Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Onderwijs, Cultuur en wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

38.112,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 18,3

     

– 18,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 54,4

     

– 54,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 10

     

– 5,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 78,5

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

38.034,1

Totaal Internationale samenwerking

57,9

Stand Najaarsnota 2017

38.092,0

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.337,9

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

15,7

     

15,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

10,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 10

     

0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

15,8

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

1.353,8

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

1.353,8

Op de begroting van OCW vinden bij Najaarsnota enkel mutaties plaats die relatief klein zijn en daarom in de verschillende diversen posten vallen. Deze worden hieronder toegelicht.

Diversen (mee- en tegenvallers)

Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Voorbeelden hiervan zijn de uitgaven aan de studiefinanciering, die naar boven zijn bijgesteld met 14 mln. aan de hand van de realisatiecijfers van dit jaar. Een andere tegenvaller is de vertraging in het project Programma Vernieuwing Studiefinanciering bij DUO (12,8 mln.) Daartegenover staan meevallers, zoals bij de resultaatafhankelijke regeling voortijdig schoolverlaten in het mbo, omdat een aantal instellingen de norm (gedeeltelijk) niet haalde (– 18,3 mln.), de team-, schoolleiders- en lerarenbeurs, omdat er minder aanvragen waren dan geraamd (– 18 mln.) en de subsidies in het primair onderwijs (– 7 mln.).

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer tot uitgaven zullen leiden in 2017, maar wel in 2018.

Diversen (technische, relevante mutaties)

Deze post is het saldo van desalderingen en overboekingen van en naar andere departementen. Een voorbeeld van een desaldering is een terugstorting in het Participatiefonds van 10 mln. Uit het Participatiefonds worden wachtgeldkosten betaald in het primair onderwijs. Onterechte declaraties worden teruggevorderd en weer in het fonds gestort.

Diversen (technische, niet-relevante mutaties)

De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn 27 mln. lager dan geraamd. Dit komt vooral omdat binnen de basisbeurs, aanvullende beurs en reisvoorziening meer is omgezet naar een gift dan eerder geraamd. Bij de omzettingen van de beurzen van een lening in een gift (dit gebeurt na afstuderen van de student) schuiven de uitgaven van niet-relevant naar relevant. De niet-relevante posten in de begroting nemen dan dus af.

Diversen (mee- en tegenvallers niet-belastingontvangsten)

Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers aan de kant van de niet-belastingontvangsten, voornamelijk op het gebied van de studiefinanciering (13,5 mln.). Aan de hand van reeds bekende realisatiecijfers worden er voor dit jaar meer ontvangsten verwacht dan eerder geraamd, vooral op kortlopende vorderingen.

Diversen (technische, relevante mutaties niet-belastingontvangsten)

Deze technische mutaties zijn de tegenhangers van de desalderingen die ook zijn genoemd aan de uitgavenkant.

Diversen (technische, niet-relevante mutaties niet-belastingontvangsten)

De niet-relevante ontvangsten op de hoofdsom van de studielening zijn met 10 mln. naar beneden bijgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de prognose op basis van reeds ontvangen terugbetalingen op de hoofdsom tot nu toe dit jaar.

Licence