Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Inkomsten

De raming van de belasting- en premieontvangsten 2011 is ten opzichte van de Miljoenennota 2012 met 1,5 miljard euro neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2011 tot en met de maand oktober.

Tabel 3.1 Mutatie van de belasting- en premieontvangsten 2011 op EMU-basis (in miljarden euro)
 

Stand MN 2012

Stand NJN 2011

Mutatie

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

221,2

219,7

– 1,5

w.v. belastingen en premies volksverzekeringen

171,5

170,0

– 1,5

w.v. premies werknemersverzekeringen

49,7

49,7

0,0

De neerwaartse bijstelling van de inkomsten is beperkt tot twee belastingsoorten: de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting. Voor de overige belastingen en premies geldt dat de ontvangsten redelijk in spoor lopen met de raming uit de Miljoenennota. Zo is de verwachting over de – qua omvang – belangrijkste posten als de loon- en inkomensheffing, de premies werknemersverzekeringen en de omzetbelasting (btw) ongewijzigd.

Grote uitzonderingen hierop zijn de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting (vpb) respectievelijk de overdrachtsbelasting (ovb). Deze komen naar verwachting 1,0 miljard euro respectievelijk 0,5 miljard euro lager uit dan geraamd bij Miljoenennota 2012. De Najaarsnotaraming is voor het belangrijkste deel gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten tot en met oktober 2011 en – wat de vpb betreft – de aanslagoplegging tot en met de maand oktober. De vpb-aanslagoplegging is in de periode augustus tot en met oktober achtergebleven bij de verwachtingen daarover afgelopen zomer. Op basis hiervan worden voor de laatste maanden van 2011 dan ook lagere ontvangsten verwacht dan eerder werd verondersteld.

De ontvangsten uit de overdrachtsbelasting (ovb) worden ten opzichte van de Miljoenennota 2012 met 0,5 miljard euro omlaag bijgesteld. In de Miljoenennotaraming is het effect van de verlaging van het ovb-tarief voor particuliere woningen per 15 juni 2011 verwerkt. Dit betekende een neerwaartse aanpassing van de ovb-ontvangsten van 0,6 miljard euro. De onderhavige bijstelling van – 0,5 miljard euro is gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten tot en met oktober 2011 en de ontwikkeling op de woningmarkt van de afgelopen paar maanden en de verwachting voor de laatste maanden van 2011.

Tabel 3.2 Mutatie belasting- en premieontvangsten 2011 EMU-basis uitgesplitst (in miljarden euro)
 

Mutatie

Kostprijsverhogende belastingen

– 0,5

Omzetbelasting

0,0

Accijnzen

0,0

Belastingen van rechtsverkeer

– 0,5

Belastingen op milieugrondslag

0,0

BPM/MRB

0,0

Overige kostprijsverhogende belastingen

0,0

   

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

– 1,0

Inkomstenheffing

0,0

Loonheffing

0,0

Dividendbelasting

0,0

Vennootschapsbelasting

– 1,0

Successierechten

0,0

Overige belastingen op inkomen, winst, vermogen en niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

0,0

Totaal belastingen en premies volkverzekeringen

– 1,5

   

Premies werknemersverzekeringen

0,0

   

Totaal belastingen en premies

– 1,5

Licence