Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: VERTICALE TOELICHTING NAJAARSNOTA 2014

De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van- en een toelichting op de belangrijkste mutaties. Voor een meer gedetailleerde toelichting op wordt verwezen naar de suppletoire begrotingswetten.

Leeswijzer

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

 • 1) Mee- en tegenvallers;

 • 2) Beleidsmatige mutaties;

 • 3) Technische mutaties.

De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2014
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Departementale begrotingen

I

De Koning

0,0

0,0

IIA

Staten Generaal

– 6,0

0,0

IIB

Hoge Colleges van Staat

– 1,4

1,0

III

Algemene Zaken

0,2

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

0,6

1,6

V

Buitenlandse Zaken

1.103,2

0,0

VI

Veiligheid en Justitie

27,3

14,3

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

38,0

– 19,3

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

– 39,9

13,5

IXA

Nationale Schuld

54,0

1.593,6

IXB

Financiën

– 172,7

926,9

X

Defensie

– 99,4

– 20,7

XII

Infrastructuur en Milieu

– 43,3

– 26,2

XIII

Economische Zaken

– 4,5

– 7,8

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– 4,4

0,6

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10,2

78,3

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

XVIII

Wonen en Rijksdienst

– 16,8

24,0

Overig

 

Sociale Zekerheid

– 87,9

1,6

 

Budgettair kader Zorg

– 165,2

0,0

 

Gemeentefonds

21,7

0,0

 

Provinciefonds

12,1

0,0

 

Infrastructuurfonds

– 31,8

– 7,5

 

Diergezondheidsfonds

2,2

2,2

 

Accres Gemeentefonds

0,0

0,0

 

Accres Provinciefonds

0,0

0,0

 

BES fonds

4,9

0,0

 

Deltafonds

62,8

20,2

 

Prijsbijstelling

0,0

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

0,0

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

0,0

0,0

 

Aanvullende Post Algemeen

– 25,0

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

– 556,8

18,7

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

40,1

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

40,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

40,1

 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

0,2

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

143,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,3

     

– 1,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 4,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 6,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

137,7

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

137,7

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

5,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

5,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

5,2

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Voor 2014 had de Tweede Kamer een aantal grote projecten voorzien, waaronder de aanleg van een 4G-netwerk, de aanpassing van de plenaire zaal en digitale agenda voorzitter. Door complexe besluitvorming hieromtrent en vertraging binnen de aanbestedingsprocedure komt een deel van de hiervoor geraamde middelen niet tot besteding in 2014. De genoemde projecten worden alsnog gerealiseerd in de jaren 2015 en 2016.

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

120,2

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,7

     

– 1,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,3

     

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 1,4

       

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

118,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

118,8

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

5,9

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1,0

       

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

6,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

6,9

Diversen – mee- en tegenvallers uitgaven

Dit betreft een verzamelpost. De meevaller wordt met name veroorzaakt doordat de Vreemdelingenkamer van de Raad van State in 2014 naar verwachting minder hoger beroepszaken afdoet dan in het voorjaar voorzien.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

61,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,2

     

0,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,0

     

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

61,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

61,3

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

6,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,0

     

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

6,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

6,7

Diversen – beleidsmatige mutaties

AZ heeft 0,2 mln. uitgegeven voor een advertentie in alle landelijke en regionale dagbladen met betrekking tot de ramp met de MH-17.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

426,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,6

     

0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,6

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

426,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

426,9

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

39,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

1,6

     

1,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1,6

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

40,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

40,9

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

8.019,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

EU-afdrachten

1.103,2

     

1.103,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1.103,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

9.122,2

Totaal Internationale samenwerking

1.339,9

Stand Najaarsnota 2014

10.462,1

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

629,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

629,8

Totaal Internationale samenwerking

84,8

Stand Najaarsnota 2014

714,7

EU-afdrachten

Dit betreft de bruto naheffing als gevolg van de bni-revisies.

Veiligheid en Justitie

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

12.582,6

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

1,0

     

1,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

19,1

     

19,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

7,2

     

7,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

27,3

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

12.609,9

Totaal Internationale samenwerking

48,0

Stand Najaarsnota 2014

12.657,9

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.382,2

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

11,0

     

11,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

3,3

     

3,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

14,3

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.396,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

1.396,5

Diversen – mee- en tegenvallers uitgaven

De post diversen is een optelling van verschillende mee- en tegenvallers, waaronder de per saldo tegenvaller binnen het onderdeel Jeugd en Sanctietoepassing. Deze tegenvallers doen zich voor op de beleidsterreinen Sanctie en Preventie, Justitieel Jeugdbeleid, het CJIB en de DJI (totaal 26,6 mln.). Onderdeel van de tegenvaller van 26,6 mln. is een tekort bij DJI (11,8 mln.) als gevolg van cellen voor GHB-verslaafde justitiabelen, vervoerstromen tussen arrondissementen en tegenvallers op het gebied van ICT. Daarnaast is er binnen het onderdeel Jeugd en Sanctietoepassing ook een aantal meevallers (totaal 19,6 mln.). Dit resulteert aan de uitgavenkant in een tegenvaller van per saldo 7 mln. Ontvangstenmeevallers van in totaal 7 mln. (zie ook ontvangsten – diversen) worden ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken.

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post is een optelling van verschillende mutaties. Zo heeft VenJ een schikking van 10 mln. getroffen met de stichting Norma n.a.v. een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen. Daarnaast heeft VenJ additionele uitgaven gedaan in het kader van de ramp MH17 (9,1 mln. in 2014). De Nationale Politie, de NCTV en Slachtofferhulp Nederland hebben n.a.v. de ramp extra personeel ingezet. Daarnaast heeft het NFI reguliere werkzaamheden bij opsporing en criminaliteit uitbesteed om zo het eigen personeel in te kunnen zetten voor de identificatie van slachtoffers. De NCTV heeft, naast de inzet van extra personeel, uitgaven gedaan voor het creëren van een betrouwbaar informatiepunt en het vervoer van rouwauto’s en rouwkisten.

Binnenlandse Zaken

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

788,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,3

     

0,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Egalisatievord. rijkshuisv.

38,6

   

Diversen

– 0,9

     

37,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

38,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

826,0

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2014

826,6

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

404,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,6

     

0,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

10,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Vut-fonds herziening

– 30,0

     

– 19,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 19,3

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

385,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

385,3

Egalisatievordering Rijkshuisvestingstelsel

Per 1 januari 2016 treedt het nieuwe Rijkshuisvestingstelsel in werking. Dit leidt ertoe dat departementen uiterlijk op 31 december 2015 hun egalisatieschuld aan het Rijksvastgoedbedrijf moeten aflossen. Het kabinet heeft besloten dat departementen de egalisatieschuld door middel van een overboeking aan het Ministerie van BZK mogen voldoen vanaf Voorjaarsnota 2014. De laatste drie departementen (OCW, Defensie en EZ) hebben hun egalisatieschuld bij Najaarsnota 2014 ingelost.

Diversen – technische mutaties RBG-eng niet-belastingontvangsten

De post diversen betreft diverse meerontvangsten voor o.a. de dienstverlening van de centrale staf (apparaat), de bijdrage van EZ (Prima-gelden / Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor het Register Niet-Ingezetenen (RNI), loonkosten projecten A&O-fonds (Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds), en terugontvangsten voor de Internetspiegel 2013 en de AOF-premie.

VUT fonds herziening

De raming van de ontvangsten voor 2014 uit rente en aflossing van de lening aan het VUT-fonds wordt ten opzichte van de raming bij Voorjaarsnota 2014 neerwaarts bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning van het fonds.

Onderwijs, Cultuur en wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

35.934,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 38,5

     

– 38,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 29,5

     

– 29,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 12,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

40,0

     

28,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 39,9

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

35.894,4

Totaal Internationale samenwerking

64,6

Stand Najaarsnota 2014

35.959,0

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.235,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Renteontvangsten studiefinanciering

– 30,0

   

Diversen

32,4

     

2,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

11,1

     

11,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

13,5

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.249,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

1.249,2

Diversen – mee- en tegenvallers uitgaven

Er doen zich bij de studiefinanciering enkele meevallers voor bij de prestatiebeurs (20 mln.) en reisvoorziening (20 mln.) omdat er bij beide regelingen minder omzettingen naar gift worden verwacht en de contractuitgaven voor het reisproduct lager zijn uitgekomen. Hiertegenover staat een tegenvaller van 40 mln. bij de studiefinanciering, o.a. omdat er meer kwijtscheldingen hebben plaats gevonden bij de reisvoorziening. De raming voor de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) wordt 5 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de meest actuele uitvoeringsinformatie van DUO. Verder is er een meevaller van 23 mln. bij de lerarenbeurs, omdat het aantal aanvragen op de betreffende regeling achterblijft bij de raming. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere mee- en tegenvallers die per saldo tot een onderuitputting van 10,5 mln. leiden.

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post bestaat voor 48,4 mln. uit overlopende verplichtingen van 2014 naar 2015. Dit bestaat uit:

 • Onderuitputting bij de huisvesting Rijksmusea (14,3 mln.). Deze middelen worden naar een later jaar meegenomen vanwege de invoering van het nieuwe huisvestingsstelsel Rijksmusea.

 • Verder is sprake van een vertraging die zich voordoet in de onderwijshuisvesting op Caribisch Nederland (7,1 mln.).

 • Daarnaast zijn er verschillende kleinere intertemporele compensaties van 2014 naar 2015 die tezamen 27 mln. bedragen.

Daarnaast wordt de egalisatievordering met betrekking tot het Rijkshuisvestingsstelsel van 18,2 mln. afgelost. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), die werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. OCW heeft bij 2e suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering afgelost. De technische uitgavenmutatie betreft de overboeking naar het Ministerie van BZK. De aflossing van de egalisatievordering wordt gedekt door diverse meevallers zoals gemeld in de 2e suppletoire begroting 2014.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Dit is het saldo van verschillende overboekingen (waaronder de hierboven beschreven aflossing van de egalisatievordering) en desalderingen.

Diversen – technische mutaties niet kaderrelevant

Deze post betreft de tegenhanger van de kaderrelevante meevallers studiefinanciering door minder omzettingen naar gift bij de prestatiebeurs (20 mln.) en reisvoorziening (20 mln.). Hierdoor nemen de studieleningen met dit bedrag (40 mln.) toe.

Renteontvangsten studiefinanciering

De renteontvangsten bij de langlopende rentedragende leningen vallen 30 mln. lager uit dan geraamd.

Diversen – mee- en tegenvallers ontvangsten

De hogere ontvangsten komen voornamelijk voort uit meevallers in autonome ramingen. De lesgeldontvangsten komen naar verwachting 10 mln. hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn er 5 mln. meer ontvangsten op de kortlopende vorderingen. Verder is er een totaal van 17,4 mln. aan terugvorderingen bij diverse subsidieregelingen en projecten.

Diversen – technische mutaties ontvangsten

Dit betreft het saldo van verschillende desalderingen. Belangrijkste oorzaak is de eindafrekening van het project Het Nieuwe Rijksmuseum, waar 9,8 mln. aan onderuitputting wordt teruggeboekt naar de begroting. Deze middelen worden via een intertemporele compensatie bestemd voor het nieuwe huisvestingsstelsel Rijksmusea (zie uitgaven).

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

16.765,9

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Mutatie in rekening-courant en deposito

186,3

   

Verstrekte leningen

– 75,0

   

Diversen

– 57,3

     

54,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

54,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

16.819,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

16.819,9

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

4.746,4

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Mutatie in rekening-courant en deposito

1.603,2

   

Diversen

– 9,6

     

1.593,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1.593,6

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

6.340,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

6.340,0

Mutatie in rekening-courant en deposito (uitgaven en ontvangsten)

De daling van het rekening-courant saldo van de sociale fondsen is groter dan verwacht. Het verwachte tekort wordt met 186 mln. naar boven bijgesteld, wat wordt geboekt als uitgave op de begroting van Nationale Schuld.

Agentschappen, RWT’s en Decentrale Overheden hebben netto hun in de schatkist aangehouden middelen vergroot. Dit wordt geboekt als ontvangst op de begroting van Nationale Schuld. Het gaat om respectievelijk 467 mln., 655 mln. en 481 mln.

Verstrekte leningen

Op basis van de tot nu toe in 2014 afgegeven leningen aan RWT’s wordt het geraamde totaalbedrag aan verstrekte leningen naar beneden bijgesteld met 75 mln.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Sinds het opstellen van de Miljoenennota 2015 zijn er staatsobligaties uitgegeven tegen een lagere effectieve rente dan waar in de raming rekening mee werd gehouden. Hierdoor wordt de raming voor de rentelasten op de vaste schuld met 44,9 mln. naar beneden bijgesteld. Vanwege de lagere rente zijn ook de geraamde rentelasten op de vlottende schuld met 3,7 mln. naar beneden bijgesteld. Ook bij het schatkistbankieren (artikel 12) zorgt de lagere rente voor 8,7 mln. minder rentelasten op de aangehouden middelen van deelnemers.

Diversen – technische mutaties ontvangsten

Deze post bevat een daling van de raming van de rente-ontvangsten op de vaste schuld naar aanleiding van nieuw afgesloten swaps in oktober (9,6 mln.) en een daling van de rente-ontvangsten op de vlottende schuld (0,4 mln.). Daarnaast vallen naar verwachting de rente-ontvangsten op leningen van agentschappen en RWT’s lager uit (4,0 en 1,3 mln.), terwijl de rentebaten die ontvangen worden van de sociale fondsen naar verwachting hoger uitvallen (0,6 mln.). Tot slot zijn er tot nu toe door agentschappen meer leningen afgelost dan verwacht (8,7 mln.) en door RWT’s minder dan verwacht (3,7 mln.).

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

10.502,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstelling belasting- en invorderingsrente

– 160,0

   

Bijstelling schades ekv

– 15,0

   

Diversen

1,9

     

– 173,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

0,0

     

0,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 172,7

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

10.330,2

Totaal Internationale samenwerking

56,8

Stand Najaarsnota 2014

10.387,0

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

9.654,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstellen premies ekv

19,0

   

Bijstellen recuperaties ekv

40,0

   

Bijstelling belasting- en invorderingsrente

– 160,0

   

Diversen

9,1

     

– 91,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 3,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Vervroegde aflossing ing

1.025,0

   

Diversen

– 2,7

     

1.018,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

926,9

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

10.581,4

Totaal Internationale samenwerking

5,4

Stand Najaarsnota 2014

10.586,8

Bijstelling belasting- en invorderingsrente (ontvangsten en uitgaven)

De belasting- en invorderingsrente wordt zowel bij de uitgaven als de (niet-belasting)ontvangsten bijgesteld. Deze saldoneutrale correctieboeking herstelt een omissie in de ramingen. De rente-taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte I is indertijd per abuis als één gesaldeerde mutatie verwerkt in de begroting, terwijl de maatregel feitelijk tot mutaties bij zowel de rente-ontvangsten als de rente-uitgaven heeft geleid. In 2015 zal een meerjarige herijking van de ramingen plaatsvinden.

Bijstelling schades EKV

Tot op heden zijn er in 2014 minder schade-uitkeringen geweest dan geraamd. De schaderaming kan daardoor naar beneden worden bijgesteld.

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Er zullen naar verwachting in 2014 minder Wft-examens (Wet op het financieel toezicht examens) worden afgenomen dan eerder voorzien. De uitgaven aan het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) vallen hierdoor 1,8 mln. lager uit. Daarnaast worden de ramingen voor de uitvoeringskosten van de staatsdeelnemingen met 2,9 mln. opgehoogd. Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor adviseurs aangaande de verkoop van Reaal en een mogelijk bod hierop door ASR.

Bijstellen premies EKV

Dit jaar worden er naar verwachting meer premies ontvangen dan geraamd, voornamelijk vanwege een aantal grote transacties in de scheepsbouwsector. De premieontvangsten worden daarom naar boven bijgesteld.

Bijstellen recuperaties EKV

Dit jaar worden er naar verwachting meer schaderestituties ontvangen dan eerder geraamd. De voornaamste reden hiervoor is dat er in 2014 een terugbetalingafspraak (Kamerstukken II 2013/14, 33 750, 29) is gemaakt met Argentinië over de uitstaande schuld. In 2014 is de eerste betaling binnen deze regeling ontvangen.

Diversen – beleidsmatige mutaties ontvangsten

Op de saldibalans van Financiën stond een bedrag afkomstig van opbrengsten van in beslag genomen goederen tijdens jusititie-acties in 2007. Achteraf bleek dat deze goederen onterecht in beslag zijn genomen. Het merendeel van het bedrag is terugbetaald aan de rechtmatige eigenaren, voor een bedrag van 11,6 mln. konden deze niet meer achterhaald worden. Dit bedrag valt nu vrij. Daarnaast vallen de ontvangsten van de CDFD 4,2 mln. lager uit, door een lagere gerealiseerde afname van het aantal Wft-examens.

Vervroegde aflossing ING

De Staat heeft de laatste aflossing van 1,025 mld. van ING ontvangen. Deze terugbetaling stond voor 2015 geraamd, maar is vervroegd afgelost. Daarmee heeft ING de volledige kapitaalinjectie van 10 mld. uit 2008 aan de Nederlandse staat terugbetaald.

Diversen – technische mutaties ontvangsten

De premieontvangsten voor de garantie op de financiering van Propertize waren voor dit jaar nog niet geraamd. De ontvangsten zijn bijgesteld met 7,8 mln. Door het beëindigen van de garantie op HBU wordt er voor 12,6 mln. minder premies ontvangen. De renteontvangsten van Griekenland vallen tegen voor 5,3 mln., door een lagere Euribor-rente en door een retroactieve correctie voor de renteverlaging (zoals afgesproken door de Eurogroep in 2012).

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

7.565,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstelling investeringen

– 68,0

   

Doorwerking ontvangsten

– 20,8

   

Diversen

14,9

     

– 73,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 6,3

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 19,2

     

– 25,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 99,4

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

7.465,6

Totaal Internationale samenwerking

335,8

Stand Najaarsnota 2014

7.801,4

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

320,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstelling ontvangsten

– 20,7

     

– 20,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 20,7

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

299,4

Totaal Internationale samenwerking

1,4

Stand Najaarsnota 2014

300,8

Bijstelling investeringen

Een gedeelte van de geplande uitgaven uit het investeringsbudget komt in 2014 niet tot besteding en wordt doorgeschoven naar 2015.

Doorwerking ontvangsten & Bijstelling ontvangsten (uitgaven en niet-belastingontvangsten)

De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt (– 16,7 mln.). Daarnaast is er vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal waardoor de bijdrage van Stichting Ziektekostenverzekering Defensie (SZVK) hieraan van 5,6 mln. doorschuift naar 2015. Daartegenover staan hogere ontvangsten vanuit de NAVO (4 mln.). De uitgavenruimte voor 2014 wordt navenant verlaagd.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Dit betreft een bedrag van 14,9 mln. ter compensatie van de uitgaven voor de inzet na de ramp met de MH-17. In de eerste fase na de ramp heeft Defensie 330 Nederlandse militairen ingezet en samen met o.a. Australië de luchtbrug tussen Charkov en Eindhoven gerealiseerd. Daarnaast heeft Defensie in Oekraïne gezorgd voor verblijfsvoorzieningen en benodigd materieel. In Nederland is de Korporaal van Oudheusden Kazerne (KVOK) ingericht als thuisbasis voor onderzoekers en voor de identificatie van slachtoffers van de vliegramp.

Diversen – technische mutaties

Defensie is met het ABP een lening overeengekomen voor het op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen. In 2014 is deze lening niet nodig en valt daarom vrij (– 19,2 mln.). Tot slot is voor 4,3 mln. een openstaande egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf afgerekend en hebben diverse budgetoverhevelingen met andere departementen plaatsgevonden.

Infrastructuur en Milieu

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

9.924,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 17,9

     

– 17,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 25,5

     

– 25,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 43,3

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

9.881,4

Totaal Internationale samenwerking

28,9

Stand Najaarsnota 2014

9.910,4

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

241,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,3

     

– 0,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 5,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 20,0

     

– 25,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 26,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

215,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

215,6

Diversen beleidsmatige mutaties

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste worden toegelicht:

 • Door een gerechtelijke uitspraak in het voordeel van IenM is er sprake van minder uitgaven (ongeveer – 14 mln.) voor Geluidsisolatieprogramma’s rondom Schiphol (GIS-2 en GIS-3);

 • Als gevolg van stagnatie van besluitvorming in Brussel, is er sprake van vertraging bij het INTERREG-programma bijna (– 5 mln.);

 • Er zijn lagere personele uitgaven (– 2,8 mln.). Dit wordt veroorzaakt door vacatureruimte en de snellere invulling van taakstellingen, lagere Sociale Zekerheidsuitgaven en minder uitgaven als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur;

 • Daarnaast is sprake van lagere uitgaven aan materieel (– 2,3 mln.). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven voor FMHaaglanden (verzorgt de facilitaire diensten voor zes ministeries binnen de regio Haaglanden);

 • Het project Pilot ERTMS (deel NS) is als verplichting vastgelegd op de begroting van HXII terwijl de uitgaven op het Infrastructuurfonds (IF) zijn begroot. Daarom wordt er 9,2 mln. vanuit het IF overgeboekt naar HXII om de uitgaven voor dit project te dekken;

 • Er zijn extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014 (2,8 mln.).

Diversen – technische mutaties uitgaven

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste worden toegelicht:

 • In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder vanuit HXII overgeboekt naar het Provinciefonds (– 6,7 mln.);

 • In het kader van het Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem (bodemverontreiniging) wordt 4,1 mln. overgeheveld naar het Gemeentefonds;

 • Voor het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius in Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen (3,9 mln.) in 2014 overgeboekt naar het BES-fonds;

 • Er wordt in verband met de versnelling van de saneringsopgave Thermphos Zeeland 1 mln. overgeheveld naar het Gemeentefonds;

 • In verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument & Markt / Vervoerkamer ten behoeve van toezichtstaken voor het spoorwegwet wordt 1,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken;

 • IenM ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage van 1,2 mln. aan het onderzoeksprogramma van het PBL «The Economics of Ecosystems and Biodiversity».

 • Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat voor verschillende te leveren diensten (facilitaire en ict-voorzieningen die in Dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten) IenM bijna 13 mln. ontvangt van agentschappen. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt dit met – 5 mln. bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Diversen – technische mutaties ontvangsten

Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat voor verschillende te leveren diensten (facilitaire en ict-voorzieningen die in Dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten) IenM bijna 13 mln. ontvangt van agentschappen. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt dit met – 5 mln. bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.

Verschillende onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) zullen niet meer in 2014 worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten (1,6 mln.).

Diversen – technische mutaties ontvangsten niet tot een ijklijn behorend

De ontvangsten van de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS) vallen in 2014 circa 20 mln. lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze prijs is begroot op 7,00 euro per emissierecht, echter de gerealiseerde prijs in 2014 is gemiddeld 5,72 euro.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

5.107,1

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Egalisatieschuld rgd/bzk

16,0

   

Diversen

– 18,9

     

– 2,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Ccs o.a. road

– 32,8

   

Energieakkoord

– 25,0

   

Ets compensatie

– 19,5

   

Krediet ecn/nrg (hfr)

25,0

   

Mee en tegenvallers njn 2014

19,3

   

Rom's

– 20,0

   

Voeding bmkb reserve

26,6

   

Diversen

11,2

     

– 15,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

13,7

     

13,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 4,5

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

5.102,6

Totaal Internationale samenwerking

57,7

Stand Najaarsnota 2014

5.160,3

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

11.796,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 16,1

     

– 16,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

15,1

     

15,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

11,3

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 18,2

     

– 6,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 7,8

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

11.788,9

Totaal Internationale samenwerking

2,9

Stand Najaarsnota 2014

11.791,8

Egalisatieschuld rgd/bzk

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingstelsel per 1-1-2016 (TK 2011–2012, 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken en departementen voortijdig de egalisatievordering moeten aflossen. Met deze mutatie wordt het deel van EZ van de egalisatievordering aan BZK betaald.

CCS o.a. Road

Dit betreft met name het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) dat in 2014 nog geen doorgang vindt, omdat de finale investeringsbeslissing nog niet genomen is. Het voor 2014 geraamde budget voor bevoorschotting kan derhalve niet benut worden.

Energieakkoord

In het kader van het Energieakkoord is in 2014 sprake van 25 mln. aan lagere uitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidietoezeggingen in het kader van de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) pas laat in het jaar hebben plaats gevonden en niet meer leiden tot kasuitgaven in 2014.

ETS-compensatie

Het beroep op de Compensatieregeling Energie-intensieve bedrijven (ETS) lag lager dan het beschikbare bedrag. Hierdoor vallen de uitgaven 19,5 mln. lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit restant zal overlopen naar 2015.

Krediet aan ECN/NRG (Hoge Flux Reactor)

Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) wordt door het Rijk een krediet verstrekt om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren (TK 2014–2015, 25 422, nr. 112).

Mee- en tegenvallers njn 2014

Dit betreft het saldo van een aantal mee- en tegenvallers. De uitgavenmutaties in deze post betreffen voornamelijk de uitfinanciering van het project Pieken in de Delta (5 mln.), een hogere bijdrage (4 mln.) aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek in verband met het in stand houden van de High Containment Unit te Lelystad, en een eenmalige bijdrage van 10 mln. aan de Kamer van Koophandel ter gedeeltelijke compensatie van de transitievoorziening ten behoeve van de reorganisatie. Deze reorganisatie houdt verband met het opgaan van de 12 Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel NL en Syntens in één nieuwe organisatie (TK 2011–2012, 32 004, nr 4).

ROM’s

De oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Noordvleugel gaat in 2014 niet door, waardoor er geen uitgaven aan de ROM’s plaatsvinden. De herschikking van kapitaal tussen de ROM’s zal in 2014 niet plaatsvinden.

Voeding BMKB reserve

De interne begrotingsreserve voor de regeling Borgstellingsfaciliteit Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt aangevuld met een bedrag van 26,6 mln. Dit is bestemd voor de dekking van de te verwachten verliesdeclaraties in de komende jaren.

Diversen – technische mutaties

De grootste mutatie binnen deze post is de overheveling naar EZ van 25 mln. vanuit de aanvullende post ten behoeve van het Toekomstfonds voor investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede

Kamer van 16 september 2014 (TK, 34 000 XIII nr. 5). Deze middelen zullen via het Innovatiefonds meegaan naar 2015 en zullen dan bij 1e suppletoire begroting 2015 worden toegevoegd aan artikel 19 (Toekomstfonds) van de EZ-begroting.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

32.913,6

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Leningen inburgering

– 23,9

   

Toeslagenwet

21,0

   

Diversen

4,2

     

1,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 12,5

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 8,9

     

– 21,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,7

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

15,7

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 0,7

     

15,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 4,4

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

32.909,2

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2014

32.909,7

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.978,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

0,6

     

0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,6

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.978,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

1.978,6

Leningen inburgering

Hoewel het aantal asielzoekers in Nederland in 2014 toegenomen is, blijft het aantal leningen achter bij de verwachtingen. Reden hiervoor is dat asielgerechtigden drie jaar de tijd hebben om in te burgeren. Niet iedereen maakt in het eerste jaar gebruik van de leenfaciliteit. Het aantal leningen is wel toegenomen ten opzichte van het vorige en eerste jaar van het nieuwe leenstelsel.

Toeslagenwet

De tegenvaller op de Toeslagenwet is met name het gevolg van een toename van het aantal gerechtigden in de WAO/WIA (16,1 mln.) en een hogere gemiddelde toeslag (4,4 mln.).

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

76.546,4

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Wao

39,1

   

Ww

– 115,4

   

Diversen

– 13,0

     

– 89,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 14,3

     

– 14,3

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

15,7

     

15,7

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 87,9

Stand Najaarsnota 2014

76.458,4

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

1.275,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

1,0

     

1,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

0,6

     

0,6

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1,6

Stand Najaarsnota 2014

1.276,9

WAO

De tegenvaller op de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitstroom in de WAO tegenvalt. Hierdoor daalt het aantal uitkeringsjaren minder dan verwacht (22,2 mln.). Daarnaast valt ook de gemiddelde jaaruitkering hoger uit (16,5 mln.).

WW

Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden de uitgaven aan de WW naar beneden bijgesteld. Deze meevaller is een saldo van verschillende posten. De grootste meevaller ontstaat door een toename van de baten in het Algemeen Werkloosheidsfonds (77 mln.), voornamelijk omdat het verhaal op faillissementsuitkeringen is toegenomen. Een eerdere stijging van de faillissementen, die destijds een tegenvaller op de faillissementsuitkeringen als gevolg had, leidt nu tot hogere inkomsten uit verhaal. Verder daalt de deeltijdfactor, waardoor het aantal uitkeringsjaren afneemt (41 mln.). Daarnaast zijn er meevallers door een huidige daling van de faillissementsuitkeringen, de afbouwhoogte van de vorst-ww en een correctie in de uitkeringslasten in verband met een meevaller in het aantal uitkeringsgerechtigden. Een hogere gemiddelde jaaruitkering (45 mln.) zorgt voor een tegenvaller.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

15.051,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Privatisering rijksinstellingen

15,4

   

Taakstellende onderuitputting en ontvangstenraming

39,7

   

Diversen

– 27,0

 

Zorg

 
   

Subsidies capaciteit opleidingen

– 15,2

     

12,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 1,0

     

– 2,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

10,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

15.061,6

Totaal Internationale samenwerking

5,5

Stand Najaarsnota 2014

15.067,1

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

125,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Vaststelling instellingssubsidie

19,5

   

Diversen

40,7

     

60,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

18,2

     

18,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

78,3

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

204,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

204,3

Privatisering rijksinstellingen

De rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014 geprivatiseerd. De kosten voor deze privatisering zijn hoger uitgevallen dan begroot (onder andere als gevolg van extra kosten voor boventallig personeel, de afkoop van een pand en de overgang van medewerkers naar een andere CAO).

Taakstellende onderuitputting en ontvangstenraming

Dit betreft de oningevulde taakstelling op de begroting van VWS. Deze wordt nu ingevuld met de bij de 2e suppletoire begrotingswet gepresenteerde onderuitputting.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Het betreft het saldo van een aantal kleine mutaties. Onder andere een mutatie in het kader van de ramp MH17 in Oekraïne. Het Ministerie van VWS heeft hiertoe op 10 november een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van MH17 georganiseerd (2,5 mln.). Daarnaast is er sprake van een knelpunt bij de uitvoering van InvoorZorg! tranche 2014 (9,6 mln.), vrijval van middelen bij de versterking van het regionaal arbeidsmarktbeleid doordat de werkzaamheden later dan gepland zijn aangevangen (8,6 mln.) en ruimte bij de subsidies aan het CIZ (7,4 mln.).

Subsidies capaciteit opleidingen

De vaststelling van subsidies in het kader van de opleidingen tot ziekenhuisarts leidt tot 15,2 mln. onderuitputting in 2014.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Het betreft het saldo van een aantal kleine technische mutaties en desalderingen waaronder een overboeking van kader R naar kader S ter compensatie voor de hogere uitgaven aan kinderbijslag en kindgebonden budget a.g.v. het uitstel van de invoering van het wetsvoorstel verbetering positie pleegouders (18,2 mln.).

Diversen – Technische mutaties – Niet tot de ijklijn behorend

Dit betreft een technische mutatie ten behoeve van de overboeking naar het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) van de uitvoeringskosten van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) en de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU).

Vaststelling instellingsubsidie

Met ingang van 2013 loopt de financiering van de huisartsenopleiding via de beschikbaarheidbijdrage en is de subsidierelatie van VWS met de Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) geëindigd. Een gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie is dat de SBOH het met subsidie opgebouwd vermogen aan VWS moet terugbetalen.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Het betreft het saldo van een aantal kleine mutaties waaronder een meevaller bij de ontvangsten van de regeling wanbetalers/onverzekerden (12,6 mln.), ontvangsten door een te hoge bevoorschotting van de SVB (8,1 mln.) en hogere ontvangsten bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door niet meer benodigde middelen voor de leegstand van gebouwen en doordat de NVWA hogere boetes oplegt (6 mln.).

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Het betreft een optelsom van verschillende technische mutaties en desalderingen.

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

71.482,1

Mee- en tegenvallers

 
 

Zorg

 
   

Voorlopige realisatie 2014

– 150,0

     

– 150,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Zorg

 
   

Diversen

– 15,2

     

– 15,2

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 165,2

Stand Najaarsnota 2014

71.316,9

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

5.110,1

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014

5.110,1

Voorlopige realisatie 2014

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2014 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd. Binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) tekent zich een onderschrijding af van circa 150 mln. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2014. U wordt daarover bij jaarverslag 2014 nader geïnformeerd.

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

2.723,3

Stand Najaarsnota 2014

2.723,3

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

27,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

27,5

Totaal Internationale samenwerking

82,7

Stand Najaarsnota 2014

110,2

Wonen & Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

3.502,2

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 17,5

     

– 17,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Kasschuif nef

– 25,0

   

Meeropbrengst grondverkopen

20,0

     

– 5,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

5,7

     

5,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 16,8

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

3.485,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

3.485,4

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

619,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Meeropbrengst grondverkopen

20,0

   

Diversen

1,5

     

21,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

2,5

     

2,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

24,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

643,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

643,6

Diversen – mee- en tegenvallers (uitgaven)

Een deel van de middelen als gevolg van de meeropbrengsten uit grondverkopen (zie ook ontvangsten en beleidsmatige mutaties) schuift via de eindejaarsmarge door naar 2015. Daarnaast is er sprake van vertraging bij de renovatie van de tuinmuur van park Sorghvliet, ook die uitgaven schuiven door.

Kasschuif NEF

Het kabinet geeft op het gebied van de financiering van energiebesparende maatregelen een impuls met revolverende fondsen voor energiebesparing van woningen (Kamerstukken II, 30 196, 2013–2014, nr. 223). In januari 2014 is een fonds voor eigenaren-bewoners gestart in de vorm van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) met een rijksbijdrage van 75 mln. Met dit bedrag plus de bijdrage vanuit de markt komt er in totaal 300 mln. beschikbaar voor leningen voor eigenaren-bewoners. Van de totale rijksbijdrage is 50 mln. uitgekeerd in het fonds. De resterende 25 mln. wordt meegenomen naar volgend jaar.

Meeropbrengsten grondverkoop

Dit betreft de afkoop van een meerwaardeclausule van Groningen Seaports.

Diversen – technische mutaties (uitgaven)

Dit betreft onder andere aanvulling van negatief eigen vermogen van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van circa 4,5 mln. Een deel van het surplus eigen vermogen van Logius, dat bij Voorjaarsnota is teruggestort aan het moederdepartement, wordt overgeheveld naar de begroting van BZK (VII) voor de uitvoering van de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014. Over 2013 heeft SSC-ICT Haaglanden een positief resultaat behaald dat heeft geleid tot een surplus eigen vermogen. Dit surplus wordt aan de opdrachtgevers (I&M, VWS, SZW en BZK) teruggestort.

Diversen – beleidsmatige mutaties (niet-belastingontvangsten)

In september 2014 zijn middels een veiling zeven extra concessies voor tankstations langs snelwegen vergeven.

Diversen – technische mutaties (niet-belastingontvangsten)

Het merendeel betreft afrekening van voorschotten uit 2012 en 2013.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

18.741,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

21,7

     

21,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

21,7

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

18.763,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

18.763,2

B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,1

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

0,1

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.277,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

12,1

     

12,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

12,1

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.289,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

1.289,5

C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

6.149,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo 2014 art. 12 wegen

100,6

   

Saldo 2014 art. 13 spoor

– 124,8

   

Saldo 2014 art. 15 vaarwegen

18,9

   

Saldo 2014 art. 17 megaprojecten

– 35,1

   

Diversen

– 6,3

     

– 46,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

14,9

     

14,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 31,8

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

6.117,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

6.117,2

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

6.149,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo 2014 art. 12 wegen

– 23,9

   

Diversen

1,5

     

– 22,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

14,9

     

14,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 7,5

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

6.141,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

6.141,5

Saldo 2014 art. 12 wegen uitgaven

Op het artikel wegen is sprake van een overschrijding van ruim 100 mln. Binnen het artikel is sprake van minder uitgaven voor Beheer, Onderhoud en Vervanging als gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie (– 13 mln).

Op aanleg wordt – zoals gemeld in de begroting van het Infrastructuurfonds – gewerkt met een overprogrammering (in 2014: 157 mln). Ten opzichte van de programmering is er minder gerealiseerd (– 80 mln), wat leidt tot een overschrijding op aanleg van 77 mln. De belangrijkste veroorzakers van de lagere realisatie op aanleg zijn A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam, Almere, A4 Delft – Schiedam, Beter Benutten en A13/A16 Rotterdam. Daarnaast zijn er lagere uitgaven (– 32 mln) voor Geïntegreerde Contractvormen die vooral worden veroorzaakt door het project N33 Assen-Zuidbroek. Bij de begroting 2015 is een negatieve investeringsruimte gepresenteerd voor 2014 (minregel in verband met het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Het minbedrag voor 2014 (68 mln) wordt bij najaarsnota opgelost.

Saldo 2014 art. 13 spoor

Op het artikel spoor is sprake van een onderschrijding van bijna 125 mln. Binnen het artikel zijn er lagere uitgaven (– 17 mln.) voor beheer, onderhoud en vervanging omdat de wijzigingsbeschikking aan ProRail in 2014 lager uitvalt dan verwacht. Op aanleg wordt ook gewerkt met overprogrammering (in 2014: 27 mln). Ten opzichte van de programmering is er minder gerealiseerd (– 133 mln), wat leidt tot een onderschrijding op aanleg van 106 mln. De belangrijkste veroorzakers van de lagere realisatie op aanleg zijn: Sporendriehoek Noord-Nederland, Goederencorridor Rotterdam-Genua, Programma kleine functiewijzigingen, Vleuten-Geldermalsen, Rijswijk-Schiedam incl. Spoorcorridor Delft, AKI Veiligheidsknelpunten en Punctualiteit en capaciteitsknelpunten (ATG). De lagere uitgaven (– 14 mln.) op geïntegreerde contractvormen/PPS zijn het gevolg van meevallende renteaanpassingen en een lagere beschikbaarheidsvergoeding. Bij de begroting 2015 is een negatieve investeringsruimte gepresenteerd voor 2014 (in verband met het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Deze wordt nu opgeheven (13 mln).

Saldo 2014 art. 15 vaarwegen

Op het vaarwegen artikel is sprake van een overschrijding van bijna 19 mln. Binnen het artikel zijn voor het programma Vervanging en Renovatie lagere uitgaven voor de projecten Impuls Groot Onderhoud, NoMo-AOV en Berging Baltic Ace (– 14 mln.). Op aanleg wordt ook gewerkt met overprogrammering (in 2014: 21 mln.). Ten opzichte van de programmering is er minder gerealiseerd (– 7 mln.), wat leidt tot een overschrijding op aanleg van 14 mln. Bij de begroting is een negatieve investeringsruimte gepresenteerd voor 2014 (in verband met het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Deze wordt nu opgeheven (19 mln.).

Saldo 2014 art. 17 megaprojecten

Dit betreft het saldo van uitgaven op artikel 17 Megaprojecten. De uitgaven aan de Betuweroute vallen lager uit (– 2,5 mln.) omdat er in 2014 geen beroep wordt gedaan op de post onvoorzien. De lagere uitgaven (– 6 mln.) voor de HSL worden veroorzaakt doordat een groot deel van de ontvangsten die aan het uitgavenbudget zijn toegevoegd niet meer in 2014 wordt uitgegeven. Er zijn ook lagere uitgaven (– 17,5 mln.) aan ERTMS doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. De lagere uitgaven (–  9 mln.) voor de ZuidasDok worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor Functievrij maken (voorbereiding realisatie) in 2014 doorschuiven naar latere jaren.

Diversen – Beleidsmatige mutaties

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste worden toegelicht.

Op artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten worden de lagere uitgaven (– 3 mln.) aan Externe Veiligheid veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er lagere uitgaven (– 1 mln.) voor artikelonderdeel 18.03 Intermodaal Vervoer. Die worden veroorzaakt doordat het project «Container Transferium Alblasserdam» pas in 2015 wordt opgeleverd.

Diversen – Technische mutaties uitgaven

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste wordt toegelicht.

 • Een overboeking (– 9 mln.) van het Infrastructuurfonds artikel 13 Spoor naar HXII artikel 16 Spoor ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS);

 • Verscheidene medeoverheden hebben geld overgemaakt naar het Infrastructuurfonds voor aanleg Wegen. Per saldo gaat het om 17 mln. Hiervoor worden zowel de uitgaven als ontvangsten van het Infrastructuurfonds verhoogd;

 • De verkoop van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk met betrekking tot de HSL-ZUID leiden tot een toename van 6 mln. van zowel de ontvangsten als de uitgaven op artikel 17 Megaprojecten.

Saldo 2014 art. 12 wegen ontvangsten

De lagere ontvangsten (– 24 mln.) op artikel 12 Hoofdwegennet worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek als gevolg van een aangepaste uitvoeringsplanning.

Diversen – Technische mutaties ontvangsten

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste worden toegelicht.

 • Een overboeking (– 9 mln.) van het Infrastructuurfonds artikel 13 Spoor naar HXII artikel 16 Spoor ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS);

 • Verscheidene medeoverheden hebben geld overgemaakt naar het Infrastructuurfonds voor aanleg Wegen. Per saldo gaat het om 17 mln. Hiervoor worden zowel de uitgaven als ontvangsten van het IF verhoogd.

 • De verkoop van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk met betrekking tot de HSL-ZUID leiden tot een toename van 6 mln. van zowel de ontvangsten als de uitgaven op artikel 17 Megaprojecten.

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

20,2

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

2,2

     

2,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

2,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

22,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

22,4

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

20,2

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

2,2

     

2,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

2,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

22,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

22,4

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
   
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

BES-fonds

H BES-FONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

32

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,9

     

4,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

4,9

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

36,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

36,9

H BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Diversen

Dit betreft onder meer een eenmalige bijdrage van I&M van circa 3,8 mln. ter verbetering van de kwaliteit van het drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Deltafonds

J DELTAFONDS: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.213,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo 2014 art.1

36,0

   

Saldo 2014 art.4

15,0

   

Saldo 2014 art.5

23,3

   

Diversen

– 12,3

     

62,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,7

     

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

62,8

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.276,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

1.276,2

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.213,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo 2014 art.1

18,7

   

Diversen

0,8

     

19,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,7

     

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

20,2

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

1.233,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

1.233,6

Saldo 2014 art. 1

Er is sprake van onderuitputting van de budgetten voor de Maaswerken (– 16 mln.), de realisatieprogramma’s waterveiligheid (– 81 mln.), verkenning- en planstudies (– 8 mln.) en een vertraging bij rivierverruiming (– 11 mln.). Daarnaast zijn de uitgaven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (79 mln.) en Ruimte voor de Rivier (68 mln.) hoger dan voorzien als gevolg van een versnelde uitvoering.

Saldo 2014 art. 4

De bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem project Marker Wadden die voor 2015 en 2016 begroot was, wordt in 2014 gerealiseerd. Dit leidt tot een toename van de uitgaven (15 mln.).

Saldo 2014 art. 5

De minregel op de investeringsruimte (– 23 mln.), gemeld bij de begroting 2015 (door het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) wordt opgeheven. Dit zal in 2015 in mindering worden gebracht op het Deltafonds.

Beleidsmatige mutaties- Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De belangrijkste wordt toegelicht. Op Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging is sprake van een aanbestedingsmeevaller bij het project Stroomlijn en wordt verwacht dat sommige uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Dit zorgt voor verminderde uitgaven in 2014 (– 12 mln.).

Saldo 2014 art. 1 ontvangsten

Ontvangsten voor Ruimte voor de Rivier komen versneld binnen door het eerder dan gepland kunnen verkopen van vastgoed. Dit levert 19 mln. aan ontvangsten op in 2014.

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

25,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 25,0

     

– 25,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 25,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2014

0,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2014

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

0,0

Stand Najaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2014

0,0

Diversen – Technische mutaties

Dit bettreft de overheveling naar EZ van 25 mln. vanuit de aanvullende post ten behoeve van het Toekomstfonds voor investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 16 september 2014 (TK, 34 000 XIII nr. 5). Deze middelen zullen via het Innovatiefonds meegaan naar 2015 en zullen dan bij 1e suppletoire begroting 2015 worden toegevoegd aan artikel 19 (Toekomstfonds) van de EZ-begroting.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

5.218,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Apparaat

– 16,9

   

Dggf

– 20,0

   

Meevallers non oda

– 15,0

   

Noodhulpfonds

– 470,0

   

Diversen

– 31,9

     

– 553,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 3,0

     

– 3,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 556,8

Stand Najaarsnota 2014

4.661,5

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2014

Stand Miljoenennota 2015

158,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

21,7

     

21,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 3,0

     

– 3,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

18,7

Stand Najaarsnota 2014

177,2

Apparaat

De apparaatuitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tonen een per saldo meevaller. De belangrijkste mutaties betreffen de daling van het aantal uitgezonden medewerkers en lagere ICT- en huisvestingsuitgaven.

DGGF

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft als doel investeringen in ontwikkelingslanden te faciliteren. Tussen de jaren 2014–2017 is 700 mln. beschikbaar om het fonds te voeden, waarna de DGGF moet revolveren. Vanwege de opstartfase is een deel van de middelen uit 2014 niet volledig uitgeput, dit budget wordt meegenomen naar volgende jaren.

Meevallers non ODA

Het HGIS non-ODA budget toont een meevaller door verschillende oorzaken. De belangrijkste is de daling van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. De Nederlandse contributie is mede gebaseerd op afdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte van verschillende operaties in 2014.

Noodhulpfonds

Deze kabinetsperiode is 570 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven aan noodhulp en opvang in de regio. Dit budget is gedurende de kabinetsperiode in de jaren 2014–2017 flexibel inzetbaar. Budget dat in 2014 niet wordt uitgegeven, wordt meegenomen naar latere jaren.

Diversen – Beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post bevat verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste zich voordoet op het artikel overig armoedebeleid. Deze mutatie is het resultaat van de verwerking van de BNP-korting op het ODA-budget. Vanaf het artikel overig armoedebeleid wordt de korting doorverdeeld naar overige artikelen op de begroting van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is sprake van meevallers op de HGIS-middelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (ca. 6 mln.) en van het Ministerie van Defensie (ca. 10 mln.).

Diversen – Beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten

Deze post bevat verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste zich voordoet op het apparaatsartikel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2014 zijn enkele panden in het buitenland verkocht, Deze onroerend goed ontvangsten worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gereserveerd om jaarlijks de geplande investeringen ten behoeve van de huisvesting in het buitenland te financieren met als doel de huisvestingsportefuille te rationaliseren en in lijn te brengen met de nieuwe behoeften. Daarbij zijn de sleutelwoorden: soberder, functioneler en mogelijke samenwerken met andere landen door middel van co-locaties. Op deze wijze is BZ in staat om de taakstelling te realiseren.

Licence