Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

1.811,7

1.474,1

1.371,0

1.405,1

1.310,1

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

419,4

518,0

652,6

270,9

199,7

1.449,5

       

Stand Voorjaarsnota 2022

2.231,1

1.992,0

2.023,6

1.676,0

1.509,9

1.449,5

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

34,2

723,8

8,4

17,2

0,0

0,0

Provinciale uitvraag

0,0

504,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Legalisatieopgave PAS-melders

30,0

207,0

0,0

13,0

0,0

0,0

Overhevelingen Coalitieakkoordmiddelen

4,2

12,6

8,4

4,2

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,5

22,1

36,5

2,4

11,2

5,0

Kasschuif provinciale uitvraag

229,2

‒ 229,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuif legalisatieopgave PAS-melders

‒ 30,0

43,0

0,0

‒ 13,0

0,0

0,0

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

‒ 184,8

184,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige kasschuiven

‒ 55,2

‒ 7,7

32,1

15,0

10,8

5,0

Overhevelingen Aanvullende Post

9,2

20,2

4,6

0,0

0,0

0,0

Overhevelingen met andere departementen

‒ 14,9

‒ 15,4

‒ 1,1

‒ 0,2

‒ 0,2

0,0

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig

47,0

4,5

0,9

0,6

0,6

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

2.265,9

2.737,9

2.068,5

1.695,6

1.521,0

1.454,5

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

92,3

78,4

73,2

68,8

66,2

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,8

0,1

0,1

0,0

0,0

64,5

       

Stand Voorjaarsnota 2022

97,2

78,5

73,3

68,8

66,2

64,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

46,7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig

46,7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

143,9

78,7

73,3

68,8

66,2

64,5

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Bij de Startnota is onderuitputting op de stikstofmiddelen in 2022 (160,4 miljoen euro) weer toegevoegd aan de LNV-begroting in 2022. Daarnaast bevat deze post mutaties met betrekking tot de Voorjaarsnota 2022.27 Dit betreft onder andere overhevelingen van de Aanvullende Post ten behoeve van de NVWA, overboekingen tussen departementen en kasschuiven ten behoeve van de structurele aanpak stikstof. Daarnaast bevat deze post een extrapolatie van de uitgavenraming naar 2027.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Provinciale uitvraag

In het kader van de versnellingsaanpak is door provincies een pakket aangeleverd van voorstellen voor de integrale aanpak voor stikstof, klimaat en water. Middels deze mutatie is 504,2 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post (transitiefonds) naar de LNV-begroting voor de jaren 2022 en 2023.28 

Legalisatieopgave PAS-melders

Voor de legalisatieopgave van PAS-melders wordt 207 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. In totaal wordt 250 miljoen euro beschikbaar gesteld van de middelen die beschikbaar zijn voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Overhevelingen Coalitieakkoordmiddelen

Deze post bevat een overboeking van cumulatief 29,4 miljoen euro, waarvan 12,6 miljoen euro in 2023 van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de NVWA. Dit betreft coalitieakkoord middelen in het kader van Werk aan Uitvoering.

Technische Mutaties Miljoenennota

Kasschuif provinciale uitvraag

Met deze mutatie worden middelen ten behoeve van de provinciale uitvraag (zie provinciale uitvraag) in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif legalisatieopgave PAS-melders

Met deze mutatie worden middelen ten behoeve van de legalisatieopgave PAS-melders (zie legalisatieopgave PAS-melders) in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

De stikstofmaatregel Gerichte Aankoop heeft vertraging opgelopen. Daarom wordt 184,8 miljoen euro doorgeschoven van 2022 naar 2023, zodat deze middelen alsnog ingezet kunnen worden om de stikstofdoelen te halen.

Overige kasschuiven

Dit betreft een verzamelmutatie van enkele kasschuiven. Met deze schuiven wordt het kasritme aangepast voor onder andere middelen van de structurele aanpak stikstof van het vorige kabinet. Daarnaast betreft dit onder andere een kasschuif ten behoeve van maatwerksubsidies voor het extra afvangen van CO2 en een kasschuif ten behoeve van subsidiëring van warmteprojecten in de glastuinbouw om versneld stappen te nemen in de energietransitie.

Overhevelingen Aanvullende Post

Dit betreft een verzamelmutatie van enkele overhevelingen van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. Dit bestaat uit een overheveling voor subsidiëring van warmteprojecten in de glastuinbouw om versneld stappen te nemen in de energietransitie. Deze middelen zijn gereserveerd bij Miljoenennota 2021. Daarnaast betreft dit een overheveling voor maatwerksubsidies voor het extra afvangen van CO2. De CO2 wordt vervolgens geleverd aan glastuinders, aangezien CO2 nodig is als productiefactor voor gewasgroei. Deze middelen zijn gereserveerd bij Miljoenennota 2022.

Overhevelingen met andere departementen

LNV heeft per saldo 31,8 miljoen euro overgeboekt naar andere begrotingen in de periode t/m 2027. Dit betreft onder andere een overboeking naar het Provinciefonds voor de algemene uitkering Programma Natuur (32,3 miljoen euro in de periode t/m 2023).

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) had als doel de maxima van het steunpakket voor landbouwbedrijven gelijk te trekken met niet-landbouwbedrijven (regeling tegemoetkoming vaste lasten). De regeling is op 1 april gesloten. 20% wordt pas uitbetaald bij definitief vaststellen van de vergoeding in 2023, resulterend in 22 miljoen euro uitgaven in dat jaar.

Overig

Dit betreft een verzamelmutatie en bevat onder andere een desaldering (0,2 miljoen euro), storting van het budget van de risicovoorziening vermogensversterkende kredieten in de borgstellingsfaciliteit (cumulatief 46 miljoen euro) en loon- en prijsbijstelling over coalitieakkoord middelen (cumulatief 6,3 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreft onder andere een desaldering van 4,8 miljoen euro. Dit gaat onder andere over een onttrekking uit de begrotingsreserve visserij ten behoeve van uitvoeringskosten RVO voor het Europees visserijfonds (2,3 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post een extrapolatie van de ontvangstenraming naar 2027.

Technische Mutaties Miljoenennota

Overig

Dit betreft een tegenboeking van de desaldering en de storting van het budget van de risicovoorziening vermogensversterkende kredieten in de borgstellingsfaciliteit van bovenstaande mutatie (zie overig).

Licence