Base description which applies to whole site

2 UITGAVEN EN NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Deze bijlage biedt verschillende overzichten van de uitgaven en de niet-belastingontvangsten van de Rijksoverheid. De overheidsuitgaven kunnen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. In het eerste geval worden uitgaven geboekt in de periode waarin de daadwerkelijke betalingen vanaf de bankrekeningen van het Rijk plaatsvinden. In het tweede geval worden de uitgaven geboekt in de periode waarin de rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Op de departementale begrotingen worden de uitgaven op kasbasis geregistreerd. Het saldo van de overheid (EMU-saldo) wordt echter niet berekend op basis van de uitgaven op kasbasis, maar op transactiebasis. Bij de tabellen hieronder worden de gebruikte begrippen verder toegelicht.

Tabel 2.1. bevat alle netto-uitgaven van de Rijksoverheid. De netto-uitgaven zijn de uitgaven minus de niet-belastingontvangsten. Om de uitgaven te beheersen is er een jaarlijks uitgavenplafond. Het uitgavenplafond is gesplitst in vier deelplafonds: het plafond Rijksbegroting, het plafond Sociale Zekerheid, het plafond Zorg en het plafond Investeringen. De meeste netto-uitgaven vallen onder een van deze vier plafonds. Er zijn echter ook uitgaven en ontvangsten die niet onder een plafond vallen. Deze worden de niet-plafondrelevante uitgaven en ontvangsten genoemd.

Voorts zijn de uitgaven in tabel 2.1 uitgesplitst in begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitgaven. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden betaald uit de belastingen en zijn de optelling van alle uitgaven en niet-belastingontvangsten op de departementale begrotingen. Dit zijn de uitgaven waarvoor het parlement autorisatie verleent door de begrotingen aan te nemen. Naast de begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De uitgaven aan zorg en sociale zekerheid worden voor een groot deel gefinancierd uit sociale premies. In het onderste deel van de tabel zijn de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven per plafond opgeteld.

Tabel 2.1 Netto-uitgaven naar type en plafond

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

bron

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Rijksbegroting

173.585

172.647

166.352

170.057

181.078

180.121

184.633

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

33.297

21.998

27.774

29.004

31.917

33.121

34.635

Tabel 2.6

Plafond Zorg

1.981

2.062

2.460

3.231

3.100

3.210

2.975

Tabel 2.7

Plafond Investeringen

0

13.844

22.028

29.720

31.544

35.180

35.466

Tabel 2.8

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

20.809

33.876

47.817

60.987

52.298

54.373

59.248

Tabel 2.9

Totaal begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

229.671

244.426

266.430

292.998

299.937

306.004

316.957

Tabel 2.4

         

Premiegefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Sociale Zekerheid

63.768

64.616

72.176

76.074

79.958

84.234

88.559

Tabel 2.6

Plafond Zorg

74.304

79.332

86.972

91.780

96.487

101.759

106.930

Tabel 2.7

Totaal premiegefinancierde netto-uitgaven

138.072

143.948

159.148

167.854

176.445

185.992

195.489

 

Totaal netto-uitgaven

367.743

374.530

403.550

431.132

444.838

456.817

476.980

 
         

Plafond Rijksbegroting

173.585

172.647

166.352

170.057

181.078

180.121

184.633

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

97.065

86.614

99.950

105.078

111.875

117.355

123.194

Tabel 2.6

Plafond Zorg

76.285

81.393

89.432

95.011

99.587

104.969

109.905

Tabel 2.7

Plafond I

0

13.844

22.028

29.720

31.544

35.180

35.466

Tabel 2.8

Totaal netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

346.934

354.499

377.761

399.865

424.084

437.624

453.198

 
         

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

20.809

33.876

47.817

60.987

52.298

54.373

59.248

Tabel 2.9

Totaal netto-uitgaven

367.743

388.375

425.578

460.852

476.382

491.997

512.447

 

Tabel 2.2 geeft alle uitgaven weer zoals die vermeld zijn in de individuele begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. In die hoofdstukken zelf zijn de uitgaven verdeeld over verschillende beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen, maar in de tabel wordt alleen het totaal per hoofdstuk weergegeven. Deze tabel bevat dus alle geraamde uitgaven waarvoor het parlement goedkeuring geeft door het betreffende begrotingswetvoorstel aan te nemen. Deze uitgaven worden daarom ook wel de begrotingsgefinancierde uitgaven genoemd. Voor vrijwel alle begrotingshoofdstukken geldt dat de genoemde bedragen ook de raming is van wat de rijksoverheid op kasbasis denkt te gaan uitgeven. Alleen voor het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld geldt dat die begroting deels op transactiebasis wordt opgesteld. De uitgaven aan het aflossen van de staatsschuld zijn niet in deze tabel opgenomen. Deze zijn opgenomen in bijlage 6 EMU-saldo.

Tabel 2.2 Uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

De Koning

46

50

50

50

50

50

50

2A

Staten-Generaal

212

213

211

205

208

205

202

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

147

175

169

168

163

156

164

3

Algemene Zaken

82

90

90

89

88

91

91

4

Koninkrijksrelaties

793

404

196

170

169

187

186

5

Buitenlandse Zaken

12.127

13.112

13.009

13.518

13.976

14.268

14.663

6

Justitie en Veiligheid

14.983

17.620

19.607

17.556

17.683

17.599

17.684

7

Binnenlandse Zaken

8.668

8.162

9.254

8.045

7.749

7.802

7.860

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

49.041

54.598

53.248

53.131

54.266

52.883

52.705

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

5.982

6.397

7.280

6.327

6.565

6.749

6.934

9B

Financiën

9.481

12.896

14.155

10.825

10.859

9.203

8.670

10

Defensie

12.095

12.931

15.039

17.798

18.093

18.305

17.778

12

Infrastructuur en Waterstaat

11.761

12.227

12.981

21.802

13.370

12.201

11.711

13

Economische Zaken en Klimaat

12.323

25.192

15.955

13.799

12.552

11.829

11.229

14

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

2.014

2.306

2.776

2.107

1.734

1.560

1.493

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

57.703

46.347

50.351

50.650

52.679

53.772

54.842

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

33.113

33.181

35.461

33.180

33.787

35.391

36.377

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.188

3.554

3.862

4.140

4.741

4.972

5.329

19

Nationaal Groeifonds

0

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

35.028

39.808

40.478

37.559

37.362

36.057

35.024

51

Provinciefonds

2.542

2.847

2.996

2.983

2.858

2.756

2.640

55

Infrastructuurfonds

6.924

8.288

8.696

17.844

9.753

8.797

8.355

58

Diergezondheidsfonds

48

47

33

33

33

33

33

64

BES-fonds

52

54

53

47

49

49

48

65

Deltafonds

1.137

1.591

1.908

1.858

1.765

1.504

1.580

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.607

5.445

6.679

9.285

9.296

9.374

9.067

70

Nationaal Groeifonds

0

0

1.573

2.602

2.585

2.593

2.500

AP

Aanvullende posten

0

‒ 2.276

10.641

28.010

36.368

45.344

52.017

90

Consolidatie1

‒ 13.269

‒ 13.319

‒ 18.255

‒ 30.917

‒ 22.617

‒ 21.625

‒ 20.805

HGIS

Internationale Samenwerking2

(5.399)

(7.762)

(7.783)

(8.184)

(8.923)

(9.230)

(9.248)

 

Totaal

270.826

291.936

308.496

322.860

326.185

332.102

338.427

1

In deze en volgende tabel betreft dit een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto boeken van bijdragen tussen departementen onderling. Het bruto boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt.

2

In deze en volgende tabellen zijn de uitgaven aan Internationale samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven aan HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.3 bevat alle niet-belastingontvangsten op de verschillende begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. Het betreft hier alle ontvangsten die geen belasting- of premie-ontvangst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dividend dat uitgekeerd wordt door staatsdeelnemingen, terugbetaalde studieschulden of de opbrengst uit boetes en schikkingen. Ook hier geldt dat alle bedragen op kasbasis zijn, behalve de begroting van Nationale Schuld, die deels op transactiebasis is opgesteld. De ontvangsten vanuit het uitgeven van nieuwe staatschuld zijn niet meegeteld in deze tabel. Deze ontvangsten zijn opgenomen in bijlage 6 EMU-saldo.

Tabel 2.3 Niet-belastingontvangsten begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

De Koning

0

2

2

2

2

2

2

2A

Staten-Generaal

6

4

4

4

4

4

4

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

6

6

6

6

6

6

6

3

Algemene Zaken

7

9

8

8

8

8

8

4

Koninkrijksrelaties

52

58

1.090

49

179

198

122

5

Buitenlandse Zaken

994

1.286

2.785

2.797

2.156

2.544

1.489

6

Justitie en Veiligheid

1.993

1.681

1.605

1.583

1.592

1.618

1.633

7

Binnenlandse Zaken

1.039

706

680

612

513

502

494

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.621

1.648

1.665

1.718

1.761

1.814

1.860

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

20.202

14.901

11.517

8.334

8.987

8.801

6.200

9B

Financiën

3.213

3.366

2.215

2.759

2.789

3.496

2.785

10

Defensie

167

151

142

142

142

192

142

12

Infrastructuur en Waterstaat

35

53

43

39

39

39

39

13

Economische Zaken en Klimaat

5.700

15.925

17.065

8.714

4.916

3.936

3.776

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

641

144

79

73

69

66

65

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.804

6.290

2.301

2.110

2.082

2.000

1.925

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

785

298

168

159

148

157

157

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

62

53

50

49

44

39

35

50

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

51

Provinciefonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

7.445

8.047

8.696

17.844

9.753

8.797

8.355

58

Diergezondheidsfonds

40

28

40

33

33

33

33

64

BES-fonds

0

0

0

0

0

0

0

65

Deltafonds

1.428

1.305

1.908

1.858

1.765

1.504

1.580

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.184

4.868

6.679

9.285

9.296

9.374

9.067

70

Nationaal Groeifonds

0

0

1.573

2.602

2.585

2.593

2.500

AP

Aanvullende posten

0

0

0

0

0

0

0

90

Consolidatie

‒ 13.269

‒ 13.319

‒ 18.255

‒ 30.917

‒ 22.617

‒ 21.625

‒ 20.805

HGIS

Internationale Samenwerking

(154)

(154)

(130)

(245)

(156)

(196)

(142)

 

Totaal

41.155

47.509

42.066

29.862

26.249

26.098

21.470

Tabel 2.4 geeft de netto-uitgaven per begrotingshoofdstuk weer. Dit zijn de uitgaven uit tabel 2.2 minus de niet-belastingontvangsten uit tabel 2.3.

Tabel 2.4 Netto-uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

De Koning

46

48

48

48

48

48

48

2A

Staten-Generaal

206

209

207

201

204

201

199

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

141

169

163

162

157

150

158

3

Algemene Zaken

75

81

82

81

81

83

83

4

Koninkrijksrelaties

741

346

‒ 894

121

‒ 10

‒ 11

64

5

Buitenlandse Zaken

11.133

11.826

10.224

10.721

11.820

11.724

13.174

6

Justitie en Veiligheid

12.990

15.939

18.002

15.972

16.091

15.980

16.051

7

Binnenlandse Zaken

7.629

7.456

8.575

7.433

7.236

7.300

7.366

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

47.420

52.949

51.582

51.413

52.506

51.069

50.845

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 14.220

‒ 8.504

‒ 4.237

‒ 2.007

‒ 2.422

‒ 2.052

734

9B

Financiën

6.268

9.530

11.939

8.066

8.070

5.706

5.885

10

Defensie

11.928

12.779

14.896

17.656

17.951

18.112

17.636

12

Infrastructuur en Waterstaat

11.726

12.174

12.938

21.763

13.332

12.162

11.673

13

Economische Zaken en Klimaat

6.623

9.267

‒ 1.110

5.085

7.637

7.893

7.453

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.373

2.162

2.697

2.034

1.665

1.493

1.428

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

53.898

40.057

48.050

48.540

50.598

51.772

52.917

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

32.328

32.883

35.293

33.020

33.639

35.234

36.220

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.126

3.501

3.812

4.092

4.697

4.932

5.294

19

Nationaal Groeifonds

0

0

0

0

0

0

0

50

Gemeentefonds

35.028

39.808

40.478

37.559

37.362

36.057

35.024

51

Provinciefonds

2.542

2.847

2.996

2.983

2.858

2.756

2.640

55

Infrastructuurfonds

‒ 521

241

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

8

19

‒ 7

0

0

0

0

64

BES-fonds

52

54

53

47

49

49

48

65

Deltafonds

‒ 291

286

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

‒ 577

577

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

‒ 2.276

10.641

28.010

36.368

45.344

52.017

HGIS

Internationale Samenwerking

(5.245)

(7.608)

(7.653)

(7.939)

(8.767)

(9.034)

(9.106)

 

Totaal

229.671

244.426

266.430

292.998

299.937

306.004

316.957

De tabellen 2.5 tot en met 2.8 tonen de netto-uitgaven per deelplafond, uitgesplitst naar begrotingshoofdstuk en type (begrotingsgefinancierd of premiegefinancierd).

Tabel 2.5 Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

De Koning

46

48

48

48

48

48

48

2A

Staten-Generaal

206

209

207

201

204

201

199

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

141

169

163

162

157

150

158

3

Algemene Zaken

75

81

82

81

81

83

83

4

Koninkrijksrelaties

160

116

140

115

114

131

129

5

Buitenlandse Zaken

11.133

7.190

5.389

5.710

6.630

6.362

7.634

6

Justitie en Veiligheid

12.990

15.690

15.751

15.972

16.091

15.980

16.051

7

Binnenlandse Zaken

7.717

7.210

8.382

7.315

7.269

7.333

7.399

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

45.806

50.492

48.273

47.905

49.495

48.360

48.382

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

4.212

4.200

5.057

4.327

4.509

4.641

4.808

9B

Financiën

6.634

9.306

10.618

8.151

8.212

6.726

6.533

10

Defensie

11.949

8.010

8.354

8.516

8.589

8.690

8.729

12

Infrastructuur en Waterstaat

11.726

3.565

2.717

2.483

2.374

2.282

2.232

13

Economische Zaken en Klimaat

10.999

11.164

‒ 538

3.157

5.667

6.580

6.883

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.373

1.926

2.373

1.981

1.609

1.434

1.371

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

684

1.164

1.603

1.635

1.526

1.547

1.272

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11.823

10.431

8.155

4.839

4.700

4.322

4.054

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.151

3.525

3.833

4.108

4.712

4.944

5.302

50

Gemeentefonds

31.557

36.347

37.152

34.291

34.154

32.906

31.932

51

Provinciefonds

2.542

2.847

2.996

2.983

2.858

2.756

2.640

55

Infrastructuurfonds

‒ 521

0

0

0

0

0

0

60

Accres Gemeentefonds

0

0

570

3.224

5.601

5.899

7.062

61

Accres Provinciefonds

0

0

96

344

575

570

667

64

BES-fonds

52

54

53

47

49

49

48

65

Deltafonds

‒ 291

0

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

‒ 577

0

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

1.656

2.448

3.146

3.602

4.166

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

3.061

5.722

8.551

11.161

13.959

86

Algemeen

0

‒ 1.097

160

4.292

4.158

3.363

2.891

HGIS

Internationale Samenwerking

(5.270)

(7.587)

(7.656)

(7.932)

(8.556)

(8.840)

(9.114)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

173.585

172.647

166.352

170.057

181.078

180.121

184.633

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting

173.585

172.647

166.352

170.057

181.078

180.121

184.633

Tabel 2.6 Netto-uitgaven onder plafond Sociale Zekerheid
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.314

20.039

23.817

23.870

25.361

25.542

25.969

50

Gemeentefonds

1.983

1.965

1.792

1.734

1.675

1.616

1.557

AP

Aanvullende posten

0

‒ 6

2.164

3.400

4.881

5.963

7.109

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

33.297

21.998

27.774

29.004

31.917

33.121

34.635

         

40

Sociale verzekeringen

63.768

64.616

72.176

76.074

79.958

84.234

88.559

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

63.768

64.616

72.176

76.074

79.958

84.234

88.559

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid

97.065

86.614

99.950

105.078

111.875

117.355

123.194

Tabel 2.7 Netto-uitgaven onder plafond Zorg
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

492

566

437

428

431

434

438

50

Gemeentefonds

1.489

1.495

1.533

1.533

1.534

1.535

1.535

AP

Aanvullende posten

0

0

490

1.269

1.135

1.241

1.002

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

1.981

2.062

2.460

3.231

3.100

3.210

2.975

         

41

Zorg

74.304

79.332

86.972

91.780

96.487

101.759

106.930

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

74.304

79.332

86.972

91.780

96.487

101.759

106.930

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg

76.285

81.393

89.432

95.011

99.587

104.969

109.905

Tabel 2.8 Netto-uitgaven onder plafond Investeringen
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

155

218

150

0

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

61

262

144

82

25

3

10

Defensie

0

4.718

6.520

9.115

9.136

9.214

8.907

12

Infrastructuur en Waterstaat

0

8.568

10.182

10.962

10.957

9.881

9.441

13

Economische Zaken en Klimaat

0

166

2.898

3.519

3.636

3.220

2.794

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

236

324

52

56

60

57

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0

3

6

6

2

0

0

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0

0

17

30

3

13

13

19

Nationaal Groeifonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Mobiliteitsfonds

0

241

0

0

0

0

0

65

Deltafonds

0

286

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

583

2

0

0

2

0

70

Nationaal Groeifonds

0

0

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

841

1.228

1.681

2.183

2.428

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

180

486

883

1.491

1.804

86

Algemeen

0

‒ 1.173

578

4.027

5.107

9.093

10.021

  

0

‒ 0

0

0

‒ 0

‒ 0

0

 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Investeringen

0

13.844

22.028

29.720

31.544

35.180

35.466

Tabel 2.9 geeft per begrotingshoofdstuk de netto-uitgaven weer die niet meetellen voor het uitgavenplafond. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitgaven die niet meetellen in het overheidstekort (EMU-saldo), zoals het verstrekken van leningen, de bijdrage van het Rijk aan de sociale fondsen of de opbrengst van het verkopen van staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn er uitgaven die wel EMU-saldorelevant zijn, maar buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst, zoals de uitgaven aan de zorgtoeslag.

Tabel 2.9 Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4

Koninkrijksrelaties

581

230

‒ 1.034

6

‒ 123

‒ 142

‒ 65

5

Buitenlandse Zaken

0

4.636

4.835

5.012

5.190

5.362

5.540

6

Justitie en Veiligheid

0

248

2.251

0

0

0

0

7

Binnenlandse Zaken

‒ 88

92

‒ 25

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.615

2.396

3.047

3.363

2.929

2.684

2.460

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 18.432

‒ 12.705

‒ 9.294

‒ 6.334

‒ 6.931

‒ 6.692

‒ 4.075

9B

Financiën

‒ 366

224

1.322

‒ 85

‒ 142

‒ 1.020

‒ 649

10

Defensie

‒ 21

52

23

24

226

208

0

12

Infrastructuur en Waterstaat

0

40

40

8.318

0

0

0

13

Economische Zaken en Klimaat

‒ 4.376

‒ 2.064

‒ 3.471

‒ 1.591

‒ 1.666

‒ 1.906

‒ 2.224

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21.900

18.851

22.624

23.029

23.709

24.682

25.675

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20.012

21.886

26.683

27.724

28.505

30.465

31.716

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 25

‒ 24

‒ 21

‒ 16

‒ 15

‒ 12

‒ 8

19

Nationaal Groeifonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

0

0

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

8

19

‒ 7

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

‒ 5

‒ 2

0

0

‒ 2

0

AP

Aanvullende posten

0

0

846

1.570

651

778

909

HGIS

Internationale Samenwerking

(25)

(21)

(3)

(6)

(211)

(194)

(8)

         
 

Totaal netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

20.809

33.876

47.817

60.987

52.298

54.373

59.248

Tabel 2.10 geeft een overzicht van de uitgaven aan de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) per begrotingshoofdstuk. Dit zijn alle uitgaven die betrekking hebben op internationale samenwerking. De HGIS-uitgaven staan op verschillende begrotingen maar worden gecoördineerd door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze stelt ook de HGIS-nota op. De HGIS-nota wordt gelijktijdig met de Miljoenennota gepubliceerd en geeft gedetailleerd inzicht in de HGIS-uitgaven.

Tabel 2.10 Overzicht netto-uitgaven HGIS per begrotingshoofdstuk
 

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5

Buitenlandse Zaken

1.365

2.547

2.462

2.386

2.435

2.484

2.479

6

Justitie en Veiligheid

327

735

626

631

630

636

644

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

0,649

1

0

0

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

108

108

105

105

103

103

103

9B

Financiën

46

265

311

337

364

362

274

10

Defensie

177

287

212

212

213

213

215

12

Infrastructuur en Waterstaat

29

38

32

28

27

26

26

13

Economische Zaken en Klimaat

27

33

29

27

27

27

27

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

40

38

38

38

39

39

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

1

1

1

1

1

1

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7

6

7

6

5

5

5

17

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

3.151

3.525

3.833

4.108

4.712

4.944

5.302

86

Algemeen

0

0

0

53

0

0

0

 

Totaal plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

5.270

7.587

7.656

7.932

8.556

8.840

9.114

         

9B

Financiën

0

0

0

0

0

0

0

10

Defensie

0

45

18

22

226

206

0

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 25

‒ 24

‒ 21

‒ 16

‒ 15

‒ 12

‒ 8

 

Totaal niet-plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

‒ 25

21

‒ 3

6

211

194

‒ 8

Licence