Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018

78.466,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Aow

– 45

   

Iva

35,5

   

Kindgebonden budget

– 119,4

   

Wajong

– 27,1

   

Wga

– 59

   

Diversen

– 27,3

     

– 242,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Invullen in=uit-taakstelling

86,5

     

86,5

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

0,1

     

0,1

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 155,7

Stand Najaarsnota 2017

78.310,6

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018

1.078,1

Mee- en tegenvallers

 
   

Sociale zekerheid

 
   

Kindgebonden budget

– 27,6

   

Diversen

12,1

     

– 15,5

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 48

     

– 48

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 63,5

Stand Najaarsnota 2017

1.014,6

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW wordt op basis van realisaties met 45 mln. neerwaarts bijgesteld. Hiervan wordt circa 30 miljoen verklaard door een lager aantal AOW-uitkeringen en circa 15 mln. door een lagere gemiddelde uitkering. De lagere gemiddelde uitkering hangt voornamelijk samen met een iets lagere gemiddelde AOW-opbouw dan eerder geraamd.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA-uitkeringslasten worden naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV. Dit is met name het gevolg van een opwaartse bijstelling van het volume.

Kindgebonden budget

Er is een meevaller op de uitgaven Kindgebonden budget (WKB). Dit komt met name door de lagere uitgaven voor het lopende jaar en lagere uitgaven aan nabetalingen. Doordat de economie zich gunstiger ontwikkelt, zijn de uitgaven aan inkomensafhankelijke toeslagen lager. Daarnaast is het budgettair beslag van de WKB bij invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen in 2015 verdubbeld. Het effect van deze verdubbeling op de hoogte van de nabetalingen is echter lager dan eerder geraamd. Hierdoor zijn er ook minder terugontvangsten, wat voor een tegenvaller op niet-belastingontvangsten van de SZW-begroting zorgt. Per saldo resteert een meevaller.

Wajong

Er is een meevaller op de Wajong. Dit komt vooral doordat de realisaties van de gemiddelde uitkeringen een lagere stijging laten zien dan eerder geraamd. Daarnaast is ook het aantal Wajong-uitkeringen lager dan eerder verwacht. Dit is een gevolg van een hoger dan geraamd uitstroom uit de Wajong2010.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De uitgaven aan de WGA zijn naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV. Dit is met name het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het volume.

Diversen (uitgaven mee- en tegenvallers SZA)

Hieronder vallen verschillende mee- en tegenvallers. De grootste post is de Toeslagenwet, waar de raming met 15 mln. naar beneden is bijgesteld, vooral vanwege minder toeslagen op WW-uitkeringen. Daarnaast wordt de raming van de Ziektewet naar beneden bijgesteld, onder andere als gevolg van een lagere gemiddelde jaaruitkering.

Invullen in=uit-taakstelling

Ministeries hebben budget via de zogenoemde eindejaarsmarge meegenomen uit 2016 naar 2017. In het voorjaar van 2017 is in totaal 1,8 mld. eindejaarsmarge toegevoegd aan de departementale begrotingen. Om te voorkomen dat het toevoegen van deze middelen uit 2016 aan de departementale begrotingen leidde tot een overschrijding van het uitgavenkader in 2017, is gelijktijdig een tegenboeking onder het uitgavenkader op de Aanvullende Post van Financiën gedaan van gelijke omvang, de zogenoemde in=uit-taakstelling (waarvan 1,7 mln. op kader RBG-eng en 0,1 mld. op kader SZA). In deze Najaarsnota wordt de taakstellende onderuitputting volledig ingevuld met onderuitputting en met meevallende uitgaven die in 2017 op de departementale begrotingen zijn opgetreden.

Kindgebonden budget

Bij de Wet Kindgebonden Budget is er een tegenvaller bij de terugontvangsten. Net als bij de nabetalingen is bij de ontvangsten het effect van de verdubbeling van de regeling lager dan eerder geraamd.

Diversen (ontvangsten mee- en tegenvallers SZA)

Er is sprake van een technische correctie van de ontvangsten op het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO-ontvangsten). Met deze correctie wordt de methodiek van het Centraal Planbureau overgenomen waarbij de UFO-ontvangsten (de door het UWV op overheidswerkgevers verhaalde bedragen) voortaan exclusief werkgeverslasten worden geboekt. Hierdoor sluiten de UFO-ontvangsten beter aan bij de uitkeringslasten, waarin de werkgeverslasten ook niet zijn meegeteld.

Licence