Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Inkomsten

Ten opzichte van de Miljoenennota 2011 is de raming van de totale belasting- en premieontvangsten 2010 per saldo ongewijzigd. De ongewijzigde stand van de raming van de totale belasting- en premieontvangsten is grotendeels gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2010.

Tabel 3.1 Ontwikkeling van de overheidsinkomsten 2010 (in miljarden euro) cf. EMU-definitie
 

Stand MN 20111

Stand NJN 20101

Mutatie1

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

214,0

214,0

0,0

wv belastingen en premies volksverzekeringen

167,5

167,5

0,1

wv premies werknemersverzekeringen

46,5

46,4

– 0,1

1

Vanwege afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Hoewel de stand van de totale belasting- en premieontvangsten 2010 niet is gewijzigd, is onderliggend wel sprake van enkele mutaties ten opzichte van de stand Miljoenennota 2011. Zo kennen de ontvangsten met betrekking tot de omzetbelasting (BTW) een meevaller van 0,9 miljard euro en is de verwachting over de ontvangsten uit de loonheffing met 0,3 miljard euro eveneens naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstellingen zijn gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2010 tot en met de maand oktober. De realisaties passen in het jongste beeld van het CBS over de economische groei in het derde kwartaal 2010. Hoewel de CBS-cijfers over het afgelopen kwartaal passen binnen het MEV-beeld over de economische groei waarop de Miljoenennota 2011 is gebaseerd, zijn de cijfers over de consumptieve bestedingen wel wat positiever dan het MEV-beeld 2010. Dit betreft name de duurzame consumptie. Tevens heeft de arbeidsmarkt zich in het derde kwartaal enigszins gunstiger ontwikkeld dan het MEV-beeld.

Daarnaast is sprake van tegenvallers. Dit betreft de inkomensheffing en dan met name de kasontvangsten die volgen uit de aangiftes over het jaar 2009. Deze blijven sinds de tweede helft van dit jaar achter in vergelijking met andere jaren. Dit kan worden verklaard uit het feit dat achteraf bezien de voorlopige inkomensheffingsaanslagen over 2009 met betrekking tot zelfstandige ondernemers vrij hoog zijn vastgesteld in relatie tot de winsten van zelfstandigen over 2009. Het niveau van de aanslagoplegging in 2009 lag vrijwel op het niveau van die over 2008. Naast de genoemde tegenvaller bij de inkomensheffing is sprake van een bescheiden bijstelling van de vennootschapsbelasting (– 0,2 miljard euro). Deze tegenvaller is zowel gebaseerd op de gerealiseerde kasontvangsten als op de gerealiseerde aanslagoplegging tot en met de maand oktober en de kasstroom die daaruit valt te verwachten in de laatste maanden van het jaar. Ten slotte is er sprake van een tegenvaller bij de energiebelasting (– 0,1 miljard euro) en bij de premies werknemersverzekeringen (– 0,1 miljard euro).

Tabel 3.2 Ontwikkeling belasting en premieontvangsten 2010 (op EMU-basis)
 

Mutatie

Kostprijsverhogende belastingen

0,7

Omzetbelasting

0,9

Accijnzen

0,0

Belastingen van rechtsverkeer

0,0

Belastingen op milieugrondslag

– 0,1

BPM/MRB

0,0

Overige kostprijsverhogende belastingen

0,0

  

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

– 0,6

Inkomensheffing

– 0,7

Loonheffing

0,3

Dividendbelasting

0,0

Vennootschapsbelasting

– 0,2

Successierechten

0,0

Overige belastingen op inkomen, winst, vermogen en niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

0,0

  

EMU-ktv belastingen en premies volksverzekeringen

0,0

  

Totaal belastingen en premies volkverzekeringen

0,1

  

Premies werknemersverzekeringen

– 0,1

  

Totaal belastingen en premies

0,0

Licence