Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6.560,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,0

 

4,0

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Verstrekte leningen

300,0

 

300,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

304,0

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

6.864,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

6.864,7

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.214,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vlottende schuld

‒ 25,0

Diversen

0,0

 

‒ 25,0

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Mutatie in rekening courant en deposito

4.000,0

Voortijdige beëindiging derivaten

2.175,0

Diversen

24,1

 

6.199,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

6.174,1

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

11.389,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

11.389,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Betreft een bijstelling op de post rentelasten vaste schuld. Als gevolg van de bijstelling van het financieringsplan voor 2020 zullen de rentelasten op de vaste schuld naar verwachting 4 miljoen euro hoger uitvallen.

Technische mutaties

Verstrekte leningen (niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Op basis van actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen binnen het kasbeheer hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Beleidsmatige mutaties

Rente vlottende schuld

Als gevolg van een minder negatief kassaldo en de bijstelling van het financieringsplan voor 2020 zullen de rentebaten op de vlottende schuld naar verwachting 25 miljoen euro lager uitvallen. Door de negatieve rente op de kortlopende schuld leidt een lagere financieringsomvang tot minder renteontvangsten.

Technische mutaties

Mutatie in rekening-courant en deposito (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de decentrale overheden en de RWT’s. De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Voortijdige beëindiging derivaten (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen.

Diversen

Deze mutatie betreft voor het grootste deel een bijstelling van de verwachte omvang van de afslossingen op leningen van deelnemers aan het schatkistbankieren.

Licence