Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.517,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Belasting- en invorderingsrente

90,0

Minder schade

‒ 45,0

Diversen

1,6

 

46,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Inhuur externen

47,3

Diversen

‒ 14,9

 

32,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

33,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kapitaaluitbreiding tennet

410,0

Meer schades

45,0

Uitgaven verkoop sabb

136,0

 

624,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

703,4

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

9.220,7

Totaal Internationale samenwerking

365,7

Stand Najaarsnota 2019

9.586,4

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

3.384,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Belasting- en invorderingsrente

133,9

Boetes en schikkingen

15,4

Doorbelasten kosten vervolging

29,0

Mutatie begrotingsreserve ekv

‒ 45,0

Diversen

‒ 0,4

 

132,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,2

 

‒ 4,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Verkoop sabb

546,0

Diversen

‒ 3,3

 

547,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

676,3

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

4.061,0

Totaal Internationale samenwerking

3,3

Stand Najaarsnota 2019

4.064,3

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Belasting- en invorderingsrente

De uitgaven voor de belasting- en invorderingsrente zijn naar verwachting ca. 90 mln. hoger. Dit is met name het gevolg van hogere belastingteruggaven en verminderingen waarover rente moet worden vergoed door de Belastingdienst. Daarnaast zorgen gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen ervoor dat een groter deel van de renteontvangsten en -uitgaven wordt verantwoord op begroting IXB.

Minder schade

Ontvangen premies worden gestort in de begrotingsreserve, terwijl uitgaven aan definitieve schades op afgesloten polissen en de uitvoeringskosten van Atradius gedekt worden met een onttrekking uit de begrotingsreserve. Het totaal aan schade-uitkeringen in 2019 wordt momenteel geraamd op 190 mln. Binnen dit totaal komen de voorlopige schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. hoger uit dan in de 1e suppletoire begroting en de definitieve schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. lager uit. De lagere verwachte schade-uitkeringen op afgesloten dossiers leidt tot een lagere onttrekking aan de begrotingsreserve EKV.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft een mutatie op de exportkredietverzekering. Uit een oude regeling van Seno-Gom is nog een bedrag van 1,6 mln. uitgekeerd.

Beleidsmatige mutaties

Inhuur externen

De uitgaven voor externe inhuur zijn hoger dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een onderbezetting op eigen personeel, waardoor meer externe inhuurkrachten voor ICT zijn ingezet voor beheer en onderhoud en nieuwe wetgeving. De hogere uitgaven worden verder verklaard door meer uitzendkrachten bij de Belastingtelefoon om de toenemende gesprekken op te vangen.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo valt de bijdrage aan Logius 10,5 mln. lager uit door vertraging in de aanbesteding bij Logius en een lagere eindafrekening en wordt de bijdrage voor het 1e kwartaal 2020 nu aan Logius verstrekt (23,3 mln.). Daarnaast vallen de uitgaven voor eigen personeel bij het Kerndepartement 11,4 mln. lager uit dan verwacht vanwege vertraging in de werving van personeel als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Verder is bij de Belastingdienst sprake van vertraging in de realisatie van de investeringsagenda (8,2 mln.) en blijft de werving voor Douane naar verwachting 8,3 mln. achter.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo vindt een storting van 12,8 mln. plaats in het BCF over het gedeclareerde bedrag (exclusief BTW) voor de Rotterdamsebaan. Daarnaast wordt een bedrag van 6,5 mln. gestort in het BTW-compensatiefonds (BCF) inzake transitievisie warmte, particuliere bouw en wijkaanpak.

Kapitaaluitbreiding TenneT (niet relevant)

Dit betreft een kapitaalinjectie van 410 mln. aan het Nederlandse deel van TenneT. Deze kapitaalstorting is een verplichting geworden voor de Nederlandse staat nadat gebleken is dat TenneT aanvullende middelen nodig heeft voor behoud van de kredietwaardigheid. Over de wijze van verwerking (relevant of niet-relevant) vindt nog overleg met Eurostat plaats. Hangende consultatie, wordt de storting in eerste instantie als niet-relevant verwerkt.

Meer schades

Ontvangen premies worden gestort in de begrotingsreserve, terwijl uitgaven aan definitieve schades op afgesloten polissen en de uitvoeringskosten van Atradius gedekt worden met een onttrekking uit de begrotingsreserve. Het totaal aan schade-uitkeringen in 2019 wordt momenteel geraamd op 190 mln. Binnen dit totaal komen de voorlopige schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. hoger uit dan in de 1e suppletoire begroting en de definitieve schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. lager uit. De lagere verwachte schade-uitkeringen op afgesloten dossiers leidt tot een lagere onttrekking aan de begrotingsreserve EKV.

Uitgaven verkoop sabb

De omvang van de uitgaven die gemoeid zijn met de verkoop van de aandelen SABB wordt op dit moment ingeschat op ca. 136 mln.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Belasting- en invorderingsrente

De ontvangsten voor de belasting- en invorderingsrente zijn naar verwachting ca. 133,9 mln hoger. Dit is met name het gevolg van hogere belastingaanslagen waarover rente moet worden betaald en van gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen, die ertoe leiden dat een groter deel van de renteuitgaven wordt verantwoord op begroting IXB.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft een mutatie op de ontvangsten van de boetes en schikkingen. Bij de boeteontvangsten wordt een meevaller van ca. 15 mln. verwacht. Dit is met name het gevolg van een toename van het aantal verzuimboetes en van gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen, die ertoe leiden dat een groter deel van de boeteontvangsten wordt verantwoord op begroting IXB.

Doorbelasten kosten vervolging

De aan burgers en bedrijven doorbelaste kosten van vervolging, die voortkomen uit het niet betalen van belasting, vallen hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal invorderingsmaatregelen (zoals aanmaningen) bij de Belastingdienst.

Mutatie begrotingsreserve ekv

Ontvangen premies worden gestort in de begrotingsreserve, terwijl uitgaven aan definitieve schades op afgesloten polissen en de uitvoeringskosten van Atradius gedekt worden met een onttrekking uit de begrotingsreserve. Het totaal aan schade-uitkeringen in 2019 wordt momenteel geraamd op 190 mln. Binnen dit totaal komen de voorlopige schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. hoger uit dan in de 1e suppletoire begroting en de definitieve schade-uitkeringen naar verwachting 45 mln. lager uit. De lagere verwachte schade-uitkeringen op afgesloten dossiers leidt tot een lagere onttrekking aan de begrotingsreserve EKV.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Op basis van de nieuwste inzichten wordt de raming van de apparaatsontvangsten met 4,2 mln. neerwaarts bijgesteld.

Technische mutaties

Verkoop SABB

De omvang van de niet-belastingontvangsten die gemoeid zijn met de verkoop van de aandelen die de Staat heeft in Saudi British Bank (SABB) wordt ingeschat op ca. 546 mln.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze mutatie heeft betrekking op de rente-ontvangsten voor de leningen aan Griekenland. Vanwege een verlaging van de Euribor-rente zijn de rente-ontvangsten 3,3 mln. lager dan begroot.

Licence