Base description which applies to whole site

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

8.084,8

7.526,7

7.171,4

6.604,3

6.467,0

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

14.720,3

3.890,8

2.578,3

1.811,6

1.458,8

7.727,5

Stand Voorjaarsnota 2022

22.805,1

11.417,4

9.749,7

8.415,8

7.925,7

7.727,5

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

3.393,0

3.212,2

3.239,2

2.814,9

2.743,0

2.610,2

Voeding Nationaal Groeifonds

64,6

1.813,6

2.900,4

2.814,9

2.743,0

2.610,2

Afboeken overtollig budget lening Warmtelinq

0,0

‒ 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Interne Problematiek

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gasopvulling

2.300,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling vergoeding Norg akkoord

1.512,5

1.403,6

338,8

0,0

0,0

0,0

Meevaller productiebeperkingsmaatregel kolencentrales

‒ 1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reservering kapitaalbehoefte Stedin

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 1.039,4

1.295,5

782,7

1.294,3

1.133,2

864,1

Actualisatie Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

‒ 800,0

317,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Plafond correcties

‒ 31,0

31,2

0,0

0,0

0,0

‒ 4,1

Terugboeking loon- en prijsbijstelling versterkingsraming

‒ 44,4

‒ 44,4

‒ 44,2

‒ 44,1

‒ 44,0

‒ 44,0

Overboekingen naar plafond Investeringen

4,2

10,0

9,9

9,9

5,6

0,0

Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken

31,1

702,3

819,3

1.341,0

1.181,6

917,0

Overige

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuiven plafond R

‒ 229,3

182,2

9,0

32,7

4,9

0,4

Kasschuiven plafond I

 

126,5

‒ 11,3

‒ 45,2

‒ 15,0

‒ 5,1

Correcties kasschuif

30,0

‒ 30,0

    
       

Stand Miljoenennota 2023

25.158,7

15.925,1

13.771,7

12.525,1

11.801,8

11.201,8

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

5.154,2

5.188,4

5.086,4

4.946,4

4.339,5

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

9.790,5

5.654,2

3.115,4

2.048,1

2.235,9

6.750,4

Stand Voorjaarsnota 2022

14.944,7

10.842,6

8.201,8

6.994,5

6.575,3

6.750,4

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

1.330,0

6.022,3

512,6

‒ 2.078,9

‒ 2.639,5

‒ 2.974,5

Afboeken ODE-reeks i.v.m. opname in EB

0,0

‒ 2.843,3

‒ 3.116,0

‒ 3.282,0

‒ 3.027,0

‒ 3.012,0

Bijstelling gasbaten voor koopkrachtmaatregelen (Julibrief)

302,6

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

High Trust Autoriteit Consument & Markt (ACM)

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling dividend Gasterra

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

0,0

0,0

Gasopvulling

0,0

2.300,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Bijstelling ontvangsten Mijnbouwwet

1.225,9

1.870,5

827,0

85,0

‒ 65,0

‒ 65,0

Bijstelling dividend EBN

‒ 214,0

2.424,5

2.085,5

1.064,0

450,0

100,0

Mijnbouwheffing

0,0

2.021,0

714,0

52,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

‒ 350,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Actualisatie Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

‒ 350,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

15.924,7

17.064,9

8.714,4

4.915,6

3.935,8

3.775,9

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Tijdens het Voorjaar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) middelen voor Groningen overgeheveld van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar EZK. Het ging daarbij om een bedrag van 6 miljard euro. Daarnaast heeft er een overheveling plaatsgevonden van de Aanvullende Post voor het Klimaatfonds van in totaal 577 miljoen euro naar EZK. Tot slot zijn mutaties verwerkt, van in totaal 18 miljoen euro, om interne problematiek op te lossen.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Voeding Nationaal Groeifonds

Artikel 6 is als voedingsartikel toegevoegd aan de EZK-begroting (Hoofdstuk XIII) om het Nationaal Groeifonds (Hoofdstuk L) van middelen te voorzien.

Afboeken overtollig budget lening Warmtelinq

Op het beschikbare budget voor de WarmtelinQ-lening aan Gasunie blijft 15 miljoen euro over.

Interne problematiek

De post interne problematiek betreft onder andere kosten voor de afhandeling mijnbouw (2,8 miljoen euro), knelpunten bij het eigen apparaat (1,9 miljoen euro) en kosten bij verschillende uitvoeringsorganisaties (1,3 miljoen euro). Daarnaast betreft deze post kleinere uitgaven.

GasopvullingEBN zal de gasopslag in Bergermeer verder vullen. Hiervoor is 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er een lening verstrekt aan EBN van in totaal 2,3 miljard euro in 2022.

Bijstelling vergoeding Norg akkoordHet Norg akkoord regelt dat in de gasopslag Norg niet langer Groningengas wordt opgeslagen, maar geconverteerd hoogcalorisch gas (pseudo-Groningengas). Het Norg akkoord is budgettair verwerkt bij de Voorjaarsnota 2022. Bij de Miljoenennota is de marktconforme vergoeding geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de gasprijs. In de Miljoenennota is in bijlage 21 een uitgebreidere toelichting opgenomen.

MijnbouwheffingDoor een cijns-tarief van 65% op prijzen boven de 50 cent per m3 gas kan een opbrengst van circa 2,8 miljard euro gerealiseerd worden. Op lagere prijzen wordt geen extra cijns geheven t.o.v. de huidige situatie. Voor deze raming wordt uitgegaan van dezelfde gasprijzen als de gasbatenraming. Het kabinet voert overleg met gas- en olie-exploitanten over een solidariteitsbijdrage van deze partijen. Indien het mogelijk blijkt om voorafgaand aan de stemmingen over het pakket Belastingplan 2023 te komen tot bindende afspraken met de gas- en olie-exploitanten die per saldo ten minste gelijk zijn aan de in de Miljoennota ingeboekte opbrengst van de cijnsverhoging van 2,8 miljard euro, kan deze bijdrage als een vervanging dienen van de cijnsverhoging voor 2023 en 2024. In het geval dat partijen deze afspraken zijn nagekomen zal de cijnsverhoging geen toepassing vinden in 2023 en 2024. 

Reservering kapitaalbehoefte Stedin Het kabinet reserveert 500 miljoen euro voor het versterken van de kapitaalpositie van Stedin om investeringen in de energietransitie te ondersteunen.

Meevaller productiebeperkingsmaatregel kolencentrales Door het intrekken van de productiebeperking bij kolencentrales (Kamerstuk II 29 023 nr. 312) ontstaat er incidentele ruimte in de begrotingsreserve duurzame energie. Het kabinet reserveert hiervan 500 miljoen euro voor het versterken van de kapitaalpositie van Stedin om investeringen in de energietransitie te ondersteunen.

Technische Mutaties Miljoenennota

Actualisatie Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Op basis van de lager dan geraamde realisatie van de TVL voor de openstellingen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 kunnen het verplichtingen- en kasbudget en de ontvangstenraming worden verlaagd.

Terugboeking loon- en prijsbijstelling versterkingsraming

Door een verkeerde codering is te veel loon- en prijsbijstelling beschikbaar gesteld. Het uitgavenplafond wordt hiervoor neerwaarts gecorrigeerd.

Overboekingen naar plafond Investeringen

EZK heeft voor verschillende projecten en voor het apparaat in totaal 4,2 miljoen euro aan overboekingen van het Investeringsplafond ontvangen.

Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken

Deze post heeft bijvoorbeeld betrekking op de 460 miljoen euro aan Regeerakkoordmiddelen bestemd voor het Klimaatfonds die verdeeld zijn over de departementen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post. Daarnaast is 9,3 miljoen euro van de Aanvullende Post voor Werk aan Uitvoering voor het RVO en respectievelijk 4,6 miljoen en 2,5 miljoen euro ontvangsten in 2022 en 2023 van BZK voor de verduurzaming van Saba en Sint Eustatius overgeheveld.

Overige

Deze post komt in de afronding uit op 0. De uitgaven betreffen een bijdrage voor de Monitor Brede Welvaart en een bijdrage aan Stiftung Neue Verantwortung voor de uitvoering van het programma Technology and Geopolitics. Daarnaast heeft er een overheveling plaatsgevonden van BZK aan het RVO sanctieloket Rusland.

Kasschuiven plafond ROnder plafond R hebben een aantal kasschuiven plaatsgevonden om middelen in het juiste kasritme te zetten. Een voorbeeld hiervan is Hyway27. Vanwege langer dan voorziene voorbereidingstijd wordt er in 2022 134 miljoen euro doorgeschoven naar 2023

Kasschuiven plafond IOnder plafond I hebben een aantal kasschuiven plaatsgevonden om middelen in het juiste kasritme te zetten. Dit zijn voornamelijk NGF-projecten, zoals NXTGEN High Tech. Hiervoor is 99 miljoen euro in 2023 naar voren gehaald.

Correctie kasschuif Door een fout in het verwerken van de kasschuiven heeft er een correctie plaatsgevonden.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Tijdens het Voorjaar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) middelen voor Groningen overgeheveld van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar EZK. Het ging daarbij om een bedrag 490 miljoen euro. Daarnaast heeft een bedrag van 2,8 miljard euro ontvangen aan dividenduitkering EBN, 2,2 miljard euro voor de Mijnbouwwet en 400 miljoen euro aan ETS- ontvangsten.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Afboeken ODE-reeks i.v.m. opname in EB

De ontvangstenraming van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op de EZK-begroting wordt naar beneden bijgesteld, omdat de ODE vanaf 2023 in de Energiebelasting (EB) wordt geïncorporeerd. Wat resteert, is een inschatting van inkomsten die de Belastingdienst nog in 2023 en 2024 denkt te innen op basis van de aanslagen van 2022. Deze ‘staartinkomsten’ zijn budgettair neutraal, omdat de ophoging van de verwachte inkomsten van de energiebelasting met hetzelfde bedrag is verminderd. Vanaf 2025 worden er geen ontvangsten meer verwacht.

Bijstelling gasbaten voor koopkrachtmaatregelen (Julibrief)

Vooruitlopend op verwachte hogere ontvangsten worden de ontvangsten Mijnbouwwet bijgesteld, ter dekking van koopkrachtmaatregelen

Dekking interne problematiek

In het kader van het High Trust-beleid kunnen toezichthouders van EZK boetes opleggen. Op basis van een nieuwe prognose wordt de ontvangstenraming van deze boetes opgehoogd.

Bijstelling dividend GasTerra

De baste dividenduitkering van GasTerra bedraagt 3,6 miljoen euro, maar door afronding in het verleden staat deze geraamd op 4,0 miljoen euro per jaar. Deze afronding wordt nu gecorrigeerd.

GasopvullingEr wordt een lening verleend aan EBN ter hoogte van 2,3 miljard euro voor de inkoop van het gas dat nodig is om Bergermeer verder te vullen. Na levering van het gas ontvangt EBN inkomsten en betaalt EBN de lening in 2023 volledig terug. Daarnaast vindt een heffing aan afnemers/gebruikers van het gastransportnet plaats voor het in rekening brengen van de gemaakte kosten. 

Bijstelling ontvangsten MijnbouwwetVanwege de ontwikkelingen van de gasprijs valt de vergoeding voor het Norg akkoord naar verwachting hoger uit. Dat leidt ook tot hogere ontvangsten Mijnbouwwet, daarom is er een bijstelling op ontvangsten Mijnbouwwet gedaan.

Bijstelling dividend EBNVanwege de ontwikkelingen van de gasprijs valt de vergoeding voor het Norg akkoord naar verwachting hoger uit. Dat leidt ook tot hogere dividendontvangsten, daarom is er een bijstelling op dividend EBN gedaan.

Technische Mutaties Miljoenennota

Actualisatie Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Op basis van de lager dan geraamde realisatie van de TVL voor de openstellingen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaalvan 2022 kunnen het verplichtingen- en kasbudget en ontvangstenraming voor 2022 worden verlaagd. In 2023 wordt een bedrag van 200 miljoen euro aan ontvangsten geraamd. Dit komt voort uit de terugbetalingen van de TVL.

Licence