

33,4

100,2

87,8

42

 

Reservering garantiefonds (fonds voor hulp bij schulden)

0

30

0

0

0

 

Reservering inkomstenderving agv corona na 1 juni

100

0

0

0

0

 

Reservering intensiveren scale-ups

0

150

0

0

0

 

Reservering noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

70

0

0

0

0

 

Reservering ov-beschikbaarheidsvergoeding

0

740

0

0

0

 

Reservering regeling tegemoetkoming dierentuinen

39

0

0

0

0

 

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

0

200

200

200

200

 

Reservering solvabiliteitsfonds

50

250

0

0

0

 

Reservering stimuleren bedrijfsleven door gemeenten via herstructurering

0

100

0

0

0

 

Reservering stimuleren bedrijfsleven door gemeenten via leningen start- en scale-ups

0

100

0

0

0

 

Reservering stoppersregeling nertsen

0

130

5

5

0

 

Toevoeging bronmaatregelen stikstof voor de bouw

0

100

100

100

100

 

Woningbouwimpuls

0

0

‒ 50

‒ 50

0

 

Diversen

‒ 80,7

‒ 71,6

‒ 70,5

‒ 57,9

‒ 44,8

 

Sociale zekerheid

      

Reservering commissie Heerts

0

0

37,8

68,5

68,5

 

Reservering crisisdienstverlening

0

0

75

0

0

 

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

0

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

 

Diversen

‒ 3

‒ 5

‒ 9,9

‒ 14,9

‒ 18,9

 

Zorg

      

Diversen

0

‒ 3,5

‒ 9,7

‒ 8

‒ 8

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Kasschuif j101 eigen vermogen invest-nl

‒ 170

77

‒ 23

‒ 23

‒ 7

 

Overheveling j101 eigen vermogen invest-nl

0

‒ 247

‒ 147

‒ 147

‒ 146

 
 

‒ 962,4

‒ 59,9

‒ 1.292,70

‒ 1.368,40

‒ 1.017,90

 

Extrapolatie

990,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 1.777,50

8,7

‒ 265,9

‒ 723,8

‒ 613,9

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

‒ 362,5

1.861,80

1.717,30

1.057,60

824,3

990,7

Totaal Internationale samenwerking

0

0

53

0

0

0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Reservering investeringspakket Julibrief

Het kabinet heeft ingestemd met een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van JenV en Defensie, compensatie voor sportclubs met een gebouw in eigen beheer en extra middelen voor de uitvoering van de TOGS-regeling. Deze uitgavenvoorstellen zijn toegevoegd aan de Aanvullende Post en verwerkt in het budgettaire beeld.

Afboeking A4 reservering transitie werkgevers zorg en overheid

Als onderdeel van de uitwerking van het Pensioenakkoord zijn de middelen voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden met 200 miljoen euro verhoogd. De afspraak is gemaakt dat 150,5 miljoen euro wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor overheidswerkgevers, de resterende 49,5 miljoen euro wordt gedekt uit de indexatie van deze middelen.

Invullen in=uit taakstelling Rijksbegroting

Als tegenhanger van de eindejaarsmarge wordt een in=uittaakstelling geboekt op de Aanvullende Post. De gedachte achter de in=uittaakstelling is dat er aan het einde van dit jaar weer in dezelfde mate als in 2019 sprake zal zijn van onderbesteding op de begrotingen. Door hiervoor alvast een taakstelling in te boeken zorgt het uitkeren van de eindejaarsmarge 2019 niet voor een belasting van het uitgavenplafond.

Invullen onderuitputting Rijksbegroting

Bovenop de jaarlijkse in=uittaakstelling is in 2020 een taakstellende onderuitputting verwerkt van 500 miljoen euro en in 2021 van 950 miljoen euro. Hiervan is het bedrag in 2020 volledig ingevuld, voor 2021 resteert de taakstelling nog. In de afgelopen 3 jaar was sprake van forse onderuitputting op de departementale begrotingen. Om te voorkomen dat ruimte onder het uitgavenplafond die gedurende de resterende kabinetsperiode ontstaat niet meer (doelmatig) kan worden ingezet, heeft het kabinet besloten hierop te anticiperen door een taakstellende onderuitputting te verwerken. Het kabinet creëert zo eenmalig maximale ruimte voor extra uitgaven in 2020 en 2021.

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord - noodfonds bedrijven

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet beleid ontwikkelt om te voorkomen dat werkgelegenheid bij bedrijven weglekt naar het buitenland als gevolg van een opeenstapeling van klimaatmaatregelen. Daarvoor is 125 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Op dit moment worden de effecten gemonitord. Wanneer bekend is hoe de reservering het beste benut kan worden, wordt er een besluit genomen over de inrichting van instrumenten en het kasritme waarin de middelen zullen worden besteed. De verwachting is dat de middelen in 2021 nog niet nodig zijn.

Kasschuif G39 maatschappelijke diensttijd

Aanpassing van het subsidieproces voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) leidt vanaf 2021 naar verwachting tot versnelde uitbetaling aan MDT-aanbieders. De middelen die in 2020 stonden gereserveerd op de Aanvullende Post ‘Algemeen’ worden verplaatst naar 2021, 2022 en 2023 om aan te sluiten bij het nieuwe kasritme.

Kasschuif LPO tranche 2019 en Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 en 2019 (plafond R)

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn drie moties ten behoeve van middelen voor zedenpolitie, mensenhandel en democratie aangenomen die leiden tot extra uitgaven. De moties worden gedekt uit de loon- en prijsbijstelling op de Aanvullende Postmiddelen tranches 2018 en 2019. Om deze middelen in het juiste ritme te zetten is een kasschuif ingezet.

Kasschuif L105 reservering regionale knelpunten

Dit betreft een kasschuif voor de 3e tranche Regio Deals en de Regio Deal Caribisch Nederland om de middelen in het juiste ritme te zetten.

Kasschuif L107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

In het Regeerakkoord is 75 miljoen euro gereserveerd voor de ombouw van industriële grootverbruikers van laag- naar hoogcalorisch gas. Medio juni 2020 zal de gaswet gewijzigd worden en zal het de negen grootste grootverbruikers verboden worden per oktober 2022 nog laagcalorisch gas af te nemen. Gezien het feit dat nadeelcompensatie pas kan worden uitbetaald nadat het grootste deel van de kosten gemaakt zijn en de schade is getoetst, is het merendeel van de kosten te verwachten in 2022. Deze kasschuif sorteert alvast voor op verwachtte nieuwe kasritme.

Maatregelen Urgenda voorjaarsnota

Dit betreft het deel van de Urgenda-maatregelen waarvan financiering in de voorjaarsnota is verwerkt. Hiervoor gelden specifieke afspraken met betrekking tot eindejaarsmarge en kasschuiven.

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

De in=uittaakstelling voor 2020 op de Aanvullende Post wordt opgehoogd met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen is uitgekeerd aan eindejaarsmarges. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Opboeking taakstellende onderuitputting rijksbegroting

Bovenop de jaarlijkse in=uittaakstelling is in 2020 een taakstellende onderuitputting verwerkt van 500 miljoen euro en in 2021 van 950 miljoen euro. Hiervan is het bedrag in 2020 volledig ingevuld, voor 2021 resteert de taakstelling nog. In de afgelopen 3 jaar was sprake van forse onderuitputting op de departementale begrotingen. Om te voorkomen dat ruimte onder het uitgavenplafond die gedurende de resterende kabinetsperiode ontstaat niet meer (doelmatig) kan worden ingezet, heeft het kabinet besloten hierop te anticiperen door een taakstellende onderuitputting te verwerken. Het kabinet creëert zo eenmalig maximale ruimte voor extra uitgaven in 2020 en 2021.

Reservering compensatie zeeland

De MR heeft ingestemd met een mandaat waarmee de staatssecretaris van BZK Zeeland een compensatiepakket heeft aangeboden omdat de verhuizing van de Marinierskazerne niet doorgaat. De dekking voor dit mandaat bestaat voor een deel uit generale dekking. Deze dekking is gereserveerd op de Aanvullende Post ‘algemeen’.

Reservering en kasschuif maatregelenpakket stikstofproblematiek

Het kabinet komt met een aanvullend maatregelenpakket dat de stikstofneerslag verder beperkt en de natuur herstelt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de Aanvullende Post. Verder zijn de middelen voor de landelijke beëindigingmaatregel met een kasschuif in het juiste ritme gezet. De middelen komen zo in meer tranches vrij zodat met de maatregel zoveel mogelijk stikstofemissiereductie wordt behaald en/of de middelen op termijn effectiever kunnen worden ingezet voor andere maatregelen uit het stikstofpakket.

Reservering en kasschuif Noordzeeakkoord (generale bijdrage)

In afwachting van het al dan niet sluiten van het Noordzeeakkoord is 42,8 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. De bijdragen van de betrokken departementen – IenW, LNV, EZK en BZK – worden na afsluiten van het akkoord in een volgende budgettaire ronde verwerkt. Totale rijksbijdrage aan het Noordzeeakkoord is 200 miljoen euro in de periode tot en met 2030.

Reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

Voor de aanpak van het lerarentekort wordt structureel 32 miljoen euro beschikbaar gesteld op de Aanvullende Post in afwachting van een nadere uitwerking van de maatregel door OCW.

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

Het kabinet heeft vorig jaar 4x200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Dit budget wordt, als gevolg van het pensioenakkoord, opgehoogd met 200 miljoen euro naar 1 miljard euro. De aanvullende 200 miljoen euro wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor overheidswerkgevers voor de compensatie afschaffing doorsneesystematiek.

Reservering wederopbouw Sint Maarten

In 2017 is 550 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Van de gereserveerde middelen is 178 miljoen euro nog niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2019 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de begroting van de Aanvullende Post voor 2020.

Diversen - Rijksbegroting

Onder de post diversen vallen overhevelingen van de Aanvullende Post naar verschillende begrotingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de overheveling van middelen voor de warme sanering varkenshouderij en visserij, middelen voor Groningen en middelen voor de Ballonvaart. 

Opboeken in=uittaakstelling sociale zekerheid

De in=uittaakstelling voor 2020 op de Aanvullende Post wordt opgehoogd met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen wordt uitgekeerd aan eindejaarsmarges. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Diversen - Zorg

Dit betreft een kasschuif van de Regeerakkoordmiddelen voor Onafhankelijke cliëntondersteuning (H62). Door middel van deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme overgeheveld naar de VWS-begroting.

Technische mutaties

Loonbijstelling tranche 2020 R

De tranche 2020 van de loonbijstelling is toegevoegd aan de gereserveerde middelen op de Aanvullende Post 'algemeen'.

Overboeking aanvullende middelen klimaatakkoord tbv mobiliteit

In het kader van het klimaatakkoord zijn middelen overgeheveld van de Aanvullende Post naar de begroting van IenW. Dit wordt als volgt ingezet:

  • Ten behoeve van een stimuleringsprogramma voor zero-emissie (ZE) bestel- en vrachtauto’s;

  • Ter stimulering van het elektrificeren van het wagenpark via een subsidie voor nieuwe en tweedehands elektronische vervoersmiddelen (EV’s) uit het middensegment;

  • Voor de realisatie van 1,8 miljoen laadpunten voor elektrisch vervoer;

  • Voor de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden fietsparkeermogelijkheden bij stations.

Overboeking B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Overboeking E25 natuur en waterkwaliteit

Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop Natuur & Waterkwaliteit naar de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een vitaal platteland.

Overboeking reservering investeringspakket julibrief Defensie

Dit betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de Defensie begroting van de middelen voor een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van o.a. Defensie.

Overboeking reservering investeringspakket julibrief JenV

Dit betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de JenV begroting van de middelen voor een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van o.a. JenV.

Overheveling aanvullende middelen KA voor PAW

Voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) zijn de resterende meerjarige middelen naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling aanvullende middelen KA voor renovatieversneller

De tweede tranche van middelen uit de renovatieversneller op de Aanvullende Post zijn naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling aanvullende middelen KA voor SAH

Voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije huurwoningen (SAH) zijn de resterende meerjarige middelen naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - warmtefonds

De eerste en tweede tranche van middelen uit de Warmtefondsreeks op de Aanvullende Post zijn naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - gerichte opkoop en veenweide

Dit betreft de overheveling van de middelen op de Aanvullende Post naar de LNV begroting voor gerichte opkoop en de Veenweide. De middelen voor de gerichte opkoop worden via de provincies ingezet voor de aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. De middelen voor de Veenweidengebieden worden op basis van maatwerk ingezet in kansrijke gebieden waarbij het kan gaan om het ondersteunen van agrariërs bij minder intensief landgebruik, het vrijwillig verplaatsen of stoppen van het bedrijf maar ook om technische aanpassingen zoals waterinfiltratie technieken.

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - warmtefonds

De eerste en tweede tranche van middelen uit de Warmtefondsreeks op de Aanvullende Post zijn naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling Belastingdienst

Dit betreft een uitkering vanaf de Aanvullende Post voor Beheerst Vernieuwen bij de Belastingdienst.

Overheveling GDI

Voor 2022 zijn middelen vanaf de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van BZK. Het betreft middelen voor gezamenlijke doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid. De bestemming van de Investeringspost wordt afgestemd in de governance van de digitale overheid (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid: OBDO).

Overheveling G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

Een deel van de nog gereserveerde werkdrukmiddelen is, conform het convenant van najaar 2019, overgeheveld naar de begroting van OCW.

Overheveling G39 maatschappelijke diensttijd

De resterende Regeerakkoordmiddelen voor de Maatschappelijke diensttijd worden overgeheveld naar de VWS-begroting. De Maatschappelijke diensttijd is bedoeld om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Overheveling L105 reservering regionale knelpunten

Dit betreft de overheveling van middelen vanuit de regio envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds.

Overheveling maatregelen Urgenda voorjaarsnota

Dit betreft het deel van de Urgenda-maatregelen waarvan financiering in de voorjaarsnota is verwerkt. Hiervoor gelden specifieke specifieke afspraken met betrekking tot eindejaarsmarge en kasschuiven.

Overheveling maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

Deze middelen zijn overgeheveld van de AP naar de begroting van LNV ten behoeve van de structurele aanpak stikstof. Onderdeel hiervan zijn de financiering van de warme sanering varkenshouderijen en programma DG stikstof. Enkele overboekingen van het maatregelenpakket zoals het Natuurpakket en Waterbassins worden apart toegelicht.

Overheveling reservering Groningen

Op basis van door EZK en BZK ingediende bestedingsplannen, ontvangen EZK en BZK deze middelen van de Reservering Groningen op de Aanvullende Post. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor onvoorziene en ongedekte kosten die te maken hebben met de totale operatie voor schade, versterken, en perspectief in Groningen.

Overheveling reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

Er is structureel 32 miljoen euro generaal beschikbaar gesteld in het voorjaar 2020 voor de aanpak van het lerarentekort.

Overheveling reservering rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de Aanvullende Post bij Financiën geplaatst. Bij de Voorjaarsnota is een eerste tranche van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting overgeheveld van cumulatief 600 miljoen euro.

Overheveling reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

Dit betreft de overheveling van middelen voor het sectoraal maatwerk pensioenakkoord. Het kabinet heeft vorig jaar 4x200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Dit budget wordt, als gevolg van het pensioenakkoord, opgehoogd met 200 miljoen euro naar 1 miljard euro. De aanvullende 200 miljoen euro wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor overheidswerkgevers voor de compensatie afschaffing doorsneesystematiek. De ze middelen zijn nu overgeheveld naar de SZW-begroting.

Reservering armoede en schulden

Ten behoeve van het terugdringen van armoede en problematische schulden worden aanvullende middelen gereserveerd voor het gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand.

Reservering cultuurpakket

Voor aanvullende steun aan de culturele en creatieve sector wordt in 2021 414 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in afwachting van nadere uitwerking gereserveerd op de Aanvullende Post. Van dit bedrag is 200 miljoen euro bedoeld voor verlenging van het eerdere steunpakket cultuur tot de eerste helft van 2021. Daarnaast wordt 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor diverse doeleinden, zoals het behoud van private collecties, het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten en voor een regeling voor historisch erfgoed. Voor lokale culturele infrastructuur wordt 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierdoor worden gemeenten in staat gesteld om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen.

Reservering dienstverlening gemeenten

Het kabinet reserveert middelen om het re-integratiebudget bij gemeenten tijdelijk te verhogen in lijn met de verhoogde instroom als gevolg van de coronacrisis. Gemeenten gebruiken dit budget om bijstandsgerechtigden te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Reservering flankerend beleid jeugdwerkloosheid (ocw)

In verband met de maatregelen – als onderdeel van het flankerend beleid SZW – waarmee kwetsbare leerlingen en studenten te maken kunnen krijgen, is de verwachting dat een deel van de kwetsbare leerlingen en studenten die laag- of niet gekwalificeerd het onderwijs zouden verlaten en naar de arbeidsmarkt uit zouden stromen, door deze nazorg en begeleiding langer zullen doorleren. In verband hiermee ontstaan extra uitgaven voor bekostiging van het mbo/pro/vso (186 miljoen euro), de regeling praktijkleren (29 miljoen euro) en extra studiefinanciering (49 miljoen euro). Deze uitgaven zijn op de AP gereserveerd en worden voor zover nodig in het voorjaar van 2021 en 2022 op basis van de meest actuele ramingen van de leerlingen- en studentenaantallen overgeheveld.

Reservering garantiefonds (fonds voor hulp bij schulden)

In 2021 worden middelen gereserveerd voor een Waarborgfonds om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen.

Reservering inkomstenderving agv corona na 1 juni

Voor gemeenten en provincies zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting van de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis. Er is een aanvullend voorschot van 20 miljoen euro voor de periode tot 1 juni toegekend. Het voorschot voor de periode na 1 juni ad 100 miljoen euro zal worden uitgekeerd, zodra er beter zicht is op waar de schade neerslaat.

Reservering intensiveren scale-ups

Dit betreft reservering voor de middelen voor het inrichten van een nationale scale-up faciliteit met Europese en nationale middelen en bijdragen van private investeerders.

Reservering noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Als onderdeel van de bescherming tegen het coronavirus is besloten om 70 miljoen euro te reserveren op de Aanvullende Post voor het aanleggen van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de publieke sector of werkzaam in vitale processen en cruciale beroepen (m.u.v. de zorg). De noodvoorraad wordt aangelegd om gedurende 45 dagen essentiële processen te kunnen voortzetten.

Reservering ov-beschikbaarheidsvergoeding

Verlenging geschiedt onder de voorwaarde dat door de sector – (de decentrale) overheden en vervoerders gezamenlijk - uiterlijk 1 april 2021 een transitieplan wordt opgesteld. Dit plan geeft richting geeft aan de benodigde (verdere) optimalisatie, kostenbesparingen, aanpassingen aan dienstregeling en/of concessie en de transitie daartoe van het openbaar vervoer startend in de tweede helft van 2021.

Reservering regeling tegemoetkoming dierentuinen

Dierentuinen zijn zwaar geraakt door de coronacrisis en leiden als gevolg daarvan grote verliezen. Naar verwachting loopt het omzetverlies in 2020 op tot 132 miljoen euro, terwijl de vaste hoge kosten voor specialistische zorg, huisvesting en noodzakelijk onderhoud voor de dieren doorlopen. Faillissement dreigt daardoor voor veel dierentuinen. Het kabinet stelt in totaal maximaal 39 miljoen euro beschikbaar om faillissement voor dierentuinen af te wenden. In afwachting van een nadere uitwerking worden de middelen op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën gereserveerd.

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

Het kabinet heeft vorig jaar 4x200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Dit budget wordt, als gevolg van het pensioenakkoord, opgehoogd met 200 miljoen euro naar 1 miljard euro. De aanvullende 200 miljoen euro wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor overheidswerkgevers voor de compensatie afschaffing doorsneesystematiek. Deze middelen stonden gereserveerd op de Aanvullende Post en zijn nu overgeboekt naar de begroting van SZW.

Reservering solvabiliteitsfonds

Vanwege de coronacrisis bestaat de kans dat (middel)grote Nederlandse bedrijven in toenemende mate met solvabiliteitsproblemen worden geconfronteerd. Bedrijven kunnen dan behoefte hebben aan een herkapitalisatie. De Staat zal zich hier opstellen als een stille investeerder op gelijke voet met de andere private investeerders, zodat geen sprake zal zijn van staatssteun. Het kabinet vindt het positief dat private partijen met dit initiatief zijn gekomen. Omwille van de budgettaire systematiek reserveert het Kabinet nu alvast 300 miljoen euro voor een overheidsbijdrage in het fondskapitaal.

Reservering stimuleren bedrijfsleven door gemeenten via herstructurering

Dit is een reservering van de bijdrage waarmee gemeenten bedrijventerreinen kunnen ondersteunen in herstructureringstrajecten: dit gold voor bovenlokale projecten, met en structuurvisie op het gebied en een regionale visie.

Reservering stimuleren bedrijfsleven door gemeenten via leningenstart- en scale-ups

Deze bijdrage kan een plan worden uitgewerkt voor regionale steun voor start- en scale-ups zoals bijv. via Corona Overbruggingslening (COL).

Reservering stoppersregeling nertsen

Op de Aanvullende Post is 140 miljoen euro gereserveerd voor een nog nader uit te werken verplichte stoppersregeling voor nertsenfokkerijen. Inclusief de 10 miljoen euro die op de LNV-begroting is gereserveerd komt het totaal bedrag voor de verplichte stoppersregeling op 150 miljoen euro.

Toevoeging bronmaatregelen stikstof voor de bouw

Er wordt een reeks van 100 miljoen euro jaarlijks t/m 2030 op de Aanvullende Post gereserveerd voor bronmaatregelen om een partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofwet in aanvulling op de ruim 5,1 miljard euro die dit voorjaar beschikbaar is gesteld door het kabinet voor de structurele stikstofaanpak.

Woningbouwimpuls

De woningbouwimpuls wordt geïntensiveerd met 50 miljoen euro in 2021 voor diverse maatregelen gericht op het wegnemen van knelpunten in de woningbouw in combinatie met wederkerige afspraken over de programmering van de woningbouw.

Diversen – Rijksbegroting

Dit betreft een saldo van diverse overhevelingen vanaf de Aanvullende Post. Grotendeels bevat dit de overheveling van de loon- en prijsbijstelling naar de departementale begrotingen.

Reservering commissie Heerts

De commissie Heerts heeft op 14 mei jl. een advies uitgebracht over de schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet neemt onder andere het advies over om slachtoffers van het werken met gevaarlijke stoffen een financiële tegemoetkoming toe te kennen. De middelen worden gedekt door een verhoging van de aof-premie en worden gereserveerd op de Aanvullende Post totdat de regeling nader is uitgewerkt.

Reservering crisisdienstverlening

Het kabinet stelt middelen beschikbaar zodat werkgevers, sociale partners, beroepsonderwijs, UWV en gemeenten in de arbeidsregio’s gezamenlijk mensen kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk en (om)scholing. Hiervoor komen er regionale mobiliteitsteams om deze crisisdienstverlening in de regio’s en met sectoren aan te bieden.

Reservering sectoraal maatwerk pensioenakkoord

Het kabinet heeft vorig jaar 4x200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Dit budget wordt, als gevolg van het pensioenakkoord, opgehoogd met 200 miljoen euro naar 1 miljard euro. De aanvullende 200 miljoen euro wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor overheidswerkgevers voor de compensatie afschaffing doorsneesystematiek. Deze middelen stonden gereserveerd op de Aanvullende Post en zijn nu overgeboekt naar de begroting van SZW.

Diversen - Sociale zekerheid

Dit betreft o.a. de overboeking van de reservering voor uitvoering en toezicht naar de SZW-begroting en de overheveling van de loon- en prijsbijstelling naar de Aanvullende Post.

Diversen – Zorg

Dit betreft de overheveling van de middelen voor Onafhankelijke cliëntondersteuning (H62). Met deze middelen wordt met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokkenpartijen een impuls gegeven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast betreft dit de overboeking van de Aanvullende Post van tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling voor de middelen onder deelplafond Zorg.

Overheveling en kasschuif j101 eigen vermogen Invest-NL

Dit betreft een saldo van twee mutaties. Een kasschuif is geaccommodeerd om de vermogensverschaffing aan Invest Internationaal in het gewenste ritme te krijgen. Daarnaast worden de middelen vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van Financiën zodat de internationale tak van Invest-NL in 2021 kan worden opgestart.

Licence