Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS en artikel 13)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

7.218,5

7.186,1

7.124,5

7.066,9

7.070,3

7.049,9

       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

838,2

998,4

1.179,7

1.246,4

1.271,7

1.275,1

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

8.056,7

8.184,5

8.304,1

8.313,2

8.342,0

8.325,0

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

‒ 189,0

56,0

56,0

85,5

109,0

151,5

Extra middelen Voorjaarsnota

0,0

0,0

38,9

67,7

71,7

90,7

Kasschuif arbeidsvoorwaarden loongebouw militairen

‒ 46,0

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuif modernisering arbeidsvoorwaarden

‒ 143,0

10,0

17,1

17,8

37,3

60,8

       

Technische Mutaties Miljoenennota

4,8

45,4

86,6

118,5

167,0

178,1

Herschikkingen extra middelen Voorjaarsnota

0,0

0,0

35,6

61,7

101,5

106,4

Overboekingen

‒ 2,8

21,7

21,3

23,0

28,5

35,0

Incidentele loonruimte

8,0

     

Indexatie pensioenen

8,0

10,2

10,1

9,6

9,7

9,4

Overboekingen naar ander plafond

16,0

     

Herschikkingen tussen Defensiebegroting en DMF

‒ 26,3

13,3

19,4

24,0

27,1

27,1

Overige desalderingen

1,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

       

Stand Miljoenennota 2023

7.872,5

8.285,9

8.446,7

8.517,2

8.618,0

8.654,5

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

5.065,4

4.871,8

4.808,9

4.807,6

4.597,0

4.544,1

       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1.234,2

1.713,4

2.601,8

2.510,6

2.471,0

2.465,9

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

6.299,5

6.585,2

7.410,7

7.318,2

7.068,0

7.010,1

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

‒ 567,0

86,0

1.703,1

1.976,3

2.427,8

2.204,8

Extra middelen Voorjaarsnota 2022

0,0

400,0

1.661,1

1.932,3

1.928,3

1.909,3

Kasschuif investeringen

‒ 417,0

‒ 314,0

42,0

44,0

374,0

271,0

kasschuif instandhouding

‒ 150,0

0,0

0,0

0,0

125,5

24,5

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 287,6

7,6

170,8

1,3

‒ 122,1

‒ 148,2

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Met het coalitieakkoord heeft het kabinet budget gereserveerd voor het versterken van de krijgsmacht en het inlopen en wegwerken van achterstanden. Dit budget is bij Voorjaarsnota 2022 grotendeels van de Aanvullende Post overgeboekt naar de Defensiebegrotingen.

Defensie uitgaven

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Extra middelen Voorjaarsnota

Het kabinet heeft met de Voorjaarsnota 2022 aanvullend 2 miljard euro structureel toegevoegd aan de Defensiebegroting. Dit betreft de overheveling van deze middelen vanuit de Aanvullende Post naar de Defensiebegroting. Op de Defensiebegroting zijn deze middelen onder andere aangewend voor personeelsgerelateerde maatregelen, zoals het verhogen van de formatiebudget. Een aanzienlijk deel van dit budget is hiernaast overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

Kasschuif arbeidsvoorwaarden loongebouw militairen

Over het budget dat bestemd is voor fase 2 toelagen (afspraak in arbeidsvoorwaardenakkoord) worden in het najaar van 2022 nadere afspraken gemaakt. De uitgaven hiervoor zullen niet tot realisatie komen in 2022 en schuiven door naar 2023.

Kasschuif modernisering arbeidsvoorwaarden

Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt voor de jaren 2021 ‒ 2023. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Technische mutaties Miljoenennota

Herschikking extra middelen Voorjaarsnota

De personeelsgerelateerde maatregelen die tijdelijk geparkeerd stonden in het Defensiematerieelbegrotingfonds (DMF) zijn overgeheveld naar de Defensiebegroting (hoofdstuk X). Dit betreft diverse maatregelen, waaronder het uitvoeren van nieuw beleid voor het binden van jongeren, diversiteit en inclusiviteit, drugspreventie, militair invaliditeitspensioen en de samenwerking met het bedrijfsleven voor oproepkrachten en reservisten.

Overboekingen

Dit betreft enkele interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van Defensie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor kosten bedrijfsvoering AIVD, uitbreiding opslagcapaciteit en financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Daarnaast betreft het o.a. een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Defensie voor de uitvoering van activiteiten voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) tegen ondermijning.

Incidentele loonruimte

Dit betreft de incidentele extra loonruimte die in 2021 voor overheidswerkgevers beschikbaar is gesteld. Deze middelen zijn vanuit de Aanvullende Post naar de Defensiebegroting overgeheveld.

Indexatie pensioenen

Dit betreft de loonbijstelling voor de begrotingsgefinancierde pensioenen voor post-actieve militairen. Deze bijstelling volgt uit de indexatie door het ABP van de pensioenen voor Rijksambtenaren per 1 juli 2022 met 2,39%. Ook indexeert het ABP met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari tot 30 juni 2022 met 1,29%. Omdat deze indexering doorwerkt voor de begrotingsgefinancierde pensioenen wordt met deze boeking de benodigde middelen voor de indexering overgeheveld. Met deze boeking worden de pensioenen alsnog geindexeerd.

Overboeking naar ander plafond

Dit betreft diverse overboekingen, waaronder de bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het project Energie op Zee, een bijdrage vanuit Defensie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor kosten bedrijfsvoering van de AIVD en een bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de maritieme hub Bonaire.

Herschikkingen H10 en H66

Er vinden diverse herschikkingen plaats tussen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit betreft o.a. het overhevelen van het budget van de afdeling technische support van vliegbasis Fort Hood naar de instandhouding in het DMF, omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden. Ook betreft dit het overhevelen van de instandhoudingsbudgetten van de KMar voor o.a. IT, vastgoed en materieelprojecten naar het DMF. Ook deze uitgaven vinden in het DMF plaats.

Desalderingen

Er is binnen Defensie een ontvangstenbureau ingesteld voor het ophalen van ontvangsten. Het ontvangstenbureau onderzoekt o.a. Europese regelgeving om inzicht te krijgen waar Defensie mogelijk ontvangsten kan krijgen voor verleende diensten. Deze ontvangsten werken door op het uitgavenkader. Daarnaast betreft het een aanpassing van de ontvangsten van de Kustwacht Carib, waardoor deze ontvangsten terugvloeien naar het exploitatiebudget van de Kustwacht.

Defensie Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Miljoenennota

Desalderingen

Er is binnen Defensie een ontvangstenbureau ingesteld voor het ophalen van ontvangsten. Het ontvangstenbureau onderzoekt o.a. Europese regelgeving om inzicht te krijgen waar Defensie mogelijk ontvangsten kan krijgen voor verleende diensten. Deze ontvangsten werken door op het uitgavenkader. Daarnaast betreft het een aanpassing van de ontvangsten van de Kustwacht Carib, waardoor deze ontvangsten terugvloeien naar het exploitatiebudget van de Kustwacht.

Licence