Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

376,3

170,7

159,6

178,7

178,7

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

45,6

24,4

9,9

‒ 9,7

8,3

216,0

Stand Voorjaarsnota 2022

421,9

195,1

169,5

169,0

186,9

216,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voedselbank Bonaire

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 17,8

1,2

0,0

0,0

0,0

‒ 30,4

Overboekingen

‒ 8,6

‒ 10,8

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

Desalderingen

10,6

2,2

    

Correctie art. 4

     

‒ 30,4

Kasschuiven

‒ 19,8

9,8

2,5

2,5

2,5

2,5

       

Stand Miljoenennota 2023

404,2

196,5

169,7

169,0

186,9

185,6

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

34,6

31,1

31,0

31,0

31,0

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

39,3

31,1

31,0

31,0

31,0

31,0

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

10,6

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Desalderingen

10,6

2,2

    
       

Niet-plafondrelevant

8,3

1.057,1

17,9

147,7

167,4

91,1

Raming aflossing leningen

8,3

1.057,1

17,9

147,7

167,4

91,1

       

Stand Miljoenennota 2023

58,2

1.090,4

48,9

178,6

198,3

122,1

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De uitgaven in 2022 betreffen een aantal incidentele posten uit het investeringspakket voor de landen (Curaçao, Aruba, Sint Maarten), herfinanciering van een lening van Aruba, de raming van liquiditeitsleningen en de wisselkoersreserve. Meerjarig betreft het daarnaast middelen uit het coalitieakkoord voor het verbeteren van de bestaanszekerheid en het verminderen van de armoede in Caribisch Nederland. Een uitgebreidere toelichting van alle reeksen staat in de Voorjaarsnota.

Technische mutaties Miljoenennota

Voedselbank Bonaire

De Voedselbank Bonaire ziet een stijging in het aantal cliënten dat zich aanmeldt voor een voedselpakket en verwacht dat dit de komende periode, gelet op de stijgende prijzen van levensmiddelen, zal toenemen. Om de kosten voor deze stijging te kunnen dekken worden voor 2023 en 2024 een extra middelen vrijgemaakt voor Bonaire.

Overboekingen

Deze post bevat diverse overboekingen naar verschillende begrotingshoofdstukken. Onder andere een structurele toevoeging van 1 miljoen euro aan het BES-fonds waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Den Berg en Kuiken die oproept tot een verhoging van de vrije uitkering aan Saba (Kamerstuk, 2021-2022, 35925-IV, nr. 58).

Desalderingen

Deze post bevat drie betalingen uit 2021 die teruggekomen zijn van de bank. Via een desaldering kunnen deze in 2022 opnieuw worden uitgegeven. Tevens zijn geraamde ontvangsten voor de Rijksdienst Caribisch Nederland in deze post opgenomen.

Correctie artikel 4

Het COHO budget is incidenteel toegevoegd aan de begroting. Per abuis is dit budget voor 2027 dubbel geëxtrapoleerd. Met deze correctie wordt het budget aangepast naar het overeengekomen bedrag.

Kasschuiven

Dit betreffen kasschuiven om middelen voor de wisselkoersreserve, een detentiecentrum op Sint Maarten, de aanschaf van stormwaterpompen en voor de Tijdelijke Werkorganisatie in het juiste ritme te zetten.

Ontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreffen coronamiddelen van het Rode Kruis.

Technische mutaties Miljoenennota

Desalderingen

Deze post bevat twee betalingen uit 2021 die teruggekomen zijn. Via een desaldering kunnen deze in 2022 opnieuw worden uitgegeven. Tevens zijn geraamde ontvangsten voor de Rijksdienst Caribisch Nederland in deze post opgenomen.

Niet-plafondrelevant

Raming aflossing leningen

Om de geraamde ontvangsten op de door Nederland verstrekte leningen aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba inzichtelijker te maken is besloten deze vanaf nu in de begroting van Koninkrijksrelaties op te nemen. In 2023 is de grootste aflossing van 1 miljard euro geraamd, omdat dan de liquiditeitsleningen aflopen. De raming zal jaarlijks bijgewerkt worden voor wisselkoerseffecten en nieuwe of aangepaste leningen.

Licence