Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

7.265,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 5,0

 

‒ 5,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,6

 

‒ 0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 5,6

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

7.259,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

7.259,8

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

12.043,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vlottende schuld

‒ 44,4

Diversen

0,0

 

‒ 44,4

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Mutatie in rekening-courant en deposito

‒ 80,6

Mutaties in rekening-courant en deposito

1.000,0

Diversen

7,8

 

927,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

882,8

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

12.926,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

12.926,1

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De raming van de rentebaten op de vlottende schuld verandert als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente (-9 mln.). Daarnaast vallen de rentebaten 35 mln. lager uit als gevolg van een juridisch geschil over de betaling van negatieve rentebedragen waarover de Kamer reeds is geïnformeerd9. De staat is daarbij in het ongelijk gesteld met als gevolg dat eerder geraamde rentebaten niet meer ontvangen zullen worden.

Diversen

Dit betreft een mutatie van de post rente vaste schuld op basis van nieuwe uitgifte van schuld tegen lagere rentepercentages dan geraamd.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft ten eerste een bijstelling van 4,8 mln. op de post leningen binnen het kasbeheer. Op basis van actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd. Daarnaast betreft dit een mutatie van 3,0 mln. op de post rente derivaten. De rentebaten op de derivaten vallen hoger uit, omdat de korte rente langer is dan eerder in de ramingen werd verwacht.

Technische mutaties

Mutaties in rekening-courant en deposito

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de RWT’s en de sociale fondsen. De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Diversen

Dit betreft ten eerste een bijstelling van 4,8 mln. op de post leningen binnen het kasbeheer. Op basis van actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd. Daarnaast betreft dit een mutatie van 3,0 mln. op de post rente derivaten. De rentebaten op de derivaten vallen hoger uit, omdat de korte rente langer is dan eerder in de ramingen werd verwacht.

Licence