Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

907,9

376,3

170,7

159,6

178,7

178,7

totaal niet-belastingontvangsten

35,2

34,6

31,1

31

31

31

1

Versterken rechtsstaat

      
 

Uitgaven

23,1

80,4

58,4

58,8

82,4

82,4

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

      
 

Uitgaven

76,7

65,4

59,3

48,1

43,6

43,6

 

Ontvangsten

0,5

     

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

      
 

Uitgaven

763,7

201,5

28,5

28,5

28,5

28,5

 

Ontvangsten

34,7

34,6

31,1

31

31

31

6

Apparaat

      
 

Uitgaven

23,7

21,7

21,2

20,9

20,9

20,9

7

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

13,2

2,4

3,3

3,3

3,3

3,3

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

      
 

Uitgaven

7,5

4,9

    

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Eind 2020 zijn er extra middelen toegevoegd voor versterking van de rechtsstaat vanuit de gesloten overeenkomst landspakketten. Het betreft 33 miljoen euro in 2021 oplopend tot 45,4 miljoen euro vanaf 2025. Het budget voor de Nationale Politie vanaf 2025 moet net als voorgaande jaren nog overgeboekt worden naar het Ministerie van JenV. Zo wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de Nationale Politie en het Ministerie van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat. Voor 2022 is er 20,0 miljoen euro beschikbaar voor de detentie vastgoed op Sint Maarten, waarvan de helft via een kasschuif van 2021 naar 2022 is geschoven.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

In 2021 liggen de uitgaven flink hoger doordat er noodhulp in het kader van de coronacrisis wordt verstrekt aan de landen. Daarnaast ontvangt Bonaire International Airport compensatie voor inkomstenderving ten gevolge van de coronacrisis. Tevens vinden er in 2021 extra uitgaven plaats voor de ondersteuning van Nederland in Curaçao en Aruba vanwege de situatie in Venezuela. Vanaf 2021 staat ook een budget voor het Caribisch Orgaan Hervorming en Ontwikkeling op de begroting. Dit budget loopt op van ca. 15 miljoen euro in 2021 naar ca. 30 miljoen euro vanaf 2023. Tot slot, heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 20,0 miljoen euro van 2021 naar 2022 in het kader van de ondersteuning van bedrijfsleven in Curaçao.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uit hoofde van de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Minister van BZK voor de schuldsanering van de voormalige Nederlandse Antillen worden de meerjarige aflossings- en rentereeksen verantwoord op de begroting van Koninkrijksrelaties. Tot en met 2028 is dit een constant bedrag. De schuldsanering loopt door tot 2030. In 2021 zijn er daarnaast liquiditeitsleningen verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Als onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba zijn ook twee leningen in 2021 en 2022 geherfinancierd. Daarnaast zijn er twee leningen in 2021 en 2022 aan Aruba beschikbaar gesteld om de rentelasten van Aruba te verminderen. De ontvangsten in 2021 en 2022 zijn tot slot hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen op de renteontvangsten.

Artikel 6 Apparaat

De uitgaven in 2021 en 2022 liggen hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen. Daarnaast is er in 2021 eindejaarsmarge toegevoegd voor verbetering van de informatiebeveiliging bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN). Ook zijn er in 2021 middelen beschikbaar voor de tijdelijke werkorganisatie van het op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Artikel 7 Nog onverdeeld

Het saldo van de wisselkoersreserve 2020 is toegevoegd aan 2021. Daarnaast zijn er meerjarig middelen gereserveerd voor het opvangen van valutaschommelingen (1 miljoen euro vanaf 2021). De resterende middelen (loon- en prijsbijstellingen) worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Bij Tweede Suppletoire begroting 2017 is naar aanleiding van de orkanen Irma en Maria artikel 8 aangemaakt voor Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. In 2021 is hiervan 5 miljoen euro doorgeschoven naar 2022.

Licence