Base description which applies to whole site

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

4.610,30

4.946,60

4.773,70

4.827,60

4.416,80

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Afbouw personeel f16 tbv bijstelling budgettair kader f35

0

0

0

0

28,3

 

Eindejaarsmarge dmf

166,5

0

0

0

0

 

Diversen

11,7

0

0

0

0

 
 

178,2

0

0

0

28,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

‒ 69,6

‒ 85,1

‒ 57,2

‒ 71,6

 

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

60

60

60

60

 

Digitale veiligheid

45

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)

62,4

0

0

0

0

 

Kasschuif ivm over en onderprogrammering

0

0

0

‒ 200

200

 

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

‒ 36,1

0

0

0

15,1

 

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

113,5

109,5

110,7

101,1

 

Diversen

92,3

14,8

13,7

67,8

58

 
 

284,1

118,7

98,1

‒ 18,7

362,6

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

4.597,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

462,1

118,7

98,1

‒ 18,7

390,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

5.072,40

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

9.003,20

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

5.072,40

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

9.003,20

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

4.610,30

4.946,60

4.773,70

4.827,60

4.416,80

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Afbouw personeel f16 tbv bijstelling budgettair kader f35

0

0

0

0

28,3

 

Diversen

11,7

0

0

0

0

 
 

11,7

0

0

0

28,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

‒ 69,6

‒ 85,1

‒ 57,2

‒ 71,6

 

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

60

60

60

60

 

Digitale veiligheid

45

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)

62,4

0

0

0

0

 

Kasschuif ivm over en onderprogrammering

0

0

0

‒ 200

200

 

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

‒ 36,1

0

0

0

15,1

 

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

113,5

109,5

110,7

101,1

 

Diversen

92,3

14,8

13,7

67,8

58

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Eindejaarsmarge dmf

166,5

0

0

0

0

 
 

450,6

118,7

98,1

‒ 18,7

362,6

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

4.597,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

462,1

118,7

98,1

‒ 18,7

390,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

5.072,40

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

9.003,20

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

5.072,40

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

9.003,20

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Afbouw Personeel F16 tbv bijstelling budgettair kader F35

Door de transitie van de F16 naar de F35 vindt er een personeelsreductie plaats per 2025. De vrijgevallen budgetten worden toegevoegd aan het instandhoudingsbudget van de F35. Deze middelen worden vanuit de Defensiebegroting naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) overgeheveld. Overboekingen naar het DMF worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Eindejaarsmarge DMF

De eindejaarsmarge is toegevoegd aan het DMF.

Diversen

Deze post betreft o.a. de toevoeging aan het DMF van de incidentele nood- en steunmaatregelen als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen). Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast betreft dit een bijdrage vanuit de Landmacht voor kleine herstelwerkzaamheden aan vastgoed.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De meevaller vanwege een gunstiger wisselkoers is verwerkt op het DMF. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het generale beeld. Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden op het DMF wordt deze geboekt op het ontvangstenartikel van het DMF om het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting en het ontvangstenartikel van het DMF in balans te houden.

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen. Hiermee investeert dit kabinet in een toename van de gereedheid van Defensie.

Digitale veiligheid

De middelen voor de digitale veiligheid zijn van de aanvullende post naar de Defensiebegroting overgeheveld (45 miljoen) om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. Zie hiervoor ook de post Digitale veiligheid op de reguliere Defensiebegroting en bij de ontvangsten van het DMF.

Eindejaarsmarge DMF (herverdeling)

De eindejaarsmarge is doorverdeeld binnen het DMF. In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten waardoor de eindejaarsmarge in het DMF hoger uitvalt dan het voormalige artikel 6. Middels deze muatatie wordt het resterende deel van de eindejaarsmarge aan het DMF toegevoegd.

Kasschuif ivm over en onderprogrammering

Met deze kasschuif van 2024 naar 2025 wordt de overprogrammering op het DMF teruggebracht tot maximaal 30% en het kasritme tussen de jaren verbeterd.

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw te verlengen tot eind 2021. Het ministerie heeft daarmee voorkomen dat militairen er op 1 april 2021 financieel op achteruit zouden gaan, omdat de Tijdelijke Toelage Loongebouw anders op die datum eindigt. Het kasritme van het beschikbare budget en de uitgaven voor de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) lopen niet synchroon. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting.

Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de fondsbegroting.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties waaronder een tegenvaller op de uitgaven als gevolg van duurdere Zweedse Kronen (13,5 mln.), en het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) (8,6 mln.) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding. Daarnaast betreft dit o.a. het herschikken van een meevaller op het brandstofbudget t.b.v. tekorten bij munitie (19,2 mln.) en een verhoging van het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (16,6 mln.) vanuit een meevaller bij de personele kosten van het Defensie Ondersteuningscommand (DOSCO) . De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld zijn hoger uitgevallen wegens o.a. een herberekening van de uitkeringen. Daarnaast is er 20 mln. vanuit brandstof meevallers en vanuit nominaal en onvoorzien overgeheveld naar het DMF t.b.v. tekorten op het instandhoudingsbudget. Verder betreft dit het overhevelen van een meevaller van 15 mln. bij de personele kosten van de Landmacht naar knelpunten in de instandhouding.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Afbouw Personeel F16 tbv bijstelling budgettair kader F35

Door de transitie van de F16 naar de F35 vindt er een personeelsreductie plaats per 2025. De vrijgevallen budgetten worden toegevoegd aan het instandhoudingsbudget van de F35. Deze middelen worden vanuit de Defensiebegroting naar het DMF overgeheveld. Overboekingen naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Diversen

Deze post betreft o.a. de doorverdeling naar het DMF van de incidentele nood- en steunmaatregelen voor Defensie als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen). Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgavenartikelen.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De meevaller als gevolg van valutaontwikkelingen wordt verwerkt op het ontvangstenartikel van het DMF om deze gelijk te laten lopen met het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting. Zie hiervoor ook de post bijstellen valuta op de reguliere begroting en bij uitgaven DMF.

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen. Hiermee investeert dit kabinet in een toename van de gereedheid van Defensie. Deze middelen zijn worden verwerkt op het ontvangstenartikel van het DMF om deze gelijk te laten lopen met het voedingsartikel op de regulier Defensiebegroting.

Digitale veiligheid

Deze post betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de aanvullende post. Op de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. Overboekingen naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.

Eindejaarsmarge DMF (herverdeling)

Deze post betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge voor het DMF naar de artikelen waar de uitgaven op het plaats vinden. In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten waardoor de eindejaarsmarge in het DMF hoger uitvalt dan het voormalige artikel 6. Middels deze muatatie wordt het resterende deel van de eindejaarsmarge aan het DMF toegevoegd.

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw te verlengen tot eind 2021. Het ministerie heeft daarmee voorkomen dat militairen er op 1 april 2021 financieel op achteruit zouden gaan, omdat de Tijdelijke Toelage Loongebouw anders op die datum eindigt. Het kasritme van het beschikbare budget en de uitgaven voor de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) lopen niet synchroon. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting.

Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting. Deze middelen zijn geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld zijn naar de uitgavenartikelen.

Diversen

De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten bestaan uit een saldo van diverse mutaties waaronder een tegenvaller op de uitgaven als gevolg van duurdere Zweedse Kronen (13,5 mln.), en het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) (8,6 mln.) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding. Daarnaast betreft dit o.a. het herschikken van een meevaller op het brandstofbudget t.b.v. tekorten bij munitie (19,2 mln.) en een verhoging van het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (16,6 mln.) vanuit een meevaller bij de personele kosten van het DOSCO. De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld zijn hoger uitgevallen wegens o.a. een herberekening van de uitkeringen. Daarnaast is er 20 mln. vanuit brandstof meevallers en vanuit nominaal en onvoorzien overgeheveld naar het DMF t.b.v. tekorten op het instandhoudingsbudget. Verder betreft dit het overhevelen van een meevaller van 15 mln. bij de personele kosten van de Landmacht naar knelpunten in de instandhouding.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge voor het DMF.

Licence