Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: BUDGETTAIR OVERZICHT INTERVENTIES FINANCIËLE SECTOR

Tabel 1. Budgettair overzicht crisismaatregelen (in mln)

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet een aantal interventies gepleegd om het Nederlandse financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Onderstaande tabel geeft een actueel overzicht van de budgettaire gevolgen van deze interventies.

Najaarsnota

2008

2009

2010

Artikel

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

    

1. Deelneming Fortis/AA

16 800

1 350

490

IX-B, artikel 3

2. Deelneming RFS/AA

6 540

 

3 038

IX-B, artikel 3

3. Verkoop FCI

 

– 350

 

IX-B, artikel 3

4. Overbruggingskredieten Fortis

44 341

  

IX-A, artikel 1

5. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

 

– 36 516

– 3 250

IX-A, artikel 1

6. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

– 502

– 705

– 167

IX-A, artikel 1

7. Dividend ABN Amro Group

0

0

0

IX-B, artikel 3

8. Dividend ASR

0

0

0

IX-B, artikel 3

9. Dividend RFS

0

0

– 6

IX-B, artikel 3

     

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

    

10. Garantieverlening (geëffectueerd)

 

32 611

 

IX-B, artikel 3

11. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

  

– 32 611

IX-B, artikel 3

12. Premieontvangsten uit CRI

 

– 28

– 165

IX-B, artikel 3

     

Mandatory Convertible Notes ABN-AMRO (MCN)

    

13. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)

 

800

– 800

IX-B, artikel 3

14. Renteontvangsten uit MCN 7/09

 

0

0

IX-B, artikel 3

15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)

 

1 800

– 1 800

IX-B, artikel 3

     

Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)

    

16. Garantieverlening (geëffectueerd)

  

950

IX-B, artikel 3

17. Premieontvangsten uit garantie

  

– 19

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld (excl. nr. 10, 11 en 16)

67 179

– 33 649

– 2 679

 

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld.)

 

 

 

 

18. Verstrekt kapitaal ING

10 000

  

IX-B, artikel 3

19. Verstrekt kapitaal Aegon

3 000

  

IX-B, artikel 3

20. Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

  

IX-B, artikel 3

21. Aflossing ING

 

– 5 000

 

IX-B, artikel 3

22. Aflossing Aegon

 

– 1 000

– 500

IX-B, artikel 3

23. Aflossing SNS Reaal

 

– 185

 

IX-B, artikel 3

24. Couponrente ING

 

– 645

– 39

IX-B, artikel 3

25. Couponrente Aegon

 

– 166

– 11

IX-B, artikel 3

26. Couponrente SNS Reaal

 

– 38

– 1

IX-B, artikel 3

27. Repurchase fee ING

 

– 295

– 52

IX-B, artikel 3

28. Repurchase fee Aegon

 

– 108

– 52

IX-B, artikel 3

29. Repurchase fee SNS Reaal

 

0

 

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld

13 750

– 7 436

– 655

 

C. Back-up faciliteit ING EUR/USD wisselkoers

 

1,44 

1,29 

 

30. Funding fee (rente + aflossing)

 

3 903 

4 029

IX-B, artikel 3

31. Management fee

 

59 

47

IX-B, artikel 3

32. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 3 819 

– 3 741

IX-B, artikel 3

33. Garantiefee

 

– 129 

– 103

IX-B, artikel 3

34. Additionele garantiefee

 

– 154

IX-B, artikel 3

35. Additionele fee

 

– 14 

– 77

IX-B, artikel 3

36. Meerjarenverplichting aan ING

 

15 857

13 931

Saldibalans

37. Alt-A portefeuille

 

18 352

17 328

Saldibalans

38. Saldo Back-up faciliteit ( 30 t/m 35)

 

0

0

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld (excl. nr. 36, 37 en 38)

 

0

0

 

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (200 mld.)

    

39. Garantieverlening (geëffectueerd)

2 740

47 535

 

IX-B, artikel 2

40. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

 

– 3 174

– 8 103

IX-B, artikel 2

41. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen

0

– 116

– 407

IX-B, artikel 2

42. Schade-uitkeringen

0

0

 

IX-B, artikel 2

     

D2. Stabiliteitsmechanisme

    

43. Garantie NL-aandeel EU-begroting

  

2 946

IX-B, artikel 4

44. Garantie NL-aandeel SPV

  

25 872

IX-B, artikel 4

45. Deelneming EFSF

  

2

IX-B, artikel 4

∆ Staatsschuld (excl. nr. 39, 40, 43 en 44)

 

– 116

– 405

 

E1. IJsland

    

46. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1 236

192

 

IX-B, artikel 2

47. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

 

IX-B, artikel 2

48. Vordering op IJsland

1 322

7

 

Saldibalans

49. Opgebouwde rente op vordering

 

74

78

IX-B, artikel 2

50.-51. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing, (ii.) rente

 

0

 

IX-B, artikel 2

     

E2. Griekenland

    

52. Lening Griekenland

  

1 800

IX-B, artikel 4

53. Vordering Griekenland

  

1 800

Saldibalans

54. Premieontvangsten lening Griekenland

  

– 45

IX-B, artikel 4

∆ Staatsschuld (excl. nr. 48, 49 en 53)

1 236

199

1 755

 

F. Overige gevolgen

    

55. Uitvoeringskosten en inhuur externen

11

43

15

IX-B, artikel 3

56. Terug te vorderen uitvoeringskosten inhuur externen

0

3

0

Saldibalans

57. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 2

– 12

– 6

IX-B, artikel 3

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)

82 165

– 41 002

– 1 985

 

Staatsschuld cumulatief (excl. rentelasten)

82 165

41 163

39 178

 

58. Toegerekende rente over staatsschuld

450

2 036

1 449

 

Toelichting:

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

  • 9. Als gevolg van een definitieve verrekening tussen consortiumpartners (zijnde de Staat, Santander en RBS heeft de Staat op 15 juli ad € 6,41 mln. ontvangen van RFS Holdings BV.

  • 11. Op 31 oktober is op verzoek van ABN Amro het Capital Relief Instrument (CRI) beëindigd. De CRI betrof een garantie van de Staat op een hoogwaardig deel van de hypothekenportefeuille van ABN Amro. Met het beëindigen van het instrument nemen de garantieverplichtingen van de Staat af met circa € 31 mld. Het restant van de garantieverplichtingen ter waarde van € 1,6 mld. was eerder al afgebouwd via natuurlijk verloop in de portefeuille. De beëindiging van de garantie was door de Staat voorzien en na beëindiging blijft ABN Amro adequaat gekapitaliseerd.

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld.)

  • 22, 25, 28. Aegon heeft voor € 500 mln van de in 2008 verstrekte CT-1 securities teruggekocht. Hierbij ontvangt de Staat tevens een coupon ter waarde van € 62,8 mln. welke betrekking heeft op zowel de verschuldigde rente (€ 11,2 mln) als op de premie voor terugbetaling (€ 51,6 mln), de zogenaamde repurchase fee.

D2. Stabiliteitsmechanisme

Ierland heeft een aanvraag ingediend voor steun van de Europese noodmechanismen en het IMF (zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 21 501-07, nr. 764 en brief aan de Tweede Kamer dd 29 november 2010 met kenmerk BFB 2010–520M). Nederland is de garantieverplichting aangegaan van 2,9 miljard euro voor EFSM en 25,9 miljard euro voor EFSF (zie tabel 1: posten 43 en 44). Deze garantieverplichtingen zijn goedgekeurd per eerste suppletoire begroting 2010. Nederland staat voor de verplichtingen die EFSM en EFSF aangaan voor de financiering van het programma van Ierland garant. Deze garanties vallen onder de opgenomen garantieverplichtingen. Nederland staat respectievelijk voor 1,1 miljard euro (EFSM) en 1,6 miljard euro (EFSF) garant voor de verplichtingen die aangegaan worden voor de financiering van het programma van Ierland.

Tabel 2: Balans (standen en mutaties in miljoenen)

Op de balans staan de vorderingen en verplichtingen welke vanwege de crisis zijn aangegaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen op nominale basis. Voor de financiering van opgenomen bezittingen vindt een uitsplitsing plaats naar drie componenten: I staatsschuld, II het resultaat en III het uitgavenkader.

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

20101

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

20101

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

    

I: Financiering met staatsschuld (excl. rentelasten)

82 165

41 163

– 1 985

39 178

1. Deelneming Fortis/AA (+ 3)

16 800

17 800

490

18 290

II: Financiering uit resultaat (tabel 3)

43

44

– 416

– 372

2. Deelneming RFS/AA

6 540

6 540

3 038

9 578

III: Financiering uitgavenkader

9

43

50

4. Overbruggingskredieten Fortis (+ 5)

44 341

7 825

– 3 250

4 575

     

13. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)

 

800

– 800

Totale rente op staatsschuld

450

2 486

1 449

3 935

15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)

 

1 800

– 1 800

     
     

C. Back-up faciliteit ING

    

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld)

    

37. Meerjaren-verplichting aan ING

 

15 857

– 1 926

13 931

18. Verstrekt kapitaal ING (+ 21)

10 000

5 000

 

5 000

Voorziening

 

2 530

297 

2 827

19. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 22)

3 000

2 000

– 500 

1 500

Te betalen funding fee

 

31

– 31

 

20. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 23)

750

565

 

565

Verwacht resultaat IABF 2010

  

569

569

          

 C. Back-up faciliteit ING

    

E1. IJsland

    

38. Alt-A portefeuille

 

18 352

– 1 024

17 328

Openstaande

86

0

  

Te ontvangen rente

 

65

– 65

 

verplichting IJsland

    
          

D2. Stabiliteitsmechanisme

         

45. Deelneming EFSF

  

2

2

     
          

E1. IJsland

         

47. Vordering op IJsland

1 322

1 329

 

1 329

     

48. Opgebouwde rente op vordering

 

74

78

152

     
          

E2. Griekenland

         

53. Vordering Griekenland

  

1 800

1 800

     
          

F. Overige gevolgen

         

Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten

0

3

– 3 

     
          

Totale activa:

82 753

62 153

– 2 035

60 118

Totale passiva:

82 753

62 153

– 2 035

60 118

1

Voor 2010 op basis van ramingen. Vanwege afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 3a: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in mln)

In deze tabel vindt een toerekening plaats van kosten en opbrengsten van crisismaatregelen met gebruik van bedrijfseconomische principes. Op basis van een grove toerekening is een resultaat op interventies opgenomen.

(toerekenbare) Kosten

   

(toerekenbare) Opbrengsten

Omschrijving:

2008

2009

20101

Omschrijving:

2008

2009

20101

Rente op Staatsschuld

450

2 036

1 449

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

   
    

6. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

502

705

167

E1. IJsland

   

7. Dividend ABN Amro Group

 

0

 

Kosten i.v.m. topping up

 

106

 

8. Dividend ASR

 

0

 
    

9. Dividend RFS

 

0

F. Overige gevolgen

   

12. Premieontvangsten uit CRI

 

28

165

56. Uitvoeringskosten en inhuur externen

11

43

15

14. Renteontvangsten uit MCN 7/09

 

0

0

58. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 2

– 12

– 6

17. Premieontvangsten uit garantie

  

19

        
    

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld.)

   
    

24. t/m 26. Ontvangen couponrente

 

848

51

    

27. t/m 29. Ontvangen repurchase fees

 

403

104

        
    

C. Back-up faciliteit ING

   
    

Resultaat IABF (na toevoeging aan de voorziening)

 

0

0

        
    

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (200 mld.)

   
    

41. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen)

 

116

407

        
    

E1. IJsland

   
    

49. Opgebouwde rente op vordering

 

74 

78 

        
    

E2. Griekenland

   
    

55. Premieontvangsten lening Griekenland (incl. servicefee)

  

45

Totale kosten:

459

2 173

1 459

Totale opbrengsten:

502

2 174

1 042

Resultaat (negatief teken is verlies)

43

1

– 416

 

 

 

 

1

Voor 2010 op basis van ramingen.

Tabel 3b: ING IABF (in mln)

Er hebben zich per saldo geen toevoegingen en/of onttrekkingen aan de ING back-up faciliteit voorgedaan (zie tabel 1: onderdeel 38.). Derhalve wordt de kastabel dit keer niet opgenomen.

Tabel 4: Verstrekte garanties (in mln)

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

20101

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

    

10. Garantieverlening (geëffectueerd)

 

32 611

 

32 611

11. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

  

– 32 611

– 32 611

16. Garantieverlening (geëffectueerd)

  

950

950

     

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

    

39. Garantieverlening (geëffectueerd)

2 740

50 275

 

50 275

40. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

 

– 3 174

– 8 103

– 11 277

   

D2. Stabiliteitsmechanisme

    

43. Garantie NL-aandeel EU-begroting

  

2 946

2 946

44. Garantie NL-aandeel SPV

  

  25 872

 25 872

Saldo openstaande garanties:

2 740

79 712

– 10 946

68 766

1

Voor 2010 op basis van ramingen.

Licence